Katalog

Arleta Bartosik, 2013-05-28
Nowogard

Historia, Konkursy

Olimpiada historyczna

- n +

OLIMPIADA HISTORYCZNA – ELIMINACJE SZKOLNE
DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W NOWOGARDZIE

1. Połącz pojęcie z jego znaczeniem wpisując w miejsce wykropkowane odpowiednią literę ( a, b, c lub d):
książę………., chrystianizacja………., podgrodzie……….
a) rozszerzenie władzy chrześcijańskiej na nowe tereny;
b) osoba stojąca na czele plemienia;
c) miejsce zamieszkania wojów i rzemieślników;
d) legendy o bogach i bohaterach greckich

2. Wpisz elementy ,,rozsypanki ” do poniżej umieszczonych podpunktów.
a) rok-......, wydarzenie-....., postać historyczna-.....
b) rok-......, wydarzenie-....., postać historyczna-.....
c) rok-......, wydarzenie-....., postać historyczna-.....
d) rok-......, wydarzenie-....., postać historyczna-.....

Józef Piłsudski, rozbicie dzielnicowe, 1795r., chrzest Polski, Stanisław August Poniatowski, Bolesław Krzywousty, 1918r., 1138r., Mieszko I, odzyskanie niepodległości przez Polskę, 966r., III rozbiór Polski.

3. Uporządkuj wg kolejności panowanie władcy wpisując cyfrę od 1 do 6
………. Bolesław Krzywousty
………. Bolesław Śmiały
………. Mieszko I
………. Mieszko II
………. Bolesław Chrobry
………. Władysław Łokietek

4. Połącz władców z odpowiednimi wydarzeniami:
- Jan Kazimierz
- Stefan Batory
- St. August Poniatowski
- Zygmunt II Waza
- Zygmunt August
- Władysław Warneńczyk
- Kazimierz Wielki
- Henryk Walezy

a) utworzenie Piechoty wybranieckiej
b) powstanie Chmielnickiego
c) artykuły henrykowskie
d) pokój w Kaliszu
e) zagrożenie tureckie na Pół. Bałkańskim
f) Obiady czwartkowe
g) interwencja w Rosji
h) uzależnienie od Polski Inflant

5. Połącz nazwisko polskiego dowódcy z odpowiednią bitwą i podaj jej rok:
- Stanisław Żółkiewski
- Jan Karol Chodkiewicz
- Władysław Jagiełło
- Jan III Sobieski

Wiedeń rok....
Cecora rok....
Kircholm rok....
Grunwald rok....

6. Uzupełnij tekst:
Królestwo Polskie zostało utworzone z ziem ……………………………………………………………………………………… i posiadało własny ………………………………………, własne …………………………………………………oraz polskie urzędy. Królem Polski został …………………………………………………………………… .

7. Połącz osobę z jej działaniem, wpisując w wykropkowane miejsce odpowiednią literę (a, b, c, d, lub e ). Jeden z podpunktów zostanie niewykorzystany.
Piotr Ściegienny....
Józef Bem....
Adam Czartoryski....
Karol Marks....
a) kojarzy się z obozem nazwanym Hotel Lambert, konstytucją Królestwa Polskiego,
b) ksiądz, syn chłopa, autor ,, Złotej Książeczki”, niepodległość rozumiał jako władzę i własność ziemi dla ludzi,
c) walczył w Bitwie Grochowskiej, pod Iganiami i Ostrołęką, bojownik o wolność Węgier,
d) kanclerz, stworzył mocarstwo niemieckie pod hegemonią Prus,
e) niemiecki myśliciel i działacz, twórca socjalizmu naukowego.

8. Połącz postacie historyczne z organizacjami, których byli członkami. Jeden z podpunktów zostanie niewykorzystany.
- Jarosław Dąbrowski
- Adam Mickiewicz
- Romuald Traugutt
a) PPS
b) przywódca ,,Białych"
c) Towarzystwo Filomatów
d) przywódca ,,Czerwonych"

9. Przy wydarzeniach wpisz daty ( rok ):
…………………………. Statut Bolesława Krzywoustego
…………………………. Unia w Krewie
…………………………. Wojna 13 – letnia
…………………………. I rozbiór Polski
…………………………. Wiosna Ludów
…………………………. Kongres wiedeński
…………………………. Unia w Lublinie
…………………………. Potop szwedzki
…………………………. Powstanie styczniowe
…………………………. III rozbiór Polski

10. Połącz wydarzenia z odpowiednimi datami:
……… Pierwsza koronacja
……… Sprowadzenie Krzyżaków
……… Uwłaszczenie chłopów w Królestwie Polskim
……… Statut Bolesława Krzywoustego
……… I pokój w Toruniu
……… Bitwa pod Ostrołęką
……… Utrata lenna pruskiego
……… Powstanie kościuszkowskie
……… Konstytucja 3-go Maja
……… Koniec dynastii Piastów
……… Rabacja chłopska
……… Powiększenie Księstwa Warszawskiego
……… Unia w Krewie
……… Bitwa pod Warną
……… Założenie Akademii Krakowskiej
……… Bitwa pod Wiedniem

1) 1657 r.
2) 1363 r.
3) 1683 r.
4) 1846 r.
5) 1411 r.
6) 1864 r.
7) 1794 r.
8) 1226 r.
9) 1809 r.
10) 1444 r.
11) 1138 r.
12) 1791 r.
13) 1025 r.
14) 1385 r.
15) 1370 r.
16) 1831 r.


TEST WYBORU

1. Misję chrystianizacji Pomorza Zachodniego w XII w. przeprowadził:
a) św. Wojciech
b) Jordan
c) Otton z Bambergu
2. Czasowe zwolnienie od podatków nowych osadników w średniowieczu to:
a) lokacja,
b) wolnizna,
c) poradlne
3. Bitwę pod Płowcami z Krzyżakami stoczył:
a) Władysław Łokietek
b) Władysław Jagiełło
c) Kazimierz Wielki
4. Polska otrzymała Pomorze Gdańskie w roku:
a) 1466,
b) 1411,
c) 1454
5. Rzeczpospolita Obojga Narodów to nazwa państwa polsko – litewskiego po:
a) unii w Lublinie,
b) unii w Horodle
c) unii w Krewie.
6. Ostatnim wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego był:
a) Urlich von Jungingen,
b)Albrecht Hohenzollern,
c)Rudolf Habsburg.
7. Królowa Jadwiga była córką :
a) Karola Roberta,
b) Kazimierza Wielkiego,
c) Ludwika Węgierskiego.
8. Pierwszym seniorem Polski był:
a) Władysław Wygnaniec,
b) Mieszko Stary,
c) Henryk Brodaty.
9. Akt inkorporacji Prus w 1454 r. oznaczał:
a) podział Prus,
b) wcielenie Prus do Królestwa Polskiego,
c) likwidację zakonu Krzyżackiego.
10. Koniec średniowiecza oznacza rok:
a) 1453 r.
b) 1454 r.
c) 1444 r.


OPRACOWAŁA
mgr ARLETA BARTOSIK
NAUCZYCIEL HISTORII
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 3 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW
W NOWOGARDZIE
Wyświetleń: 1041


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.