Katalog

Mariola Wiertel, 2013-06-04
Polanica-Zdrój

Język rosyjski, Program nauczania

Program przygotowujący do olimpiady języka rosyjskiego

- n +

PROGRAM ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO OLIMPIADY JĘZYKA ROSYJSKIEGO
I.Charakterystyka programu.
Celem programu jest kierowanie uczniami w procesie samodzielnego przygotowania się do udziału w Olimpiadzie Języka Rosyjskiego. Przeznaczony jest do pracy z uczniami uzdolnionymi klasy drugiej i trzeciej liceum ogólnokształcącego w ramach zajęć dodatkowych z języka rosyjskiego w wymiarze 1 godziny tygodniowo przez okres jednego roku szkolnego ( od września do marca – tj. 27 tygodni ).

II. Cele kształcenia i wychowania.
Głównym celem edukacyjnym jest rozwinięcie kompetencji lingwistycznej i komunikacyjnej ucznia na poziomie rozszerzonym oraz pogłębienie wiedzy realioznawczej. Szczegółowe cele kształcenia rozwijają poszczególne kompetencje językowe ucznia.
Cele wychowawcze dotyczą rozwijania u uczniów wrażliwości interkulturowej, poszanowania kultury narodu rosyjskiego, umiejętności samodzielnego myślenia, organizacji własnej pracy, rozwoju motywacji i poczucia własnej wartości.

III.Zakres tematyki nauczania.
1.Regulamin OJR- eliminacje szkolne, okręgowe i etap centralny.
2.Tematyka leksykalna.
-Zawody.
-Miejsce zamieszkania. Ciekawostki Twojego regionu.
-Kultura Rosji :film, literatura, historia, malarstwo, święta, muzea.
-Sport.
-Ekologia.
-Szkoła.
-Rodzina. Charakterystyka osób.
3.Zagadnienia gramatyczne- materiał gramatyczny zawarty w podstawie programowej dotyczącej poziomu rozszerzonego.

IV. Przewidywane osiągnięcia uczniów.
Uczeń zdobędzie wiedzę i umiejętności pozwalające posługiwać się językiem na poziomie rozszerzonym w zakresie : wiedzy, recepcji, produkcji i interakcji.

V. Metodyczne aspekty realizacji programu.
W pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym stosuje się metodę eklektyczną ,na którą składają się metody :aktywizujące, konwencjonalne i niekonwencjonalne ( sugestopedia ).
Stosowaną formą pracy jest praca indywidualna lub w parach. Do pracy wykorzystuje się materiały archiwalne z olimpiad oraz pomoce dydaktyczne będące na wyposażeniu pracowni języka rosyjskiego oraz należące do prywatnych zasobów nauczyciela.

VI. Formy ewaluacji.
Podstawową formą ewaluacji są eliminacje szkolne olimpiady oraz etap okręgowy .


Opracowała :Mariola Wiertel wrzesień , 2011r.
Wyświetleń: 1395


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.