Katalog

Ewa Betlej, 2013-06-03
Tarnogóra

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego


Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
Ewa Betlej
Stopień naukowy nauczyciela odbywającego staż:
mgr języka polskiego
Data rozpoczęcia stażu:
01.09.2007 r.
Nazwa placówki, w której odbywa się staż:
Publiczne Gimnazjum w Rudniku

Zajmowane stanowisko:
nauczyciel języka polskiego
Posiadany stopień awansu zawodowego:
nauczyciel mianowany
Nauczane przedmioty:
język polski

TERMINARZ

Data rozpoczęcia stażu:
01.09.2007 r.
Termin zatwierdzenia Planu Rozwoju Zawodowego:
wrzesień 2007 r.
Długość stażu:
2 lata 9 miesięcy

Przewidywany termin zakończenia stażu:
31.05.2010 r.
Przewidywany termin złożenia sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego:
czerwiec 2010 r.

Opracowała: Ewa Betlej Plan rozwoju zawodowego został zatwierdzony dnia ....................................
Dyrektor szkoły


I. Informacje ogólne o nauczycielu i stażu.

1. Ukończone 3-letnie dzienne studia wyższe zawodowe na kierunku: filologia polska wraz z przygotowaniem pedagogicznym ( „Kolegium nauczycielskie” ukończone w 1999 r.)
2. Ukończone dzienne studia wyższe magisterskie w zakresie: filologia polska wraz z przygotowaniem pedagogicznym („Katolicki Uniwersytet Lubelski”- studia ukończone w 2002 r.)
3. Ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki (2007 r.).
4. 5-letni staż pracy.

II. Organizacja działań rozwoju zawodowego
Przedstawione poniżej zadania są zgodne z wymaganiami kwalifikacyjnymi umożliwiającymi mi uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Zadania i formy
realizacji Termin Dowody
realizacji

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
1. Poznanie procedury awansu zawodowego:
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego: Karta Nauczyciela, Rozp. MEN z dn.01.12.2004 r.,
- śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego, tj. nowości w prasie nauczycielskiej i portalach internetowych,
- opracowanie planu rozwoju zawodowego. IX 2007na bieżąco wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego

2. Sporządzenie planu dydaktycznego realizacji treści nauczania:
– ewaluacja planu dydaktycznego,
- ewaluacja PSO z języka polskiego,
- zaplanowanie listy lektur dla klas I- III. wrzesień 2007, 2008, 2009 Szkolny Program Nauczania – wnioski
z pracy, listy lektur w klasach


3. Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego:
- uczestnictwo w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej,
- udział w kursach, konferencjach przedmiotowych, szkoleniach, warsztatach dotyczących pracy dydaktycznej i wychowawczej,
-wykorzystanie zdobytej wiedzy
i umiejętności w procesie podnoszenia jakości pracy szkoły ( analiza dokumentacji szkoły). okres stażu


karta doskonalenia zawodowego, zaświadczenia

4. Praca w komisjach i zespołach nauczycielskich:
- praca w komisji egzaminacyjnej,
- analiza wyników osiągnięć uczniów,
- praca w zespole przedmiotowym. cały okres stażu
zapisy w protokołach, opracowane materiały, Plan Pracy Zespołu Przedmiotowego
5.Opracowanie i realizowanie ścieżek edukacyjnych. cały okres stażu zapisy w planach dydaktycznych, zapisy w dzienniku lekcyjnym
6. Wspomaganie ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce:
- opieka nad uczniami przygotowującymi się do konkursów,
- stosowanie aktywizujących metod nauczania na zajęciach lekcyjnych,
-zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających specyficzne trudności w uczeniu się.
cały okres stażu protokoły konkursów, dziennik zajęć dodatkowych, zaświadczenia, scenariusze lekcji

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.
1. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego. czerwiec 2010 sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

2. Przygotowanie materiałów dydaktycznych:
-korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych
podczas zajęć edukacyjnych,
-wykorzystanie edytora tekstu do wykonywania pomocy dydaktycznych, pisania scenariuszy. cały okres stażu dokumentacja w postaci elektronicznej, wydruki
3.Korzystanie z zasobów sieci Internet. cały okres stażu wydruki, notatki, referaty
4. Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej podczas przygotowania różnorodnych materiałów. cały okres stażu dokumentacja w postaci elektronicznej, wydruki, prezentacje uczniów

§ 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1. Opracowanie i wygłoszenie referatów szkoleniowych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. okres stażu referaty i zapis w protokołach
2. Prowadzenie i obserwacja lekcji otwartych dla zainteresowanych nauczycieli. zgodnie z ustalonymi terminami konspekty lekcji,
zapis w dzienniku lekcyjnym,
notatki z obserwacji
3. Wymiana poglądów, spostrzeżeń, dzielenie się doświadczeniem z nauczycielami uczącymi przedmiotów humanistycznych:
- opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych,
- prezentacja własnych materiałów do publikacji na edukacyjnych portalach internetowych, - wymiana doświadczeń z nauczycielem języka polskiego np. podczas analizowania wyników egzaminu gimnazjalnego, opracowywania sprawdzianu „na wejściu” dla klas I.

4. Pełnienie funkcji opiekuna stażu:

- prowadzenie zajęć w obecności nauczyciela stażysty,
- hospitacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę,
- dzielenie się własnym doświadczeniem pedagogicznym.
cały okres stażu

okres stażu
potwierdzenie nauczycieli i dyrektora, publikacje, zaświadczeniakontrakt, harmonogram hospitacji

§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1. Opracowanie programu nauczania języka polskiego z uczniem z opinią/orzeczeniem poradni pedagogiczno-psychologicznej. cały okres stażu program nauczania, dziennik zajęć
2.Opracowanie i wdrożenie programu koła teatralnego dla gimnazjum. okres stażu zapisy w dziennikach zajęć dodatkowych

2. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków:
- systematyczny kontakt z rodzicami uczniów,
- prowadzenie wywiadów środowiskowych. okres stażu zapisy w dziennikach lekcyjnych, ankiety
4. Włączanie rodziców do aktywnego udziału w życiu klasy i szkoły:
- współpraca z rodzicami na płaszczyźnie dydaktycznej i wychowawczej,
- współdziałanie w organizowaniu imprez klasowych,
-opracowanie i wygłoszenie referatu szkoleniowego na zebraniu rodzicielskim. w miarę możliwości zapis w książce protokołów, referat szkoleniowy, zapisy w dzienniku lekcyjnym§ 8 ust.2 pkt 4 lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych.
1.Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów posiadających opinię o dysleksji.
w trakcie stażu dziennik zajęć dodatkowych
2. Inicjatywy na rzecz edukacji kulturalnej uczniów:
- zorganizowanie wyjazdu uczniów do teatru, kina,
- zwiedzanie miasta wojewódzkiego.
okres stażu karta wycieczki
3.Prowadzenie warsztatów dziennikarskich dla zainteresowanych uczniów:
- selekcjonowanie tematów artykułów do gazetki,
- sprawowanie opieki nad redagowaniem gazetki szkolnej.
w trakcie stażu dziennik zajęć dodatkowych, kolejne numery gazetki

§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami
samorządowymi lub innymi podmiotami.
1.Systematyczna współpraca
z instytucjami działającymi na rzecz oświaty:
- współpraca z Biblioteką Publiczną w Rudniku,
- regularna współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Krasnymstawie.
w trakcie stażu dzienniki lekcyjne, skierowania do poradni, opinie na temat uczniów
2. Współpraca z instytucjami do spraw nieletnich: kuratorem sądowym, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rudniku.
w trakcie stażu zaświadczeniaUzyskanie innych znaczących osiągnięć
w pracy zawodowej
1. Nagrody i podziękowania za pracę dydaktyczno-wychowawczą.
w trakcie stażu wydruki dyplomów
§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
1.Nagrody i podziękowania za pracę dydaktyczno- wychowawczą.
w trakcie stażu wydruki dyplomów, listy gratulacyjne

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.Rozpoznawanie i rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych uczniów:
- rozmowy indywidualne,
- wizyty w domach rodzinnych wychowanków,
- współpraca z rodzicami w celu rozwiązywania zaistniałych problemów wychowawczych. według potrzeb
opis i analiza wybranych przypadków
Podpis: Ewa Betlej

Wyświetleń: 1012


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.