Katalog

Beata Dyl, 2013-06-28
lublin

Zajęcia przedszkolne, Plany pracy

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej. Grupa 4,5-latków

- n +


Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej
Grupa 4,5-latków „STOKROTKI”
PAŻDZIERNIK 2012 r.

Nauczycielki:
p. Beata Dyl
Tematyka:
1.Witamy hop! Do brzucha i marchewka i pietruszka.
2.O. Honorat przyjacielem dzieci.
3.Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!
4.Barwy jesieni.
5.Zwierzęta jesiennego lasu.

Cele wychowania przedszkolnego wynikające z Podstawy programowej:
 Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności,
a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
 Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.
Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach,
w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek.
Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń
w sposób zrozumiały dla innych.
Cele ogólne:
Zapoznanie z wyglądem, budową, smakiem i zapachem oraz sposobami wykorzystywania warzyw.
Wyczulenie na regularności w najbliższym otoczeniu, powtarzani i kontynuowanie rytmów.
Przybliżenie postaci bł. Honorata Koźmińskiego – patrona przedszkola – poprzez ukazanie jego religijności
i zalet moralnych. Zorganizowanie wystawy z wyeksponowaniem postaci o. Honorata wykonanej techniką collage.
Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim.
Zapoznanie z przedstawicielem służb mundurowych - policjantem.
Poszerzenie słownictwa i wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego.
Doskonalenie analizy słuchowej, wyodrębnianie, rozróżnianie i nazywanie dźwięków z otoczenia.
Kształtowanie umiejętności skupiania uwagi i odbioru dzieł sztuki w postaci reprodukcji.
Uwrażliwianie na piękno barwy, światła i cienia.
Bliższe poznanie wybranych mieszkańców lasu i ich jesiennych zwyczajów.

Aktywność zdrowotna
"Prace w ogródku warzywnym”- opowieść ruchowa. Naśladowanie czynności związanych z ogrodnictwem. Doskonalenie sprawności ruchowej.
"Zbiory z ogródka”- ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem woreczków. Rzucanie woreczkami do celu. Rozwijanie sprawności fizycznej dziecka na miarę jego możliwości.
„W Królestwie Dobroci”- ćwiczenia relaksacyjne przy muzyce instrumentalnej. Rozwijanie koncentracji
oraz umiejętności wyładowania emocji i napięć.
„Piesze wędrówki Ojca Honorata”- ćwiczenia gimnastyczne prowadzone metodą W. Sherborne. Stworzenie okazji
do wyzwalania swobody zachowań i naturalności.
„Jestem zwinny jak Ojciec Honorat ” – ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem piłki . Doskonalenie rzutu i chwytu piłki. Bezpieczne korzystanie z przyborów podczas ćwiczeń na sali gimnastycznej.
„Ruch uliczny”- ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem krążków. Rozwijanie sprawności ruchowej, wdrażanie
do reagowania na sygnały. Uwrażliwienie na konieczność dokładnego wykonania poleceń.
„Samochody” – zabawa bieżna z krążkami. Rozwijanie ekspresji ruchowej. Kształtowanie szybkiego refleksu
„Wyprawa do lasu”- ćwiczenia gimnastyczne w formie toru przeszkód .Uważne pokonywanie trasy, omijanie przeszkód, wyrabianie szybkości i płynności ruchów.
„Na spacerze w lesie”- ćwiczenia gimnastyczne w formie opowieści ruchowej. Wykorzystanie fragmentów muzyki klasycznej. Rozwijanie poczucia rytmu i płynności ruchów.
„W ogrodzie przedszkolnym”- zabawy ruchowe na świeżym powietrzu z użyciem sprzętu gimnastycznego. Przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się w ogrodzie i korzystania ze sprzętu. Spacery w najbliższej okolicy.
„Taniec listków”, „Wiewiórki do dziupli”- ćwiczenia gimnastyczne i zabawy orientacyjno-porządkowe, wyrabiające reakcje
na sygnały słuchowe. Podnoszenie sprawności fizycznej dzieci na miarę możliwości dzieci.

Aktywność językowa, literacka i przyrodnicza:
1. Witamy hp! Do brzucha, i marchewka i pietruszka.
„Warzywa”- słuchanie wiersza wg J. Tuwima i ilustrowanie jego treści warzywami Zapoznanie z wyglądem, budową, smakiem i zapachem oraz sposobami wykorzystywania warzyw. Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej. Rozwijanie pamięci poprzez powtarzanie fragmentów wiersza.
„Amperek w przedszkolu”- spotkanie z pracownikiem PKP Energetyka S.A- „Amperkiem”, który przybliża nam wszelakie zagadnienia związane z elektrycznością: skąd się bierze prąd, gdzie powstaje, jak wpływa do gniazdka oraz jak bezpiecznie się
z nim obchodzić. Zwrócenie uwagi na zagrożenia jakie niosą ze sobą różne zachowania w pobliżu urządzeń elektrycznych. Otrzymanie amperkowych plakietek oraz książeczek do kolorowania z ilustracjami obrazującymi bezpieczne zachowania.
„O robaczku w czerwonym kubraczku” – opowiadanie historyjki obrazkowej na podstawie bajki E. Jach. Wspieranie dzieci
w rozwijaniu czynności intelektualnych, próby łączenia przyczyn ze skutkiem.
„Na straganie” – inscenizacja treści wiersza J. Brzechwy. Dostrzeganie elementów humorystycznych w treści wiersza, utrwalenie nazw warzyw i zabawy z rodziną litery „A”.
2. O. Honorat przyjacielem dzieci.
„Bł. o. Honorat jest z nami” – domino obrazkowe wspólnie układane z opisem słownym n-lki. Zapoznanie się z Osobą Patrona naszego Przedszkola i wyjaśnienie znaczenia słowa „patron”.
„Błogosławiony Opiekun” – ćwiczenia słuchu fonemowego poprzez dokonywanie analizy i syntezy sylabowej słów. związanych
z życiem i osobą bł. Patrona przedszkola.
„Ojciec, opiekun, orędownik” – kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania poprzez zabawy językowe
z „rodziną” litery „O”.
3.Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!
„Światła na skrzyżowaniu”- przedstawienie wiersza Wincentego Fabera z wykorzystaniem krążków w kolorze żółtym, czerwonym i zielonym. Zapoznanie z budową sygnalizatora świetlnego oraz ze znaczeniem poszczególnych kolorów. Wdrażanie dzieci do poruszania się po ulicy w obecności dorosłych i przestrzegania zasad ruchu drogowego.
„Droga do przedszkola” – zabawa dydaktyczna; tworzenie opowiadania ilustrowanego elementami dźwiękonaśladowczego wydawanymi głosem.
„O jakim znaku mówię?” – odgadywanie znaku drogowego i jego znaczenia po usłyszeniu jego opisu słownego i gestykulacji wyrażonej przez n-lkę; zabawy z literką „L”
4. Barwy jesieni.
„Interesujące informacje inspektora Igiełki” – wiersz M. Nazimek inspiracja do zabaw z literami „I, i”; doskonalenie umiejętności kojarzenia głoski z obrazem graficzny – literą..
„O czym szumi październik?”- rozwiązywanie zagadek związanych z jesienną porą roku i uwrażliwienie dzieci
na charakterystyczne cechy tej pory roku w lesie i parku. Rozwijanie myślenia i koncentracji uwagi.
„Co będziemy zbierać do koszyka?” – zabawa dydaktyczna; prawidłowe rozpoznawanie i utrwalenie nazw przyrodniczych.
5. Zwierzęta jesiennego lasu.
„Jeż”- słuchanie wiersza I. Salach. Zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi w naszych lasach- jeż; określanie jego wyglądu, sposobu odżywiania oraz trybu życia. Wzbogacenie słownika czynnego dzieci o wyrazy:, zwierzę chronione, legowisko, sen zimowy. Wdrażanie do ochrony zwierząt rzadko występujących w lasach.
 „Zgadnij co robi w lesie wiewiórka” - zagadki pantomimiczne - próby odgadywania czynności przedstawianych ruchem. Wspomaganie rozwoju płynnej mowy dzieci i zwrócenie uwagi na wypowiadanie się pełnym zdaniem.
„Wycieczka do lasu” – obserwacja przyrody: dostrzeganie piękna jesiennej przyrody oraz zmian zachodzących w życiu zwierząt.

Aktywność matematyczna
„Warzywne rytmy”- zabawa matematyczna. Skupianie uwagi na rytmach, wychwytywanie powtarzających się sekwencji
i kontynuowanie ich.
„Ogórki, ogóreczki”- zabawa dydaktyczna- określanie wielkości, grubości i długości warzyw. Rozwijanie spostrzegawczości.
„Dni coraz krótsze, wieje i pada”- zabawa matematyczna. Dostrzeganie rytmu i stałego następstwa dni i nocy.
„Dziecięce wyliczanki Ojca Honorata”- zabawa matematyczna z rytmiczną wyliczanką. Pamięciowe opanowanie wyliczanek
i próby układania wyliczanek według własnych pomysłów.
„Droga do przedszkola”- gra matematyczna. Nabywanie doświadczeń logicznych i emocjonalnych potrzebnych do zrozumienia sensu gry – ściągawki. Wdrażanie dzieci do respektowania umów, a także do znoszenia porażek.
„Co dzieje się na ulicy?”- gra matematyczna. Wdrażanie dzieci do konstruowania najprostszej gry planszowej, wydłużanie czasu skupienia uwagi podczas jej konstruowania i rozgrywania.
„Jesienne dni ”- zabawa matematyczna. Na podstawie wysłuchanego wiersza „Tydzień” J. Brzechwy zapoznanie z dniami tygodnia. Dostrzeganie regularności i stałego następstwa dni tygodnia.
„Pory roku”- opowieść matematyczna. Zapoznanie z porami roku, układanie kalendarzy. Wychwytywanie regularności
w prostym opowiadaniu poprzez powtarzanie i kontynuowanie dostrzeżonych rytmów.
„Zapasy wiewiórki”- zabawy matematyczne. Tworzenie zbiorów, przeliczanie elementów od 1 do 4. Ćwiczenie sprawności manualnej, kształcenie umiejętności rachowania, klasyfikowania elementów.
„Liczymy jeże” -zabawa matematyczna. Doskonalenie liczenia w zakresie 4. Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi.
Aktywność muzyczna
„Urodziny marchewki” – zabawy rytmiczno – umuzykalniając przy piosence, improwizowanie ruchem. Doskonalenie umiejętności rytmicznego wystukiwania i wyklaskiwania rytmu piosenki.
„Hymn przedszkola”- zabawy umuzykalniające z wykorzystaniem hymnu. Kształtowanie umiejętności dostrzegania zmian dynamiki, tempa i wysokości dźwięku.
„W lesie i w parku” – zabawa ilustracyjno-rytmiczna; odróżnianie melodii do biegu, podskoków i maszerowania.
„Jesień” z utworu „Cztery pory roku” A. Vivaldiego – malowanie muzyki klasycznej; wypowiadanie się poprzez estetykę; uwrażliwianie na piękno barwy, światła i cienia.
„Kolczasty taniec” – zabawa muzyczna i improwizacja tameczno - ruchowa przy muzyce: utworze L. van Beethovena: koncert V. Korzystanie z materiału przyrodniczego w sytuacjach edukacyjnych.
Aktywność plastyczna
„Warzywa” – wylepianka z kulek plasteliny. Tworzenie pracy plastycznej i wypowiadanie się w różnych technikach plastycznych przy użyciu środków wyrazu: kształt oraz nabywanie sprawności rąk i palców dłoni.
„Stemple z warzyw”- wykorzystanie materiału przyrodniczego do tworzenia pracy plastycznej. Rozwijanie pomysłowości, wdrażanie do dbałości o estetykę pracy.
„Serce kochające bł. Honorata” – kolaż; nabywanie umiejętności tworzenia własnej kompozycji plastycznej.
„Kolorowe listki dla O. Honorata”- naklejanie z kolorowego papieru liści na ramkę z papieru, wklejanie w ramkę obrazka z bł. Honoratem. Próby ułożenia estetycznej kompozycji, umiarkowane nakładanie kleju. Utrzymanie ładu i porządku podczas pracy.
„Zebra” – malowanie pędzlem przejścia dla pieszych – białych linii na czarnym tle. Rozwijanie sprawności oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej
„Bezpieczna ulica”- wydzieranie z kolorowego papieru kół i naklejanie ich na odpowiedni sygnalizator świetlny, kolorowanie obrazka .Zapoznanie z rozmieszczeniem kolorów na sygnalizatorze(zielony, żółty, czerwony). Rozwijanie sprawności manualnych dłoni. Wdrażanie do odkładania papieru do pojemników.
„Wiewiórka” – wyklejanka sylwety włóczką i doklejanie mniejszych elementów – detali. Nabywanie umiejętności przeżywania radości z wykonywanej samodzielnej pracy.
„Liście malowane pod drzewami rozsypane”- odbijanie naturalnych liści na białej kartce kredką świecową. Zapoznanie z nową techniką plastyczną. Uwrażliwianie na piękno barwy, światła i cienia. Kształtowanie umiejętności skupiania uwagi i odbioru dzieł sztuki w postaci reprodukcji.
„Jesienny las”- wykonanie makiety lasu. Nabywanie umiejętności składania sylwet według wzoru, wdrażanie do wykonania prac zespołowych. Stwarzanie okazji do odczuwania satysfakcji z wykonania pracy. Kształtowanie wyobraźni przestrzennej, rozpoznawanie i nazywanie niektórych zwierząt żyjących w lesie.
„Jeż”- lepienie z masy solnej, użycie wykałaczek, jako kolców. Odzwierciedlenie w formie przestrzennej wyglądu jeża. Rozwijanie sprawności manualnej.

Podpisy nauczycielek:
Wyświetleń: 1827


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.