Katalog

Beata Dyl, 2013-06-28
lublin

Zajęcia przedszkolne, Plany pracy

Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej. Grupa 4,5-latków

- n +

Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej
Grupa 4,5-latków „STOKROTKI”
LISTOPAD 2012 r.

Nauczycielki:
p. Beata Dyl
Tematyka:
1.Moja Ojczyzna..
2.O czym szumi las jesienią?
3.Parasole czas wyciągnąć, jesień w pełni, deszcz nadciąga.
4.Pstryczek elektryczek.
Cele wychowania przedszkolnego wynikające z Podstawy programowej:
Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej.
Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności,
a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne.
Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym.
Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
Cele ogólne:
Zapoznanie się z symbolami narodowej tożsamości: godło, barwy narodowe, hymn.
Zapoznanie się, rozpoznawanie i stosowanie w życiu społecznym znaków i symboli narodowych.
Pogłębianie wiedzy o własnym mieście i regionie-Lublinie.
Wzbogacanie słownika dzieci w miarę poznawania środowiska przyrodniczego.
Zapewnienie dzieciom obcowania z przyrodą i manipulowanie materiałem przyrodniczym.
Stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu ekspresji twórczej.
Doskonalenie wymowy poprzez stosowanie zabaw i ćwiczeń oddechowych, ruchowych i artykulacyjnych.
Wspomaganie rozwoju umysłowego i budzenie zainteresowań technicznych.
Wdrażanie do bezpiecznego zachowania się przy sprzętach technicznych i nabywanie wiedzy o zagrożeniach płynących z ich używania.

Aktywność zdrowotna
„Marsz, marsz” – zabawy i ćwiczenia gimnastyczne z elementami marszu, podskoków i skoków. Wdrażanie do poprawnego reagowania na sygnały dźwiękowe i wzrokowe; podnoszenie sprawności fizycznej dzieci.
„Rowerowa wycieczka po Lublinie” – ćwiczenia gimnastyczne według zestawu K. Wlaźnik – wykorzystanie obręczy. Wyrabianie zręczności i sprawności. Przedstawienie Lublina jako ośrodka wypoczynku: obiekty sportowe, ścieżki rowerowe, Zalew Zemborzycki.
„Co widzieliśmy w lesie”- ćwiczenia gimnastyczne prowadzone metodą Weroniki Sherborne. Zwiększanie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i zaufania względem siebie. Stworzenie okazji do rozładowania napięć, wyzwalanie swobody zachowań i naturalności oraz pobudzanie do działań twórczych.
„Gimnastyka na leśnej polanie”- ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem gazety. Rozwijanie sprawności ruchowej, doskonalenie orientacji w przestrzeni, kształtowanie świadomości własnego ciała.
„Lecą liście – pada deszcz” – zabawa ruchowa i ćwiczenia gimnastyczne z podziałem na role z elementami turlania
i pokonywania przeszkód.
„Uczymy się pływać”- zestaw ćwiczeń gimnastycznych na sali gimnastycznej. Naśladowanie ruchem pływania różnymi stylami. Rozwijanie sprawności ruchowej.
Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu z użyciem sprzętu gimnastycznego.
Spacery na świeżym powietrzu w najbliższej okolicy połączone z obserwacją przyrody i zachodzących zmian.
„Prasujemy” -ćwiczenia gimnastyczne w formie opowieści ruchowej. Wyrabianie płynności ruchów podczas ćwiczeń.
„Roztańczona iskierka”- zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą R. Labana. Wyrabianie umiejętności łączenia ruchu z muzyką, kształtowanie motoryki w zakresie zwinności.
Aktywność językowa, literacka i przyrodnicza:
1. Moja ojczyzna.
„Legenda o Rusie, Czechu i Lechu” - opowiadanie inscenizowane i ilustrowane sylwetami w oparciu o legendę o początkach naszej ojczyzny. Analiza i synteza wyrazów związanych z tożsamością narodową.
„Kto ty jesteś? – katechizm polskiego dziecka” – praca z wierszem T. Bełzy poznanie symboli narodowych i rozwijanie świadomości narodowej i uczuć patriotyzmu
„11 Listopad” – Akademia okolicznościowa z okazji Święta Narodowego; kształtowanie postaw patriotycznych dzieci
i świadomości narodowej.
2. O czym szumi las jesienny.
„Wiercipiętek i odlatujące jesienią ptaki”- słuchanie opowiadania wg. M. Galicy. Rozbudzanie zainteresowań przyrodą; zwierzętami, ich środowiskiem, sposobami przygotowania się do zimy. Rozbudzanie spostrzegawczości wzrokowej poprzez wskazywanie różnic miedzy wybranymi ptakami. Uważne słuchanie, pytanie o niezrozumiałe fakty i formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach.
„Leśna wyprawa” – zabawa dydaktyczna inspirowana pacynką Wyliczanie i utrwalenie znanych dzieciom zwierząt leśnych
i ich zachowań.:
„Nocą w lesie” – zabawa dydaktyczna z elementami ćwiczeń fonacyjnych na zgłoskach „Au,uhu,szu,uu” i doskonalenie analizy i syntezy sylabowej słów. Zabawy z literą „U, u”.
3. Parasole czas wyciągnąć, jesień w pełni, deszcz nadciąga.
„Deszczowy król” - inscenizacja utworu D. Gellner. Zapoznanie się ze zjawiskiem deszczu: skraplania i parowania wody. Zabawy z literą „P, p”- próby pisania liter po śladzie, identyfikowania liter drukowanych i pisanych.
„Kolorowy parasol” – zabawa badawcza; nabywanie wiedzy o zachowaniu się podczas słoty, o prawidłowym i ciepłym ubieraniu się odpowiednio do pogody i temperatury otoczenia oraz dbania o zdrowie.
„Mokry świat” – rozmowa połączona z oglądaniem ilustracji; wzbogacanie wiadomości nt oznak późnej jesieni na podst
wiersza I. Suchorzewskiej „Słota”.
3.Pstryczek – elektryczek.
„ O żelazku z wyobraźnią”- słuchanie opowiadania wg B. Lewandowskiej. Próby wykazania się twórczą postawą i myśleniem poprzez tworzenie analogii fantastycznej przez łaczenie ze sobą wykluczających się zjawisk wg. W. Limont. .Mówienie płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji.
„Co nie pasuje?” – zabawa ilustracyjno-ruchowa z elementami dramy przyporządkowująca obraz z wykonywaną czynnością; poszerzanie wiadomości do czego służą urządzenia elektryczne i rozwijanie koncentracji, uważnego patrzenia..
„Świat techniki” - wzbogacania słownictwa technicznego z wykorzystaniem wiersza M. Szyszko „Odkurzacz”; wspomaganie rozwoju płynnej mowy dzieci i zwrócenie uwagi na wypowiadanie się pełnym zdaniem.
„Dziwny świat” – rozmowa z wykorzystaniem pacynki połączona z oglądanie ilustracji. Wzbogacanie wiadomości nt zachowania bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń technicznych o raz niebezpieczeństw grożących z niewłaściwego ich korzystania.
Aktywność matematyczna
„Niezwykła wędrówka po Lublinie” - gra opowiadanie. Wzbogacenie wiadomości o wybranych zabytkach lubelskich (Katedra, Zamek królewski, Lubelska Starówka, Kościoły: św. Ducha, oo. Kapucynów).Kształtowanie umiejętności konstruowania prostych gier planszowych (ściganek). Doskonalenie orientacji
w przestrzeni i na kartce papieru, wdrażanie do posługiwania się określeniami dotyczącymi kierunków w przestrzeni.
 „Jak będzie wyglądała Polska za 100 lat” -zabawa matematyczna. Powodowanie zmian odwracalnych: w budowlach układankach, przesypywaniu i przelewaniu. Obserwacja takich zmian i ustalanie, co się zmieniło i w jaki sposób z klocków można to odwróci.
„Liczymy kasztany” – zabawa matematyczna. Porównywanie liczebności zbiorów podczas zabawy 3-latki określanie na "oko"
i stosowanie określeń: mało, dużo, tyle samo. 4-latki porównywanie liczebności zbiorów i stosowanie określeń: więcej, mniej, równo.
„Leśne skarby” – opowieść matematyczna. Tworzenie zbiorów przedmiotów z wykorzystaniem tworzywa przyrodniczego.
3-latki wyłączanie ze zbioru przedmiotów to, co do niego nie pasuje, 4-latki klasyfikowanie przedmiotów wg koloru.
„Deszczowe kropelki”- zabawa matematyczna. Liczenie sylwetek kropli
w zakresie możliwości dzieci, układanie według wielkości malejącej lub wzrastającej.
Kolorowe parasole”- zabawa matematyczna.. Kształtowanie umiejętności liczenia w zakresie 5 -ciu. Wyodrębnienie przedmiotów do policzenia, szacowanie: Ile ich może być? i liczenie. Zwracanie uwagi na liczebniki porządkowe i na to, że ostatni wymieniony liczebnik oznacza także liczbę policzonych obiektów.
 „Urządzamy przyjęcie ” - zabawa matematyczna Ustalanie, w jakiej kolejności i co trzeba zrobić, aby osiągnąć cel. Ustalanie równoliczności: ma być po tyle samo w sytuacji nakrycia do stołu. Wdrażanie dzieci do czerpania radości z udanej zabawy.
Zabawa Andrzejkowa dla wszystkich grup przedszkolnych połączona z zabawami i tańcami.
Aktywność muzyczna
„Hymn Narodowy” – zapoznanie, osłuchanie się z utworem i nauka polskiego hymnu. Doskonalenie wspólnego śpiewu
i wdrażanie do okazywania szacunku podczas śpiewu.
„Ola i liście” – zabaw ruchowa przy piosence. Zabawy rytmiczne i odtwarzanie rytmu za pomocą ruchu.
„Deszczowa muzyka” – zabawa ilustracyjna do piosenki „Deszczyk pada”. Próby i nabywanie umiejętności śpiewania dowolnych dźwięków na różnej wysokości rozwijanie wrażliwości słuchowej.
„Dziwna orkiestra” – zabawa muzyczno-inscenizacyjna do opowiadania n-lki z wykorzystaniem przedmiotów używanych
w kuchni i gospodarstwie: łyżki, tacki, tarki, pokrywki, garnki, zabawki; Tworzenie muzyki z wykorzystaniem przedmiotów.
Aktywność plastyczna
„Flaga Narodowa” – malowanie farbą na podkładzie z kaszy manny. Poznanie nowej techniki malowania i wzbogacanie doświadczeń malowania na różnorodnych fakturach.
„Moje osiedle i moja dzielnica”- wykonanie makiety miasta. Zapoznanie dzieci ze sposobem wykonania pracy, podział na zespoły wykonanie domów, apteki, kościoła, ulic, drzew, makiety. Zapoznanie z najważniejszymi obiektami w naszej najbliższej okolicy. Pokazanie na mapie osiedla i dzielnicy Lublina. Kształtowanie inwencji twórczej i pomysłowości podczas projektowania osiedla, dzielnicy. Wdrażanie do współpracy.
„Sen niedźwiedzia” – rysowanie flamastrami wyobrażeń wg własnych pomysłów; zwrócenie uwagi na prawidłowy uchwyt
i nacisk narzędzia pisarskiego. Rozwijanie twórczej wyobraźni dzieci.
„Gałązka jarzębiny”- kleksografia. Rozdmuchiwanie kropli tuszu po kartonie (gałązka),doklejanie bibułkowych kuleczek (owoce jarzębiny).
 „Parasol” – malowanie farbami plakatowymi techniką „mokre na mokrym”. Zapoznanie się z nową technika plastyczną
i wdrażanie do przeżywania radości z wykonywanej pracy.
„Obłoczki”- malowanie metodą stemplowania gąbką i białą farbą na ciemnym tle. Wykorzystanie niecodziennych narzędzi do pracy plastycznej.
„Moje domowe urządzenia” – wycinanka z dolepianiem kabla wykonanego ze sznurka. Doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami.
„W co możemy zamienić żelazko?” -rysowanie pastelami olejnymi. Rozwijanie inwencji twórczej, prawidłowe trzymanie pasteli. Odkładanie pasteli do pojemnika.
Wyświetleń: 2460


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.