Katalog

Celina Mioduszewska, 2013-06-28
Wysokie Mazowieckie

Język polski, Projekty edukacyjne

Projekt edukacyjny "Intelektualna podróż po Europie" (program zajęć pozalekcyjnych z języka polskiego)

- n +

Projekt edukacyjny

Intelektualna podróż po Europie
(program zajęć pozalekcyjnych z języka polskiego)

Cele projektu:
Upowszechnianie tradycji literackich i kulturowych wśród młodzieży o ograniczonym dostępie do źródeł kultury.
Uzasadnienie: Młodzież, z którą pracuję, niechętnie czyta teksty literackie, w związku z czym ma niewyrobioną technikę czytania, dysponuje ubogim zasobem słownictwa, nie ma wyczucia na wartości ważne w życiu człowieka. Ma problemy w redagowaniu wypowiedzi ustnej i pisemnej na dany temat. Nie widziała spektaklu teatralnego, wystawy muzealnej, pejzażu górskiego czy zakątka innego niż najbliższa okolica, a bycie Europejczykiem zobowiązuje.
Cel ogólny:
Zainteresowanie kulturą i sztuką europejską.
Cele szczegółowe:
 kształcenie umiejętności analizy i interpretacji tekstów literatury polskiej i powszechnej,
 kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
 poszerzenie zasobu słownictwa,
 dostrzeżenie związku literatury polskiej z kulturą krajów europejskich,
 porównywanie tworzywa filmu, teatru z tworzywem tekstu literackiego,
 kształcenie umiejętności formułowania wypowiedzi ustnej i pisemnej na dany temat.

Program przewidziany jest dla uczniów klasy drugiej technikum. Wymagają oni szczególnej opieki dydaktyczno- wychowawczej polegającej na przezwyciężeniu niechęci do nauki, zaktywizowaniu, uwrażliwieniu na dobra kultury.

Przewidywana liczebność grupy: 12 uczniów
Czas realizacji programu: dwa lata

Charakter działań:

1. Zajęcia dydaktyczne: po 2 jednostki lekcyjne jednorazowo w każdym tygodniu nauki, czyli 38 x 2 w pierwszym roku i 38 x 2 w drugim roku realizacji programu (razem 76 godzin).
Przewiduje się: pracę z tekstem literackim, filmem, tworzywem teatru, pogadanki,
Ćwiczenia redakcyjne.
2. Wyjazdy do Warszawy na spektakle teatralne: po 2 wyjazdy w każdym roku realizacji programu. Należy uwzględnić różne teatry.
3. Wycieczki kulturoznawcze:
a) Kraków – Zakopane (pejzaż Tatr- piesze wędrówki),
b) Praga – Lwów (wycieczka autokarowa).

Przewidywane efekty pracy:
 uczniowie doświadczą, że literatura i sztuka europejska są nośnikami dobra, piękna i prawdy oraz źródłem poznania świata, przezwyciężą niechęć czytania tekstów literackich, polubią teatr;
 zredagują pracę stylistyczną ( objętość minimum 250 słów) na temat: Obraz stolic europejskich w literaturze na podstawie trzech wybranych utworów.
 przygotują prezentację multimedialną (15 minutową) na temat: Tatrzańskie krajobrazy dziś i w poezji Młodej Polski.
Sposób badania rezultatów:
 testy sprawdzające znajomość dzieła literackiego,
 recenzje z przedstawień teatralnych,
 ustne wypowiedzi wielozdaniowe w oparciu o analizę tekstu literackiego, dzieła filmowego i teatralnego.

Zamierzony efekt końcowy:
Obcowanie z dobrze dobranym dla nastolatka tekstem literackim, filmem, tworzywem teatru, żywym obrazem miasta i natury przekona młodego człowieka do walorów kultury europejskiej, a tym samym do jedności z nią Polaka.

Opracowanie: Celina Mioduszewska, Wysokie Mazowieckie

Wyświetleń: 780


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.