Katalog

Hanna Lis, 2013-05-31
Toruń

Zajęcia zintegrowane, Plany pracy

Plan pracy nauczycieli

- n +

Plan pracy zespołu nauczycieli klasy III
na rok szkolny 2011/2012


W skład zespołu wchodzą:
wychowawca klasy - Hanna Lis
nauczyciel języka angielskiego - X Y
nauczyciel religii - A D
nauczyciel informatyki - H M

L.p. Planowane działania
1. Analiza doboru programów nauczania i podręczników, stworzenie kryteriów doboru programów i podręczników
2. Analiza wyników sprawdzianów wewnętrznego i zewnętrznego, przekazanie informacji pozostałym nauczycielom,
3. Uwzględnienie wniosków w planowanej pracy dydaktycznej
4. Sprawdzenie wyposażenia uczniów w podręczniki i przybory szkolne
5. Analiza opinii i orzeczeń – określenie form pracy, sposobu sprawdzania poziomu opanowanej wiedzy i umiejętności, dostosowania wymagań,
5. Dokumentowanie pracy zgodnie z przyjętymi wymogami: zapisy w dziennikach, notatki w dzienniku wychowawcy itp.
6. Obserwacja zespołu klasowego w celu poznania istniejących problemów wychowawczych – zgłaszanie niepokojących sygnałów, odnotowywanie, przekazywanie informacji wychowawcy, gromadzenie wyników osiągnięć i prac w indywidualnych teczkach uczniów.
7. Zasięganie informacji u nauczycieli o pracy całego zespołu. Z pomocą nauczycieli przedmiotowych zapobieganie i eliminowanie przejawów niepowodzeń szkolnych (Objęcie indywidualną opieką uczniów wymagających pomocy, zorganizowanie spotkań z rodzicami.)
8. Koordynowanie działań wychowawczych nauczycieli wobec ogółu uczniów
9. Wspólne ustalenie planu pomocy uczniom słabym, drugorocznym i zaniedbanym środowiskowo.
10. Przeprowadzenie lekcji koleżeńskich o tematyce wychowawczej.
11. Przekazywanie i uświadomienie nauczycielom wszelkich problemów i zagrożeń wynikających z analizy pracy wychowawczej
12. Modyfikowanie swojego planu pracy wychowawczej i analizowanie swoich sukcesów i porażek wychowawczych.
13. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Chełmży, konsultacje, pomoc w rozstrzyganiu wątpliwości pedagogicznych.
14. Wypełnianie wniosków do PPP- dostarczenie szczegółowych informacji dotyczących właściwych uczniów.
15. Organizowanie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych i specjalistycznych organizowanych dla uczniów mających trudności w nauce oraz zajęć wspomagających rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.
16. Egzekwowanie obowiązku noszenia przyborów szkolnych i schludnego wyglądu
17. Eliminowanie wśród uczniów przejawów przemocy i niewłaściwego zachowania. Wdrożenie punktowej oceny zachowania uczniów
opr .H.LIS
Wyświetleń: 729


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.