Katalog

Monika Twardziak-Kocik, 2013-06-27
Szprotawa

Różne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +


Monika
Twardziak-Kocik

Wychowawca świetlicy
PLAN
ROZWOJU
ZAWODOWEGO

NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOData rozpoczęcia stażu: 1 IX 2010 r.
Data zakończenia stażu: 31 V 2013 r.
I. Czynności organizacyjne.

Zadania Forma realizacji zadań Termin realizacji Sposób dokumentowania
Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego. Analiza aktów prawnych w zakresie awansu zawodowego. 08.2010 r. Akty prawne dotyczące awansu zawodowego.
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu. Opracowanie wniosku. 30.08.2010 r. Poprawnie sformułowany wniosek.
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego i przedstawienie do zatwierdzenia Dyrektorowi placówki. Zaplanowanie działań mających na celu własny rozwój zawodowy oraz uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego. 09.2010 r. Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Założenie teczki i dokumentowanie dorobku zawodowego Cały okres stażu Plany, programy, scenariusze, świadectwa, dyplomy i inne dokumenty.
Cząstkowe sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Sporządzenie sprawozdania na podstawie analizy zgromadzonego materiału oraz przedstawienie go Dyrektorowi. Raz w roku (czerwiec) w trakcie trwania stażu. Sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Poprawnie sformułowanie wniosku oraz załączenie do niego wymaganej dokumentacji. 06.2013 r. Wniosek wraz z dokumentacją.

II. Zadania wynikające z wymagań kwalifikacyjnych zawartych
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły.

Zadania Forma realizacji zadań Termin realizacji Sposób dokumentowania
Poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności poprzez udział w kursach, szkoleniach, warsztatach; udział w zajęciach organizowanych przez innych nauczycieli. Ukończenie kursów i szkoleń doskonalących. Uczestnictwo w warsztatach, seminariach. Cały okres stażu Zaświadczenia.
Doskonalenie warsztatu i metod pracy w świetlicy szkolnej. Zakup gier i różnorodnych pomocy do pracy w świetlicy; dbanie o salę świetlicową, np. wyposażenie w niezbędny sprzęt, wykonanie gazetek ściennych informacyjno-profilaktycznych, wykonanie dekoracji tematycznych.


Cały okres stażu Fotografia
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej Poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących pracy pedagogicznej i organizacji pracy w świetlicy. Cały okres stażu Zestawienia bibliograficzne.
Praca z „uczniem
słabym”

Pomoc w odrabianiu zadań domowych. Szczególne wsparcie dla uczniów mających problemy z nauką. Pomoc w wyrównywaniu braków edukacyjnych.
W okresie stażu
Przygotowane pomoce dydaktyczne
Opracowanie planów pracy świetlicy Plan pracy świetlicy uwzględniający specyfikę zadań szkoły. 09.2010 r.
09.2011 r.
09.2012 r. Plany pracy.
Aktywne
uczestnictwo w
pracach zespołu
zadaniowego.
Praca w zespole ds. ewaluacji programu wychowawczego i profilaktyki. Praca w komisjach egzaminacyjnych klas trzecich
gimnazjum . Praca w komisji socjalnej przyznającej stypendia uczniom W miarę potrzeb
Dokumenty
wewnątrzszkolne. Efektywna praca w
komisjach zgodna z
procedurami. Protokół z zebrań.
Prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami. Prowadzenie dziennika świetlicy szkolnej i innej dokumentacji Cały okres stażu. Dokumentacja.
Organizacja konkursów bibliotecznych. Comiesięczne przeprowadzanie konkursów bibliotecznych wspólnie z bibliotekarką i polonistką. 1 w miesiącu Karty pracy dla ucznia, prace uczniów.
Opieka nad gazetką szkolną. Współredagowanie z polonistką i bibliotekarką gazetki szkolnej. Na bieżąco Przykładowy egzemplarz.
Prowadzenie kroniki szkolnej gimnazjum Opracowanie graficzne kroniki, dokumentacja fotograficzna wydarzeń z życia szkoły, opracowanie tekstu do poszczególnego wydarzenia. Na bieżąco Zdjęcie przykładowej strony.
Prowadzenie „Złotej Księgi” Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Wykonywanie zdjęć uczniom, którzy mają wybitne osiągnięcia edukacyjne i sportowe. Opracowanie graficzne poszczególnych osiągnięć Na bieżąco Zdjęcie przykładowej strony.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania Forma realizacji zadań Termin realizacji Sposób dokumentowania
Umiejętność obsługi komputera i korzystania z Internetu jako źródła informacji w pracy wychowawcy świetlicy oraz do usprawnienia pracy świetlicy. Wykorzystanie komputera podczas tworzenia dokumentów niezbędnych w pracy świetlicy, do pisania dyplomów, ogłoszeń, miesięcznych grafików żywienia, gazetek informacyjnych.

Wyszukiwanie i opracowywanie
materiałów znajdujących się w
Internecie do planowania i
prowadzenia zajęć w świetlicy.

Przygotowanie materiałów na rady pedagogiczne, informowanie o pracach świetlicy (sprawozdania) Cały okres stażu. Scenariusze zajęć, konspekty,
Karty pracy, testy, dyplomy. Potwierdzenie dyrektora.
Umieszczenie informacji i własnych opracowań na witrynach edukacyjnych. Publikacje planu rozwoju zawodowego oraz innych opracowań w Internecie. Cały okres stażu. Adresy stron WWW.
Współpraca on-line Wymiana informacji i materiałów metodycznych z innymi wychowawcami świetlic

Udział w internetowych forach dyskusyjnych. Cały okres stażu. Adresy stron WWW.
Wykorzystanie zasobów
internetowych do
przygotowywania
konkursów świetlicowych.
Przygotowanie i opracowanie
rebusów, krzyżówek.
Opracowanie plastyczne i
komputerowe dyplomu za udział w
konkursach.
W okresie stażu. Przykładowe rebusy,
krzyżówki, dyplomy.

Udział w promocji szkoły. Współorganizowanie „Dnia Promocji Ucznia Zdolnego”: przygotowanie prezentacji multimedialnej. 06.2011 r.
06.2012 r.
06.2013 r. Prezentacja multimedialna.
Elektroniczne prowadzenie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego. Sporządzenie wszelkich dokumentów przy pomocy programu Word. Cały okres stażu. Teczka z dokumentacją.§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych; prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
lub innych zajęć.

Zadania Forma realizacji zadań Termin realizacji Sposób dokumentowania
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. Zamieszczenie własnych publikacji na portalach edukacyjnych. Cały okres stażu. Adresy stron WWW.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli. Udział w lekcjach otwartych. Cały okres stażu. Potwierdzenie.
Lekcja pokazowe. Organizacja i prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli. W każdym roku stażu jedna lekcja. Scenariusze, konspekty z zajęć.
Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach kwalifikacyjnych i doskonalących. Przekazanie wybranych materiałów zainteresowanym nauczycielom. Na bieżąco po ukończeniu kursów. Wykaz materiałów z potwierdzonym odbiorem.


§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio
z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania Forma realizacji zadań Termin realizacji Sposób dokumentowania
Praca z programem Ortograffiti Praca z uczniem mającym trudności z poprawnym stosowaniem zasad ortografii W trakcie stażu. Opis działań.
Opracowanie i wdrożenie innowacji wychowawczej. Opracowanie i zatwierdzenie innowacji.

Wdrożenie innowacji. 03.2011 r.

Rok szkolny 2011/2012 Teczka innowacji.
Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Uzupełnianie na bieżąco list uczniów, którzy korzystają z posiłków dofinansowanych przez OPS Cały okres stażu
Zaświadczenie
Dyrektora Szkoły.
Współorganizacja sejmiku profilaktycznego. Opracowanie i przeprowadzenie sejmiku profilaktycznego. 03 / 04.2011 r.
03 / 04.2012 r.
03 / 04.2013 r. Sprawozdanie.§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania Forma realizacji zadań Termin realizacji Sposób dokumentowania
Przeprowadzanie
akcji charytatywnych wspólnie z Samorządem Uczniowskim.
Zbieranie zabawek, odzieży, przyborów szkolnych dla uczniów potrzebujących z naszej szkoły. 12.2010.
12.2011.
12.2012. Sprawozdanie
z akcji.
Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”. Głośne czytanie książek
z uczniami przebywającymi na świetlicy. Cały okres stażu. Dzienniki świetlicy.
Opracowanie materiałów promujących Zespół Szkół w Szprotawie. Opracowanie i wykonanie folderu reklamującego szkołę
z uczniami współtworzącymi gazetkę szkolną . rok szkolny 2011/2012 folder reklamujący szkołę.
Krzewienie idei oszczędzania
i gospodarności wśród uczniów i młodzieży szkolnej Pełnienie funkcji opiekuna SKO. Prowadzenie gabloty informacyjnej o tematyce oszczędzania. Pozyskiwanie funduszy na nagrody dla najaktywniej oszczędzających uczniów. Aktywna współpraca z Bankiem Spółdzielczym w Szprotawie Cały okres stażu Zaświadczenie Dyrektora Szkoły oraz Dyrekcji Banku


§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania Forma realizacji zadań Termin realizacji Sposób dokumentowania
Współpraca z Urzędem Miejskim
Zbieranie wniosków dotyczących przyznawania wyprawek szkolnych. Tworzenie listy uczniów zakwalifikowanych do tej pomocy. Wypłata pieniędzy.
09-10.2010
09-10.2011
09-10.2012
Zaświadczenie
Dyrektora Szkoły.
Współpraca z
organizacjami na
terenie szkoły
Współpraca
samorządem
szkolnym,
Cały okres stażu. Potwierdzenie opiekuna Samorządu Szkolnego .
Współpraca z Jednostką Wojskową 4071 w Żaganiu Współorganizacja Dnia Zdrowej Żywności – Pierwsza pomoc prowadzona przez ratownika z JW.
Współorganizowanie wyjazdów w rejon ćwiczeń JW celem uczestnictwa z zajęciach taktyczno specjalnych. Cały okres stażu Zaświadczenie
Dyrektora Szkoły.


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania Forma realizacji zadań Termin realizacji Sposób dokumentowania
Opis i analiza dwóch przypadków – rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych. – zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych,
– ustalenie i zastosowanie środków zaradczych,
– podsumowanie i wnioski. W trakcie stażu. Opis przypadków.Zastrzega się możliwość modyfikacji planu rozwoju zawodowego w trakcie trwania stażu.

…………………………………… ……………………………………
(podpis nauczyciela) (podpis dyrektora)

Wyświetleń: 4909


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.