Katalog

Barbara Sztykiel, 2013-05-09
Zawiercie

Zajęcia zintegrowane, Harmonogramy

Harmonogram praktyki pedagogicznej

- n +

HARMONOGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ
studentki Akademii im. ………………… w ……………….. II roku studiów stacjonarnych na kierunku ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE - ……………………………………... pod opieką nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej ………………………………………….
Termin: 01.10. 2012r. – 12.10.2012r.
50 godzin : 5 godz. hospitacji
30 godz. samodzielnie prowadzonych zajęć
12 godz. zajęć świetlicowych
3 godz. hospitacji zajęć pozalekcyjnych


01.10. 2012r. – poniedziałek
• Zajęcia świetlicowe 1 godz.
• Obserwacja zajęć lekcyjnych prowadzonych przez nauczyciela-opiekuna praktyki 4 godz.
Omówienie obserwowanych zajęć. Udzielenie informacji na temat klasy, stosowanego podręcznika, programu nauczania itp. Planowanie zajęć na kolejne dni. Udzielenie wskazówek odnośnie scenariuszy lekcji.

02.10.2012r.- wtorek
• Obserwacja zajęć lekcyjnych prowadzonych przez nauczyciela-opiekuna praktyki 1 godz.
Omówienie obserwowanych zajęć.
• Prowadzenie zajęć w klasie przez praktykantkę z pomocą opiekuna. 1 godz. Omówienie zajęć.
• Zajęcia świetlicowe 1 godz.
• Prowadzenie zajęć w klasie przez praktykantkę z pomocą opiekuna. 1 godz. Omówienie zajęć.
• Zajęcia świetlicowe 2 godz.

03.10.2012r.- środa
• Prowadzenie zajęć w klasie przez praktykantkę z pomocą opiekuna. 3 godz. Omówienie zajęć.
• Hospitowanie zajęć kółka informatycznego 1 godz.
• Hospitowanie kółka plastycznego 1 godz.

04.10.2012r. – czwartek
• Zajęcia świetlicowe 1 godz.
• Prowadzenie zajęć w klasie przez praktykantkę z pomocą opiekuna. 3 godz. Omówienie zajęć.
• Zajęcia świetlicowe 3 godz.


05.10.2012r.- piątek
• Prowadzenie zajęć w klasie przez praktykantkę z pomocą opiekuna. 4 godz. Omówienie zajęć.

08.10.2012r. - poniedziałek
• Prowadzenie zajęć w klasie przez praktykantkę z pomocą opiekuna. 4 godz. Omówienie zajęć.

09.10.2012r. – wtorek
• Prowadzenie zajęć w klasie przez praktykantkę z pomocą opiekuna. 4 godz. Omówienie zajęć.
• Zajęcia świetlicowe 1 godz.

10.10.2012r. – środa
• Prowadzenie zajęć w klasie przez praktykantkę z pomocą opiekuna. 3 godz. Omówienie zajęć.
• Zajęcia świetlicowe 1 godz.

11.10.2012r. – czwartek
• Prowadzenie zajęć w klasie przez praktykantkę z pomocą opiekuna. 3 godz. Omówienie zajęć.
• Zajęcia świetlicowe 1 godz.
• Hospitacja pozalekcyjnych zajęć z uczniem słabym 1 godz.

12.10. 2012r. – piątek
• Prowadzenie zajęć w klasie przez praktykantkę z pomocą opiekuna. 4 godz. Omówienie zajęć.
• Zajęcia świetlicowe 1 godz.
• Podsumowanie praktyki. Ocena realizacji praktyki pedagogicznej.


Do obowiązków nauczyciela-opiekuna należy:
a) włączenie słuchacza od pierwszego dnia jego pobytu w szkole w tok życia i pracy szkoły, jak również opracowanie wspólnie z nim szczegółowego planu i programu zajęć na cały okres praktyki oraz czuwanie nad konsekwentną realizacją planu;
b) udostępnienie do wglądu dokumentacji pracy nauczyciela (dziennik, plan pracy szkoły, system oceniania itp.);
c) zadbanie, by słuchacz miał możliwość przeprowadzenia określonej przez nauczyciela metodyka liczby lekcji próbnych;
d) pomoc w doborze materiałów i przygotowaniu lekcji;
e) udostępnienie znajdujących się w szkole środków dydaktycznych;
f) udzielenie informacji na temat stosowanego podręcznika i pomoc w przygotowaniu jednostki lekcyjnej;
g) hospitowanie lekcji próbnych prowadzonych przez słuchacza oraz udział w ich omawianiu;
h) angażowanie słuchacza do wykonywania w czasie prowadzonych przez siebie zajęć niektórych czynności dydaktycznych (głośne czytanie tekstów, obsługa urządzeń technicznych, pisanie na tablicy) lub po ich zakończeniu (kontrola ćwiczeń pisemnych uczniów i próba ich oceny);
i) omawianie wszystkich zajęć, w których uczestniczy słuchacz, udzielanie odpowiedzi na pytania;
j) podsumowanie – zredagowanie opinii na temat pracy słuchacza, wystawienie oceny jego pracy.
Nauczyciel-opiekun obserwuje pracę słuchacza, jego przygotowanie i stosunek do zawodu nauczycielskiego oraz młodzieży, gromadząc w ten sposób materiał do opinii, w której zaznaczy stopień przydatności do pracy w zawodzie nauczycielskim.

Opiekun praktyki winien także uwzględnić w opinii następujące spostrzeżenia:
a) czy słuchacz właściwie sformułował cele lekcji, jak lekcje organizował i prowadził;
b) czy poprawnie i koncepcyjnie zaplanował cykl lekcji;
c) jakie braki zaznaczały się w jego działaniu (rzeczowe, merytoryczne);
d) pozytywy w pracy;
e) ogólna ocena z przebiegu całej praktyki zakończona wystawieniem proponowanego stopnia..


Wyświetleń: 667


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.