Katalog

Katarzyna Focht, 2013-05-14
Sieradz

Różne, Konspekty

Cykl lekcji na godzinę z wychowawcą „Racjonalne spędzanie czasu w kontekście zagrożeń płynących z różnych form spędzania czasu wolnego.

- n +

Cykl lekcji na godzinę z wychowawcą „Racjonalne spędzanie czasu w kontekście zagrożeń płynących z różnych form spędzania czasu wolnego. Lekcje realizowane były w klasie II Technikum.
Uwaga do lekcji: Lekcja będzie wymagała od nauczyciela opracowania wyników ankiety i przedstawienia ich uczniom na kolejnych zajęciach. Wyniki ankiety mogą zostać również zaprezentowane rodzicom na zebraniu. Tematyka lekcji może wynikać z zagadnień zawartych w programie wychowawczym szkoły lub programów profilaktycznych (w mojej szkole wynika). Forma i tematyka zajęć jest dość elastyczna, ponieważ w każdym zespole klasowym wyniki mogą przedstawiać się całkiem inaczej. Ja przedstawiłam propozycje na podstawie wyników ze swojej klasy wychowawczej.
Autor: Katarzyna Focht
Konspekt lekcji nr 1
Temat: Racjonalne spędzanie czasu
Cel główny: uczeń racjonalnie spędza czas wolny
Cele szczegółowe:
 uczeń uświadamia sobie w jaki sposób spędza czas wolny
 uczeń poznaje alternatywne formy spędzania czasu
 uczeń ma świadomość ograniczonej ilości czasu
 uczeń dostrzega potrzebę planowania własnego czasu

Metody pracy:
Pogadanka, kwestionariusz ankiety przygotowany przez nauczyciela, prezentacja multimedialna lub plansza dotycząca efektywnych sposobów postępowania w zarządzaniu własnym czasem.

Formy pracy:
Praca indywidualna

Przebieg lekcji:
CZĘŚĆ ORGANIZACYJNA LEKCJI (ok. 5 minut)
1. Sprawdzenie obecności
2. Wprowadzenie do tematu zajęć
Każdy z Was doświadcza tego codziennie, że po przyjściu ze szkoły nie wiadomo, za co się zabrać, ponieważ różnych czynności do zrobienia jest bardzo dużo. W związku z tym dobrze by było, gdybyście do rozkładów dnia wprowadzili element planowania oraz racjonalnego podejścia do czasu, który pozostaje po zakończeniu zajęć w szkole.
3. Zapisanie tematu zajęć
CZĘŚĆ WŁAŚCIWA LEKCJI (ok. 35 minut)
1. Nauczyciel rozdaje uczniom karteczki i prosi o zapisanie odpowiedzi na następujące pytania:
1) Co według Was oznacza słowo „racjonalny”? – uczniowie udzielają pisemnej odpowiedzi. Po zakończeniu nauczyciel podaje kolejne pytanie.
2) Co to znaczy racjonalnie spędzać czas wolny? – uczniowie zapisują odpowiedzi na kartce.
3) Jak spędzam czas wolny? – uczniowie zapisują, w jaki sposób spędzają czas wolny.
4) Czy spędzam czas wolny racjonalnie (we własnym odczuciu)? – nauczyciel prosi o udzielenie krótkiej odpowiedzi na pytanie
Ta krótka forma ankiety jest anonimowa, uczniowie nie podpisują kartek.
2. Nauczyciel zbiera uzupełnione przez uczniów kartki i informuje, że wyniki będą opracowane na kolejną lekcję godziny w wychowawcą.
3. Nauczyciel zadaje pytanie, który punkt był najtrudniejszy do uzupełnienia oraz dlaczego „racjonalny” znaczy trudny. Uczniowie zapewne zwrócą uwagę na to, że mają dużo nauki i tak naprawdę niewiele czasu pozostaje potem do dyspozycji. Nauczyciel nawiązuje do wcześniejszej lekcji dotyczącej zarządzania własnym czasem. Przypomina uczniom efektywne zasady zarządzania czasem (wyświetla slajd prezentacji lub przedstawia planszę):
1) Ustal, co masz do zrobienia, uszereguj zadania od najważniejszego do najmniej ważnego i przeznacz na nie odpowiednią ilość czasu. Pamiętaj, dzień ma ograniczoną liczbę godzin.
2) Koncentruj się na zadaniach najważniejszych i najtrudniejszych, gdyż to one pochłaniają najwięcej czasu i energii.
3) Nie rób kilku rzeczy naraz.
4) Większe zadania podziel na części i realizuj je etapami.
5) Każdego dnia przeznacz część czasu na nieprzewidziane okoliczności.
6) Nie rób nic na ostatnią chwilę, ponieważ zawsze mogą wyniknąć nieprzewidziane okoliczności.
7) Prowadź kalendarz zajęć, zapisz czas jaki przeznaczysz na ich realizację. Pamiętaj, abyś wszystkie zadania zapisywał w jednym kalendarzu.
8) Zapisuj każdy pomysł – zawsze noś ze sobą notatnik i zapisuj w nim każdy pomysł, który przyjdzie Ci do głowy. Często jest tak, że w autobusie, na przerwie czy na spacerze przychodzą do głowy najlepsze pomysły.
9) Na spotkania umawiaj się tylko wówczas, kiedy zrealizowałeś wszystkie zadania.
10) Koniecznie przeznacz codziennie część czasu na odpoczynek, np. spacer, spotkanie z przyjaciółmi.
11) Pracuj w tempie, które Ci najlepiej odpowiada.
12) Zmieniaj obrane przez siebie cele w miarę rozwoju sytuacji.
Nauczyciel omawia te zasady odnosząc się do obowiązków szkolnych i domowych swoich wychowanków. Nawiązuje również do czekających ich egzaminów: maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

CZĘŚĆ PODSUMOWUJĄCA (ok. 5 minut)
Nauczyciel podsumowuje lekcję, prosi, aby każdy z uczniów zapisał na karteczce zasadę, którą wykorzystał w ostatnim tygodniu.


Konspekt lekcji nr 2
Temat: Zagrożenia płynące z różnych form spędzania czasu cz. I
Cel główny: uczeń uświadamia sobie, że każda z form spędzania czasu może nieść ze sobą określone zagrożenia
Cele szczegółowe:
 uczeń potrafi opisać, w jaki sposób spędza czas wolny
 uczeń potrafi określić czynniki wpływające na atrakcyjność form spędzania czasu
 uczeń identyfikuje zagrożenia płynące z różnych form spędzania czasu

Metody pracy:
Pogadanka, prezentacja multimedialna, kwestionariusz ankiety przygotowany przez nauczyciela

Formy pracy:
Praca indywidualna

Przebieg lekcji:
CZĘŚĆ ORGANIZACYJNA LEKCJI (ok. 5 minut)
1. Sprawdzenie obecności
2. Wprowadzenie do tematu zajęć
Na poprzednich zajęciach rozpoczęliśmy temat dotyczący racjonalnego spędzania czasu. Prosiłam Was wówczas o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań. Opracowane wyniki Waszych ankiet przedstawię Wam w formie prezentacji
3. Zapisanie tematu zajęć
CZĘŚĆ WŁAŚCIWA LEKCJI (ok. 35 minut)
1. Nauczyciel przedstawia uczniom prezentację wykonaną w domu na podstawie udzielonych przez uczniów odpowiedzi. Prezentacja składa się z następujących slajdów:
Slajd 1 – Slajd tytułowy „Racjonalne spędzanie czasu”
Slajd 2 – Racjonalny – Waszym zdaniem – na tym slajdzie nauczyciel wyświetla zebrane odpowiedzi.
Slajd 3 – Racjonalny według literatury – na tym slajdzie nauczyciel wyświetla definicję słowa racjonalny, jaką podaje literatura. Tutaj również zwraca uwagę, czy uczniowie bardzo odbiegli od właściwego znaczenia w swoich odpowiedziach czy nie.
Slajd 4 – Co to znaczy racjonalnie spędzać czas wolny? – nauczyciel wyświetla zebrane odpowiedzi. Zwraca uwagę również na dojrzałość wskazanych odpowiedzi. U mnie padały np. takie odpowiedzi jak: bez wygłupów, bezpiecznie, godzić ze sobą wszystko itd.
Slajd 5 – Jak spędzam czas wolny? – nauczyciel przedstawia uczniom wskazane formy spędzania wolnego czasu. Przy każdej formie może jeszcze podać ilość wskazanych form. Przy tym punkcie mogą wyniknąć jeszcze inne aspekty np. spożywanie alkoholu, na który warto zwrócić uwagę rodzicom na zebraniu.
Slajd 6 – Jak najchętniej spędzam czas wolny? – na podstawie wskazanych przez uczniów odpowiedzi nauczyciel przedstawia 4 z nich, które powtórzyły się najczęściej. Na tej podstawie nauczyciel planuje kolejną lekcję w kontekście zagrożeń płynących z tych form spędzania czasu.
Slajd 7 – Czy spędzam czas racjonalnie? – na tym slajdzie nauczyciel przedstawia ilość wskazanych odpowiedzi. Wyniki do tego pytania można przedstawić na wykresie kołowym.
2. Nauczyciel rozdaje uczniom ankiety, które zostały przygotowane na podstawie wyników poprzedniej. Ponieważ w mojej klasie uczniowie najczęściej spędzają czas przy komputerze, Internecie, spotykając się ze znajomymi, na imprezach oraz przed telewizorem to ankieta odnosi się do tych właśnie form. Ankietę tę przedstawiłam w formie tabel do każdej z form.
Zagrożenia płynące z różnych form spędzania czasu
Komputer, Internet
1) W jaki sposób wygląda Twoja praca przy komputerze? Z czego najczęściej korzystasz pracując przy komputerze?
2) Dlaczego komputer, Internet „wciąga”?
3) Jakie zagrożenia upatrujesz w tej formie spędzania czasu?
Spotkania ze znajomymi
1) W jaki sposób wyglądają Twoje spotkania ze znajomymi? W jaki sposób spędzacie czas ze sobą?
2) Dlaczego tak chętnie spotykanie się ze sobą?
3) Jakie zagrożenia upatrujesz w tej formie spędzania czasu?
Imprezy
1) Czym jest dla Ciebie impreza? Jakie imprezy lubisz najbardziej?
2) Dlaczego imprezy „wciągają”?
3) Jakie zagrożenia upatrujesz w tej formie spędzania czasu?
Telewizja
1) Co najchętniej oglądasz w telewizji? Czy lubisz oglądać reklamy?
2) Dlaczego telewizja „wciąga”?
3) Jakie zagrożenia upatrujesz w tej formie spędzania czasu?
3. Nauczyciel zbiera od uczniów ankiety informując jednocześnie, że wyniki zostaną opracowane na kolejne zajęcia. Wyniki ankiety mogą stać się również istotną informacją dla pedagoga szkolnego.
CZĘŚĆ PODSUMOWUJĄCA LEKCJI (ok. 5 minut)
1. Nauczyciel podsumowuje zajęcia, zwraca uwagę na istotne kwestie poruszone przez uczniów, jak dojrzałość, odpowiedzialność, bezpieczeństwo, konieczność podejmowania przemyślanych decyzji, pomoc w domu, ale również alkohol, który przewinął się w odpowiedziach uczniów.


Konspekt lekcji nr 3
Temat: Zagrożenia płynące z różnych form spędzania czasu cz. II
Cel główny: uczeń uświadamia sobie, że każda z form spędzania czasu może nieść ze sobą określone zagrożenia
Cele szczegółowe:
 uczeń potrafi opisać, w jaki sposób spędza czas wolny
 uczeń potrafi określić czynniki wpływające na atrakcyjność form spędzania czasu
 uczeń identyfikuje zagrożenia płynące z różnych form spędzania czasu
 uczeń potrafi eliminować zagrożenia płynące z różnych form spędzania czasu

Metody pracy:
Pogadanka, prezentacja multimedialna

Formy pracy:
Praca indywidualna

Przebieg lekcji:
CZĘŚĆ ORGANIZACYJNA LEKCJI (ok. 5 minut)
4. Sprawdzenie obecności
5. Wprowadzenie do tematu zajęć
Na dzisiejszych zajęciach kontynuujemy tematykę zagrożeń płynących z form spędzania czasu, które preferujecie. Wyniki zostaną przedstawione w prezentacji.
6. Zapisanie tematu zajęć
CZĘŚĆ WŁAŚCIWA LEKCJI (ok. 35 minut)
4. Nauczyciel przedstawia uczniom prezentację wykonaną w domu na podstawie udzielonych przez uczniów odpowiedzi. Prezentacja składa się z następujących slajdów:
Slajd 1 – slajd tytułowy Zagrożenia płynące z różnych form spędzania czasu
Slajd 2 – slajd z podtytułem Komputer, Internet
Na każdym z poniższych slajdów nauczyciel wyświetla odpowiedzi podane przez swoich uczniów, omawia, wskazuje na ich pozytywne i negatywne aspekty
Slajd 3 - W jaki sposób wygląda Twoja praca przy komputerze? Z czego najczęściej korzystasz pracując przy komputerze?
Slajd 4 - Dlaczego komputer „wciąga”?
Slajd 5 - Jakie zagrożenia upatrujesz w tej formie spędzania czasu?
Slajd 6 – slajd z podtytułem Spotkania ze znajomymi
Slajd 7 - W jaki sposób wyglądają Twoje spotkania ze znajomymi? W jaki sposób spędzacie czas ze sobą?
Slajd 8 - Dlaczego tak chętnie spotykanie się ze sobą?
Slajd 9 - Jakie zagrożenia upatrujesz w tej formie spędzania czasu?
Slajd 10 – slajd z podtytułem Imprezy
Slajd 11 - Czym jest dla Ciebie impreza? Jakie imprezy lubisz najbardziej?
Slajd 12 - Dlaczego imprezy „wciągają”?
Slajd 13 - Jakie zagrożenia upatrujesz w tej formie spędzania czasu?
Slajd 14 – slajd z podtytułem Telewizja
Slajd 15 - Co najchętniej oglądasz w telewizji? Czy lubisz oglądać reklamy?
Slajd 16 - Dlaczego telewizja „wciąga”?
Slajd 17 - Jakie zagrożenia upatrujesz w tej formie spędzania czasu?
Nauczyciel podczas prezentacji wyników powinien zwrócić uczniom uwagę na wskazane przez nich odpowiedzi dotyczące zagrożeń. Bardzo często uczniowie „spłycają” problem widząc tylko powierzchowne zagrożenia, takie jak np. pogorszenie wzroku od komputera, brak czasu na inne zajęcia przez długie korzystanie z Internetu; nie widzą natomiast bardziej złożonych problemów, jak np. wykorzystywanie portali społecznościowych do grożenia innym, nadużycia w sieci itp. Uczniowie często nie potrafią również opisać jak np. wygląda impreza, którą spędzają ze znajomymi, opisują ją ogólnie pomijając takie fakty jak okazje do spożywania alkoholu, narkotyków, kontaktów seksualnych itp. w kontekście istotnych zagrożeń dla ich zdrowia i życia. Należy uświadomić uczniom, że w każdej sytuacji muszą okazać zdrowy rozsądek, nie ulegać wpływom i manipulacjom, brać pod uwagę uczucia innych osób – tym bardziej, że racjonalnie spędzać czas wolny to m.in. bezpiecznie.
CZĘŚĆ PODSUMOWUJĄCA (ok. 5 minut)
1. Nauczyciel podsumowuje cykl lekcji, zwraca uwagę uczniom, że w każdej sytuacji, nawet, gdy spędzają czas wolny, muszą zachowywać się bezpiecznie i odpowiedzialnie. Często jest tak, że na niektóre aspekty swojego zachowania nie zwracamy uwagi, traktujemy je jako normalne, a tymczasem mogą wyrządzić komuś krzywdę, narazić na niebezpieczeństwo i spowodować, że naruszymy w sposób niewłaściwy czyjeś uczucia i prywatność.
2. Nauczyciel prosi również, aby każdy z uczniów zapisał na karteczce, co jest dla niego najbardziej istotne z całego cyklu lekcji i co wykorzysta dla siebie.
Wyświetleń: 2116


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.