Katalog

Ewa Smuga, 2013-05-14
Tomaszów Mazowiecki

Zajęcia artystyczne, Plany pracy

Program sekcji kulturalno-oświatwej

- n +


Program


sekcji kulturalno – oświatowej

działającej przy Zasadniczej Szkole Zawodowej
Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego
na rok szkolny 2011/2012

Opracowała:
Ewa Smuga

Tomaszów Mazowiecki
2011r


I Wstęp

Człowiek jest istotą społeczną, która do swojego prawidłowego funkcjonowania potrzebuje zaspokojenia wielu potrzeb biologicznych , emocjonalnych, społecznych. Jedną z tych potrzeb jest również potrzeba obcowania z kulturą , sztuką ,literaturą; aktywnością twórczą. Zaspokajania tych potrzeb człowiek uczy się w ciągu całego swego życia poprzez prawidłowe funkcjonowanie osobiste i społeczne, respektowanie norm i zasad ustalonych w społeczeństwie. Wzorców takiego zachowania dostarczają młodym ludziom ich rodziny, najbliższe otoczenie. W przypadku uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych często proces ten jest zachwiany .
Rolą szkoły jako jednego z ważniejszych środowisk wychowawczych jest więc stwarzanie warunków umożliwiających wszechstronny rozwój osobowości wychowanka na miarę jego możliwości. Proces ten odbywa się w toku codziennej pracy dydaktyczno –wychowawczej, w której obok nabywania wiadomości , umiejętności coraz większą rolę odgrywa przygotowanie młodych ludzi do pełnienie funkcji społecznych ucznia, członka rodziny, miasta państwa.
Proces wychowawczy realizowany w szkole powinien sprzyjać rozwojowi zainteresowań ucznia , wzbudzaniu postaw twórczych i kształcenia postaw społecznie akceptowalnych. Młodzież w szkole nie powinna jedynie dowiadywać się o życiu społecznym, w które wejdzie, lecz ma doświadczyć organizacji zbiorowego działania, współtworzenia „rodziny” szkolnej i współpracowania z nauczycielami. To przez takie działania rozbudza się inicjatywę i samodzielność uczniów, poczucie odpowiedzialności za siebie i innych .Mając na uwadze te przesłanki w ZSZ powstała sekcja kulturalno- oświatowa.
Pomysł napisania tego programu zrodził się więc z obserwacji potrzeby zaangażowania się w życie szkoły uczniów ZSZ i SPdP umożliwiające odniesienie sukcesu na miarę swoich możliwości.


II ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Podstawowym zadaniem sekcji jest wspomaganie realizacji programu wychowawczego szkoły oraz aktywizowanie młodzieży do zdobywania wiedzy o otaczającym świecie poprzez organizacje i udział w życiu szkoły .
Program ten zawiera kwintesencję działań o charakterze kulturalno- oświatowym podejmowanych przez uczniów Ośrodka. Został on napisany z myślą o uczniach ZSZ i SPDP. Ma on ułatwić zaangażowanie uczniów w działaniach kulturalnych, oświatowych realizowanych w Ośrodku na miarę ich możliwości.
Działania ujęte w programie będą realizowane przez uczniów i opiekunów sekcji w roku szkolnym 2011/2012. Program realizowany będzie w formie zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Program ten jest zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego dla zasadniczych szkół zawodowych i podstawą programową SPdP, uwzględnia treści zawarte w programie wychowawczym szkoły ,harmonogramie uroczystości i imprez oraz Statucie Ośrodka.
Program sekcji kulturalno-oświatowej ma pomóc w kształtowaniu społecznie akceptowalnych postaw, poszerzać wiedzę o świecie, wzbudzać ciekawość świata i otaczającej rzeczywistości. Jego zadaniem jest pielęgnowanie wśród młodzieży tradycji religijnych, szkolnych, patriotycznych poprzez różnorodną działalność oświatową ,twórczą. Twórczość własna uczniów pozwala uzewnętrzniać ich marzenia i pragnienia, rozwija pomysłowość i wiarę we własne siły. Pobudza także rozwój umysłowy i emocjonalny, stwarzając możliwości wielorakich doświadczeń. Jest ona także niezmiernie bogatym źródłem satysfakcji. Uczy wytrwałości, odpowiedzialności i współpracy w zespole a jest to szczególnie ważne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wyrażając siebie w działaniu uczniowie mają okazje osiągnąć sukces, pokazać swoje mocne strony. .
Dostrzegając powyższe wartości postanowiłam opracować program sekcji kulturalno-oświatowej , który pozwoli dzieciom tworzyć, rozwijać swoje zainteresowania i zdolności, poznawać nowe techniki plastyczne oraz ciekawie spędzać wolny czas.
Program ma charakter otwarty i może ulec pewnym zmianom wynikającym z aktualnych poprzez szkoły i placówki. Jest on dostosowany do możliwości , oczekiwań oraz indywidualnych zainteresowań uczniów a organizowane zajęcia pozwalają na wykorzystanie tkwiącego w każdym z wychowanków tkwiącego potencjału
Na szczególną uwagę zasługuje jego integralny charakter. Proponowane działania skierowane są nie tylko dla uczniów szkoły zawodowej ale również Szkoły Przysposabiającej do Pracy .Ta integracja przejawiała się będzie przede wszystkim w wspólnym uczestnictwie w podejmowanych działaniach artystycznych, twórczych, kulturalnych, oświatowych..III CELE PROGRAMU

Nadrzędnym celem programu jest:

♦ Integracja środowiska szkolnego: uczniów o różnym poziomie intelektualnym
oraz nauczycieli,.
♦ Rozwijanie samorządności, kreatywności i aktywności wśród uczniów.
♦ Wzbogacanie wiedzy o otaczającym świecie umożliwiającej prawidłowe
funkcjonowanie w społeczeństwie.


CELE SZCZEGÓŁOWE

♦ Stwarzanie warunków do samodzielnego poszukiwania, wyrażania swoich
poglądów w różnorodnej formie.
♦ Kształcenie pozytywnych postaw wobec samego siebie oraz innych .
♦ Rozwijanie współpracy na lini rodzic –nauczyciel -uczeń
♦ Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w kulturze
♦ Wzbogacanie wiedzy na temat najbliższego otoczenia ,jego tradycji i kultury
(miasta, szkoły, regionu)
♦ Podtrzymywanie i kultywowanie dobrych tradycji szkoły.
♦ Wdrażanie do postaw szacunku i tolerancji wobec innych
♦ Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego
indywidualnych zdolności twórczych.
♦ Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.
♦ Inspirowanie i organizowanie imprez o charakterze kulturalno-oświatowym.
♦ Eksponowanie działalności artystycznej (wystawy prac uczniów)
♦ Rozwijanie zmysłu estetyki
♦ Wzbogacanie wiedzy dotyczącej technik plastycznych, malarskich
♦ Wyzwalanie pozytywnych emocji
♦ Wyrabianie umiejętności organizowania warsztatu pracy,
ekonomicznego wykorzystania materiałów oraz kształcenie odpowiedzialności
za powierzone zadania.


W związku z wytyczonymi celami wyznaczyłam
sobie niżej sformułowane zadania.IV ZADANIA:

• Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, zdolności, talentów oraz w ich twórczym wykorzystaniu.
• Stworzenie warunków do rozwoju wyobraźni , ekspresji werbalnej, plastycznej .
• Stworzenie warunków do integracji młodzieży o różnorodnych możliwościach psychofizycznych
• Kształcenie umiejętności współpracy z innymi w realizacji przedsięwzięć artystycznych.
• Rozwijanie umiejętności aktorskich, prezenterskich i fotograficznych
• Stwarzanie warunków do osiągnięcia sukcesu na miarę możliwości, podniesienia samooceny
• Zachęcanie rodziców do udziału w życiu szkoły.

V FORMY I METODY PRACY

Formy pracy : Indywidualna
Zbiorowa
GrupowaMetody pracy:

۷ metoda doświadczeń i eksperymentów
۷ pokazu i obserwacji
۷ działania praktycznego (krok po kroku)
۷ pracy z komputerem, edytorem tekstu, wyszukiwarkami internetowymi
۷ zajęcia plenerowe
۷ praca z tekstem literackim, z dziełem sztuki
۷ wycieczki do muzeum, galerii


Materiały i pomoce dydaktyczne:
Blok rysunkowy A4 i A3, kolorowy blok techniczny A4 i A3, kolorowe brystole A1, czarny brystol A3 i A4, brystol biały A4, szary arkusz papieru, cienkie kolorowe kartki do origami, farby plakatowe, akwarelowe , pastele olejne, kredki ołówkowe, pisak czarny cienki, grube markery, plastelina, nożyczki, klej, bibuła gładka, bibuła karbowana, wycinanki, tusz kolorowy, świeca biała, sito, patyczki, słomki, białe nici różnej grubości, frag. tkaniny, surowce naturalne taśma bezbarwna, pasta do zębów, ołówek, wstążeczki.


VI TREŚCI PROGRAMU
* posługuje się znanymi środkami wyrazu
• malarstwo – farby plakatowe, akwarelowe, akrylowe
• rysunek – kredki, ołówki, mazaki;
• wycinanki, wydzieranki; papieroplastyka
• praca na materiale naturalnym – kompozycje roślinne, piaskowe, itp.
• technika zdobnicza decupage
• collage, frotaż.
• plakat
• metoda natryskowa
• metoda malowania 10 palcami
• podejmuje działalność twórczą
• realizuje projekty w zakresie sztuk wizualnych

* opieka nad gazetką szkolną
• wyszukuje i opracowuje edytorsko materiały na gazetki okolicznościowe
• wybiera tematykę na gazetkę szkolną
• dba o kompozycję , estetykę gazetki
• korzysta z różnorodnych źródeł(ksiązka, prasa , Internet )

*organizacja imprez i uroczystości szkolnych
• wybiera repertuaru na akademie szkolne
• przygotowuje dekoracji , rekwizyty
• uczestniczy organizacji imprez mających na celu kultywowanie tradycji , zwyczajów religijnych, patriotycznych, szkolnych

*organizowanie wycieczek do miejsc kultury
• uczestniczy w kulturze poprzez kontakt z zabytkami, dziełami sztuki, (organizowanie wyjść do muzeum , galerii, MDK
(zgodnie z kalendarzem imprez danych instytucji i organizacje pracy szkoły )VII PROCEDURY OSIĄGANIA ZAŁOŻONYCH CELÓW

- analiza dzieła sztuki (w muzeum, przed pomnikiem, w albumie)
- uczestnictwo w życiu kulturalno-oświatowym, artystycznym regionu ,szkoły
(galeria, TV, kino, , biblioteka, , wystawy, imprezy kulturalne w szkole)
- głośne czytanie tekstów literackich, ich interpretacja
- ćwiczenia warsztatu twórczego: wykonywanie zdjęć, odgrywanie
scenek, recytacja (próby do apeli)
- projektowanie ilustracji do utworu literackiego, muzyki, filmu,
- projektowanie plakatu jako formy przekazu informacji,
- posługiwanie się literą: umiejętność rysowania i komponowania tekstu,
- wykonywanie kompozycji (przestrzennych, płaskich)
- posługiwanie się barwą ,symbolika barw
- posługiwanie się technikami plastycznymi
- organizowanie wystaw prac uczniowskich
-sprawne posługiwanie się technologią informacyjną i edytorem tekstu

VIII OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ
Uczeń :
• rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną oraz swoje indywidualne zdolności twórcze,
• wyzwala pozytywne emocje poprzez udział w procesie twórczym lub poprzez kontakt ze sztuka
• umie spędzać wolny czas w sposób twórczy,
• jest kreatywny, odkrywa przyjemność tworzenia, cieszy się uzyskanym efektem,
• przejawia zmysł estetyki
• posiada zdolności wyobrażania, wymyślania i tworzenia czegoś nowego,
• potrafi stosować różnorodne techniki plastyczne
• jest autorem oryginalnych prac prezentowanych na gazetkach,
• posiada wiarę we własne siły i zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów,
• wykazuje się sprawnością manualną,
• posiada umiejętność organizowania warsztatu własnej pracy, ekonomicznego wykorzystania materiałów,
• wykazuje się umiejętnością samooceny.
• bierze udział w ogłaszanych konkursach,
• jest aktywny, zaangażowany w życie kulturalnym szkoły na miarę swoich możliwości
• jest odpowiedzialny za powierzone zadania
• potrafi pracować w grupie, w zespole
• rozumie potrzebę kultywowania tradycji szkolnych ,religijnych, państwowych
• wie jak należy zachowywać się w miejscach kultury

Rodzic:
• Dostrzega mocne strony swego dziecka
• Uczestniczy w działaniach podejmowanych przez szkołę
• Posiada dobry kontakt z nauczycielami Ośrodka

Nauczyciel:
• Wzbogaca swą wiedze na temat ucznia
• W pracy dydaktyczno –wychowawczej eksponuje mocne strony ucznia
• Wzbogaca ofertę edukacyjną Ośrodka

IX EWALUACJA PROGRAMU

Program będzie monitorowany w toku jego realizacji. Wyniki ewaluacji wykorzystane zostaną do usprawnienia form pracy w latach kolejnych.

Metody ewaluacji:

Obserwacja aktywności twórczej uczniów na zajęciach
Analiza wytworów prac uczniowskich
Ankieta
Rozmowy indywidualne
Udział w konkursach szkolnych
Systematyczna ekspozycja prac uczniowskich

Narzędzia:
Arkusz ankiety


X PROPONOWANA TEMATYKA ZAJĘĆ NA ROK SZKOLNY 2011/2012

WRZESIEŃ

1.Organizacja spotkań członków sekcji kulturalno-oświatowej.
Ustalenie liczby uczniów, terminu spotkań.
Zapoznanie z tematyką spotkań.
Ustalenie zakresu i przydziału obowiązków.Uczniowie znają swoje obowiązki, zadania. Są zintegrowani z grupa, dobrze współpracują..

2.”Drzewo przyjaźni „
Odbijanie rak pomalowanych farbami na arkuszu szarego papieru ,
Każdy uczeń opisuje przymiotnikami swoją rękę- identyfikator
Zajęcia służą integracji uczniów ,poznaniu siebie, swoich zainteresowań
Kształcenie umiejętności samooceny

3.”Jesienny krajobraz”
Wykonanie rysunku suchymi pastelami, wydobycie barw ciepłych,
Zwrócenie uwagi na właściwy dobór barw do pory roku i estetykę wykonania
pracy

4. Przygotowywanie materiałów na gazetkę okolicznościową
„Oblicza II wojny światowej”
Wyszukiwanie zdjęć, redagowanie notatek, fr. utworów literackich
Doskonalenie umiejętności pracy z komputerem, kształcenie zdolności
edytorskichPAŹDZIERNIK

1.”Dzień Nauczyciela „
Wyszukiwanie i redagowanie życzeń na Dzień Nauczyciela z
wykorzystaniem komputera
Gromadzenie materiałów na szkolną gazetkę.
Przygotowanie laurki /kartki z życzeniami
Doskonalenie umiejętności zastosowania poznanych technik plastycznych.

2.Przygotowywanie dekoracji na uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela
Wykonanie niezbędnych elementów wystroju sali, rekwizytów do apelu
Zwracanie uwagi na estetykę pracy.


3.”W zgodzie z naturą”
Wykonanie kompozycji płaskiej z wykorzystaniem elementów naturalnych
takich jak gałązki, mech , suszone liście.
Zwracanie uwagi na kreatywność uczniów, kształcenie umiejętności
wykorzystania naturalnych środków4.Frotage
Odbijanie różnorodnych , ciekawych faktur (kora drzew, tapeta, tektura)
w celu uzyskania kompozycji własnej.
Rozwijanie wyobraźni plastycznej, doskonalenie sprawności manualnychLISTOPAD
1. Przygotowywanie materiałów repertuarowych na apel z okazji
„Rocznicy Odzyskania Niepodległości”
Wybór tekstów, frag. wierszy okolicznościowych, przygotowanie dekoracji
sali ,przygotowanie materiałów na gazetkę okolicznościową.
Wdrażanie do odpowiedzialności za powierzone zadanie.

2. Malowanie szklaną kulką-
Malowanie farbami plakatowymi przy dźwiękach muzyki,
Doskonalenie umiejętności doboru kolorystyki do nastroju utworu.
Rozwijanie wyobraźni plastycznej,

3.”Miasto nocą” –metoda natryskowa
Nakrapianie przygotowanego konturu miasta, domów za pomocą pasty,
białej farby.
Doskonalenie zdolności manualnych ,ekspresja plastyczna

4.”Drzewo w czterech porach roku”
Malarstwo plakatowe .Uczeń rysuje jedno drzewo, dzieli je na cztery części ,
każdą koloruje zgodnie z porą roku i przykleja na szary papier.
Właściwe ujęcie zmian związanych z porami roku, zwracanie uwagi na
dobór barw,

GRUDZIEŃ
1.”Tomaszów zimą „
Wykonanie zdjęć aparatem cyfrowym , utrwalenie atrakcyjnych miejsc
miasta, szkoły , dostrzeganie detali. Opracowanie opisów do zdjęć.
Wyeksponowanie ich na gazetce szkolnej.
Doskonalenie umiejętności posługiwania się technologia cyfrową

2.”Dekoracje świąteczne”
Dekorowanie według własnego pomysłu styropianowych bombek, gwiazdek
aniołków. Wykonanie dekoracji na szkolną wigilię.
Doskonalenie sprawności manualnych, zwracanie uwagi na estetykę
wykonania prac

3.”Bożonarodzeniowe Kartki” –
Wykonanie kartki okolicznościowej według własnego pomysłu,
technika dowolna, rozwijanie samodzielności pracy, doskonalenie
umiejętności zastosowania poznanych technik plastycznych


STYCZEŃ

1 „Makaronowe portrety”- emocje na twarzy
Zdobienie konturów twarzy makaronami o różnorodnym kształcie,
uchwycenie wszystkich elementów twarzy, doskonalenie zdolności
komunikacji niewerbalnej ( kształt nosa, zarys brwi, oczu ,
włosy),interpretacja emocji


2.”Plamy barwne”
Metoda natryskowa, rozpylanie farby plakatowej, rozdmuchiwanie jej za
pomocą słomki, ,nazywanie swego obrazu, nadawanie im elementów natury
ożywionej.
Rozwijanie aktywności twórczej, zwracanie uwagi na oryginalność prac


3.”Plakat jako forma wypowiedzi”
Wykonanie na dużym formacie plakatu na określony temat np.
Plakat promujący bibliotekę .zwrócenie uwagi na format plakatu
Uczeń uwzględnia na plakacie wszelkie niezbędne treści4.”Ja w przyszłości”
Zastosowanie techniki collage do porterowania własnej osoby
(jak bym chciał wyglądać, kim być) Wykorzystanie zdjęć, wycinków gazet.
Zwracanie uwagi na estetyka wykonania prac, kształcenie pozytywnej
postawy wobec samego siebie


LUTY

1.Szkolne Walentynki
Wyszukiwanie w różnorodnych źródłach wierszy walentynkowych..
Udostępnianie ich młodzieży.
Przygotowanie dekoracji i materiałów okolicznościowych na gazetkę szkolną
Zorganizowane poczty walentynkowej.
Ewentualnie współpraca w przygotowywaniu dyskoteki szkolnej.

2.Śledzenie aktualnych informacji o naszym mieście .
Przeglądanie stron tomaszowskich w Internecie
Zredagowanie notatki o wydarzeniach kulturalnych miasta
Wdrażanie do odpowiedzialności za powierzone zadanie, doskonalenie
umiejętności selekcji informacji.MARZEC

1 Malowanie klejem
Inspirowanie samorzutnej aktywności twórczej .
Malowanie klejem inicjałów, wzorków na papierowych talerzach.
Zwracanie uwagi na pomysłowości i staranność wykonania, dobór ciekawej
Czcionki, zaplanowanie kompozycji

2 Decupage jako technika zdobienia.
Zapoznanie z technika decoupagu. Zwracanie uwagi na staranność
wykonania prac (dokładne pokrycie farbą, dokładne wycięcie serwetki)
Zwrócenie uwagi na dobór wzoru serwetki do dekorowanego przedmiotu,


3.Pejzaże ziarna i plasteliny.
Wypełnianie tekturowego talerza plasteliną.
Przyklejanie ziaren (słonecznik , dynia, kukurydza) w formie pejzażu .
Zwracanie uwagi na przemyślenie pracy i jej plan.

4.Grafika
Szkicowanie zabytków Tomaszowa wg wzoru
Technika krok po kroku.
Zwracanie uwagi na detale, odgrywanie roli świata i cienia w pracy.
Zwracanie uwagi na estetykę pracy


KWIECIEŃ

1 Tradycje i zwyczaje świąteczne
Wykonanie dekoracji wielkanocnych technika dowolna.
Przygotowanie materiałów na gazetkę okolicznościową.
Umiejętne zastosowanie poznanych technik plastycznych

2 Wykonanie Kartek Wielkanocnych z przeznaczeniem dla pensjonariuszy
Zakładu Pielęgnacyjno -Opiekuńczego

3 Kompozycja z wykorzystaniem materiałów pasmanteryjnych.
(cekiny, wstążki, patyczki po lodach ,włóczka itd.)
Zwrócenie uwagi na możliwość wykorzystania różnorodnych materiałów.
Zwracanie uwagi na oryginalność koncepcji.

4. Przygotowywanie materiałów repertuarowych, dekoracji, niezbędnych
rekwizytów na apel poświęcony Rocznicy Uchwalenia Konstytucji
Trzeciego Maja
Opracowanie materiałów na gazetkę okolicznościową.
Doskonalenie umiejętności posługiwania się technologia informacyjną,
selekcja informacji.

MAJ

1 Zorganizowanie przedstawienia z okazji Dni Oświaty Książki i Prasy
Wybór materiałów repertuarowych, przygotowanie rekwizytów, dekoracji.
Doskonalenie czytania z podziałem na role.
Przygotowanie wystawy książek w bibliotece.

2.” Wiosenne kwiaty i motyle”
Wykonanie z fizeliny motywów dekoracyjnych (kwiaty, motyle),
mocowanie ich do wykałaczek, drewnianych spinaczy
Doskonalenie zdolności manualnych, właściwy dobór kolorystyki3. „Tomaszów wiosną”
Uchwycenie piękna otaczającej przyrody .Wykonanie zdjęć aparatem
cyfrowym. Redagowanie podpisów do zdjęć .Zwrócenie uwagi na
uchwycenie detali, gra światła, koloru.

4.”Czary mary z serwetek”
Zapoznanie z różnymi sposobami wykorzystania papierowych serwetek
do wykonanie oryginalnych i ciekawych prac (biżuteria, foliowe kwiaty )
Zwrócenie uwagi na właściwy dobór wzoru na serwetkach, staranności
i dokładność wykonania.


CZERWIEC

1 Współpraca z wychowawcami klas w zakresie przygotowania akademii
na zakończenie roku szkolnego. Przygotowanie niezbędnej dekoracji.
Doskonalenie pracy w grupie, zwracanie uwagi na estetykę i staranność
wykonania prac


2.Opracowanie materiałów na gazetkę ścienną poświęconą
„Bezpieczeństwu na wakacjach”


Posumowanie prac uczniów .Wystawa uczniowskich dzieł.

Wycieczki , wyjścia do galerii, muzeum, do ośrodków kultury będą realizowane zgodnie z ofertą kulturalną.
Na wszelkie uroczystości, apele zapraszanie będą rodzice bądź opiekunowie uczniów.
Tematyka zajęć jak również czas przeznaczony na realizację poszczególnych zagadnień może ulec zmianie w związku z możliwościami psychofizycznymi uczniów.

XI BIBLIOGRAFIA

1 Lewicka Janina : 100 technik plastycznych”// Warszawa: Wyd „Nasza
Księgarnia”,1967
2 Karolak Wiesław : Rysunek w arteterapii. - Wyd. 2. - Łódź : Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007
3. Bartnikowska Urszula : Aktywność twórcza osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 5, s. 347-353
4. Krawiecka Kinga : Odkrywczy i kreacyjny charakter odtwórczego działania plastycznego osób z niepełnosprawnością intelektualną // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 2, s. 130-135
5. Olas Anna : Arteterapia inspiracją dla pedagogiki // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 4, s. 298-306


Wyświetleń: 1019


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.