Katalog

Oliwia Książek, 2013-07-01
Kołobrzeg

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
OPRACOWAŁA: mgr Oliwia Książek — nauczyciel kształcenia zintegrowanego
§ 8 ust.2 pkt 1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Zapoznanie z procedurami awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego. IX-X 2010 Bibliografia
Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego. • Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu.
• Opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego.
• Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
• Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. IX 2010

IX 2010


Na bieżąco


IV 2013

Wniosek


Projekt planu rozwoju zawodowego



Gromadzenie świadectw, potwierdzeń, sprawozdań,
zdjęć, itp.
Udział w konferencjach,
warsztatach,
kursach podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe. • Systematyczny udział w zewnętrznym doskonaleniu swoich umiejętności dydaktyczno-wychowawczych.
• Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.

• Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli.
• Udział w otwartych lekcjach innych nauczycieli. Zgodnie z harmonogramem szkoleń

Zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego

Na bieżąco
Zaświadczenia z konferencji, kursów i warsztatów.

Zaświadczenia


Wykaz przyswojonych pozycji
Protokoły spotkań
Organizacja i współorganizacja cyklicznych imprez środowiskowych
• Święto wszystkich mam.
• Naszym kochanym babciom i dziadkom.
• Dzień dziecka
2010/2013

Zdjęcia
Zdjęcia, scenariusze





Aktywna i systematyczna współpraca z rodzicami na płaszczyźnie dydaktycznej i wychowawczej
• Podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców(pogadanki referaty)
• Współdziałanie w organizacji imprez klasowych i wycieczek
• Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.
Według harmonogramu spotkań z rodzicami
Na bieżąco





Scenariusze spotkań
Potwierdzenia
Scenariusze zajęć



Badanie umiejętności uczniów klasy trzeciej
• Opracowanie testu sprawdzającego wiadomości i umiejętności uczniów.
• Monitorowanie postępów uczniów.
V 2010

Raz w miesiącu
Testy

Zapisy w dziennikach lekcyjnych
Systematyczne starania o estetykę wnętrza szkoły. • Wykonywanie dekoracji na korytarzu szkolnym
• Przygotowywanie wystawek tematycznych w klasopracowni Na bieżąco



Zdjęcia





§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentów i narzędzi badawczych oraz różnorodnych materiałów dla uczniów i rodziców. • Opracowanie różnorodnych dokumentów szkolnych z wykorzystaniem techniki komputerowej(ankiety, zestawienia wyników nauczania, testy, pomoce dydaktyczne).
• Systematyczne umieszczanie krótkich sprawozdań z przebiegu szkolnych wydarzeń z udziałem uczniów klas I-III w szkolnym portalu internetowym.
• Opracowanie testu kompetencji dla uczniów klasy III.
• Opracowanie testu kompetencji uczniów klasy I.




Cały okres stażu.




Przykładowe dokumenty i pomoce dydaktyczne wykonane przy pomocy komputera.





Publikacje w Internecie
Test kompetencji
Test kompetencji
Dodatkowe zajęcia prowadzone w pracowni komputerowej. • Praca z programem Paint oraz Microsoft Word, Power Point dla uczniów klasy I-III Rok szkolny 2010/2013 Zapis w dzienniku zajęć



§ 8 ust.2pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Opracowanie i umieszczenie publikacji na stronach, portalach edukacyjnych. • Opublikowanie w portalu internetowym ,, Planu rozwoju zawodowego«
• Publikowanie na portalu internetowym testów sprawdzających wiedzę uczniów. VI 2013




Publikacja internetowa


Publikacje internetowe
Prowadzenie zajęć dla nauczycieli stażystów i kontraktowych • Hospitacja zajęć przez nauczycieli stażystów.
• Prezentowanie ciekawych metod i sposobów pracy z uczniami klas I-III. Cały okres stażu. Scenariusze zajęć
Praca w zespole samokształceniowym nauczycieli kształcenia zintegr. • Wzajemna wymiana doświadczeń

• Tworzenie scenariuszy imprez i konkursów
• Przygotowywanie referatów
• Prowadzenie zajęć kol. Zgodnie z harmonogramem spotkań.

Według planu pracy zespołu.
Raz w roku Protokoły spotkań


Scenariusze imprez i konkursów
Scenariusze zajęć

§ 8 ust.2pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA


Realizacja programu edukacyjnego „Bezpieczny uczeń“



















XI-V 2012/2013








Program
(zdjęcia, karty pracy, zapisy w dzienniku lekcyjnym, prezentacja multimedialna)

§ 8 ust.2pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczyc
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Przygotowanie referatów dla rodziców dotyczących wybranych zagadnień wychowawczych. Opracowanie i wygłoszenie referatów na tematy: „Moje dziecko w trzeciej klasie”, ,„W jaki sposób relacje wewnątrz rodziny wpływają na tworzenie się modelu zachowań agresywnych?“


Cały okres stażu Potwierdzenie, treść referatów.
Udział uczniów w konkursach Przygotowywanie uczniów kl. I-III do konkursów(w czasie pozalekcyjnym) Na bieżąco Dyplomy
Organizacja imprez, uroczystości klasowych i szkolnych. • Pasowanie na uczniów
• Dzień chłopaka
• Andrzejkowe wróżby
• Mikołajki
• Spotkanie wigilijne
• Bal karnawałowy
• Powitanie wiosny
• Dzień matki
• Dzień kobiet
• Dzień dziecka
• Wycieczki krajoznawcze
• Wyjazdy do kina, teatru i filharmonii Według harmonogramu uroczystości



Scenariusze, zdjęcia
Motywowanie uczniów do zdobywania i poszerzania wiedzy oraz umiejętności poprzez zdrową rywalizację. Przygotowanie i przeprowadzenie klasowych konkursów:
• ,, Mistrz ortografii”
• ,, Mistrz matematyki”
• ,, Mistrz pięknego czytania”

Raz w roku Materiały konkursowe
Uzupełnianie i wzbogacanie pracowni kształcenia zintegrowanego. Samodzielne wykonanie pomocy dydaktycznych, elementów dekoracyjnych na bieżąco Zdjęcia

§ 8 ust.2pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Współpraca z pedagogiem szkolnym Systematyczne spotkania, konsultacje, rozmowy. Według potrzeb
Potwierdzenie współpracy
Współpraca z nauczycielami szkoły Korelacja działań i zadań dydaktyczno-wychowawczych. Na bieżąco Potwierdzenie współpracy

Współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami środowiska lokalnego.
Rozszerzenie zakresu działań poza szkołę. Współpraca z:
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
— Diagnozowanie potrzeb finansowych uczniów i typowanie do udzielania pomocy finansowej.

Na bieżąco



Potwierdzenia współpracy

Propagowanie akcji charytatywnych Przeprowadzenie akcji charytatywnych na terenie szkoły:
• Góra grosza


XII 2010/2011


Potwierdzenie współpracy
Rozwijanie współpracy z rodzicami Poznanie środowiska rodzinnego i rówieśniczego poprzez indywidualne rozmowy z rodzicami, współorganizowanie uroczystości szkolnych. Cały okres stażu Wpis w dzienniku zajęć, potwierdzenia
Współpraca z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Kierowanie wniosków z prośbą o badanie.

Zorganizowanie warsztatów i pogadanek dla rodziców z udziałem pracowników poradni. Według potrzeb


Raz w roku Wnioski.



Potwierdzenia

§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Opis analiza co najmniej dwóch przypadków edukacyjnych i wychowawczych Zdiagnozowanie
przypadków . Cały okres stażu. Opis i analiza przypadków.

Zatwierdzam do realizacji

………………………..
(podpis nauczyciela)
……………………………….
( podpis dyrektora)
Wyświetleń: 1022


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.