Katalog

Celina Mioduszewska, 2013-06-26
Wysokie Mazowieckie

Język polski, Plany pracy

Autorski program pracy szkoły. Uczeń z deficytami.

- n +

Autorski program pracy szkoły

U c z e ń z d e f i c y t a m i

Założenia programu:

Podczas mojej pracy pedagogicznej zaobserwowałam, że indywidualizacja procesu nauczania w pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych jest konieczna. Moi podopieczni mają kłopoty z nabyciem podstawowych wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania. Niezbędne są dodatkowe lekcje – zajęcia wyrównawcze, które pozwolą uczniom przyswoić najprostsze umiejętności przewidziane podstawą programową, ze szczególnym zwróceniem uwagi na deficyty uwzględnione przez poradnie psychologiczno- pedagogiczne. Uczniowie ci w zdecydowanej większości wywodzą się ze środowiska wiejskiego. Wielu z nich, w przypadku braku pomocy ze strony szkoły próbuje podjąć naukę w zasadniczej szkole zawodowej, a jeżeli sobie nie radzi w ogóle rezygnuje z edukacji. Działania te dotyczą też uczniów technikum, którzy w przyszłości przystąpią do egzaminu maturalnego. Zmierzą się z tym samym arkuszem , co ich „pełnosprawni” rówieśnicy.

Cele zajęć:

1. wyrównanie umiejętności i utrwalenie bieżącego materiału tak, by uczeń mógł aktywnie uczestniczyć w lekcjach z języka polskiego,
2. kształtowanie umiejętności myślenia i formułowania wniosków,
3. eliminowanie w wypowiedziach ustnych i pisemnych błędów językowych (naleciałości środowiskowych),
4. eliminowanie błędów związanych z grafiką i techniką zapisu,
5. przezwyciężenie nieśmiałości uczniów związanej z wypowiadaniem się na forum klasy,
6. uczulenie na piękno mowy ojczystej i jej związku z małą ojczyzną.

Zakres podejmowanych działań:

1. przeprowadzenie szkolenia rady pedagogicznej na temat Planowanie pracy uczniów dysfunkcjami -wrzesień
2. dokonanie wnikliwej analizy treści orzeczeń i opinii poradni psychologiczno- pedagogicznych uczniów – wszyscy nauczyciele szkoły, a w szczególności nauczyciele języka polskiego- wrzesień
3. przeprowadzenie cyklu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka polskiego – cały rok.

Opis działań:

Na realizację programu przewiduje się przeznaczyć w ciągu roku szkolnego następujący limit godzin:

1. szkolenie rady pedagogicznej – 2 godziny
2. zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka polskiego – 32 godziny

Harmonogram zajęć:

1. ćwiczenia ortograficzne (praca związana z techniką zapisu) – 4 godziny

2. ćwiczenia redakcyjne (tworzenie własnego tekstu na określony temat z uwzględnieniem zasad kompozycji, stylistyki, składni, języka, fleksji)- 12 godzin

3. ćwiczenia gramatyczne (odmiana wyrazów, analiza składniowa i logiczna wypowiedzeń) – 8 godzin

4. ćwiczenia związane z rozumieniem tekstu literackiego z uwzględnieniem rodzajów literackich – 8 godzin

W czasie zajęć zamierza się zwrócić uwagę na dostosowanie wymagań edukacyjnych
do indywidualnych możliwości ucznia w zakresie:

 tempa pracy,
 stopniowania trudności,
 stosowanych metod aktywizujących, w tym przekładu intersemiotycznego i projektu
 wprowadzenia środków pobudzających aktywność uczniów.

Materiały i środki dydaktyczne, które przewiduje się wykorzystać na zajęciach:

 karty pracy,
 teksty literackie i ich nagrania,
 plansze Rodzaje i gatunki literackie,
 tablice gramatyczne.


Sposób ewaluacji: bieżące sprawdzanie postępów ucznia na lekcjach języka polskiego.Opracowanie: Celina Mioduszewska
Wysokie Mazowieckie


Wyświetleń: 1134


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.