Katalog

Anna Czaplicka, 2013-06-04
ostrów wielkopolski

Technologia, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego.

- n +

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.


Lp. Zadanie Forma i sposób realizacji Termin Dowody realizacji

1. Poznam procedury awansu zawodowego nauczycieli. Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych MEN. Okres stażu Plan rozwoju zawodowego, teczka „awansu zawodowego”

2. Będę współpracować
z opiekunem stażu. Rozmowa, ustalenie zasad współpracy.

Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli.
IX 2010


Okres stażu


Okres stażu Kontrakt

Scenariusze zajęćScenariusze zajęć
3. Będę aktywnie uczestniczyć w WDN.
Udział w szkoleniach Rady pedagogicznej Na bieżąco Protokoły

4. Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego będę pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe.
Warsztaty metodyczne, kursy doskonalące, czytanie literatury pedagogicznej, śledzenie stron internetowych Okres stażu Zaświadczenia, potwierdzenia, notatki


5. Będę tworzyć własny warsztat pracy i na bieżąco go modyfikować (metody, zakres materiału, rodzaju zadań, sposób oceniania) tak aby spełniał potrzeby moich uczniów.
Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych.
Stosowanie aktywnych metod nauczania. Na bieżąco Materiały, pomoce, scenariusze zajęć, notatki
6. Będę prowadziła dokumentację szkolną.

Wpisy w dzienniku zajęć. Na bieżąco Dziennik zajęć
7. Będę diagnozować osiągnięcia edukacyjne uczniów. Testy sprawdzające wiadomości i umiejętności uczniów,
testy diagnozujące osiągnięcia szkolne uczniów na zakończenie klasy.
Na bieżąco Przykładowe testy, sprawdziany.

8. Będę brała udział w pracach zespołu przedmiotowego i innych zespołów do których zostanę powołana. Przygotowywanie sprawozdań, ankiety, udział w pracach komisji zadaniowych. Okres stażu Protokoły z prac komisji, przykładowe materiały z działalności komisji.
9. Dokonam ostatecznej oceny własnych możliwości i umiejętności jako nauczyciela.
Przygotowanie projektu sprawozdania po dokonaniu autoanalizy stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego, ocena własnych umiejętności przez autorefleksję. Po zakończeniu okresu stażu. Zbiór dokumentów z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Autorefleksja.
§ 7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Lp. Zadanie Forma i sposób realizacji Termin Dowody realizacji
1. Poznam środowisko dzieci i ich rodziców. Obserwacja dzieci, spotkania z rodzicami. Podjęcie działań korygujących i naprawczych.
Nawiązanie współpracy z pedagogiem szkolnym.
Okres stażu listy obecności, notatki
2. Będę prowadzić dodatkowe zajęcia dla chętnych dzieci. Prowadzenie zajęć wyrównawczych przygotowujących do egzaminów zawodowych. Okres stażu Adnotacje w dzienniku zajęć.
3. Swoje działania edukacyjne i wychowawcze będę koordynowała z działaniami innych osób zaangażowanych w proces dydaktyczno- wychowawczy.
Systematyczny kontakt z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, rodzicami. Okres
stażu Notatka.
4. Będę angażowała uczniów w organizowanie imprez szkolnych i imprez na rzecz środowiska lokalnego.
Udział w uroczystościach szkolnych (Targi Edukacyjne, Drzwi Otwarte Szkoły) i na rzecz środowiska lokalnego.
Praca z dziećmi. Na bieżąco Potwierdzenie obecności, podziękowania.

§ 7 ust.2 pkt.3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.

Lp. Zadanie Forma i sposób realizacji Termin Dowody realizacji
1. Będę wykorzystywać w swojej pracy technologię informatyczną. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych: testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej. Pozyskiwanie materiałów do wykorzystania na zajęciach.
Okres stażu. Przygotowane materiały: testy, sprawdziany.
2. Będę wykorzystywać internet i komputer do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego
Opracowanie przy użyciu technik komputerowych: scenariuszy zajęć, sprawozdania ze stażu.
Pozyskiwanie materiałów niezbędnych do stażu. Okres stażu. Przygotowane materiały, scenariusze zajęć, sprawozdanie ze stażu.
3. Będę doskonaliła umiejętność posługiwania się komputerem
i Internetem w pracy nauczyciela Przeglądanie stron internetowych wydawnictw edukacyjnych.
Wykorzystanie internetu do wyszukiwania informacji.
Korzystanie ze strony szkoły.
Porozumiewanie się za pomocą komunikatora.
Okres stażu.


§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

Lp.
Zadanie Forma i sposób realizacji Termin Dowody realizacji
1. Zaktualizuję swoją wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
Studiowanie literatury przedmiotu.
Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej.
Szkolenia z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki.
Okres stażu Notatki
2. Będę analizować opinie dotyczące uczniów wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną
Współpraca z pedagogiem szkolnym. Okres stażu. Notatki.
3. Będę uczestniczyła w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Systematyczny udział w konferencjach, zebraniach, obradach Rady Pedagogicznej.
Opieka nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść poza szkolnych, dyżury szkolne podczas przerw.
Stała współpraca z rodzicami uczniów, wychowawcami klas, pedagogiem. Okres stażu. Karty wycieczki,
4. Będę starała się umiejętnie stosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania bieżących problemów.
Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych. Na bieżąco.


§ 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
Lp. Zadanie Forma i sposób realizacji Termin Dowody realizacji
1. Przeanalizuję akty prawne i zapoznam się z procedurami nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli.
Opracowanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia i realizacji stażu.

Cały staż Notatki, plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie ze stażu.
2. Poszerzę wiedzę
z zakresu prawa oświatowego. Analiza:
 Karty Nauczyciela,
 Ustawy
o systemie oświaty,
 Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
 Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

Cały staż Akty prawne
3. Na bieżąco będę aktualizować swoją znajomość przepisów dotyczących konkretnych zadań.
Analiza nowych przepisów prawa oświatowego i prawa wewnątrzszkolnego. Cały staż Akty prawneW czasie trwania stażu podjęte inne działania nieuwzględnione w planie rozwoju zawodowego.


…………………………….. ….………………………….
(data, podpis dyrektora) (podpis nauczyciela)
Wyświetleń: 875


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.