Katalog

Barbara Jabłońska, 2013-05-07
Kietrz

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.
Imię i nazwisko: mgr Barbara Jabłońska
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2010-31.05.2013)


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.


ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOKUMENTACJA

1.Poznanie procedur awansu zawodowego.
-Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, między innymi: Karty Nauczyciela oraz Rozporządzenia
o awansie zawodowym nauczyciela.

IX 2010
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

2. Podjęcie współpracy
z opiekunem stażu.
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
-Zawarcie Kontraktu z opiekunem stażu poprzez ustalenie
zakresu obowiązków;
- Przygotowanie Planu Rozwoju Zawodowego;
- Ustalenie z opiekunem stażu terminów spotkań;
-Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (wnioski
z obserwacji;
-Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (konsultacja, opracowanie konspektów zajęć i ich analiza);
-Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora (konsultacja,
opracowanie konspektów zajęć i ich analiza);
- Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności;
-Bieżące gromadzenie materiałów z realizacji zadań zawartych
w planie rozwoju;
-Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
IX 2010
IX 2010

IX 2010
IX 2010
2 razy w roku
szkolnym
2 razy w roku szkolnym
Według harmonogramu
Na bieżąco
Na bieżąco

VI 2013

Wniosek.
Kontrakt.

Plan Rozwoju zawodowego
Harmonogram spotkań.
Scenariusze zajęć, wnioski.

Scenariusze zajęć, wnioski.

Scenariusze zajęć, wnioski.

Notatki.
Scenariusze, zaświadczenia, pomoce, notatki.
Sprawozdanie.


3.Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, pogłębia-nie swojej wiedzy
i umiejętności zawodo-wych.
- Aktywne uczestniczenie w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego: wewnętrznego i zewnętrznego (rady szkoleniowe, konferencje, warsztaty, ukończenie kursu kierownika wycieczek, spotkania z metodykiem);
- Uczestniczenie w pracach zespołów samokształceniowych;

- Tworzenie własnego warsztatu pracy, pomocy dydaktycznych,
dekoracji sali;
- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
Okres stażuWedług harmonogramu
Okres stażu

Okres stażu
Zaświadczenia, notatki.Notatki.

Materiały, pomoce, zdjęcia.

Scenariusze zajęć.

4.Doskonalenie warsztatu pracy.
-Realizowanie elementów następujących programów:
* program „Dziecięca matematyka” prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej;
* pedagogiki zabawy Klanza;
* Metod gimnastyki twórczej: Labana, Orffa, i Sherborne.

- Zaangażowanie się w projektowanie i urządzanie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci;
-Wspólne z dziećmi organizowanie sezonowych wystaw prac plastycznych;
- Dbanie o salę jako warsztat pracy.

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Scenariusze zajęć.
Scenariusze zajęć.
Scenariusze zajęć.

Zdjęcia, prace plastyczne dzieci.
Zdjęcia.

Zdjęcia.

5.Dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem promocja przedszkola.
-Przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców;
-Opracowanie pomocy dydaktycznych;
-Organizowanie różnego rodzaju imprez okolicznościowych
w przedszkolu;
-Udział w konkursach i przeglądach;
-Organizowanie konkursów, przeglądów i przedstawień;
- Sprawowanie opieki nad praktykantką;
- Publikacja informacji o działaniach swoich i wychowanków

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Scenariusze zajęć.
Materiały, pomoce, notatki.
Scenariusze, zdjęcia.

Zaświadczenia.
Zaświadczenia.
Notatki.
Informator Samorządowy, strona przedszkola, blog grupy.

6.Prowadzenie dokumen- tacji przedszkolnej.
-Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć;
-Założenie i prowadzenie teczek obserwacji dziecka;
-Pisanie planów miesięcznych pracy dydaktyczno- opiekuńczo- wycho-wawczej.

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Dziennik zajęć.
Teczka obserwacji dzieci.
Plany pracy.


§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOKUMENTACJA

1.Współpraca z rodzicami.
-Prowadzenie spotkań z rodzicami;
-Konsultacje indywidualne z rodzicami;
-Zajęcia otwarte dla rodziców;

-Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych;
-Współorganizacja uroczystości przedszkolnych, festynów i wycieczek;
-Pedagogizacja rodziców.
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu
Notatki, lista obecności.
Notatki, lista obecności.
Scenariusze, lista obecności.
Notatki.

Zdjęcia, notatki.


2.Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
-Obserwacja dzieci na tle grupy,
-Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami,
-Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Teczka obserwacji.
Notatki.
Scenariusze zajęć.

3.Praca z dziećmi zdolnymi.
-Prowadzenie zajęć dla dzieci zdolnych.
Okres stażu

Scenariusze, wpisy do dziennika.

4.Opieka nad dziećmi
z trudnościami.
-Prowadzenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
Okres stażu

Scenariusze, wpisy do dziennika.

5.Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
-Organizowanie wycieczek po najbliższej okolicy do: Straży Pożarnej, Policji, Urzędu Miasta, sklepów;
-Nawiązanie współpracy z: Policją, Strażą Pożarną, Miejskim Domem Kultury, Ośrodkiem Zdrowia, Publiczną Szkołą Podstawową, Kościołem, Urzędem Miasta i Gminy, Gminną Biblioteką;
-Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą
i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną;
-Pozyskiwanie środków materialnych na rzecz lepszego funkcjonowania grupy i przedszkola;
- Udziały w przeglądach i konkursach;

Okres stażu

Okres stażu


Okres stażu.

Okres stażu

Okres stażu

Adnotacje w dzienniku.

Plany współpracy
z instytucjami.

Plany współpracy
z instytucjami.
Podziękowania.

Dyplomy, podziękowania,
potwierdzenia.

6.Wspólpraca z innymi nauczycielami.

-Nawiązanie współpracy z nauczycielami z innych placówek;
-Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami;
- Prowadzenie zajęć otwartych dla innych n nauczycieli oraz obserwacja
zajęć innych nauczycieli.

Okres stażu
Okres stażu
Notatki, wpisy do dziennika, podziękowania


7.Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi.
-Studiowanie literatury pedagogicznej,
-Udział w warsztatach doskonalących.
Okres stażu Okres stażu
Notatki.
Zaświadczenia, notatki.

8. Inne zadania na rzecz uczniów.

- Udziały w różnego rodzaju akcjach np. „Sprzątanie świata”,
programach oraz projektach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim;
- Sprawowanie opieki nad dziećmi podczas wycieczek, wyjazdów do
teatrzyków i imprez przedszkolnych tj. zabawy.

Okres stażu

Okres stażu
Zaświadczenia, dyplomy.

Notatki, sprawozdania.§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOKUMENTACJA

1.Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki kompute-rowej.
-Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera;
-Opracowanie dokumentów, scenariuszy hospitacji, planów miesięcznych oraz dokumentacji załączonej do wniosku korzystając
z komputera;
- Wykonywanie prezentacji w Power Poincie do zajęć oraz do sprawozdania z planu rozwoju zawodowego;
- Wykorzystanie komputera w pracy - tworzenie dyplomów
i podziękowań orz korzystanie z niego podczas zajęć;
-Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu;
-Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych i Internetu;
- Tworzenie elektronicznej kroniki dla dzieci ze swojej grupy
przedszkolnej i jej wywołanie na zakończenie edukacji w przedszkolu;
-Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż;
-Konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych.

Okres stażu
Na bieżąco


Na bieżąco

Na bieżąco

Na bieżąco
Okres stażu
Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
Zdjęcia, pomoce.
Dokumentacja.


Prezentacje

Dyplomy, podziękowania
notatki.
Dokumentacja.
Notatki.
Notatki.

Notatki.

Notatki, potwierdzenia.


2.Zamieszczenie planu rozwoju na portalu internetowym.

-Zamieszczenie planu na stronie internetowej.
Okres stażu

Zaświadczenie.


3.Utworzenie i prowadzenie strony internetowej przedszkola.
-Publikowanie zdjęć i tekstów na stronie przedszkola.


Na bieżąco

Strona internetowa, zdjęcia.

4. Doskonalenie umiejętności obsługi komputera.

- Udziały w kursach i szkoleniach komputerowych.
Okres stażu
Zaświadczenia

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem
realizowanych przez nauczyciela zadań.
ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOKUMENTACJA

1.Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki.
-Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego;
-Samokształcenie się- zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin;
- Zamieszczanie ciekawych artykułów na gazetkach, dbanie o ich wygląd estetyczny.
Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
Zaświadczenia, notatki.

Książki, czasopisma, notatki.
Gazetki.

2.Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci
-Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3
do 6 lat.
Okres stażu

Notatki.


3.Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
-Opracowanie arkusza obserwacji dzieci oraz zbieranie informacji na temat wychowanków;
-Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
Na bieżąco

Okres stażu
Arkusz obserwacji, notatki.
Notatki.

4.Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących proble-mów.
-Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej.
Na bieżąco


Wpisy do dziennika, notatki.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOKUMENTACJA

1.Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.
-Analiza dokumentacji:
* Ustawa o systemie oświaty;
* Karta Nauczyciela;
* Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
* Rozporządzenie MENiS dotyczące podstawy programowej;
* Rozporządzenie MENiS dotyczące programów nauczania;
-Zapoznanie z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się
o stopnie awansu zawodowego (prasa oświatowa, internet);
-Udział w konferencjach o systemie oświaty;
-Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych podejmujących
w/w temat;
-Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego
-Analiza i gromadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem placówki (statut przedszkola, plan rozwoju przedszkola, regulaminy wewnątrz-przedszkolne).

Okres stażu


Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu


Akty prawne, notatki.


Notatki.

Notatki, potwierdzenia.
Notatki, potwierdzenia.

Notatki.
Dokumentacja.2.Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

-Udział w pracach Rady Pedagogicznej przedszkola;
-Współpraca z gronem pedagogicznym;
-Współpraca w przygotowywaniu uroczystości przedszkolnych.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.

Notatki.
Notatki.
Potwierdzenie współpracy


Wyświetleń: 857


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.