Katalog

Katarzyna Gordat, 2013-06-03
Gniewoszów

Ogólne, Recenzje

Narażenie pracownika na niebezpieczeństwo w świetle regulacji Kodeksu Karnego

- n +

Stosownie do art. 66 Konstytucji RP każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ustawa zasadnicza określa bezpośredni przedmiot ochrony, do którego odnosi się typ czynu zabronionego w art. 220 KK. Również kodeks pracy w dziale dziesiątym stanowi, iż pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy
w zakładzie (art. 207 § 1). Przestępstwo opisane w art. 220 KK dotyczy równocześnie przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowi pracownika, mając charakter przestępstwa konkretnego narażenia na niebezpieczeństwo.
Przestępstwo z art. 220 KK ma charakter indywidualny. Zgadnie z art. 212 k.p osoba, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy to przede wszystkim kierownik zakładu pracy a także może to być osoba, która kieruje pracownikami. Zapewnienie prawidłowych warunków pracy określać może również zawarta umowa, wewnętrzne regulaminy, wykaz czynności lub regulamin pracy. Kodeks pracy nakłada również na pracowników obowiązek przestrzegania warunków bhp, nie zachowanie ich a co za tym idzie narażenie innego pracownika na niebezpieczeństwo nie może prowadzić do odpowiedzialności wynikającej z art. 220 KK, lecz stanowi realizację znamion powszechnego przestępstwa narażenie na niebezpieczeństwo z art. 160 KK. Zgodnie z art. 2201 KK sprawcą przestępstwa może być również osoba, która kontroluje i nadzoruje zakres bezpieczeństwa
i higieny pracy. Przepis ten dotyczy inspektorów pracy oraz społecznych inspektorów pracy. Inspektor pracy za zaniechanie swoich obowiązków może odpowiadać za narażenie na niebezpieczeństwo pracowników.
Przestępstwo z art. 220 KK ma postać przestępstwa z zaniechania. Polega ono na niedopełnieniu obowiązku z zakresu bhp, które prowadzi do bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracownika.
Najważniejsza cechą jest minimalizowanie zagrożeń, jakie mogą towarzyszyć
w wykonywaniu danej pracy. Niedopełnienie obowiązków z zakresu bhp polega
w szczególności na zaniedbaniu organizacyjnym, wadliwym nadzorze wykonywanej pracy, ograniczeniu środków finansowych a także dopuszczenie do wykonywania określonych zadań osób, które nie posiadają odpowiednich kwalifikacji. Narażenie na niebezpieczeństwo życia lub zdrowia łączy się z niedopełnieniem jednego z obowiązków wynikających z zasad bhp. Związek taki występuje wówczas, gdy wykonanie obowiązku w istotny sposób zmniejszyło sposób stopień tego bezpieczeństwa. Każde naruszenie praw człowieka do bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy stanowi naruszenie praw pracownika wynikających ze stosunku pracy. Zgodnie z art. 220 KK przestępstwo polegać ma na sprowadzeniu niebezpieczeństwa dla dóbr pracownika. Tym że pracownikiem jest przede wszystkim osoba pozostająca w stosunku pracy a także osoba wykonująca pracę zarobkową.
Przestępstwo z tego artykułu można popełnić:
1. z zamiarem bezpośrednim i ewentualnym (art.220§1) – fakt dopuszczenia do wykonywania danej pracy przez osobę nie posiadającej odpowiednich kwalifikacji nie musi prowadzić do zagrożenia
2. nieumyślnie (art.220§2) – dochodzi wtedy gdy osoba zobowiązana ma świadomość niedopełnienia ciążących na nim obowiązków z zakresu bhp, co może prowadzić do spowodowania bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika.
Według art. 220 przestępstwo narażenia pracownika na utratę życia lub zdrowia podlega:
• pozbawienia wolności od 1 miesiąca do 3 lat – jeżeli zachodzi typ przestępstwa umyślnego z art. 220
• grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku – jeżeli sprawca działał nieumyślnie
• karze nie podlega osoba, która dobrowolnie uchyliła grożące niebezpieczeństwo, to znaczy, że pracodawca naprawił wszystkie niedociągnięcia dotyczące zagrożenia warunków pracy odnoszących się do warunków bhp na danym stanowisku.
Przestępstwo z art. 220 zarówno w trybie umyślnym jak i nieumyślnym ścigane jest z oskarżenia publicznego.
Wyświetleń: 1463


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.