Katalog

Karolina Kisiurska, 2013-06-28
Kalisz

Język polski, Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego- język polski

- n +


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU
ROZWOJU ZAWODOWEGO
W OKRESIE STAŻU NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Imię i nazwisko: Karolina Kisiurska
Stanowisko i miejsce zatrudnienia: nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Radliczycach
Posiadane kwalifikacje: magister z przygotowaniem pedagogicznym
Okres stażu: 01.09.2010 r. – 31.05.2013 r.
Opiekun stażu: mgr Agnieszka Krajewska
Kalisz, 31.05.2013 r.
Wstęp

Jestem nauczycielem języka polskiego zatrudnionym w Szkole Podstawowej
w Radliczycach. Swoją pracę zawodową rozpoczęłam 1 września 2007 roku w Szkole Podstawowej w Mroczkach Wielkich, a mój obecny stopień awansu zawodowego to nauczyciel kontraktowy. Swój staż odbywałam w dwóch placówkach, od 1.09.2010 r.
do 31.08.2012 r. w SP w Mroczkach Wielkich, a od 1.09.2012 r. do 31.05. 2013 r. w SP
w Radliczycach. W okresie stażu pracy doskonaliłam swoją wiedzę i umiejętności wierząc, że wzbogaci to mój warsztat pedagogiczny, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy.
Rozpoczynając pracę jako nauczyciel języka polskiego zapoznałam się z obowiązującą mnie dokumentacją oraz z zakresem czynności nauczyciela. Opracowywałam plany pracy zgodnie z podstawą programową, dopuszczonymi do użytku programami nauczania oraz
z planem pracy szkoły. Prowadziłam zgodnie z przepisami prawa oświatowego dokumentację pracy edukacyjnej, tj. plany pracy, dzienniki zajęć.
Pracując w poprzedniej placówce pełniłam funkcję przewodniczącej Zespołu Humanistycznego oraz Zespołu klasy VI, a także zastępcy przewodniczącego zespołu nadzorującego podczas Sprawdzianu po klasie VI. Ponadto sprawowałam opiekę
nad Samorządem Uczniowskim. Przez kilka lat redagowałam kronikę szkolną. Prowadziłam także zajęcia dodatkowe dla uczniów, były to: zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, kółko polonistyczne oraz kółko teatralno- taneczne, na które uczniowie chętnie uczęszczali.
W obecnej placówce pełniłam funkcję przewodniczącej Zespołu Humanistycznego,
a także byłam opiekunem SKO. Prowadziłam również zajęcia dodatkowe dla uczniów, było to kółko polonistyczne.
W roku 2004 rozpoczęłam studia licencjackie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Artystyczno- Pedagogicznym, kierunek Filologia Polska
i Klasyczna. W 2007 roku rozpoczęłam studia magisterskie na wyżej wymienionej uczelni.
Po dwóch latach ukończyłam studia magisterskie uzupełniające. W tym samym roku podjęłam pracę w Szkole Podstawowej w Mroczkach Wielkich, gdzie po roku pracy uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego i z dniem 1 września 2010 roku rozpoczęłam procedurę awansu na nauczyciela mianowanego.
W wyniku reorganizacji w gminie Szczytniki, od 1 września 2012 roku podjęłam pracę w Zespole Szkół w Radliczycach. Dzięki temu oraz dzięki uzyskaniu pozytywnej cząstkowej oceny dorobku zawodowego miałam możliwość kontynuacji stażu.
W okresie od 1 września 2010 roku do 31 maja 2012 realizowałam opracowany przeze mnie plan rozwoju zawodowego w SP w Mroczkach Wielkich, a następnie w związku ze zmianą miejsca zatrudnienia zmodyfikowałam i dostosowałam plan rozwoju zawodowego do potrzeb i warunków aktualnej placówki oświatowej, aby kontynuować jego realizację.
Poniżej przedstawiam swoje sprawozdanie z realizacji zamierzonych zadań w planie rozwoju zawodowego zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami na stopień nauczyciela mianowanego zawartymi w Rozporządzeniu MEN i S z dnia 1 grudnia 2004r. ,
oraz Rozporządzeniu MEN z dnia 1 marca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, a także z założeniami Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego, Programu Rozwoju Szkoły, uwzględniając potrzeby
i oczekiwania dzieci oraz ich rodziców.
Jednocześnie jestem przekonana, że praca nad sobą i swoim warsztatem zawodowym wcale nie dobiegła końca i jeszcze wielu rzeczy przyjdzie mi nauczyć się w naszym nieustannie zmieniającym się świecie.
Jestem nauczycielem języka polskiego oraz wychowawcą. Celem wszystkich moich działań dydaktyczno-wychowawczych był i jest wszechstronny rozwój moich uczniów, przekazywanie im wiedzy, rozwijanie umiejętności, zainteresowań, odkrywanie ich zdolności, uczenie pokonywania trudności w nauce. Jako nauczyciel wychowawca staram się dobrze wypełniać zadania opiekuńcze. Praca z dziećmi i młodzieżą daje mi wiele satysfakcji
oraz możliwości własnego rozwoju.
Miła i życzliwa atmosfera, która panuje w gronie pedagogicznym oraz pozytywny stosunek rodziców pozwoliły mi zrealizować zamierzone cele.

REALIZACJA ZADAŃ UMOŻLIWIAJĄCYCH SPEŁNIENIE WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
(zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z 14 listopada 2007 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli)

§ 7 ust. 1 pkt. 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

Okres trwania stażu był dla mnie czasem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie i zawarłam w planie rozwoju zawodowego. Pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły, oraz aktywnie uczestniczyłam
w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
Celem wszystkich moich działań w pracy dydaktyczno-wychowawczej był wszechstronny rozwój ucznia. Podczas zajęć starałam się przekazać uczniom swoją wiedzę
i umiejętności, pamiętając, że uczeń jest podmiotem moich działań. Ważnym punktem było dla mnie podwyższenie jakości pracy szkoły, a to może być realizowane tylko wtedy, gdy nauczyciel doskonali swój warsztat, poszerza swoją wiedzę i umiejętności.

Jako członek Rady Pedagogicznej SP w Mroczkach Wielkich, później Zespołu Szkół
w Radliczycach brałam czynny udział w jej pracach i podjęłam wielopłaszczyznową współpracę z gronem pedagogicznym. Wraz z koleżankami i kolegami – nauczycielami prowadziłam protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej.

Od 2007 do 2011 roku byłam opiekunem Samorządu Uczniowskiego w SP
w Mroczkach Wielkich. Zgodnie z wynikającymi z powierzonej mi funkcji obowiązkami, starałam się czynnie uczestniczyć w pracach Samorządu:
 współorganizowałam imprezy szkolne (dyskoteki, zabawy, itp.), które służyły integracji uczniów.
 6 grudnia wspólnie z samorządami klasowymi organizowaliśmy klasowe i szkolne mikołajki.
 razem z uczniami naszej szkoły organizowaliśmy wiele uroczystości szkolnych, m.in. DEN, Święto Niepodległości, Święto Konstytucji 3 Maja.
 uczestniczyliśmy w akcji „Sprzątanie świata”.
Zdając sobie sprawę jak ważna jest samorządność uczniów, szanowałam ich prawo
do niej. Dlatego byłam otwarta na pomysły uczniów. Moi wychowankowie przygotowywali Dzień Samorządności, akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wykazując się pomysłowością i wielkim zaangażowaniem.
Jako nauczyciel stażysta zapoznałam się z Zasadami Oceniania Wewnątrzszkolnego
i w okresie trwania stażu wdrażałam zasady tego systemu w swoją pracę dydaktyczno-wychowawczą. Na podstawie w/w dokumentu, zredagowałam wymagania edukacyjne
na poszczególne oceny z języka polskiego, który nieustannie weryfikuję i dostosowuję
w zależności od potrzeb w danym roku szkolnym.

§ 7 ust. 1 pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu
i rodzaju szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Awans zawodowy ma służyć doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela.
Aby udoskonalić ten warsztat, trzeba wiedzieć jak odbyć staż. Dlatego punktem wyjścia było
dla mnie poznanie zasad rządzących awansem zawodowym. Poznanie procedury awansu zawodowego rozpoczęłam od zaznajomienia się z przepisami prawa oświatowego. Dodatkowo starałam się tworzyć własną biblioteczkę aktów prawnych dotyczących awansu oraz prawa oświatowego.
W okresie stażu starałam się zrealizować wszystkie, założone w planie rozwoju zawodowego, cele. Postępowałam zgodnie z wymaganiami określonymi
w §7 Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli:
 brałam udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, wynikających ze Statutu SP w Mroczkach Wielkich i ZS w Radliczycach oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
 samodzielnie lub poprzez udział w różnych formach kształcenia pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe nauczyciela języka polskiego
i wychowawcy klasy.
 zapoznawałam się z przepisami dotyczącymi systemu oświaty.

Zgodnie z art. 9d ust. 1 K.N. na początku września 2010 roku wystąpiłam do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mroczkach Wielkich z wnioskiem o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego. Następnie z dniem 31 sierpnia 2012 roku do Dyrektora ZS w Radliczycach
o możliwość kontynuacji stażu. Na podstawie art. 9c ust. 1 pkt. 2 K.N. czas stażu został określony na 2 lata i 9 miesięcy.
Zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. Przeanalizowałam różne akty prawne:
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli ,
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli ,
 adekwatne fragmenty Karty Nauczyciela,
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
Wstępnymi czynnościami, jakie podjęłam, oprócz zagadnień związanych
z procedurami awansu zawodowego, było zapoznanie się z podstawowymi dokumentami szkoły, a w szczególności: ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym Szkoły
i Programem Profilaktyki oraz z Zasadami Oceniania Wewnątrzszkolnego. Dokonałam analizy dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania oraz związanej z funkcjonowaniem szkoły jako zakładu pracy, co pozwoliło mi na wdrożenie do realizacji postanowień zawartych w tych dokumentach, a przez to osiągnięcie większej efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej i stało się bazą do opracowania:
 planów wychowawczych dla klas IV- VI na poszczególny rok szkolny.
 sposobów i form oceniania uczniów.
 Wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny z języka polskiego dla klas IV- VI.
 konspektów i scenariuszy lekcji.
Po analizie przepisów prawa oświatowego regulującego system awansu, a także
po konsultacjach z opiekunem stażu- mgr Bogdanem Augustyniakiem opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrektora SP w Mroczkach Wielkich. Następnie w wyniku zmiany miejsca zatrudnienia wraz z nowym opiekunem stażu-
mgr Agnieszką Krajewską plan ten uległ modyfikacji z dniem rozpoczęcia przeze mnie pracy
w ZS w Radliczycach.
Przy tworzeniu planu korzystałam także ze wskazówek dotyczących awansu zawodowego, zamieszczanych na edukacyjnych portalach internetowych (www.awans.net, www.men.gov.pl).

§ 7 ust. 2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Organizację i doskonalenie warsztatu pracy rozpoczęłam od nawiązania współpracy
z opiekunem stażu. Na podstawie art. 9c ust. 4 K.N. Dyrektor SP w Mroczkach Wielkich
w latach 1.09.2010 do 31.08.2012 przydzielił mi na opiekuna stażu – nauczyciela mianowanego, pana mgr Bogdana Augustyniaka, a następnie Dyrektor ZS w Radliczycach
od 1.09. 2012 do 31.05.2013 panią mgr Agnieszkę Krajewską. Jasno sformułowane zasady współpracy nakreślone zostały we wspólnym kontrakcie zarówno z jednym jak i drugim opiekunem stażu.
Po przeanalizowaniu własnych możliwości i umiejętności, mocnych i słabych stron, zainteresowań i predyspozycji, opracowałam plan swojego rozwoju zawodowego zgodnie
z regulacjami prawnymi. Starałam się, by uwzględniał on specyfikę i potrzeby szkoły,
a jednocześnie mobilizował mnie do dalszej aktywnej i twórczej pracy.
Jednym z zadań mających na celu doskonalenie własnego warsztatu pracy dydaktyczno-wychowawczej było prowadzenie zajęć obserwowanych przez opiekuna stażu
i panią dyrektor szkoły. Po przeprowadzeniu lekcji zawsze chętnie korzystałam
ze wskazówek dotyczących sposobu organizacji lekcji, opracowania, scenariuszy, itp. Uwagi osób obserwujących zajęcia okazały się dla mnie niezwykle cenne, gdyż wyznaczały te obszary mojego działania, w których powinnam dokonać korekty. Również wartościowe okazały się dla mnie lekcje prowadzone przez opiekuna stażu. Obserwacja zajęć pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela. Interesująca była obserwacja stosowanych na lekcjach metod i forma pracy, atmosfera panująca na lekcji, a także pozytywny stosunek nauczyciela do swoich uczniów.
W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględnić rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, potencjał i zainteresowania. Poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych starałam się rozwijać zdolności i zainteresowania uczniów, a także dostrzegać potrzeby i zdolności, pracując zarówno z dzieckiem zdolnym jak i potrzebującym pomocy, troski i zrozumienia. Aby udoskonalić i pogłębić swoją wiedzę oraz warsztat pracy brałam udział
w wewnątrzszkolnych, a także zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego, m.in. w:
• warsztatach w ramach GWO:
- „ ADHD – jak sobie z nim radzić na lekcjach języka polskiego”
- „Praca z uczniem zdolnym”
- „Jak czytać, żeby zrozumieć?”
- „Od diagnozy do sukcesu edukacyjnego. Jak pracować z uczniem
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?”
- „Jak to powiedzieć? Kształcenie umiejętności językowo- stylistycznych.”
- „Ocenianie holistyczne w szkole i na egzaminach zewnętrznych.”
-„Formy dziennikarskie na lekcjach języka polskiego.”
• spotkaniach metodycznych i edukacyjnych, m.in. takich jak:
- „Interpretacja utworu poetyckiego i dzieła malarskiego na lekcjach języka polskiego i plastyki.”
- „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.”
- „Jak pracować nad poprawą wyników sprawdziany po szkole podstawowej
i egzaminie w części humanistycznej po gimnazjum?”
- „Edukacja, integracja i wypoczynek szansą na lepsze zdrowie młodych diabetyków”.
- Jak zostać nauczycielem mianowanym?
• Seminarium „Ewaluacja wśród liderów.”
• Certyfikat Akademii Dobrego Nauczyciela:
- Rozwijanie i metody kształtowania kompetencji kluczowych uczniów,
- Wykorzystywanie technologii TT i ICT w metodach nauczania,
- Praca z uczniem i indywidualnych potrzebach edukacyjnych i rozwijanie indywidualnych talentów,
- Wymiana doświadczeń- panel dyskusyjny,
Ponadto ukończyłam następujące kursy doskonalące:
• Świetlica szkolna- nowoczesne metody pracy,
• Kształtowanie poprawności językowej uczniów w wypowiedziach pisemnych
i ustnych,
• Kurs kierowników wycieczek szkolnych,
• Planowanie i przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej oraz wykorzystanie jej wyników w pracy szkoły z ukierunkowaniem na jakość.
• Kurs Kwalifikacyjny dla Oświatowej Kadry Kierowniczej.
Także w ramach spotkań OKE, uczestniczyłam w konferencji przygotowującej zespół nadzorujący do Sprawdzianu po klasie VI. Brałam również udział w spotkaniu społecznej kampanii przeciwko meningokokom. Wszystkie te formy doskonalenia pomogły mi poszerzyć wiedzę, którą dzieliłam się z uczniami oraz gronem pedagogicznym.
Studiowałam także literaturę metodyczną i pedagogiczną, m.in.:
- A. Faber, E. Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”
- E. Sadowska „Lekcje wychowawcze”
- A. Rentflejsz- Kuczyk „Jak pomóc dzieciom dyslektycznym?”
- M. Kuziak, S. Rzepczyński „Jak pisać?”
- E. Brudnik, A. Moszyńska, B. Owczarska „Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie”
- M. Bogdanowicz, B. Dyrda „Ryzyko dysleksji: problem i diagnozowanie”
Swój warsztat pracy starałam się wzbogacić dzięki systematycznemu poszerzaniu zestawu metod nauczania, zwłaszcza o metody aktywizujące. Starałam się poznać potrzeby edukacyjne swoich uczniów, czy to przez samodzielną obserwację, czy poprzez analizowanie opinii lub orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Podczas swojego stażu przeprowadziłam ewaluację wyników sprawdzianu po klasie VI.
Współpracując z innymi nauczycielami miałam okazję uczestniczyć w wyjazdach
do Wrocławia, Poznania, Gniezna, Łodzi, Wrześni, Biskupina, Kalisza, Opatówka
i rezerwatu Olbina w Brzezinach. Niejednokrotnie pełniłam wówczas funkcję kierownika
oraz opiekuna wycieczek szkolnych, m.in. byłam kierownikiem wycieczki do kina Cinema City 3D w Kaliszu na seans filmowy, a także byłam opiekunem podczas dwudniowej wycieczki szkolnej do Warszawy.
W okresie stażu miałam też okazję doskonalić swój warsztat i metody pracy, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami z naszej szkoły.
Wymiana doświadczeń dotyczyła ciekawych metod aktywizujących jak
i innowacyjnych form prowadzenia zajęć oraz obszarów zwiększonej uwagi nauczyciela, takich jak: skuteczność przedstawianych form i metod w samodzielnej nauce ucznia w domu.
Jednocześnie stale pogłębiam wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki nauczanego przedmiotu. Jednym z pierwszych zadań było dostosowanie programu nauczania
do warunków szkół i możliwości uczniów.
Pracowałam z podręcznikiem GWO „Między nami” oraz „Oglądam świat” wydawnictwa Nowa Era. Podręczniki te pomagały uczniom w osiągnięciu celów językowych, dawały poczucie postępów w nauce i kształtowały pozytywne wzorce osobowościowe.
Wraz z analizą i opracowaniem rozkładów materiałów do danych podręczników, opracowałam również wymagania edukacyjne w klasach IV-VI.
Mając na względzie wszechstronny rozwój uczniów, przygotowanie ich do dalszej nauki oraz wskazanie właściwej drogi ku samodzielnej pracy z językiem polskim, która
w sposób praktyczny przybliży uczniom wiedzę nie tylko o strukturach gramatycznych
i leksykalnych języka, ale także o kulturze i historii naszego kraju.
W ramach organizowania i doskonalenia własnego warsztatu pracy opiekowałam się salą lekcyjną, samodzielnie wykonałam różne pomoce naukowe: plansze, tablice, plakaty, prezentacje, zdjęcia, które niejednokrotnie wykorzystywałam w czasie zajęć. Wspólnie
z uczniami wykonywałam także tematyczne gazetki ścienne.
Podczas stażu na bieżąco gromadziłam narzędzia do pracy dydaktycznej – książki, podręczniki, filmy DVD, plakaty, konspekty zajęć, testy, zestawy ćwiczeń itp., które cały czas wykorzystuję w trakcie zajęć. Gromadzenie pomocy dydaktycznych znacznie wzbogaciło mój warsztat pracy, a tym samym bazę materialną szkoły oraz pozwoliło uatrakcyjnić lekcje,
a uczniom lepiej zrozumieć i przyswoić nowy materiał.
W pracy wykorzystywałam i cały czas wykorzystuję technologię informacyjną
i komunikacyjną, głównie w celu wymiany doświadczeń i przepływu informacji, co skutecznie poszerza mój własny warsztat pracy.
Jako nauczyciel Szkoły Podstawowej w Mroczkach Wielkich oraz wychowawca klas IV- VI, a następnie nauczyciel ZS w Radliczycach oraz wychowawca klasy V systematycznie prowadziłam dokumentację szkolną.
W okresie trwania stażu starałam się sprostać wymaganiom, jakie stawia przede mną wprowadzona reforma edukacji. W swojej pracy z uczniami stosuję takie metody, formy
i techniki pracy, które umożliwiają ich wszechstronny rozwój. Zależy mi również
na prawidłowych relacjach interpersonalnych, gdyż w dużej mierze decydują one o moich sukcesach, jak i wynikach uczniów. Jestem otwarta i pozytywnie nastawiona na wszelkie nowości dydaktyczne i metodyczne. Systematycznie doskonalę swój warsztat pracy. Przygotowałam mnóstwo pomocy dydaktycznych do wykorzystania na zajęciach, głównie przy pomocy komputera. Doceniam wkład pracy ucznia na miarę swoich możliwości, szanuję go i doceniam jego indywidualność, staram się dostrzec i zrozumieć jego potrzeby
i zdolności.
§ 7 ust. 2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Nauczyciel powinien wiele uwagi poświęcić poznawaniu dzieci, ponieważ wtedy można osiągnąć najlepsze efekty. Należy wychodzić naprzeciw różnym potrzebom uczniów.

Od roku 2008 pełnię funkcję wychowawcy. W SP w Mroczkach Wielkich byłam wychowawcą klas IV- VI, a obecnie w ZS w Radliczycach jestem wychowawcą klasy V. Obejmując wychowawstwo starałam się przede wszystkim poznać swoich wychowanków, ich potrzeby, zainteresowania, środowisko rodzinne i panujące w nim zwyczaje. Od samego początku starałam się stworzyć zgrany zespół klasowy. Pierwsze zajęcia były poświęcone wzajemnemu poznawaniu się, mówieniu o swoich zainteresowaniach, oczekiwaniach, nadziejach, czy też obawach. Brałam czynny udział w tych zajęciach, aby uczniowie czuli się bardziej komfortowo, i aby nie stworzyć pozorów niedostępności lub zbytniego dystansu. Sama należę do osób aktywnych, które chętnie angażują się w życie szkoły.
W trakcie trwania stażu miałam kontakt z wieloma problemami środowiska lokalnego. Podejmując zadania wychowawcy klasy, starałam się poznać sytuację rodzinną moich uczniów tak, aby zadbać o udzielenie odpowiedniej pomocy osobom, które jej potrzebują. Rozmawiałam z rodzicami podczas zebrań oraz spotkań indywidualnych.
Mając odpowiednią wiedzę mogłam współtworzyć plan pracy wychowawczej, który uwzględnia zarówno potrzeby rozwojowe uczniów, jak i współczesne problemy cywilizacyjne i społeczne. Jako wychowawca przeprowadziłam szereg lekcji, na których zostały omówione zagadnienia poruszające najważniejsze problemy dzisiejszej cywilizacji, tj. zanieczyszczenie środowiska, kształtowanie zachowań pro-ekologicznych, zdrowe odżywianie, rozwój emocjonalny, społeczny czy intelektualny, duży nacisk położyłam
na omówienie tematów dotyczących Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
oraz Konwencji o Prawach Dziecka.
Organizowałam różne spotkania i imprezy klasowe, które miały pomóc w stworzeniu w klasie przyjaznej, budującej atmosfery – katarzynki i andrzejki, mikołajki, Wigilia klasowa, Dzień Chłopca, Dzień Kobiet, a także byłam opiekunem dyskotek szkolnych.
Niejednokrotnie opracowywałam programy i przeprowadziłam uroczystości szkolne.
W SP w Mroczkach Wielkich zorganizowałam:
• Pożegnanie lata- powitanie jesieni,
• Dzień Edukacji Narodowej,
• Święto Niepodległości,
• Dzień Samorządności,
• Święto Polskiej Niezapominajki,
A także scenariusze przedstawień i koncerty życzeń na takie uroczystości jak:
• Dzień Babci i Dziadka,
• Dzień Matki,
W ZS w Radliczycach przygotowałam przy współpracy z innymi nauczycielami:
• Dzień Edukacji Narodowej,
• Dzień Talentów,
Uwzględniając w swojej pracy potrzeby rozwojowe uczniów i poprzez czynną współpracę z Samorządem Uczniowskim w SP w Mroczkach Wielkich, jako jego opiekun, starałam się zachęcać swoich uczniów do aktywnego udziału w życiu szkoły. Uczniowie mojej klasy bardzo chętnie brali udział we wszystkich organizowanych w naszej szkole uroczystościach i akcjach. Przygotowanie tych imprez stało się ważnym czynnikiem integrującym zespół klasowy. Uczniowie nabyli umiejętność starannej recytacji, nabrali również większej pewności siebie po uznaniu i docenieniu ich pracy w gronie klasowym
i na arenie szkolnej. Uczyli się odpowiedzialności i współdziałania, wykazali się sumiennością i zaangażowaniem.
Biorąc pod uwagę współczesne problemy cywilizacyjne i społeczne, aktywnie współpracowałam z higienistką szkolną, panią Jolantą Mizerą, która przeprowadziła pogadankę dla uczniów mojej klasy na temat zdrowego odżywiania, higieny jamy ustnej
oraz udzielania pierwszej pomocy.
Kolejnym obowiązkiem było pełnienie dyżurów. Potrzeby rozwojowe uczniów uwzględniałam poprzez opiekę nad uczniami w czasie przerw śródlekcyjnych, wyjść pozaszkolnych.

ORGANIZOWANIE ORAZ PRZYGOTOWYWANIE UCZNIÓW
DO KONKURSÓW
Następnym zadaniem wynikającym z mojego planu rozwojowego było organizowanie i przygotowanie uczniów do konkursów. Dodatkowo indywidualizowałam pracę z uczniami mającymi trudności w nauce języka polskiego. Organizowałam zajęcia wyrównujące wiedzę- kółko polonistyczne. Ponadto przygotowywałam na bieżąco dodatkowe ćwiczenia, dostosowując wymagania do możliwości uczniów.
Pracowałam zarówno z uczniami zdolnymi, jak i tymi, którzy mieli trudności w uczeniu się. Na lekcjach tak organizuję proces nauczania, aby wzbudzić zainteresowanie przedmiotem, wyzwalać w uczniach inicjatywę i samodzielność. Staram się pracować
przy użyciu aktywnych metod z wykorzystaniem wszelkich pomocy, jakie posiada szkoła oraz moich własnych.
Uczniowie zostają poinformowani na początku każdego roku szkolnego
o organizowanych konkursach polonistycznych.
Przygotowywałam uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych. Podczas stażu w SP w Mroczkach Wielkich do:
• Gminnego Konkursu Ortograficznego „Z ortografią za pan brat”- II miejsce
oraz udział w eliminacjach powiatowych tego konkursu,
• szkolnych eliminacji Konkursu Humanistycznego oraz udziału w eliminacjach wojewódzkich,
• Konkursu literackiego o Janie Pawle II- Piszę do Ciebie Ojcze!
• Gminnego Konkursu Recytatorskiego im. Stanisława Aleksandrzaka w Marchwaczu- II miejsce,
• Gminnego Konkursu Recytatorskiego im. Stanisława Aleksandrzaka w Marchwaczu- wyróżnienie,
• Gminnego Konkursu Języka Polskiego- III miejsce,
• Gminnego Konkursu o życiu i twórczości Bł. Jana Pawła II- I miejsce,

Podczas stażu w ZS w Radliczycach do:
• Gminnego Konkursu Ortograficznego „Z ortografią za pan brat”- II miejsce
oraz udział w eliminacjach powiatowych tego konkursu,
• Gminnego Konkursu Recytatorskiego im. Stanisława Aleksandrzaka w Marchwaczu- II miejsce,
• Gminnego Konkursu Języka Polskiego,
• Międzyszkolnego Konkursu Mitologicznego.

Przygotowywani przeze mnie uczniowie zdobywali wyróżnienia oraz dyplomy uczestnictwa.
Ponadto przygotowywałam testy konkursowe, sprawdzałam prace uczestników konkursu, przygotowywałam uczniów do dalszych etapów, opracowywałam regulaminy konkursu oraz sporządzałam protokoły z przebiegu konkursu. Razem z koleżankami, przygotowywałyśmy oprawę plastyczną, dyplomy, nagrody, a także podziękowania
dla nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu.
Sądzę, że konkursy odrywają uczniów od monotonii nauki, rozwijają aktywną postawę i rozwijają ich wiedzę nie tylko z zakresu języka polskiego, ale także ogólną. Poza tym przyczyniają się do wzrostu zainteresowania przedmiotem, wzbudzają chęć samodzielnej pracy i zdrowej rywalizacji wśród najlepszych. Starałam się, aby zaplanowane działania kształtowały uczniów szczęśliwych, samodzielnych, kreatywnych i odpowiedzialnych.

PRACA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W roku szkolnym 2012/ 2013 byłam opiekunem świetlicy szkolnej działającej
w ZS w Radliczycach. Do świetlicy uczęszczali uczniowie z klas I-III, których rodzice pracują oraz dzieci dojeżdżające do szkoły.
Zajęcia w świetlicy w prowadzone były zgodnie z opracowanym planem pracy dydaktyczno- wychowawczym. Realizowałam na nich zajęcia umysłowe, rozszerzające
i rozwijające wiedzę uczniów, plastyczno- techniczne, muzyczne, gry i zabawy dydaktyczne, rekreacyjno- ruchowe itp. Tematyka zajęć opracowywana była w rozbiciu na poszczególne tygodnie i miesiące roku szkolnego.
W ramach zajęć świetlicowych czuwałam nad bezpieczeństwem wychowanków, organizowałam zajęcia i zabawy integrujące grupę. Systematycznie przeprowadzałam pogadanki na temat kultury zachowania, zasad korzystania z toalet szkolnych, dotyczące bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły i ze szkoły, podczas zabaw na placu przedszkolnym, boisku szkolnym, w trakcie wypoczynku w czasie ferii zimowych, podczas zajęć świetlicowych oraz pogadanki dotyczące poszanowania gier, zabawek świetlicowych
i utrzymania porządku w świetlicy. Dzieci zostały przeze mnie zapoznane z regulaminem świetlicy, poznały prawa i obowiązki uczestnika świetlicy szkolnej.
Oprócz programowych zajęć świetlicowych organizowałam uczniom także czas
na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystanie z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. A także prowadziłam zajęcia z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komputerowej, poprzez pracę uczniów z komputerem. Wśród różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci były zajęcia o charakterze plastyczno- technicznym oraz ruchowe, dlatego poświęcałam im w świetlicy dużo czasu.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
Zarówno w jednej jak i drugiej placówce w poznaniu uczniów pomagały rozmowy
z rodzicami, które odbywały się podczas zebrań lub indywidualnie. Były one cenne, dlatego że mieliśmy okazję wymienić poglądy na różne sprawy dotyczące dzieci. Współpraca z Radą Rodziców układała się pomyślnie, rodzice służyli pomocą na forum klasowym i szkolnym, ich pomysły na sprawy szkolne nie pozostały bez znaczenia. Sprawy dotyczące wychowanków były na bieżąco omawiane. Dowiadywali się oni nie tylko o problemach, ale bardzo często chwaliłam uczniów, motywując ich w ten sposób do dalszej pracy i podnosząc samoocenę.
ROZWÓJ WARSZTATU PRACY
Nauczanie przynosi efekt, jeżeli nauczyciel rozwija swój warsztat pracy. W związku z tym na bieżąco poszerzałam bazę materiałów dydaktycznych o materiały wydawnictw
za pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej, wyszukiwane w Internecie, przewidziane do kopiowania, autorskie ćwiczenia z zakresu ortografii i gramatyki. Wykorzystywałam na lekcjach filmy DVD, płyty z utworami, plakaty prezentujące gramatykę i ortografię zdobyte podczas konferencji. Powiększyłam też swoją biblioteczkę metodyczno-przedmiotową o książki metodyczne, podręczniki, czasopisma.

WSPÓŁPRACA Z OPIEKUNEM STAŻU
Współpraca z opiekunami stażu przebiegała pomyślnie. Uczestnictwo w zajęciach
przez nich prowadzonych pozwoliło mi wzbogacić mój warsztat oraz rozbudziło wiele pomysłów na ciekawsze i bardziej efektywne prowadzenie zajęć. Uczestniczyłam także
w lekcjach koleżeńskich zorganizowanych przez innych nauczycieli. Zajęcia były ciekawe
i bardzo podobały się dzieciom. Hospitacja lekcji była dla mnie nowym doświadczeniem zawodowym. Poznałam interesujące metody prowadzenia zajęć. Wskazówki, które
po hospitacji moich lekcji przedstawili mi Dyrektorzy oraz moi opiekunowie stażu w obu placówkach okazały się dla mnie bardzo wartościowe i twórcze. Przede wszystkim pozwoliły lepiej zorganizować czas na lekcji, zastosować nowe metody nauczania i rozbudzić aktywność wśród uczniów.

PRACA W ZESPOLE HUMANISTYCZNYM
Byłam również w stałym kontakcie z nauczycielami przedmiotów humanistycznych.
W obu placówkach oświatowych pełniłam funkcję przewodniczącej tego zespołu. Co roku
we wrześniu opracowywałam Plan Pracy Zespołu Humanistycznego oraz monitorowałam jego realizację. Wspólnie z kolegami przedmiotów humanistycznych wypracowaliśmy wiele nowych, ciekawych form i metod pracy. Jednym z elementów pracy zespołu było przygotowywanie uczniów do różnych konkursów. Co roku dzieci szkoły podstawowej
i młodzież gimnazjalna przystępowały do Konkursu Recytatorskiego im. S. Aleksandrzaka oraz Konkursu Humanistycznego. Opracowywałam i przygotowywałam dyplomy
i podziękowania dla zwycięzców konkursów, m.in. do Gminnego Konkursu o życiu
i twórczości Bł. Jana Pawła II. Wspólna praca w Zespole Humanistycznym pomagała
w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych. Uczestnictwo w nim pozwoliło mi opanować szereg umiejętności, które wykorzystałam w swojej pracy zawodowej przy opracowywaniu planów, projektów oraz w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej.WSPÓŁPRACA Z RADĄ PEDAGOGICZNĄ
W okresie stażu współpracowałam i uczestniczyłam regularnie w spotkaniach Rady Pedagogicznej SP w Mroczkach Wielkich oraz Zespołu Szkół w Radliczycach, które odbywały się raz w miesiącu. Były to rady klasyfikacyjne i szkoleniowe. Potrafiłam współpracować aktywnie i twórczo z zespołem nauczycieli.

§ 7 ust.2 pkt.3

Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Technologię informacyjną stosowałam zawsze z pasją i niegasnącą chęcią poszerzania swojej wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Komputer stał się nieodzownym narzędziem, pozwalającym zwiększyć efektywność pracy i skrócić czas wykonywania rutynowych czynności. Powszechność stosowania tego narzędzia stała się nieodzownym elementem
we współczesnej rzeczywistości. Systematycznie wykorzystuję technologię komputerową
w pracy dydaktycznej. Samodzielnie opracowując testy, sprawdziany i kartkówki, materiały konkursowe, dyplomy, dodatkowe ćwiczenia, wyjaśnienia teorii gramatyki, materiały informacyjne dla rodziców, ankiety oraz dokumentację szkolną (sprawozdania, podania, wnioski itp.). Dzięki umiejętności obsługi różnych programów, w tym graficznych, organizowane konkursy zyskały na wartości, a to z kolei wpłynęło na jakość pracy szkoły.
Niejednokrotnie korzystałam z publikacji na stronach internetowych nauczycieli, psychologów, pedagogów, logopedów z całej Polski (m. in.: www.literka.pl, www.odn.poznan.pl, www.gwo.pl, www.profesor.pl ).
Pogłębiałam swoją wiedzę studiując także literaturę fachową, wykorzystując materiały z zakresu literatury zawodu, m. in. takiej jak: „Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela.”
K. Kraszewskiego, „Słownik pedagogiczny” W. Okonia.
Systematycznie otrzymuję pocztą elektroniczną, informacje i zaproszenia na szkolenia metodyczne, informacje o zmianach programowych, katalogi wydawnictw, dodatkowe materiały do wykorzystania na zajęciach.
Śledzenie na bieżąco edukacyjnych portali internetowych oraz umiejętność obsługi procesora tekstu Microsoft Word przyniosło mi również wymierne korzyści w przygotowaniu dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego
na stanowisko nauczyciela mianowanego.
Oprócz powyższych działań, staram się wykorzystywać technologię komputerową
w procesie dydaktycznym, wdrażając uczniów do korzystania z komputera i Internetu. Istotne jest dla mnie to, aby uczniowie potrafili posługiwać się Internetem nie tylko jak źródłem rozrywki, ale przede wszystkim jako źródłem materiałów i wiadomości pomocnych
w rozwoju ich wiedzy. Sądzę, że wykorzystanie technologii komputerowej znacznie uatrakcyjnia tok lekcyjny, wyzwala wszechstronną aktywność uczniów, pobudza ich zainteresowania, służy również utrwalaniu wcześniej zdobytej wiedzy, a także umożliwia indywidualizację ucznia.
Dodatkowo korzystałam na zajęciach z prezentacji multimedialnych w celu oglądania filmów edukacyjnych.
Podsumowując stwierdzam, iż komputer i Internet są dla mnie nieodzownym narzędziem pomocnym nie tylko w pracy, ale i w życiu. Internet daje mi możliwość wymiany doświadczeń z nauczycielami z całej Polski, wpłynął pozytywnie na wzbogacenie mojego warsztatu, poszerzenie wiedzy metodycznej i merytorycznej, a także na jakość pracy szkoły.


§ 7 ust.2 pkt.4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela

Jako wychowawca klasy miałam możliwość poznania psychiki dzieci
oraz problemów, które ją nurtują. Starałam się poznawać swoją klasę, przeprowadzając między innymi ankiety na temat zainteresowań uczniów, czy też ich poczucia bezpieczeństwa w szkole. Często rozmawialiśmy w swoim kręgu o bieżących problemach i trudnościach,
z jakimi zmagają się uczniowie oraz staraliśmy się szukać jak najlepszych rozwiązań tych trudności (np. pogorszenie wyników w nauce – pomoc koleżeńska; dodatkowe zajęcia przygotowujące do sprawdzianu po klasie VI). Nigdy nie zostawiałam problemu
bez propozycji jego rozwiązania. Zaletą klasy, której byłam wychowawcą w SP
w Mroczkach Wielkich, a także obecnej klasy V w ZS w Radliczycach jest to, że jest to bardzo zintegrowana klasa, w której wspólnie podejmowaliśmy decyzje i pomagaliśmy sobie nawzajem. Uczniowie mojej klasy bardzo chętnie biorą udział w zajęciach klasowych, szkolnych i pozalekcyjnych. Każdy z uczniów może znaleźć coś dla siebie z oferty proponowanej przez wychowawcę i szkołę.
W ramach swojej pracy wychowawczej w obu placówkach, wspólnie z innymi nauczycielami i rodzicami, podejmowaliśmy współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Realizowanie zaleceń Poradni, doprowadziło do polepszenia wyników
w nauce i zmiany podejścia do nauki.
Znaczenie środowiska rodzinnego w edukacji jest bezsporne. Podstawowym warunkiem nauki dziecka jest akceptacja i zainteresowanie rodziców, dlatego w najbliższej przyszłości, jeśli jeszcze będę pełniła funkcję wychowawcy chciałabym bardziej wzmocnić lub rozwinąć takie formy współpracy z rodzicami jak:
 angażowanie ich w pracę na rzecz szkoły (np. współudział w organizacji imprez),
 organizację spotkań zbiorowych lub indywidualnych, zgodnie
z przygotowanym na początku roku szkolnego harmonogramem, na których zapoznawałam rodziców z Zasadami Oceniania Wewnątrzszkolnego, standardami egzaminacyjnymi, osiągnięciami i pracami uczniów,
 wspólne rozwiązywanie nurtujących uczniów i rodziców problemów poprzez
organizację spotkań warsztatowych,
 pomoc wychowawcy w zakresie opieki nad dzieckiem (zwolnienie z opłaty
ubezpieczeniowej, pomoc finansowa na zakup podręczników).

Biorąc pod uwagę dobro uczniów, które jest zarówno dla mnie, jak i dla rodziców wartością nadrzędną, staraliśmy się wspólnie rozwiązywać pojawiające się problemy dydaktyczne lub wychowawcze. W mojej klasie nie było ich zbyt wiele.
W razie potrzeby spotykałam się indywidualnie z rodzicami poszczególnych uczniów, co pozwalało na bieżąco likwidować zauważane u nich problemy wychowawcze, czy też zapobiegać trudnościom w nauce. Moje kontakty z rodzicami nie ograniczają się jedynie
do konsultacji, wykorzystywałam do tego zeszyt do korespondencji, rozmowy telefoniczne.
W miarę możliwości angażowałam rodziców w pracę na rzecz klasy. Rodzice chętnie udzielali się przy organizowanych przeze mnie imprezach i zawsze aprobowali moje przedsięwzięcia na rzecz klasy. Kilkakrotnie rodzice oferowali swoją pomoc podczas różnych klasowych uroczystości, np. w SP w Mroczkach Wielkich pomagając w wystroju sali.
Będąc nauczycielem wychowawcą starałam się podnosić świadomość pedagogiczną rodziców prowadząc pedagogizację podczas zebrań klasowych. Zdając sobie sprawę z faktu, iż poważnym zagrożeniem, które zawsze może wystąpić w każdego typu placówce pedagogicznej, jest zjawisko agresji, jedno ze spotkań podczas stażu w SP w Mroczkach Wielkich poświęciłam temu problemowi. Uświadomiłam rodzicom główne przyczyny agresji i starałam się wytłumaczyć jak duży wpływ na tworzenie modelu zachowań agresywnych może mieć rodzina. Wyciągając wnioski z rozmów prowadzonych z uczniami, stwierdziłam, iż dzieci nie są wystarczająco kontrolowane w zakresie doboru programów telewizyjnych
i czasu poświęconego
na oglądanie telewizji. Starałam się przypomnieć i uświadomić rodzicom zagrożenia ze strony mediów i Internetu i antywychowawcze działanie niektórych filmów i gier komputerowych, epatujących brutalnością i nienawiścią. Zwróciłam przede wszystkim uwagę na negatywny wpływ telewizji na rozwój psychiczny i fizyczny młodego organizmu, nie zapominając jednocześnie o zachowaniu równowagi i wskazaniu na pozytywny wpływ telewizji i Internetu w rozwój intelektualny takiego młodego człowieka.
Wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii wzbogacam również poprzez lekturę pozycji książkowych, odpowiednio dobranych czasopism lub artykułów i publikacji dostępnych w Internecie.
Kolejnym zadaniem wynikającym z mojego planu rozwoju jest organizowanie
i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów mających trudności w nauce. Samodzielnie opracowałam program pracy kółka języka polskiego, który wdrożyłam w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013. Program koła obejmuje materiał gramatyczny
i leksykalny wchodzący w zakres programu nauczania języka polskiego w szkole podstawowe. Ponadto zawiera elementy wiedzy na temat kultury i sztuki. Głównym moim zamierzeniem jest było wyrównanie braków, zmianę podejścia do nauki języka z nudnego obowiązku na czystą przyjemność popartą namacalnymi wynikami w nauce.

§ 7 ust.2 pkt.5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

Decyzja o rozpoczęciu stażu na nauczyciela mianowanego była dla mnie jednocześnie chwilą, w której zaczęłam dokładnie poznawać prawo oświatowe.
Swoją pracę nauczycielską rozpoczęłam od zapoznania się z aktami prawnymi i dokumentami prawa oświatowego, które regulują działalność szkoły:
a) Rozporządzenie MEN i S w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego
przez nauczyciela, a następnie Rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
b) Ustawa Karta Nauczyciela (wraz z ustawą po zmianie),
c) Ustawa o Systemie Oświaty,
Następnie dokładnie przeanalizowałam dokumenty wewnątrzszkolne określające funkcjonowanie, organizację i zadania mojej placówki:
- Statut Szkoły,
- Koncepcję Rozwoju Szkoły,
- Program Wychowawczy,
- Szkolny Program Profilaktyki,
- Regulamin Rady Pedagogicznej,
- Zasady Oceniania Wewnątrzszkolnego,
- Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli,
- Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
Po analizie najważniejszych aktów prawnych dotyczących oświaty rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego.
Przez cały okres stażu śledziłam zmiany w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur.
Ponadto dobra znajomość w/w dokumentów pozwoliła mi na właściwe wypełnianie obowiązków dydaktyczno-wychowawczych, prawidłowe ocenianie osiągnięć i zachowań uczniów, dokładne zaplanowanie pracy (przestrzeganie terminów), prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami, przestrzeganie koniecznych procedur postępowania.
Aby szkoła mogła prawidłowo funkcjonować niezbędna jest ciągła aktualizacja
oraz ewaluacja dokumentów. Podczas trwania stażu aktywnie pracowałam
przy współtworzeniu następujących dokumentów:
- Zasad Oceniania Wewnątrzszkolnego,
- Programu Wychowawczego.
Będąc polonistką należałam do zespołu humanistycznego. Na początku każdego roku szkolnego współtworzyłam Plan Pracy Zespołu Humanistycznego, a na koniec roku sprawozdanie z jego realizacji.
Na bieżąco prowadziłam dokumentację szkolną, dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć wyrównawczych i doskonalących oraz nauczania indywidualnego, redagowałam sprawozdania z odbytego stażu, przygotowywałam materiały na radę pedagogiczną, karty wycieczek, teczkę wychowawcy.
Brałam udział w szkoleniowych radach dotyczących przepisów i zmian w systemie oświaty. Wymienialiśmy się z nauczycielami doświadczeniami i wspieraliśmy się w działaniach w zakresie aktywizowania uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Dzieliliśmy się wzajemnie zdobytą wiedzą w tym temacie.
Zapoznanie się z przepisami prawnymi i publikacjami pozwoliło mi zaznajomić się z procedurą awansu zawodowego. Uświadomiło mi, że w pracy nauczyciela jest ważny rozwój zawodowy i znajomość przepisów prawa oświatowego.
Tak jak przed stażem, tak i w trakcie jego realizacji, brałam udział w różnych formach doskonalenia. Każda z tych form pozwoliła mi na uzupełnienie i rozwinięcie mojej wiedzy oraz udoskonalenie warsztatu pracy. Warunki w polskiej szkole zmieniają się niezwykle szybko, i aby nadążyć za nowościami, należy się nieustannie kształcić. Kursy, szkolenia
i warsztaty sprawiają, że łatwiej jest modyfikować swoje dotychczasowe działania pedagogiczne i wdrażać nowe. Czuję się też pewniejsza, kiedy moje czynności poparte są wiedzą. Wiem, że potrafię sprostać nowym obowiązkom i wymaganiom. Dzięki mojemu doskonaleniu, wzrasta jakość pracy szkoły, a sami uczniowie lepiej radzą sobie z problemami edukacyjnymi.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty znacznie ułatwia mi moja pracę zawodową. Zadania, jakie musi wykonać nauczyciel w swoim warsztacie pracy, takie jak: plany przedmiotowe i wychowawcze, rozkłady materiałów czy plany wynikowe, nie sprawiają mi większego problemu. Bieżąca analiza rozporządzeń i ustaw dotyczących oświaty pozwala mi lepiej wykonywać obowiązki nauczyciela-wychowawcy, obiektywnie oceniać wiedzę i zachowanie uczniów. Zapoznanie się z nową podstawą programową, pomoże mi w wyborze właściwego programu nauczania oraz tworzenia własnych planów pracy.
W czasie trwania stażu miałam okazję uczestniczyć w wielu szkoleniach
i seminariach, podczas których zdobywałam wiedzę dotyczącą najważniejszych praw
i obowiązków nauczyciela oraz ucznia, poznawałam strukturę systemu edukacji w Polsce, zapoznawałam się z dokumentacją dotyczącą Szkoły Podstawowej w Mroczkach Wielkich
i Zespołu Szkół w Radliczycach.
Swoją wiedzą dzielę się również z rodzicami moich uczniów, organizując konsultacje zbiorowe i indywidualne, w czasie których wspólnie i na bieżąco rozwiązujemy nurtujące nas problemy. Tak prowadzona współpraca z rodzicami przybliża im proces nauczania
i wychowania, organizację pracy, daje możliwość obserwowania dziecka, a tym samym zwiększa zainteresowanie i zaangażowanie rodziców w sprawy klasy i szkoły.
W okresie stażu byłam również powoływana na zastępcę przewodniczącego komisji egzaminacyjnych nadzorujących prawidłowy przebieg sprawdzianu po klasie VI w SP
w Mroczkach Wielkich. Brałam udział, jako członek i jako przewodniczący, w komisjach konkursowych z języka polskiego, m.in.:
• w Gminnym Konkursie Języka Polskiego,
• w Gminnym Konkursie Ortograficznym „Z ortografią za pan brat”,
• w Powiatowym Konkursie Ortograficznym „Z ortografią za pan brat”,
• w Międzyszkolnym Konkursie Mitologicznym,
• w Gminnym Konkursie Recytatorskim im. S. Aleksandrzaka.
Prowadziłam dokumentację szkolną, brałam udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych w ramach prac Rady Pedagogicznej oraz w pracach klasyfikujących
i zatwierdzających Rad Pedagogicznych, co dało mi szansę wykorzystania mojej wiedzy
w praktyce.


PODSUMOWANIE
Okres stażu to zaledwie niewielki odcinek mojej pracy pedagogicznej
i wychowawczej, który zapewnił mi wiele osobistych i zawodowych osiągnięć oraz sukcesów w zakresie budowania relacji między uczniami, nauczycielami i rodzicami.
Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela mianowanego stała się dla mnie wyzwaniem i inspiracją a jednocześnie okazją do zweryfikowania opinii na temat tego, jakim jestem pedagogiem. Myślę, że wszystkie moje działania przyczyniły się i nadal przyczyniają się do wzrostu jakości mojej pracy oraz do lepszego funkcjonowania szkoły. Podejmowanie
w okresie stażu różnorodnych zadań, umożliwiło mi realizowanie się na wielu płaszczyznach. Diagnoza własnych kompetencji, uświadomienie sobie swoich mocnych i słabych stron, pozwoliło jasno określić zarówno posiadane zasoby, jak i te, które wymagają uzupełnienia.
W czasie trwania stażu, udało mi się zrealizować postawione w planie rozwoju zawodowego zadania, dzięki którym poszerzyłam swoja wiedzę i umiejętności pedagogiczne. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie i unowocześnienie warsztatu
i metod pracy. Potrafię już planować i organizować własny warsztat pracy, dokumentować prowadzone przez siebie działania a także analizować, oceniać ich skuteczność. Uwzględniłam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Korzystałam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, podwyższając tym samym własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując fachową literaturę z zakresu psychologii i pedagogiki, a także poznaję i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej szkoły. Aktywnie
i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu naszej szkoły. W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję również technologię komputerową i informacyjną. Realizacja wyżej wymienionych zadań pozwoliła mi rozwinąć umiejętności pedagogiczne oraz wychowawcze. Przez 2 lata i 9 miesięcy uczyłam się: systematyczności, organizacji czasu, rozwiązywania konfliktów i innych nurtujących moich wychowanków problemów, cierpliwości, konsekwentności, współpracy, obiektywności, asertywności, planowania i projektowania, usprawniania własnej pracy, wykorzystywania nowych metod aktywizujących. Uczyłam się jak być lepszym nauczycielem. Poprzez wprowadzanie nowych pomocy naukowych
oraz przygotowanie warsztatu pracy nauczyciela języka polskiego podniosłam jakość nauczania tego przedmiotu. Część pomocy naukowych, takich jak: sprawdziany, plakaty, karty pracy, przygotowywałam samodzielnie, część wykonywali uczniowie na zajęciach, dzięki czemu rozwijali swoje umiejętności i wiadomości. Przygotowując plany pracy dydaktycznej i wychowawczej na dany rok szkolny rozwijałam umiejętność planowania własnych działań, poznałam program wychowawczy i profilaktyczny szkoły. W czasie trwania stażu uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego: kursach doskonalących czy warsztatach psychologicznych.
Każde podjęte zadanie, czy to udział w określonej formie kształcenia zawodowego, zakup lub wykonanie nowej pomocy naukowej, przeprowadzony sprawdzian, konkurs czy impreza, zawsze zmuszały mnie do refleksji, do analizowania i ewentualnego dokonywania korekty przeprowadzanych działań. Analiza oczekiwań rodziców i uczniów przeprowadzana na początku roku szkolnego pozwalała na wzmocnienie oddziaływań wychowawczych
oraz dostosowanie planów pracy wychowawczej do aktualnych potrzeb.
Jestem przekonana, że dotychczasowa praca, która daje mi wiele satysfakcji, będzie mnie inspirowała na dalsze lata, a entuzjazm, jaki posiadam, będzie mnie stale napędzał
do dalszej pracy.
Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii uczniów, co dało mi poczucie, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty. Spotkałam się ze zrozumieniem
i wsparciem ze strony grona pedagogicznego. Dotychczas zaplanowane przeze mnie działania doprowadziłam do końca.
W przyszłości zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy
i podnosić kwalifikacje zawodowe. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z każdym dniem coraz lepsze.

Karolina Kisiurska


Wyświetleń: 1076


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.