Katalog

Mariola Wiertel, 2013-05-23
Polanica-Zdrój

Język rosyjski, Program nauczania

program własny zajęć

- n +


PROGRAM WŁASNY ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA
ROSYJSKIEGO DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH

„ ROSYJSKI BEZ TAJEMNIC ”

OPRACOWANY PRZEZ MARIOLĘ WIERTEL , NAUCZYCIELKĘ JĘZYKA ROSYJSKIEGO I FRANCUSKIEGO W I LO IM. B. CHROBREGO W KŁODZKU
SPIS TREŚCI


I. Charakterystyka programu.

1. Założenia ogólne programu.
2. Adresaci programu.
3. Czas realizacji programu.
4. Warunki realizacji programu.

II. Edukacyjne cele programu..

1. Cele ogólne.
2. Cele kształcenia.
3. Cele wychowawcze.

III. Zakres tematyki nauczania.

1. Tematyka leksykalna.
2. Zagadnienia gramatyczne.

IV. Przewidywane osiągnięcia uczniów.

V. Metodyczne aspekty realizacji programu.

1. Metody pracy.
2. Formy pracy.
3. Techniki nauczania.
4. Pomoce dydaktyczne.

VI. Formy ewaluacji.

VII. Bibliografia.

VIII. Bibliografia wykorzystywana na zajęciach.


I.CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU.

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU.

Punktem odniesienia dla prezentowanego programu zajęć pozalekcyjnych z języka rosyjskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych jest Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony oraz Europejski System Opisu Kształcenia Językowego .Program ten zakłada osiągnięcie biegłości językowej wg ESOKJ – B1/ B2 .
Przewiduje się u uczniów po zakończeniu realizacji tego programu osiągnięcie kompetencji komunikacyjnej , językowej i kulturowej umożliwiającej zdawanie egzaminu dojrzałości na poziomie rozszerzonym, udział w konkursach językowych oraz w Olimpiadzie Języka Rosyjskiego.

2. ADRESACI PROGRAMU.

Program przeznaczony jest do pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi z klasy drugiej i trzeciej liceum ogólnokształcącego w ramach zajęć dodatkowych z języka rosyjskiego w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

3. CZAS REALIZACJI PROGRAMU.

Program przeznaczony jest do realizacji w ciągu 2 semestrów ( 30 tygodni w roku szkolnym czyli 30 godzin lekcyjnych ).

4. WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU.

Zajęcia w ramach programu realizowane są w gabinecie języka rosyjskiego i w sali wyposażonej w sprzęt multimedialny w I Liceum Ogólnokształcącym im.B.Chrobrego w Kłodzku. Gabinet wyposażony jest w niezbędne do realizacji programu pomoce naukowe.


II. EDUKACYJNE CELE PROGRAMU.

1.CELE OGÓLNE.

Program ma na celu kierowanie uczniami w procesie samodzielnego przygotowania się do egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym ,udziału w konkursach językowych oraz Olimpiadzie Języka Rosyjskiego. Powyższe cele zgodne są z podstawą programową i misją szkoły.

2.CELE KSZTAŁCENIA.

Głównym celem edukacyjnym jest rozwinięcie kompetencji komunikacyjnej i lingwistycznej ucznia na poziomie rozszerzonym. Można to osiągnąć poprzez:
 indywidualizację procesu kształcenia ( uwzględnienie indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia )
 rozwijanie umiejętności językowych ucznia
 rozwijanie intelektualnego rozwoju ucznia oraz jego sfery emocjonalnej i motywacyjnej

Szczegółowe cele kształcenia odnoszą się do konkretnych umiejętności i wiedzy ,rozwijają poszczególne kompetencje językowe:
 sprawność rozumienia ze słuchu
 sprawność rozumienia tekstu czytanego
 sprawność mówienia
 sprawność pisania
 integracja sprawności językowych
 rozwijanie kompetencji interkulturowych

3.CELE WYCHOWAWCZE.

 Rozwijanie wrażliwości interkulturowej poprzez pełniejsze poznanie kultury narodu rosyjskiego
 Rozwój kompetencji międzykulturowej polegającej na umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw między kulturą własnego narodu a kulturą narodu rosyjskiego oraz poszanowanie tychże kultur
 Umiejętność samodzielnego myślenia , rozwiązywania problemów oraz organizacji własnej pracy
 Ciekawość , otwartość i tolerancja wobec drugiego człowieka i społeczności władającej innym językiem
 Rozwój motywacji i poczucia własnej wartości
 Umiejętność współdziałania z innymi

III. ZAKRES TEMATYKI NAUCZANIA.

1. Procedury zdawania pisemnego i ustnego egzaminu dojrzałości z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym.
2. Regulamin Olimpiady Języka Rosyjskiego –eliminacje szkolne, okręgowe i centralne.
 Tematyka leksykalna :

 Człowiek- problemy etyczne ,( uczucia i emocje)
 Szkoła- system oświaty , ( kształcenie szkolne i pozaszkolne )
 Praca- rynek pracy ,bezrobocie, ( rodzaje pracy, warunki pracy i zatrudnienia )
 Życie rodzinne i towarzyskie- konflikty i problemy , ( styl życia )
 Żywienie – diety, kuchnia rosyjska i polska , ( zdrowy styl życia)
 Zakupy i usługi- ubezpieczenia, ( reklamacja )
 Sport – sport wyczynowy, doping, sporty ekstremalne
 Zdrowie-system ochrony zdrowia, problemy niepełnosprawnych,(uzależnienia)
 Nauka i technika- współczesne środki przekazu i przetwarzania informacji, (wynalazki i odkrycia )
 Świat przyrody- przestrzeń kosmiczna, ( ochrona środowiska naturalnego )
 Państwo i społeczeństwo – polityka społeczna, partie i politycy, kościoły i religie, gospodarka , ( problemy społeczne )
 Wiedza realioznawcza o Rosji

 Zagadnienia gramatyczne.
a) Rzeczownik:
 l.mn.rzeczowników typu котята......
 l.mn.rzeczowników typu зуб –зубы –зубья.....
 zdrobnienia – булочка, столик.....
 odmiana rzeczowników typu гражданин, крестьянин
 odmiana nazwisk
 skróty literowe СМИ, вуз.......
b) Przymiotniki :
 krótka forma – известен ( чем?)
 dzierżawcze- собачий......
c) Liczebniki :
 liczebniki zbiorowe – двое, трое.....

d) Imiesłowy :
 przymiotnikowe i przysłówkowe – читающий, читавший, прочитанный,
читаемый, читая, прочитав
e) Czasowniki nieregularne – odmiana
f) Przyimki : от волнения , по ошибке, из уважения…
g) Składnia :
 rekcja czasowników :бороться за кого,что?, бояться кого,что?, владеть чем?, волноваться о ком чём?, гордиться кем чем?, наблюдать за кем?, надеяться на что?, направиться к кому чему?, нуждаться в ком чём?, обладать чем?, отказать кому в чём?,отказаться от кого чего?, разбираться в чём?, славиться кем чем?, смеяться над кем чем?,сомневаться в ком чём ?, стремиться к чему?, тосковать по кому чему?, убедиться в ком чём?, ухаживать за кем?,....


IV. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW.

Uczeń zdobędzie wiedzę pozwalającą na posługiwanie się językiem na poziomie zaawansowanym w zakresie czterech sprawności językowych oraz bloków tematycznych dla poziomu rozszerzonego określonych w Podstawie programowej .Uczeń ,w zakresie :
 wiedzy- posiada poszerzoną znajomość środków językowych, posługuje się bogatym zasobem środków językowych
 recepcji- rozumie złożone pod względem struktur gramatyczno-leksykalnych i długości wypowiedzi pisemne i ustne
 produkcji- tworzy bogate w struktury gramatyczno-leksykalne wypowiedzi pisemne ( rozprawka, opis, opowiadanie, recenzja ) oraz ustne , potrafi je uargumentować
 interakcji- reaguje płynnie na złożone wypowiedzi w formie pisemnej i ustnej stosując odpowiednie środki językowe
 mediacji- przetwarza w formie pisemnej i ustnej teksty o wyższym stopniu trudności – streszcza usłyszany lub przeczytany tekstV. METODYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROGRAMU.

1. METODY PRACY .
W pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym stosuje się metodę eklektyczną ,na którą składają się metody :
 Aktywizujące - wykład, praca z tekstem, pomoce wizualne, dyskusja, pytania/ odpowiedzi, burza mózgów, projekt, prezentacje materiału przez uczniów
 Konwencjonalne – bezpośrednia, kognitywna, komunikacyjno-kognitywna ( nauczyciel kieruje procesem uczenia się ), komunikacyjna z podejściem indukcyjnym ( odkrywanie reguł przez ucznia ), dedukcyjna.
 Niekonwencjonalne- sugestopedia

2. FORMY PRACY.

 Indywidualna (np. prezentacja , wypowiedź…)
 W parach ( np. wywiad…)
 W grupie (np. dyskusja ..)

3. TECHNIKI NAUCZANIA .

Zastosowane techniki nauczania mają na celu harmonijny rozwój u ucznia wszystkich sprawności językowych . W pracy z uczniem wykorzystywane są wszystkie typy zadań zawarte w arkuszach maturalnych z poziomu rozszerzonego oraz olimpiad języka rosyjskiego.

4. POMOCE DYDAKTYCZNE.

W pracy z uczniami stosowane są różnorodne pomoce dydaktyczne będące na wyposażeniu pracowni języka rosyjskiego oraz z zasobów prywatnych nauczyciela i uczniów : repetytoria, czasopisma rosyjskie, słowniki, podręczniki uzupełniające, sprzęt audio-video, plansze i tablice gramatyczne, autentyczne przedmioty i materiały .


VI. FORMY EWALUACJI.

Pomimo, iż program przeznaczony jest do realizacji w ramach zajęć pozalekcyjnych przewiduje się stosowanie kontroli wyników nauczania. Jej diagnostyczna i wychowawcza funkcja pełnią bardzo ważną rolę w procesie efektywnego nauczania. Przewiduje się:

1.Kontrolę bieżącą – na każdych zajęciach
 wspólne powtarzanie słownictwa, materiału gramatycznego
2.Kontrolę okresową
 wypełniania poszczególnych typów zadań z arkuszy maturalnych
 wypowiedzi uczniów na poszczególne tematy w formie np. prezentacji
 przeprowadzenie próbnej matury –pod koniec I semestru i na koniec II-ego
 eliminacje szkolne Olimpiady Języka Rosyjskiego
 eliminacje okręgowe OJR ( ewentualnie )
 wyniki matury z języka rosyjskiego
3.Samoocena ucznia :
 dossier – stworzenie teczki z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia językowe ucznia ( dyplomy z konkursów, prace ucznia wysoko ocenione, udział w projektach i kursach językowych itd….)

VII. BIBLIOGRAFIA.

1.Zybert M., Program nauczania języka rosyjskiego rosyjskiego dla szkół ponadgimnazjalnych, WSiP , 2012
2.Podstawa programowa –Język obcy nowożytny- IV etap edukacyjny ,zakres rozszerzony.,WSiP, 2012
3.Szczepańska M. , Program autorski- jak go napisać? , IMAGE ,1999
4. Matura 2012 ,Język rosyjski- poziom rozszerzony, OMEGA , 2012
5.Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych.
VIII. BIBLIOGRAFIA WYKORZYSTYWANA NA ZAJĘCIACH .

1. Wzory wypracowań z tłumaczeniami.– gimnazjum., N. Chrzanowska , SKRYPT
2.Wzory wypracowań z tłumaczeniami.– liceum og., N. Chrzanowska , SKRYPT
3.Paszport Maturzysty .- EREMIS
4.Repetytorium gramatyczno-leksykalne.- DELTA
5.Matura z języka rosyjskiego- poziom podstawowy i rozszerzony .- OMEGA
6.Testy maturalne i z Olimpiad Języka Rosyjskiego.
7.Telepnew A., Ziomek M.- Влюбиться в Россию.- PARK EDUKACJA
8.Грамматика без проблемм – WsiP
9.Czasopismo Остановка- Россия.

Wyświetleń: 1918


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.