Katalog

Ola Płaczek, 2013-05-31
Wielun

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

- n +

1. Imię i nazwisko: Aleksandra Płaczek
2. Pełniona funkcja w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej: pedagog
3. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010 r.
4. Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy


§ 7 ust. 2. pkt 1 Organizowanie i doskonalenie warsztatu pracy, pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach
1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.
FORMY REALIZACJI
• poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (ustawy, rozporządzenia);
• przygotowanie projektu planu rozwoju zawodowego;
• rozmowa z dyrektorem dotycząca awansu zawodowego nauczycieli
DOWODY REALIZACJI ZADAŃ
• znajomość przepisów prawnych oraz notatki z ich analizy

2. Podjęcie współpracy z opiekunem stażu.
FORMY REALIZACJI
• Rozmowa;
• zawarcie kontraktu;
• ustalenie przebiegu stażu i harmonogramu;
DOWODY REALIZACJI ZADAŃ
• zatwierdzony plan rozwoju zawodowego;
• kontrakt – umowa z opiekunem stażu;
• harmonogram współpracy;
• notatki ze spotkań;

3.Prowadzenie badań diagnostycznych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, dzieci w wieku 0-3, w wieku przedszkolnym.
FORMY REALIZACJI
Prowadzenie badań:
• analiza wniosków o podjęcie czynności diagnostycznych;
• analiza wcześniejszych badań prowadzonych w poradni;
• analiza dokumentacji zewnętrznej (szkolnej, lekarskiej badanych uczniów);
• prowadzenie wywiadu;
• dobór narzędzi do badania;
• prowadzenie badań;
• konsultacje z psychologami i logopedami;
• interpretacja wyników, propozycje wniosków;
• rozmowy w rodzicami, opiekunami;
• formułowanie opinii i orzeczeń.
DOWODY REALIZACJI ZADAŃ
• Dokumentacja badań

4. Udzielanie bezpośrednich form pomocy.
FORMY REALIZACJI
• prowadzenie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wspomagania rozwoju dzieci z obniżoną sprawnością intelektualną, grupowych zajęć dla dzieci i ich rodziców;
• udzielanie indywidualnych porad uczniom, rodzicom i nauczycielom;
• prowadzenie badań przesiewowych słuchu i wzroku.
DOWODY REALIZACJI ZADAŃ
• wpisy w dziennikach,
• wpisy w kartach indywidualnych,
• wpisy w innej obowiązującej dokumentacji
• Platforma do badań zmysłów

5.Prowadzenie działalności psychoedukacyjnej.
FORMY REALIZACJI
• Organizowanie punktów konsultacyjnych dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym na terenie zainteresowanych przedszkoli;
• Wygłaszanie prelekcji dla rodziców i nauczycieli;
DOWODY REALIZACJI ZADAŃ
• wpisy w dziennikach;
• wpisy w innej obowiązującej dokumentacji;

6. Współpracowanie ze środowiskiem lokalnym.
FORMY REALIZACJI
• Propagowanie wczesnego wspomagania rozwoju i działalności poradni w tym
zakresie poprzez udział w konferencjach i spotkania z instytucjami zajmującymi się wczesną interwencją i wspomaganiem rozwoju małego dziecka.
DOWODY REALIZACJI ZADAŃ
• notatki ze spotkań.

7. Udział w pracach organów placówki związanych z realizacją jej podstawowych funkcji.
FORMY REALIZACJI
• Udział w pracach zespołu orzekającego.
DOWODY REALIZACJI ZADAŃ
• protokoły zespołu orzekającego.

8.Doskonalenie umiejętności dydaktycznych w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu zawodowym w celu podnoszenia jakości pracy poradni poprzez wykorzystywanie zdobytej wiedzy.
FORMY REALIZACJI
• Udział w WDN;
• udział w kursach, szkoleniach, konferencjach;
• udział w zebraniach szkoleniowych Rady Pedagogicznej;
• udział w pracach zespołu problemowego do spraw diagnozy i terapii pedagogicznej;
• udział w spotkaniach konsultacyjnych do spraw wczesnego wspomagania rozwoju;
• studiowanie literatury fachowej poświęconej zagadnieniom wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz innej tematyce psychologiczno pedagogicznej;
DOWODY REALIZACJI ZADAŃ
• zaświadczenia;
• protokoły RP;
• protokoły posiedzeń zespołów problemowych;
• notatki ze spotkań zespołów do spraw wczesnego wspomagania rozwoju;
• dziennik lektur.

9. Udoskonalenie własnego warsztatu pracy.
FORMY REALIZACJI
• wprowadzenie nowych technik diagnostycznych;
• poszukiwanie i wdrażanie nowych sposobów prowadzenia terapii np. formy multimedialne;
• współudział w corocznym opracowywaniu rocznego planu pracy działu wczesnego wspomagania rozwoju;
• tworzenie bazy łączy do stron www z materiałami dydaktycznymi;
• autorefleksja;
DOWODY REALIZACJI ZADAŃ
• założenie teczki stosowanych testów i sprawdzianów pedagogicznych;
• notatki;

10. Konsultacje z opiekunem stażu.
FORMY REALIZACJI
• analizowanie i ocenianie przeprowadzonych badań, bezpośrednich form pomocy oraz działalności psychoedukacyjnej, wprowadzenie ewentualnych korekt do pierwotnych.
DOWODY REALIZACJI ZADAŃ
• notatki w zeszycie.

11. Przygotowanie do postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego.
FORMY REALIZACJI
• napisanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego;
DOWODY REALIZACJI ZADAŃ
• sprawozdanie z dokumentacją formalną;

12. Określenie dalszej drogi rozwoju.
FORMY REALIZACJI
• dokonanie samooceny i sformułowanie wniosków do dalszej pracy
DOWODY REALIZACJI ZADAŃ
• sprawozdanie z dokumentacją formalną;
• doskonalenie czynności zawodowych;

13.Udział w procesie mierzenia jakości pracy placówki
FORMY REALIZACJI
• Udział w szkoleniu dot. ewaluacji placówki;
• Uczestniczenie w opracowywaniu ankiet ewaluacyjnych, ich obliczaniu;
DOWODY REALIZACJI ZADAŃ
• Zaświadczenie

§ 7. ust. 2. pkt 2 Uwzględnianie w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1.Utrzymywanie ciągłej współpracy z placówkami z podległej gminy w celu rozpoznawania problemów środowiska lokalnego.
FORMY REALIZACJI
• punkty konsultacyjne;
• prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców;
• badania przesiewowe słuchu i wzroku;
DOWODY REALIZACJI ZADAŃ
• zeszyty pracy w terenie;
• dziennik pracy;

2.Popularyzowanie idei wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka
FORMY REALIZACJI
• opracowanie broszurek informacyjnych kierowanych do rodziców i nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym;
• aktualizowanie tablicy informacyjnej;
DOWODY REALIZACJI ZADAŃ
• opracowane broszury;

§ 7 ust.2 pkt 3
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1.Wykorzystywanie w pracy komputera.
FORMY REALIZACJI
• doskonalenie umiejętności obsługi komputera;
• wykorzystanie internetu jako źródła informacji;
• opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi diagnostycznych;
• przygotowanie prelekcji z prezentacją multimedialną;
• stosowanie programów komputerowych w trakcie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
• aktualizacja danych dotyczących przeprowadzonych badań przesiewowych wzroku i słuchu w „Platformie badań zmysłów”;
• opublikowanie w internecie planu rozwoju zawodowego;
• przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku;
DOWODY REALIZACJI ZADAŃ
• teczka z zebranymi materiałami informacyjnymi;
• teczka z opracowanymi narzędziami diagnostycznymi;
• nośnik informacyjny;
• dokumentacja karty terapii dziecka;
• Platforma Badań Zmysłów;
• publikacja w Internecie;

§ 7. ust. 2. pkt 4: Stosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
1.Poszerzanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki.
FORMY REALIZACJI
• korzystanie ze zbioru biblioteczki poradni;
• studiowanie literatury z wymienionych dziedzin;
• śledzenie stron internetowych o w/w tematyce;
• pedagogizacja rodziców;
• aktywna praca nad samokształceniem;
DOWODY REALIZACJI ZADAŃ
• Dziennik lektur;

2.Zastosowanie przepisów prawa oświatowego w rozwiązywaniu bieżących problemów.
FORMY REALIZACJI
• Wykorzystanie znajomości zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii w przypadku konieczności kierowania dzieci do dalszej diagnozy specjalistycznej oraz pomoc w ukierunkowaniu działań rodziców.
DOWODY REALIZACJI ZADAŃ
• Dokumentacja badań

§ 7. ust. 1. pkt 3. i ust. 2. pkt 5
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania placówki, w której nauczyciel odbywa staż
1.Przeanalizowanie aktów prawnych
i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli
FORMY REALIZACJI
• Opracowanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia stażu;
• Opracowanie dokumentacji z przebiegu procesu awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego;
DOWODY REALIZACJI ZADAŃ
• znajomość przepisów prawnych oraz notatki z analizy.
2.Aktualizowanie wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
FORMY REALIZACJI
• zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty, w tym przepisami dotyczącymi funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
• uczestniczenie w zebraniach RP poświęconym zapoznaniu nauczycieli z nowymi uregulowaniami prawnymi;
• samodzielne śledzenie zmian w obowiązujących przepisach prawa oświatowego;
DOWODY REALIZACJI ZADAŃ
• notatki
• protokoły z posiedzeń
• teczka z przepisami prawnymi
3.Analiza aktualnych przepisów dotyczących zagadnień z zakresu pomocy społecznej
FORMY REALIZACJI
• udzielanie rodzicom dzieci niepełnosprawnych informacji dot. dostępnych form wsparcia finansowego
DOWODY REALIZACJI ZADAŃ
• wywiad z rodzicami


Wyświetleń: 1455


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.