Katalog

Agnieszka Jasik, 2013-07-03
Gryfice

Zajęcia przedszkolne, Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji szkolnego programu profilaktyki

- n +

Program profilaktyki naszej szkoły został dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska lokalnego. Służy ujednoliceniu działań wychowawczych i profilaktycznych .
Realizacja programu odbywała się w ramach codziennych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz opiekuńczych prowadzonych w szkole podczas godzin wychowawczych przez wychowawców, pedagoga; zajęć szkolnych prowadzonych przez pedagoga; spotkań z przedstawicielami policji i służby zdrowia, mającymi na celu informowanie uczniów o szkodliwości używek i innych zachowaniach ryzykownych.
Program z zakresu profilaktyki organizowany jest w szkole już od kilku lat, a jego realizacja pozwala na osiągnięcie następujących celów:
1. Ochrona dziecka – ucznia przed agresją, uzależnieniami (kontaktem z używkami), które hamują bądź zakłócają jego rozwój.
2. Zapobieganie patologiom tj. agresja, przemoc, uzależnienia i właściwe reagowanie w chwili pojawiania się ich na terenie naszej szkoły w środowisku lokalnym.
3. Promowanie zdrowego stylu życia i alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.
4. Przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym oraz wskazywanie sposobów ich zapobiegania lub niwelowania.
W trosce o bezpieczeństwo naszych podopiecznych przez cały rok odbywały się pogadanki prowadzone przez wychowawców oraz pedagoga dotyczące zachowań bezpiecznych i niebezpiecznych.: spotkanie z nieznajomymi, propozycje od obcych, samotny pobyt w domu, droga do i ze szkoły. Rozwijane były w uczniach umiejętności rozróżniania sytuacji bezpiecznych i niebezpiecznych oraz dokonywania słusznego wyboru. Zajęcia wzbogacały liczne prelekcje policjantów wsparte prezentacjami multimedialnymi .Wiele uwagi poświęcono promowaniu zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych, wdrażania do aktywnego wypoczynku i rekreacji a także problemom okresu dorastania oraz dbania o higienę osobistą. Oprócz wychowawców problemy te poruszała pielęgniarka szkolna podczas rozmów oraz szczotkowania zębów. Uczniowie zostali zapoznani z podstawami pierwszej pomocy przedlekarskiej. W tym roku szkolnym został położony szczególny nacisk na dostarczanie uczniom wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków oraz propagowanie świadomego wybierania programów TV i racjonalnego korzystania z komputera i internetu. W tym celu oprócz standardowych zajęć z wychowawcami i pedagogiem uczniowie wykonywali gazetki klasowe na temat szkodliwości palenia papierosów i picia alkoholu, oglądali filmy video o zagrożeniach związanych z sięgnięciem po alkohol, narkotyki lub papierosy prezentowane przez funkcjonariuszy policji.
Uwieńczeniem tych działań był konkurs plastyczny, wiedzy i literacki zorganizowany w czerwcu 2013r., który spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony dzieci. Poszerzeniu możliwości podniesienia kompetencji profilaktycznych, wdrażania i propagowania powyższych zadań pomaga współpraca z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Nadal kontynuowana jest także akcja „Owoce w szkole ” oraz popularyzacja picia mleka.
W ramach tych działań w naszej szkole realizowane były programy:
• dotyczące wychowania zdrowotnego- „Znajdź właściwe rozwiązanie” klasy I-III i „Nie pal przy mnie proszę” klasy IV-VI; program przedszkolnej edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”,
• bezpiecznej drogi do szkoły- „Trzymaj formę”, „Przyjaciele Gryfusia” –program realizowany przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, „Klub Bezpiecznego Puchatka”,
• profilaktyki uzależnień- „Dziecko w sieci”, „Nie dajmy się uzależnić”.

Nauczyciele przez cały przeciwdziałali i redukowali agresję (fizyczną, psychiczną) w szkole, uczyli alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów, kształtowali umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami, przyczyniali się do podnoszenie kultury słowa, eliminowania wulgaryzmów ze słownika uczniów.
Tak jak każdego roku przez cały okres nauki monitorowane były postępy uczniów w nauce a także rozpoznawane i odpowiednio diagnozowane ewentualne problemy dydaktyczne i wychowawcze. Wykazana była dbałość w zapobieganiu samotności dziecka w rozwiązywaniu problemów.
Realizacja programu w następnych latach przyniesie efekty w postaci podniesienia świadomości uczniów, przyczyni się do nabycia przez nich praktycznych umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami w otaczającym świecie. Profilaktyka szkolna obejmuje działania zmierzające do ochrony uczniów przed wpływem czynników destrukcyjnych, zakłócających prawidłowy rozwój oraz udzielenia wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Wzmożone działania profilaktyczne w naszej szkole będą prowadziły do ograniczenia i eliminowania zachowań ryzykownych dzieci oraz wzmocnienia czynników chroniących przed zagrożeniami.
Wyświetleń: 7458


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.