Katalog

BARBARA CHECHELSKA, 2013-06-25
puławy

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO*


Imię i nazwisko: mgr Barbara Chechelska
Placówka oświatowa: Miejskie Przedszkole Nr 8 w Puławach
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2009 – 31.05.2012 r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: Danuta Binięda
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Beata Rysak
Cele stażu:
1. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy;
3. Realizowanie zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki w celu podniesienia, jakości pracy w placówce;
4. Doskonalenie umiejętności zawodowych przez udział w różnych formach kształcenia;
5. Ocenianie skuteczności podjętych działań;
6. Doskonalenie umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty;
7. Wspomaganie rozwoju dziecka w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym;
8. Twórcze i efektywne prowadzenie dzieci ku dojrzałości szkolnej.


L.p. Kierunki rozwoju Zadania Termin realizacji.
Osoby wspierające Sposób
Dokumentowania

1.
Uczestniczenie w pracach or-ganów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych wychowawczych, opiekuń-czych lub innych wynikają¬cych ze statutu oraz potrzeb szkoły. (§ 7. ust1. pkt1.)
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.

2. Współpraca w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych:
a) Andrzejki;
b) Wigilia;
c) Jasełka;
d) Dzień Babci;
e) Dzień Matki i Ojca
f) Zakończenie roku szkolnego

3. Współpraca podczas organizacji akademii szkolnych i różnorodnych imprez.

4. Współpraca podczas organizacji konkursu między przedszkolnego „Akademia zdrowia”

5. Organizacja „Międzygrupowej Spartakiady Sportowej”.

6. Współpraca z rodzicami.
W okresie stażu


W okresie stażuW okresie stażu


III.2011


W okresie stażu

W okresie stażu

Potwierdzenie obecności

Potwierdzenie współ organizacji
Potwierdzenie współpracy
Zaświadczenia, zdjęcia.


Potwierdzenie dyrektora

Potwierdzenie dyrektora


Plan współpracy z rodzicami.

2.
Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonale-nia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych ( § 7. Ust 1. pkt. 2.)
1. Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku Logopedia.

2. Udział w szkoleniu w ramach wojewódzkich grantów edukacyjnych – „Planowanie pracy dydaktycznej w oparciu o nową podstawę programową wychowania przedszkolnego”

3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrz przedszkolnym doskonaleniu.

 Udział w pracach zespołu wychowawczego przedszkola.
 Udział w pracach zespołu samokształceniowego.
 Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.

4. Udział w warsztatach metodycznych - konferencjach.

5. Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, itp.
VI.2011

IX.2009W okresie stażu


W okresie stażu


W okresie stażu


Dyplom ukończenia stu-diów
Zaświadczenie


Potwierdzenie obecności
Własne notatki


Zaświadczenia
Własne notatki

Zbiór pomocy dydaktycznych

3.
Poznawanie przepisów doty-czących systemu oświaty. ( § 7. ust 1. pkt 3. )
1. Analiza dokumentacji.

 Reforma Podstawy programowej wychowania przedszkolnego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r.);

 Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
 Karta Nauczyciela.
 Ustawa o systemie oświaty.

2. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały PCDZN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).

3. Udział w konferencjach o systemie oświaty.

4. Udział w radach pedagogicznych szkoleniowych podejmujących w/w temat.

5. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.

W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu


W okresie stażu
Systematycznie
Własne notatki

Własne notatki
Zbiór przeanalizowanych dokumentów


Zaświadczenia


Potwierdzenie obecnościWłasne notatki

4.
Umiejętność organizacji i do-skonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i doku-mentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu. (§ 7. ust 2. pkt 1. )
1. Współpraca z opiekunem stażu.

 Złożenie wnioski o rozpoczęcie stażu.
 Zawarcie kontraktu.
 Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
 Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli wnioski z obserwacji.
 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacja , opracowanie konspektów zajęć ich analiza.
 Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

 Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
 Opracowanie pomocy dydaktycznych

3. Publikowanie własnych prac.

 Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW;
 Publikacja scenariuszy lekcji.

4. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej, dzienniki zajęć.
5. Założenie i prowadzenie dokumentacji grupowej (wykaz: spacery, wycieczki, teatrzyki, współpraca ze środowiskiem, itp.)

Systematycznie

Wrzesień 2009 rok
Wrzesień 2009 rok
Wrzesień 2009 rok

Wrzesień 2009 rok
5 razy w roku szkolnym
5 razy w roku szkolnym


Systematycznie


Systematycznie

W okresie stażu


W okresie stażu


Systematycznie
Wniosek o rozpoczęcie stażu

Kontrakt
Plan rozwoju zawodowego
Harmonogram spotkań
Scenariusze zajęć
Scenariusze zajęć


Własne notatki
Scenariusze zajęć
Potwierdzenie przeprowadzenia zajęcia aktywizującą metodą nauczania
Wykonane pomoce dy-daktyczne
Publikacje w Internecie
Dzienniki zajęć

5. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(§ 7. ust 2. pkt 2. )
1. Współpraca z rodzicami zgodnie z nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego – nowelizacja nowej Podstawy Programowej, zapoznanie rodziców ze zmianami odnośnie nowego systemu działań opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych w przedszkolach.
2. Nawiązanie współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Puławach – udział w zajęciach logopedycznych, plastycznych, logopedycznych, udział w konkursach, festiwalach, festynach, wystawach;
1. Filią Biblioteki Miejskiej;
2. Szkoła Podstawowa - wprowadzenie dzieci w świat szkoły
3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna;
4. Dom Chemika – udział w konkursach, wystawach, przedstawieniach.
5. Muzeum Przyrodnicze w Kazimierzu Dolnym – poznanie flory i fauny naszego regionu;
6. Inne przedszkola – organizowanie i udział w konkursach.
7. Nawiązanie kontaktu i współpracy z instytucjami dbającymi o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci – Policja (spotkania i rozmowy na temat bezpiecznego poruszania się po ulicach oraz udział w podróżach); Straż Pożarna –wycieczka; Przedstawiciele służby zdrowia: lekarz, pielęgniarką, stomatolog.
8. Włączenie się w organizację XVII Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem „Korzenie tradycji od Ojcowizny do Ojczyzny”
9. Przeprowadzenie w placówce akcji Towarzystwa Nasz Dom – „Góra Grosza”.


IX.2009


W okresie stażu
W okresie stażuW okresie stażu
IX.2009

Cały okres stażu

Notatki, Referat, prezentcja.Wpisy do ewidencji wyjść
Karty wycieczek

Potwierdzenia współpracyPlan współpracy, potwierdzenia, zdjęcia, informacje o współpracy, zdjęcia


6.

Uczestnictwo w realizacji za-dań ogólnoszkolnych, eduka-cyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz specyfiki typu i rodzaju szkoły. (§ 7. ust 2. pkt 3. )

1. Czynne uczestniczenie w realizacji priorytetów edukacyjno-wychowawczych Przedszkola.

2. Przygotowanie wychowanków do udziału w różnorodnych konkursach

Systematycznie


W okresie stażu

Potwierdzenie dyrektora i nauczycieli
Potwierdzenie udziału w konkursach


7.
Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej. (§ 7. ust 2. pkt 4. )
1. Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.
2. Opracowanie dokumentów, scenariuszy zajęć korzystając z komputera.
3. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.

 Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera;
 Opracowanie dokumentów, scenariuszy hospitacji, planów miesięcznych korzystając z komputera;
 Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu;
 Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych i Internetu;
 Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż;
 Korzystanie z dotyczących awansu rad ekspertów odpowiadających online na pytania użytkowników portali;
 O pracuję i opublikuję materiały dla nauczycieli na stronie internetowej przedszkola;

4. Zamieszczenie planu rozwoju na portalu internetowym.
Systematycznie


Systematycznie

X. 2009
Przygotowane materiały

Opracowane materiały
ZaświadczeniaZaświadczenie, adres strony WWW


8.
Wiedza z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela. (§ 7. ust 2. pkt 5. )
1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.
2. Samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin.
SystematycznieSystematycznie


Własne notatki

9.
Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż, oraz umiejętność posługiwania się tymi przepisami. (§ 7. ust 2. pkt 6. )
1. Udział w konferencjach o systemie oświaty.

2. Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych, podejmujących w/w temat.

3. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.
W okresie stażu

W okresie stażu


Systematycznie
Zaświadczenie

Potwierdzenie dyrektora

Umiejętność korzystania z prawa

* Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 2000 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, uwzględniające zmiany w tekście zawarte w rozporządzeniu z 29 maja 2002 roku ( DzU z 2000 r. nr 70, poz. 825, z 2002 r. nr 82, poz. 744 )Plan sporządziła: mgr Barbara Chechelska

Wyświetleń: 940


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.