AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Ania Rzadkiewicz, 2013-05-23
Elbląg

Zajęcia zintegrowane, Scenariusze

scenariusze zajęć zintegrowanych w klasach I-III

- n +

HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA
SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH PO REALIZACJI IV PLANU WYNIKOWEGO W KLASIE Ib
-czerwiec, rok szkolny 2011/2012-

Czas trwania: godzina lekcyjna

Termin: 11.06.2012

Temat zajęć: Liczę, czytam i piszę doskonale jestem mistrzem to się chwalę.

Cele ogólne:
• określenie stopnia zrozumienia treści z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej oraz wykorzystania wiedzy w praktyce po IV planie wynikowym.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
• przeczyta zdania z poznanymi literami i dwuznakami,
• napisze wyrazy i zdania z poznanymi literami i dwuznakami,
• układa pytania,
• układa i zapisze samodzielnie kilka zdań na podany temat,
• zmierzy za pomocą linijki i wyraża wynik za pomocą liczby centymetrów,
• rozwiązuje proste zadania tekstowe na dodawanie i odejmowanie,
• dodaje odejmuje w zakresie 10,
• liczy pieniądze w zakresie 12 zł,
• wyodrębnia dziesiątki i jedności w liczbach dwucyfrowych,
• zna nazwy i kolejność dni tygodnia,
• zna nazwy i kolejność miesięcy,
• prezentuje wyniki pracy własnej,
• współpracuje w grupie oraz w parach.

Metody:
• działań praktycznych,
• metody ewaluacji,
• metody integracyjne,
• metody pracy we współpracy.

Formy:
• indywidualna ,
• zbiorowa,
• w parach.


Środki dydaktyczne:
• karty pracy, (załącznik nr 1,2,3,4,5)
• magnesy,
• liczby dla każdego dziecka od 10 do 100,
• kolorowe paski z działaniami matematycznymi,
• wyrazy „Rozsypanka wyrazowa”,
• kolorowe monety,
• polecenie zadania domowego do wklejenia w zeszycie,
• pochwalne znaczki,
• chustki dla każdego dziecka,
• czerwone kartki.

Przebieg zajęć:
a). część wstępna:
• Zapoznanie uczniów tematem zajęć: „Liczę, czytam i piszę doskonale jestem mistrzem i się chwalę”.
• Zad.1 „Halo, halo jestem liczbą…”. Uczniowie siedzą w kręgu. Każdy ma przyczepioną liczbę od 10 do 100. Zadaniem każdego dziecka jest wypowiedzenie słów: „Halo, halo jestem liczbą np. 24. Mam 2 dziesiątki i 4 jedności”.
• Zad.2 „O jakiej liczbie myślę?” – nauczyciel wypowiada liczbę za określając dziesiątki i jedności, np. „Mam 2 dziesiątki i 3 jedności. Jaka jestem liczbą?”. Zadaniem uczniów jest podanie właściwej liczby.

b). część właściwa:
• Zad. 3 „Dodawanie jest przemienne” . Na tablicy przyczepione są liczby dwucyfrowe. Zadaniem wybranego ucznia jest posegregowanie liczb od największej do najmniejszej i odwrócenie kartek, na których z drugiej strony zapisane są wyrazy tworzące zdanie: Dodawanie jest przemienne. Nauczyciel rozdaje każdemu uczniowi działanie na dodawanie w zakresie 10. Zadaniem dzieci jest rozwiązanie zadania i udowodnienie nauczycielowi, iż dodawanie jest przemienne poprzez przestawienie liczb w zadaniu. Następnie, nauczycielka rozdaje dla każdego ucznia 3 zadania (odejmowanie w zakresie 10)oraz czerwone kartki. Zadaniem dzieci jest wyliczenie działań i sprawdzenie wyników w parach. Osoba, której sąsiad w ławce prawidłowo wykonał działanie podnosi czerwoną kartkę do góry.
• Zad.4 Uczniowie otrzymują zdanie z treścią (obliczenia pieniężne), kolorowe monety oraz magnes. Uczeń, który wykona zadanie podchodzi do tablicy i sprawdza zadanie, które wykonał. Jeśli dziecko prawidłowo rozwiąże zadanie, przyczepia do tablicy magnes. Nauczyciel sprawdza ile magnesów zostało przyczepionych na tablicy. Następnie, wspólnie z dziećmi rozwiązuje zadanie na tablicy.
• Zad.5 Przerwa śródlekcyjna. Zabawa: „Tydzień”. Zadaniem dzieci jest wypowiedzenie kolejnych dni tygodnia, np. głośno, cicho, wesoło, smutno, wściekle.
• Zad.6 Dzieci samodzielnie czytają tekst, który otrzymały od nauczyciela. Zdaniem ucznia jest przeczytanie samodzielnie tekstu czytanki. Po skończonym czytaniu przez wszystkie dzieci nauczycielka tłumaczy dzieciom reguły zabawy. Każdy wiąże sobie chustkę na oczy. Jeśli nauczyciel wypowie fałszywe zdanie dotyczące czytanki, to zadaniem uczniów jest podniesienie rąk i ich skrzyżowanie. Jeśli zdanie wypowiedziane przez nauczyciela jest zgodne z przeczytanym utworem, uczniowie mają za zadanie podnieść ręce i naśladować wkręcanie żarówek.
• Zad.7 Nauczyciel wyświetla obrazek na tablicy. Zadaniem uczniów jest ułożenie jak największej ilości zdań do obrazka. Następnie, każdy uczeń dostaje ten sam obrazek do wklejenia w zeszycie i samodzielnie zapisuje zdanie do zeszytu. Następnie, czytamy głośno ułożone samodzielnie zdania.
• Zad.8 Nauczycielka rozdaje dzieciom kolorowe paski, które każdy musi zmierzyć i zapisać wynik. Dzieci w ławkach porównują długość pasków i zapisują wynik. Osoba, która ma dłuższy pasek czyta zdanie, które wcześniej ułożyła do opisu obrazka. Zdaniem kolegi z ławki, który miał krótszy pasek jest ułożenie pytania do zdania, które ułożył kolega.
Zadanie domowe
Zadaniem uczniów jest ułożenie w domu dwóch zdań do obrazka, który został przez dzieci wklejony podczas zajęć.

c). część końcowa:
• Zad.9 Dzieci siedzą w kręgu. Nauczyciel rozpoczyna zabawę „Miesiące”. Zadaniem każdej osoby jest wymienić nazwę kolejnego miesiąca.
• Nauczyciel dziękuje uczniom za zajęcia. Rozdaje uczniom pochwalny znaczek za aktywny udział w zajęciach.
Załączniki nr 13+4=


5+4=

6+3=


Załącznik nr 2Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

W domu

Ułożę 2 pytania do obrazka.

W domu

Ułożę 2 pytania do obrazka.

W domu

Ułożę 2 pytania do obrazka.

W domu

Ułożę 2 pytania do obrazka.

W domu

Ułożę 2 pytania do obrazka.

W domu

Ułożę 2 pytania do obrazka.

W domu

Ułożę 2 pytania do obrazka.
W domu

Ułożę 2 pytania do obrazka.

W domu

Ułożę 2 pytania do obrazka.

W domu

Ułożę 2 pytania do obrazka.
Jestem mistrzem! Muszę jeszcze popracować.HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA
SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH PO REALIZACJI IV PLANU WYNIKOWEGO W KLASIE Ib
-czerwiec, rok szkolny 2011/2012-

Czas trwania: godzina lekcyjna

Termin: 11.06.2012

Temat zajęć: Liczę, czytam i piszę doskonale jestem mistrzem to się chwalę.

Cele ogólne:
• określenie stopnia zrozumienia treści z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej oraz wykorzystania wiedzy w praktyce po IV planie wynikowym.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
• przeczyta zdania z poznanymi literami i dwuznakami,
• napisze wyrazy i zdania z poznanymi literami i dwuznakami,
• układa pytania,
• układa i zapisze samodzielnie kilka zdań na podany temat,
• zmierzy za pomocą linijki i wyraża wynik za pomocą liczby centymetrów,
• rozwiązuje proste zadania tekstowe na dodawanie i odejmowanie,
• dodaje odejmuje w zakresie 10,
• liczy pieniądze w zakresie 12 zł,
• wyodrębnia dziesiątki i jedności w liczbach dwucyfrowych,
• zna nazwy i kolejność dni tygodnia,
• zna nazwy i kolejność miesięcy,
• prezentuje wyniki pracy własnej,
• współpracuje w grupie oraz w parach.

Metody:
• działań praktycznych,
• metody ewaluacji,
• metody integracyjne,
• metody pracy we współpracy.

Formy:
• indywidualna ,
• zbiorowa,
• w parach.


Środki dydaktyczne:
• karty pracy, (załącznik nr 1,2,3,4,5)
• magnesy,
• liczby dla każdego dziecka od 10 do 100,
• kolorowe paski z działaniami matematycznymi,
• wyrazy „Rozsypanka wyrazowa”,
• kolorowe monety,
• polecenie zadania domowego do wklejenia w zeszycie,
• pochwalne znaczki,
• chustki dla każdego dziecka,
• czerwone kartki.

Przebieg zajęć:
a). część wstępna:
• Zapoznanie uczniów tematem zajęć: „Liczę, czytam i piszę doskonale jestem mistrzem i się chwalę”.
• Zad.1 „Halo, halo jestem liczbą…”. Uczniowie siedzą w kręgu. Każdy ma przyczepioną liczbę od 10 do 100. Zadaniem każdego dziecka jest wypowiedzenie słów: „Halo, halo jestem liczbą np. 24. Mam 2 dziesiątki i 4 jedności”.
• Zad.2 „O jakiej liczbie myślę?” – nauczyciel wypowiada liczbę za określając dziesiątki i jedności, np. „Mam 2 dziesiątki i 3 jedności. Jaka jestem liczbą?”. Zadaniem uczniów jest podanie właściwej liczby.

b). część właściwa:
• Zad. 3 „Dodawanie jest przemienne” . Na tablicy przyczepione są liczby dwucyfrowe. Zadaniem wybranego ucznia jest posegregowanie liczb od największej do najmniejszej i odwrócenie kartek, na których z drugiej strony zapisane są wyrazy tworzące zdanie: Dodawanie jest przemienne. Nauczyciel rozdaje każdemu uczniowi działanie na dodawanie w zakresie 10. Zadaniem dzieci jest rozwiązanie zadania i udowodnienie nauczycielowi, iż dodawanie jest przemienne poprzez przestawienie liczb w zadaniu. Następnie, nauczycielka rozdaje dla każdego ucznia 3 zadania (odejmowanie w zakresie 10)oraz czerwone kartki. Zadaniem dzieci jest wyliczenie działań i sprawdzenie wyników w parach. Osoba, której sąsiad w ławce prawidłowo wykonał działanie podnosi czerwoną kartkę do góry.
• Zad.4 Uczniowie otrzymują zdanie z treścią (obliczenia pieniężne), kolorowe monety oraz magnes. Uczeń, który wykona zadanie podchodzi do tablicy i sprawdza zadanie, które wykonał. Jeśli dziecko prawidłowo rozwiąże zadanie, przyczepia do tablicy magnes. Nauczyciel sprawdza ile magnesów zostało przyczepionych na tablicy. Następnie, wspólnie z dziećmi rozwiązuje zadanie na tablicy.
• Zad.5 Przerwa śródlekcyjna. Zabawa: „Tydzień”. Zadaniem dzieci jest wypowiedzenie kolejnych dni tygodnia, np. głośno, cicho, wesoło, smutno, wściekle.
• Zad.6 Dzieci samodzielnie czytają tekst, który otrzymały od nauczyciela. Zdaniem ucznia jest przeczytanie samodzielnie tekstu czytanki. Po skończonym czytaniu przez wszystkie dzieci nauczycielka tłumaczy dzieciom reguły zabawy. Każdy wiąże sobie chustkę na oczy. Jeśli nauczyciel wypowie fałszywe zdanie dotyczące czytanki, to zadaniem uczniów jest podniesienie rąk i ich skrzyżowanie. Jeśli zdanie wypowiedziane przez nauczyciela jest zgodne z przeczytanym utworem, uczniowie mają za zadanie podnieść ręce i naśladować wkręcanie żarówek.
• Zad.7 Nauczyciel wyświetla obrazek na tablicy. Zadaniem uczniów jest ułożenie jak największej ilości zdań do obrazka. Następnie, każdy uczeń dostaje ten sam obrazek do wklejenia w zeszycie i samodzielnie zapisuje zdanie do zeszytu. Następnie, czytamy głośno ułożone samodzielnie zdania.
• Zad.8 Nauczycielka rozdaje dzieciom kolorowe paski, które każdy musi zmierzyć i zapisać wynik. Dzieci w ławkach porównują długość pasków i zapisują wynik. Osoba, która ma dłuższy pasek czyta zdanie, które wcześniej ułożyła do opisu obrazka. Zdaniem kolegi z ławki, który miał krótszy pasek jest ułożenie pytania do zdania, które ułożył kolega.
Zadanie domowe
Zadaniem uczniów jest ułożenie w domu dwóch zdań do obrazka, który został przez dzieci wklejony podczas zajęć.

c). część końcowa:
• Zad.9 Dzieci siedzą w kręgu. Nauczyciel rozpoczyna zabawę „Miesiące”. Zadaniem każdej osoby jest wymienić nazwę kolejnego miesiąca.
• Nauczyciel dziękuje uczniom za zajęcia. Rozdaje uczniom pochwalny znaczek za aktywny udział w zajęciach.
Załączniki nr 13+4=


5+4=

6+3=


Załącznik nr 2Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

W domu

Ułożę 2 pytania do obrazka.

W domu

Ułożę 2 pytania do obrazka.

W domu

Ułożę 2 pytania do obrazka.

W domu

Ułożę 2 pytania do obrazka.

W domu

Ułożę 2 pytania do obrazka.

W domu

Ułożę 2 pytania do obrazka.

W domu

Ułożę 2 pytania do obrazka.
W domu

Ułożę 2 pytania do obrazka.

W domu

Ułożę 2 pytania do obrazka.

W domu

Ułożę 2 pytania do obrazka.

HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA
SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH PO REALIZACJI IV PLANU WYNIKOWEGO W KLASIE Ib
-czerwiec, rok szkolny 2011/2012-

Czas trwania: godzina lekcyjna

Termin: 11.06.2012

Temat zajęć: Liczę, czytam i piszę doskonale jestem mistrzem to się chwalę.

Cele ogólne:
• określenie stopnia zrozumienia treści z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej oraz wykorzystania wiedzy w praktyce po IV planie wynikowym.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
• przeczyta zdania z poznanymi literami i dwuznakami,
• napisze wyrazy i zdania z poznanymi literami i dwuznakami,
• układa pytania,
• układa i zapisze samodzielnie kilka zdań na podany temat,
• zmierzy za pomocą linijki i wyraża wynik za pomocą liczby centymetrów,
• rozwiązuje proste zadania tekstowe na dodawanie i odejmowanie,
• dodaje odejmuje w zakresie 10,
• liczy pieniądze w zakresie 12 zł,
• wyodrębnia dziesiątki i jedności w liczbach dwucyfrowych,
• zna nazwy i kolejność dni tygodnia,
• zna nazwy i kolejność miesięcy,
• prezentuje wyniki pracy własnej,
• współpracuje w grupie oraz w parach.

Metody:
• działań praktycznych,
• metody ewaluacji,
• metody integracyjne,
• metody pracy we współpracy.

Formy:
• indywidualna ,
• zbiorowa,
• w parach.


Środki dydaktyczne:
• karty pracy, (załącznik nr 1,2,3,4,5)
• magnesy,
• liczby dla każdego dziecka od 10 do 100,
• kolorowe paski z działaniami matematycznymi,
• wyrazy „Rozsypanka wyrazowa”,
• kolorowe monety,
• polecenie zadania domowego do wklejenia w zeszycie,
• pochwalne znaczki,
• chustki dla każdego dziecka,
• czerwone kartki.

Przebieg zajęć:
a). część wstępna:
• Zapoznanie uczniów tematem zajęć: „Liczę, czytam i piszę doskonale jestem mistrzem i się chwalę”.
• Zad.1 „Halo, halo jestem liczbą…”. Uczniowie siedzą w kręgu. Każdy ma przyczepioną liczbę od 10 do 100. Zadaniem każdego dziecka jest wypowiedzenie słów: „Halo, halo jestem liczbą np. 24. Mam 2 dziesiątki i 4 jedności”.
• Zad.2 „O jakiej liczbie myślę?” – nauczyciel wypowiada liczbę za określając dziesiątki i jedności, np. „Mam 2 dziesiątki i 3 jedności. Jaka jestem liczbą?”. Zadaniem uczniów jest podanie właściwej liczby.

b). część właściwa:
• Zad. 3 „Dodawanie jest przemienne” . Na tablicy przyczepione są liczby dwucyfrowe. Zadaniem wybranego ucznia jest posegregowanie liczb od największej do najmniejszej i odwrócenie kartek, na których z drugiej strony zapisane są wyrazy tworzące zdanie: Dodawanie jest przemienne. Nauczyciel rozdaje każdemu uczniowi działanie na dodawanie w zakresie 10. Zadaniem dzieci jest rozwiązanie zadania i udowodnienie nauczycielowi, iż dodawanie jest przemienne poprzez przestawienie liczb w zadaniu. Następnie, nauczycielka rozdaje dla każdego ucznia 3 zadania (odejmowanie w zakresie 10)oraz czerwone kartki. Zadaniem dzieci jest wyliczenie działań i sprawdzenie wyników w parach. Osoba, której sąsiad w ławce prawidłowo wykonał działanie podnosi czerwoną kartkę do góry.
• Zad.4 Uczniowie otrzymują zdanie z treścią (obliczenia pieniężne), kolorowe monety oraz magnes. Uczeń, który wykona zadanie podchodzi do tablicy i sprawdza zadanie, które wykonał. Jeśli dziecko prawidłowo rozwiąże zadanie, przyczepia do tablicy magnes. Nauczyciel sprawdza ile magnesów zostało przyczepionych na tablicy. Następnie, wspólnie z dziećmi rozwiązuje zadanie na tablicy.
• Zad.5 Przerwa śródlekcyjna. Zabawa: „Tydzień”. Zadaniem dzieci jest wypowiedzenie kolejnych dni tygodnia, np. głośno, cicho, wesoło, smutno, wściekle.
• Zad.6 Dzieci samodzielnie czytają tekst, który otrzymały od nauczyciela. Zdaniem ucznia jest przeczytanie samodzielnie tekstu czytanki. Po skończonym czytaniu przez wszystkie dzieci nauczycielka tłumaczy dzieciom reguły zabawy. Każdy wiąże sobie chustkę na oczy. Jeśli nauczyciel wypowie fałszywe zdanie dotyczące czytanki, to zadaniem uczniów jest podniesienie rąk i ich skrzyżowanie. Jeśli zdanie wypowiedziane przez nauczyciela jest zgodne z przeczytanym utworem, uczniowie mają za zadanie podnieść ręce i naśladować wkręcanie żarówek.
• Zad.7 Nauczyciel wyświetla obrazek na tablicy. Zadaniem uczniów jest ułożenie jak największej ilości zdań do obrazka. Następnie, każdy uczeń dostaje ten sam obrazek do wklejenia w zeszycie i samodzielnie zapisuje zdanie do zeszytu. Następnie, czytamy głośno ułożone samodzielnie zdania.
• Zad.8 Nauczycielka rozdaje dzieciom kolorowe paski, które każdy musi zmierzyć i zapisać wynik. Dzieci w ławkach porównują długość pasków i zapisują wynik. Osoba, która ma dłuższy pasek czyta zdanie, które wcześniej ułożyła do opisu obrazka. Zdaniem kolegi z ławki, który miał krótszy pasek jest ułożenie pytania do zdania, które ułożył kolega.
Zadanie domowe
Zadaniem uczniów jest ułożenie w domu dwóch zdań do obrazka, który został przez dzieci wklejony podczas zajęć.

c). część końcowa:
• Zad.9 Dzieci siedzą w kręgu. Nauczyciel rozpoczyna zabawę „Miesiące”. Zadaniem każdej osoby jest wymienić nazwę kolejnego miesiąca.
• Nauczyciel dziękuje uczniom za zajęcia. Rozdaje uczniom pochwalny znaczek za aktywny udział w zajęciach.
Załączniki nr 13+4=


5+4=

6+3=


Załącznik nr 2Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

W domu

Ułożę 2 pytania do obrazka.

W domu

Ułożę 2 pytania do obrazka.

W domu

Ułożę 2 pytania do obrazka.

W domu

Ułożę 2 pytania do obrazka.

W domu

Ułożę 2 pytania do obrazka.

W domu

Ułożę 2 pytania do obrazka.

W domu

Ułożę 2 pytania do obrazka.
W domu

Ułożę 2 pytania do obrazka.

W domu

Ułożę 2 pytania do obrazka.

W domu

Ułożę 2 pytania do obrazka.
Jestem mistrzem! Muszę jeszcze popracować.


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1133


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.