Katalog

Beata Karcz, 2013-06-20
Iłża

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO BEATA KARCZ

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO


NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
mgr Beata Karcz


Rozpoczęcie stażu: 1 września 2010r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Zakończenie stażu: 31 maja 2013r.

AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE AWANSU ZAWODOWEGO

· Ustawa z dn. 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (z późniejszymi zmianami) Dz. U. Z. 1997r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 239, z 2003 r. Nr 118, poz. 1112
· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
· Rozporządzenie z dn. 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowegoCZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

· Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli oraz przygotowanie planu rozwoju zawodowego
- wstępna analiza własnych umiejętności
- zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczących reformy oświaty, awansu zawodowego itd.
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
- sporządzenie planu rozwoju zawodowego
· Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
- założenie teczki „Awans zawodowy”
- gromadzenie dokumentacji
- praca nad uzyskiwaniem celu jakim jest awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego
- uzyskanie oceny dorobku zawodowego
· Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
- przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju
· Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego
§ 8. ust. 2. pkt 1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin
1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu - uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności, w podnoszeniu jakości pracy szkoły (udział w kursach, warsztatach, szkoleniach itd.)- udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych W trakcie stażu
2. Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły - ewentualne zmiany w przedmiotowym systemie ocenianie i wykazie wymagań na poszczególne oceny- udział w pracach nad badaniem wyników nauczania w klasach trzecich- aktywny udział w Dniach Otwartych- opracowanie ankiet do rodziców i uczniów- opracowanie wniosków do dalszej pracy W trakcie stażu
3. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz prawa oświatowego - samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, korzystanie ze zbioru biblioteki szkolnej i pedagogicznej- pedagogizacja rodziców na tematy związane z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi młodego pokolenia - ewaluacja pracy wychowawczej W trakcie stażu
4. Systematyczne wzbogacanie warsztatu pracy - opracowanie i wykonanie nowych pomocy dydaktycznych - gromadzenie scenariuszy lekcji i zajęć z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy- aktualizacja dekoracji klasy związana z porami roku - włączenie rodziców do pracy na rzecz szkoły W trakcie stażu
5. Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego z zakresu edukacji ekologicznej - realizacja treści ekologicznych W trakcie stażu§ 8. ust.2. pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej

1. Prowadzenie dokumentacji szkolnej wykorzystując znane programy komputerowe - wykorzystanie poczty elektronicznej w celach współpracy z Dyrekcją Szkoły- przygotowanie dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymogów MENiS na stopień nauczyciela dyplomowanego W trakcie stażu
2. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii informacyjnej i komputerowej - opracowanie dokumentacji, materiałów na spotkania z rodzicami - przygotowanie narzędzi ewaluacji (sprawdzianów, testów) , scenariuszy, zaproszeń, dyplomów, ogłoszeń, regulaminów, konkursów itp. W trakcie stażu
3. Współpraca z informatykiem szkolnym - wymiana poglądów i umiejętności związanych z nauczanym przedmiotem W trakcie stażu
4. Korzystanie z internetu w celu uzyskania potrzebnych informacji - korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych- pobieranie informacji oraz ciekawych materiałów z internetu (m.in. korzystanie ze stron internetowych kuratorium, ministerstwa, „literka”, „edusek”, „profesor”, publikacje i forum nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej i inne)- publikowanie opracowanego planu rozwoju na łamach portalu edukacyjnego Okres stażu

§ 8. ust. 2. pkt 3
umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Uczestniczenie w pracach zespołu samokształceniowego - wspólna wymiana doświadczeń- opracowanie i wygłaszanie referatów na spotkaniach zespołu W trakcie stażu
2. Zajęcia koleżeńskie - organizacja i prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, innych zainteresowanych nauczycieli oraz przyszłych nauczycieli (praktykantów) W trakcie stażu
3. Pomoc w prowadzeniu dokumentacji nauczycielom stażystom i kontraktowym - dzielenie się własnymi doświadczeniami- udostępnianie opracowanych dokumentów (scenariusze zajęć, opowiadania, gry dydaktyczne, konkursy, itp.) Okres stażu
4. Udział w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli - czynny udział w szkoleniach Okres stażu§ 8. ust. 2. pkt 4 a
opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich

1. Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu edukacji ekologicznej dla klas 1 – 3 - prowadzenie zajęć z zakresu edukacji ekologicznej- zainteresowanie przyrodą, środowiskiem i jego ochroną W trakcie stażu
2. Współpraca z rodzicami uczniów - organizowanie uroczystości klasowych oraz wyjść poza teren szkoły- angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły- rozmowy indywidualne z rodzicami- pogadanki z rodzicami W trakcie stażu
3. Praca nowoczesnymi metodami rozwijającymi umiejętności interpersonalne zarówno uczniów jak i nauczyciela - praca z uczniem posiadającym zalecenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – dostosowanie wymagań do możliwości ucznia- stosowanie w pracy metod aktywizujących W trakcie stażu

§ 8. ust. 2. pkt 4 c
Poszerzenie z zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Organizowanie i przygotowanie uczniów do uroczystości i konkursów szkolnych - organizowanie uroczystości szkolnych i klasowych, konkursów itp. W trakcie stażu
2. Uczestnictwo w różnych formach kultury - organizowanie wycieczek klasowych- wyjścia do kina, teatru, muzeum itd. W trakcie stażu
3. Udział w realizacji programu edukacji ekologicznej - pogadanka na temat przyrody, środowiska, jego ochrony oraz ekologicznego stylu życia dla uczniów i rodziców- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z edukacji ekologicznej W trakcie stażu
§ 8. ust. 2. pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z jednostkami gospodarczymi, instytucjami samorządowymi oraz innymi podmiotami - współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną- współpraca ze szkolną pielęgniarką- współpraca z pedagogiem, psychologiem i logopedą szkolnym- współpraca z Policją i Strażą Pożarną W razie potrzeb
2. Włączanie się w różne akcje charytatywne i społeczne - zachęcanie uczniów do pomocy drugiemu człowiekowi, kształcenie postaw, zbiórka przyborów szkolnych, zabawek itp. W razie potrzeb
3. Uczestnictwo w akcji „Sprzątanie Świata” - sprzątanie terenu wokół szkoły IX 2010 – 2012
4. Współorganizowanie imprez środowiskowych, szkolnych i klasowych - integracja środowiskowa- udział rodziców i zaproszonych gości w życiu szkoły W trakcie stażu§ 8. ust. 2. pkt 5
Umiejętność rozpoznawanie i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Opis i analiza dwóch przypadków – rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych - zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych- ustalenie i zastosowanie środków zaradczych - podsumowanie i wnioski W trakcie stażu


Wyświetleń: 1011


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.