Katalog

Monika Balcerzak, 2013-05-14
Kalisz

Pedagogika, Program nauczania

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

- n +

INDYWIDUALNY PROGRAM
EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY
na III etap edukacyjny
dla …
rok szkolny 2011/2012

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA: …
DATA URODZENIA: ... MIEJSCE URODZENIA: …

KLASA: I… WYCHOWAWCA: …

NR ORZECZENIA: … – O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO
CHARAKTERYSTYKA DZIECKA:
Mocne strony :
- zdolność myślenia logicznego w oparciu o materiał obrazkowy


Słabe strony:
- słaby poziom opanowania podstawowych wiadomości i umiejętności szkolnych
- brak rozumienia sytuacji społecznych
- zmienna motywacja

Upodobania, zainteresowania, lęki, dominujące nastroje, preferowane formy aktywności, fobie, stan zdrowia, predyspozycje:
Badanie psychologiczne wskazuje na rozwój umysłowy na poziomie upośledzenia w stopniu lekkim. Ukształtowanie poszczególnych funkcji intelektualnych zróżnicowane. Chłopiec ma zdolność myślenia logicznego w oparciu o materiał obrazkowy. Upośledzone są funkcje intelektualne warunkujące uczenie się, takie jak: myślenie abstrakcyjne, rozumowanie arytmetyczne oraz zdolność trwałego i bezpośredniego zapamiętywania. Rozumienie sytuacji społecznych słabe. Funkcje percepcyjne na poziomie rozwoju ogólnego. Tempo pracy i motywacja zmienne.
OPIS GRUPY KLASOWEJ, W KTÓREJ UCZEŃ PRZEBYWA:
Grupa zintegrowana, akceptująca chłopca.
PLAN ZAJĘĆ (TYGODNIOWY):
Poniedziałek:
Wtorek:
Środa:
Czwartek:
Piątek:
ZGODA RODZICA NA REALIZACJĘ PROGRAMU:


…………………………………………………….
podpis rodzica
PODPISY OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ PROGRAMU: …ZATWIERDZENIE PROGRAMU PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ W DNIU …CELE EDUKACYJNE:
OGÓLNE:
-Tworzenie niezbędnych warunków do zapewnienia uczniowi komfortu psychicznego.
-Rozwijanie poczucia akceptacji i bezpieczeństwa.
-Nawiązywanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego nauczyciela z uczniem.
-Wspieranie rozwoju sprawności psychicznej.
-Stymulowanie rozwoju zgodnie z indywidualnymi możliwościami i potrzebami podopiecznego.
SZCZEGÓŁOWE:
- Redukowanie objawów nadpobudliwości psychoruchowej.
- Utrwalanie znajomości zasad ortograficznych.
- Usprawnianie techniki czytania.
-Doskonalenia czytania ze zrozumieniem.
- Rozwijanie pamięci i myślenia na materiale konkretnym.
- Doskonalenie stopniowania przymiotników.
-Ćwiczenie umiejętności rozróżniania części mowy.
-Utrwalenie tabliczki mnożenia.
- Rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych.

CELE TERAPEUTYCZNE:
-Usprawnianie integracji wzrokowo-ruchowo-słuchowej.
-Rozwijanie motywacji.
-Uspołecznienie w funkcjonowaniu chłopca.
-Wspieranie w zaadoptowaniu się do wymogów zespołu klasowego.
- Wspomaganie rozwoju myślenia abstrakcyjnego.
-Usprawnianie rozumowania arytmetycznego.
-Doskonalenie koncentracji uwagi.

-Usprawnianie zdolności trwałego i bezpośredniego zapamiętywania.

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH:
Kształcenie specjalne dla upośledzonych w stopniu lekkim, realizowane w szkole ogólnodostępnej.


Realizacja zajęć rewalidacyjnych z oligofrenopedagogiem.

KIERUNKI ODDZIAŁYWAŃ WSPOMAGAJACYCH ROZWÓJ DZIECKA
-Zapewnienie możliwości najpełniejszego komunikowania się z otoczeniem w sposób werbalny
-Społeczne funkcjonowanie chłopca
-Wsparcie w zaadoptowaniu się do wymogów zespołu klasowego RODZAJE POMOCY SPECJALISTYCZNEJ:
Pomoc psychologa, TYP ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH:
Korekcyjno-kompensacyjne w celu usprawniania integracji wzrokowo-ruchowo-słuchowej

EWALUACJA:Wyświetleń: 1504


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.