Katalog

Celina Mioduszewska, 2013-06-26
Wysokie Mazowieckie

Język polski, Projekty edukacyjne

Autorski projekt edukacyjny "Bliżej kultury" (zajęcia pozalekcyjne rozwijające wiedzę i umiejętności uczniów technikum)

- n +

Autorski projekt edukacyjny Bliżej kultury
(zajęcia pozalekcyjne rozwijające wiedzę i umiejętności uczniów technikum)Cele programu:

1. Przybliżenie treści dramatów polskich i europejskich, ich walorów dydaktycznych i wychowawczych.
2. Przezwyciężenie nieśmiałości uczniów, ich dystansu do przekazu kultury.
3. Kształtowanie dojrzałej osobowości przyszłego absolwenta (aktywność, samodzielność, odpowiedzialność, radość życia, wrażliwość, prawość, otwartość na
drugiego człowieka).
4. Wsparcie w przygotowaniu do egzaminu maturalnego.
5. Upowszechnianie tradycji literackiej.

Zakres podejmowanych działań wyrównujących szanse edukacyjne młodzieży:

1. Analiza treści tekstu literackiego, redagowanie wypowiedzi stylistycznej związanej z poruszaną w dziele problematyką – zajęcia dydaktyczne.
2. Przygotowanie tekstu do adaptacji scenicznej, próby scenariusza, opracowanie scenerii i kostiumów – warsztaty, konsultacje.
3. Wystawienie inscenizacji – spektakl.
4. Wyjazd do Warszawy ( spektakl teatralny, muzeum literatury, inne obiekty kulturalne po uzgodnieniu z biurem podróży) – wycieczka.
5. Redagowanie recenzji z przedstawienia teatralnego i zamieszczenie jej w kronice szkolnej- zajęcia dydaktyczne.

Czas realizacji programu: czerwiec – listopad ( rok szkolny)

Harmonogram zajęć dydaktycznych:

Wrzesień 4 godz., październik 4 godz., listopad 4 godz., grudzień 2 godz., styczeń 4 godz., luty 2 godz., marzec 4godz., kwiecień 2 godz., maj 2 godz., czerwiec 4 godz. = 30 godzin

Uzasadnienie działań:

Zaplanowane działania maja kształcić poprzez przyswajanie, przeżywanie i działalność praktyczną.
Uczniowie, z którymi pracuję, niechętnie czytają teksty literackie, a bardzo często spowodowane to jest brakiem czasu (obowiązki w gospodarstwie rodziców). Nauczyciel więc jest zmuszony tak pracować, by uczeń poznał tekst przynajmniej fragmentarycznie i zrozumiał przekazywane w nim treści. Limit godzin przewidzianych w planie ramowym nie wystarcza na zrealizowanie treści programowych.
Preferowaną przeze mnie metodą jest drama, gdyż wymaga kreatywności, zaangażowania, a więc przezwycięża bierną postawę uczniów. Aktywizuje zdolnych i mniej zdolnych, a wytwory pracy mogą przeżywać inni.
Przeżywanie poprzez oglądanie to jeden z elementów kształcenia. W związku z tym jest potrzeba wyjazdu do teatru, muzeum, czy innego obiektu kultury. Tylko nieliczne jednostki spośród moich uczniów widziały spektakl teatralny, galerię obrazów.

Kształcenie umiejętności redagowania własnego tekstu ze zwróceniem uwagi na treść, język, styl, kompozycję, technikę zapisu.

Kadra realizująca program:

Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze.
Potrzeba kadry wspomagającej w sprawowaniu opieki wychowawczej podczas wycieczki.

Zakładane rezultaty programu:

1. Uświadomienie, że język literatury i sztuki pokazuje wartości ważne w życiu człowieka.
2. Możliwość dzielenia się wytworami własnej pracy z innymi (wystawienie spektaklu przed szkolnym audytorium).
3. Zaktywizowanie uczniów.
4. Wsparcie w kształceniu umiejętności polonistycznych i wiedzy o kulturze.

Opis działań:

Realizacja programu przybierze następujące formy pracy:
 zajęcia z uczniami – zajęcia dydaktyczne, warsztaty i konsultacje, sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczki,
 nawiązanie współpracy z biurem podróży,
 sprawdzanie wypracowań uczniowskich,
 wystawienie spektaklu.
Opracowanie: Celina Mioduszewska

Wysokie MazowieckieWyświetleń: 776


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.