Katalog

Eugeniusz Zawieja
Różne, Konspekty

Międzyprzedmiotowe ścieżki edukacyjne - materiały pomocnicze dla nauczycieli

- n +

Międzyprzedmiotowe ścieżki edukacyjne
materiały pomocnicze dla nauczycieli

Gwałtownie zmieniające się warunki życia człowieka, tj. przemiany społeczne, postęp technologiczny i informatyzacja, wymagają od człowieka umiejętności szybkiego przystosowywania się i przekwalifikowania zawodowego. Reforma edukacji, która powinna sprostać tym zadaniom, powoduje obcięcie ilości godzin dydaktycznych przeznaczonych na poszczególne przedmioty we wszystkich typach szkół, niezależnie od typu lub profilu kształcenia. Oznacza to konieczność rewizji podstaw programowych i treści kształcenia we wszystkich nauczanych przedmiotach oraz realizowanych projektach edukacyjnych. W wielu przypadkach okaże się, że nierealne będzie osiągnięcie zamierzonych celów edukacyjnych w dotychczasowej strukturze nauczania przedmiotowego.

Problemu tego nie rozwiąże również możliwość przesuwania godzin dydaktycznych w ramach narzuconej, bardzo skąpej siatki godzin, gdyż zawsze w tej sytuacji będzie to coś za coś, czyli zrealizowanie jednych celów kosztem spłycenia lub pominięcia innych.

Wyjściem z tej, wydawałoby się patowej, sytuacji mogą być między innymi międzyprzedmiotowe ścieżki edukacyjne, których treści i umiejętności mogą być realizowane w ramach różnych szkolnych przedmiotów lub odrębnych zajęć. Dobrze zaplanowane i zrealizowane ścieżki oprócz osiągnięcia zamierzonych celów gwarantują nam nową jakość kształcenia, nieosiągalną w tak prosty sposób w ramach nauczania przedmiotowego. Mam na myśli następujące aspekty:
 • krytyczne analizowanie tych samych zjawisk, wydarzeń i problemów z różnych płaszczyzn, pod różnymi kątami widzenia wykorzystując wiedzę, narzędzia, metody i techniki badawcze należące do różnych dziedzin życia co znakomicie poszerza horyzonty myślowe i daje pełniejszy obraz rzeczywistości,
 • wzajemne uzupełnianie się treści i umiejętności w ramach różnych przedmiotów
 • wyeliminowanie dublujących się treści,
 • wykorzystywanie różnych źródeł informacji z uwzględnieniem ich wiarygodności i rzetelności,
 • twórcza praca w grupie, zarówno uczniów i nauczycieli, przy rozwiązywaniu różnorakich problemów,
 • kierowanie zespołem i wyznaczanie zadań członkom grupy realizującym dany problem,
 • koordynowanie działań ludzkich przy realizacji projektów wymagających współpracy wielu grup na różnych płaszczyznach,
 • różnorodność form realizacji zadań daje możliwość szeroko pojętego rozwoju ucznia, w szczególności jego predyspozycji i zainteresowań,
 • ożywienie działań uczniowskich wynikające z realizacji powierzonych im zadań,
 • realizacja dodatkowych zadań wychowawczych,
 • zacieśnienie pozytywnych więzów nauczycieli z wychowankami poprzez zmianę relacji nauczyciel-uczeń w twórczym i wspólnym realizowaniu projektu, w którym uczeń ma szczególną możliwość samo rozwoju i samokształcenia,
 • współpraca z szeroko pojętym środowiskiem i samorządem lokalnym, z której to mogą wypływać obustronne korzyści np. na gruncie kultury, promocji regionu i szkoły,
 • wdrażanie ważnych i nowych treści, które nie znalazły się jeszcze w podstawach programowych,
 • naturalne wykorzystywanie metod i technik komputerowych, w szczególności internetu, do wyszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji na zadane tematy, a także tworzenie internetowych witryn WWW do publikacji opracowanych materiałów z realizowanych projektów, co umożliwi wykorzystanie ich przez całą społeczność w dobie elektronizacji informacji.
Działanie wynikające z wprowadzenia ścieżek międzyprzedmiotowych wymagają nieustannego współdziałania wszystkich nauczycieli. Każdy nauczyciel powinien zapoznać się z podstawami programowymi wszystkich przedmiotów, co umożliwi mu wyeliminowanie treści dublujących się, a także określenie umiejętności, treści uzupełniających i dopełniających w innych przedmiotach. Pozwoli mu to także na określenie wagi poszczególnych kompetencji uczniowskich, w szczególności pod kątem:
 • przygotowania w do życia w społeczeństwie
 • przydatności i przygotowania do następnego etapu kształcenia
 • możliwości samokształcenia
 • wszechstronności rozwoju osobowości
 • realizacji zadań wychowawczych
Umożliwi to wspólne projektowanie i wdrażanie ścieżek międzyprzedmiotowych. Projektowanie ścieżki edukacyjnej może odbywać się w dwóch przeciwstawnych kierunkach:
 1. 1. Określenie celów i tematyki ścieżki na podstawie, których dobieramy treści kształcenia z różnych przedmiotów, a także treści uzupełniające.
 2. 2. Wyselekcjonowanie z różnych przedmiotów treści programowych, które łączy wspólna tematyka lub zbieżne cele, a następnie sprecyzowanie tematyki i celów ścieżki.
Poniżej podam, jako przykład, zarys ścieżki międzyprzedmiotowej pt.
"Energia jądrowa"
Cel główny:

Zapoznać uczniów z ekonomicznymi, technicznymi, biologicznymi i społecznymi aspektami wykorzystania energii jądrowej

Cele szczegółowe:
 • Zapoznać uczniów z poniżej wymienionymi treściami kształcenia oraz zrealizować związane z nimi szczegółowe cele dydaktyczne z wymienionych przedmiotów
 • Rozwijanie umiejętności pracy w grupie
 • Poszukiwanie różnych źródeł informacji i określanie ich wiarygodności oraz rzetelności
 • Umiejętne dobieranie sposobów prezentacji wyników analizy problemów
 • Rozwijanie zainteresowań uczniów
Treści:
chemia, fizyka: jądro atomowe, izotopy promieniotwórcze, promieniotwórczość naturalna i sztuczna
fizyka: reakcja łańcuchowa, masa krytyczna, reaktor jądrowy i jego rodzaje
fizyka: energia jądrowa, promieniowanie jądrowe i jego właściwości
biologia, fizyka: wpływ promieniowania na organizmy żywe, radiologia, dopuszczalne dawki promieniowania, zmiany genetyczne, wykorzystanie izotopów i ich promieniowania w medycynie, elementy ochrony radiologicznej,
biologia, geografia: wpływ energetyki jądrowej na środowisko, alternatywne sposoby pozyskania energii
geografia, informatyka, fizyka: energetyka jądrowa na świecie, zasoby izotopów naturalnych, poziom naturalnego promieniowania w różnych częściach globu, energia alternatywna
historia: militarne, społeczne i historyczne aspekty użycia broni atomowe
WOS, historia: konsekwencje posiadania lub braku energetyki atomowej i broni jądrowej na politykę państw i układ sił na świecie
Formy realizacji:
1. Lekcje tematyczne na wybranych przedmiotach.
2. Wycieczka powiązana z konkursem fotograficznym pt. "Energetyka w naszej okolicy"
3. Wystawa zdjęć prezentujących wpływ promieniowania na organizmy żywe.
4. Prelekcja w stacji ochrony radiologicznej.
5. Wycieczka do reaktora "EWA".
6. Spotkanie z lekarzem pracowni radiologicznej.
7. Spotkanie z przedstawicielem Obrony Cywilnej lub armii
8. Konkurs plastyczny pt. "STOP broni atomowej"
9. Zorganizowanie sesji popularno-naukowej pt. "Czy jedyna nie dokończona polska elektrownia atomowa w Żarnowcu mogła by być drugim Czarnobylem?
10. Wykonanie internetowych witryn WWW prezentujących:
- strukturę energetyki krajowej, europejskiej i światowej
- porównanie energetyki konwencjonalnej i jądrowej pod względem wpływu na środowisko naturalne ze szczególnym uwzględnieniem zasobów ludzkich i śmiertelności
- rozmieszczenie broni nuklearnej na świecie

Opracowanie: mgr Eugeniusz Zawieja
PG Gogolin

Wyświetleń: 2609


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.