Katalog

Sylwia Jabłońska, 2013-05-28
Myślibórz

Pedagogika, Referaty

Referat pt. "Problem wychowawczy - integracja zespołu klasowego"

- n +

Szkoła to specyficzne miejsce, w którym funkcjonują uczniowie o różnych osobowościach i charakterach. Od wielu lat pełnię funkcję wychowawcy klas IV - VI. Z upływem czasu zauważam, że coraz częściej pojawiają się problemy z integracją zespołów klasowych. Zadaję sobie pytanie, co jest tego przyczyną.
Dostrzegając ten problem najpierw staram się znaleźć przyczyny tej sytuacji. Najczęściej należą do nich : problemy rodzinne (rodziny niepełne, rozbite czy wielodzietne, patologiczne), poświęcanie zbyt małej ilości czasu dzieciom przez rodziców (praca za granicą), widoczne różnice majątkowe, różnice związane z poziomem wykształcenia opiekunów, pojawianie się w klasie uczniów nowych lub drugorocznych oraz niekorzystny wpływ mediów na wychowanie młodych osób.
Naturalną rzeczą jest to, że istnieją konflikty indywidualne, wewnętrzne czy grupowe o różnym nasileniu. Jeśli któreś z nich pojawiają się w klasie ważne, żeby w odpowiedniej chwili zareagować i podjąć natychmiastowe działania. Zauważone trudności w integracji zespołu klasowego dotyczą przede wszystkim: braku akceptacji niektórych uczniów, braku serdeczności między niektórymi osobami z klasy, pojawieniem się agresji słownej i fizycznej, złej atmosfery między innymi w czasie pracy w grupie, narastaniem problemów w nauce niektórych uczniów czy nawet frustracji u osób, które stały się nieakceptowane przez ogół klasy. Ostatni problem poruszony przeze mnie jest bardzo istotny, ponieważ niezaspokojona potrzeba uznania wśród rówieśników powoduje negatywne zachowania u dziecka a nawet problemy edukacyjne związane z niepowodzeniami szkolnymi. Często należą do nich: złe stopnie, opuszczanie lekcji a w skrajnych przypadkach nawet nerwice, lęki, zamknięcie się w sobie. Myślę, że nieodzowna jest tutaj pomoc ze strony pedagoga szkolnego czy psychologa, a przede wszystkim dobra relacja i stały kontakt wychowawcy z rodzicami dziecka.
Jeśli pojawia się jakiś problem w mojej klasie podejmuję następujące działania: badam relacje między uczniami w klasie przez przeprowadzenie ankiet i rozmów indywidualnych z wychowankami (pierwsza ankieta na początku roku szkolnego w kl. IV, by zorientować się jaki otrzymałam zespół klasowy), przypominam zasady dotyczące postępowania i konsekwentnie je egzekwuję, współpracuję z pedagogiem szkolnym, rodzicami i Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną (kieruję uczniów na badania pod kątem trudności w nauce i zaistniałych kłopoty wychowawczych).
Pojawienie się agresji słownej czy fizycznej wśród uczniów uważam za bardzo demoralizujące. Wtedy ważne jest by dogłębnie poznać istotę tego problemu i ze spokojem reagować na kolejne negatywne zachowania. W takich sytuacjach mam świadomość, że agresja rodzi agresję. Dobrym rozwiązaniem jest częste przypominanie o właściwych relacjach interpersonalnych na godzinach wychowawczych (pogadanki, filmy dotyczące asertywności, tolerancji i agresji zatwierdzone przez MEN) czy przeprowadzenie warsztatów z udziałem pedagoga czy psychologa szkolnego.
Rola wychowawcy wymaga od nauczyciela takiej stymulacji pracą grupy, by w konkretne zadania zaangażowane były osoby, które sprawiają problemy wychowawcze jak i te, które są nieakceptowane przez innych. Jeśli będzie to częste, to wśród uczniów wykształci się poczucie odpowiedzialności za siebie i innych oraz wspólną pracę. Stosowanie pochwał czy innych nagród pozytywnie wpłynie na postępowanie uczniów, wyciszy złe emocje, z którymi nie radzą sobie w czasie lekcji. Pozwoli także zmienić atmosferę na zajęciach a uczniowie, którzy są izolowani przez innych odzyskają poczucie własnej wartości i poczucie bezpieczeństwa. Integracja zespołu klasowego odbywa się w ramach imprez szkolnych a przede wszystkim klasowych. Od lat moi wychowankowie biorą udział w różnych przedstawieniach, organizowanych z różnych okazji np. w ramach "Tygodnia ekologicznego" czy święta szkoły. Uczestniczą wspólnie w akcji "Sprzątanie Świata", w zabawie andrzejkowej, mikołajkach, Wigilii, zabawie choinkowej czy w wielu wycieczkach do kina, teatru, na lodowisko, basen. Organizuję również z pomocą rodziców nocleg w szkole dla moich uczniów, którego celem są wspólne zabawy różnego typu i kolacja. Najlepszą integracją zespołu klasowego są także dłuższe wyjazdy, mam tu na myśli np. wycieczka na koniec szóstej klasy, kiedy to zacieśniają się pozytywne relacje między uczniami, a sam wychowawca poznaje lepiej swoich wychowanków w innych okolicznościach.
Zbadanie wzajemnych relacji i problemów poszczególnych uczniów w klasie na pewno pozwala na podjęcie odpowiednio ukierunkowanych działań pomocniczych zmierzających do rozwiązania problemów wychowawczych wywołanych brakiem integracji zespołu klasowego.
Uświadomienie wychowankom, że integracja niesie za sobą harmonię i dobre samopoczucie wszystkich uczniów w klasie, sprawi, że poprawią się wzajemne relacje uczeń - uczeń, uczeń - nauczyciel, a także dziecko - rodzic. Na koniec warto też wspomnieć, że każdy problem, który pojawia się w danej klasie, powinien być rozwiązywany w odpowiedniej atmosferze, ułatwiającej komunikację między stronami wchodzącymi w konflikt. A nauczyciel powinien być mediatorem, który dostrzeże i właściwie rozpozna sytuację konfliktową, umiejętnie wysłucha uczniów, ich spostrzeżenia czy propozycje i doprowadzi do negocjacji.

Wyświetleń: 451


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.