Katalog

Maciej Gumula, 2013-05-23
Charsznica

Awans zawodowy, Plany pracy

Plan rozwoju zawodowego

- n +Plan rozwoju zawodowego

Maciej Gumula - nauczyciel
Gimnazjum w Kozłowie

W związku z ubieganiem się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.
Od 01.09. 2010r. do 31.05. 2013r.§ 7 ust. 2 pkt. 1
„Umiejętność organizacji i doskonalenie warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach”.
Zadania Formy realizacji Termin
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu • Sporządzenie kontraktu z opiekunem stażu
• Opracowanie harmonogramu współpracy
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna
• Prowadzenie zajęć obserwowanych przez opiekuna Zgodnie z harmonogramem
Doskonalenie warsztatu i metod pracy • Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania
• Opracowanie pomocy dydaktycznych
• Rozbudowa warsztatu pracowni fizycznej
• Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach Cały okres stażu
Publikowanie własnych prac • Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www
• Udostępnienie nauczycielom uczącym konspektów lekcji
• Udostępnienie sprawdzianów Cały okres stażu
Korzystanie z publikacji i portali internetowych dla nauczycieli • Odnośnie awansu zawodowego
• Odnośnie poszerzania wiedzy i umiejętności Według potrzeb


§ 7 ust. 2 pkt. 2
„Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych”.

Zadania Formy realizacji Termin
Współpraca z pedagogiem szkolnym • Zapoznanie się z programem wychowawczym
i profilaktycznym szkoły
• Zapoznanie się z opiniami z PPP
• Pomoc w kierowaniu do PPP Cały okres stażu
Praca jako wychowawca klasy • Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów
• Rozpoznanie sytuacji rodzinnej
• Rozwiązywanie problemów wychowawczych
• Współpraca z rodzicami Cały okres stażu
Praca z uczniem • Uwzględnianie indywidualnych potrzeb i oczekiwań ucznia
• Praca z uczniem zdolnym – przygotowanie do olimpiad
• Praca z uczniem słabym – w ramach godzin kartowych
• Organizowanie i przygotowanie imprez szkolnych
• Prowadzenie koła fizycznego – w ramach projektu Cały okres stażu


§ 7 ust. 2 pkt. 3
„Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej ”.

Zadania Formy realizacji Termin
Wykorzystanie komputera w pracy dydaktycznej • Opracowanie dokumentacji, konspektów lekcji
• Gromadzenie materiałów w formie elektronicznej
• Przygotowywanie prezentacji, zaświadczeń, dyplomów Cały okres stażu
Korzystanie z komputera podczas zajęć • Zastosowanie prezentacji multimedialnych
• Korzystanie z projektora do projekcji filmów, doświadczeń Według potrzeb


§ 7 ust. 2 pkt. 4
„Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań ”.

Zadania Formy realizacji Termin
Aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki • Udział w warsztatach metodyczno – konferencyjnych
• Samokształcenie – lektura książek, czasopism Cały okres stażu
Dzielenie się wiedzą z rodzicami uczniów • Zebrania klasowe rodziców
• Prezentacja referatów z zakresu wychowania, postępowania w sprawach nieletnich Według potrzeb§ 7 ust. 2 pkt. 5
„Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbył staż”.

Zadania Formy realizacji Termin
Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty • Analiza istniejących przepisów prawa oświatowego
• Śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach prawa oświatowego
• Karta Nauczyciela Według potrzeb
Współpraca z Sądem
i kuratorem do spraw nieletnich.
• Spotkania z kuratorem do spraw nieletnich czy też kuratorem rodzinnym
• Spotkania z Policją, SOK Według potrzeb
Udział w Radach Pedagogicznych • Protokołowanie prac Rady Pedagogicznej
• Opracowywanie i modyfikacja dokumentacji szkolnej Cały okres stażu
Udział w pracach różnorodnych komisji • Egzaminacyjnej
• Konkursów przedmiotowych Cały okres stażu

Wyświetleń: 681


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.