Katalog

Małgorzata Mikołajczyk, 2013-07-12
BROK

Awans zawodowy, Plany pracy

kontrakt z opiekunem stażu

- n +

KONTRAKT
zawarty pomiędzy
nauczycielem kontraktowym a opiekunem stażu

1. Kontrakt zawarty pomiędzy:
- mgr Małgorzatą Mikołajczyk – nauczyciel kontraktowy
ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego
- mgr Zofią Rucińską – opiekun stażu

2. Kontrakt zawarto na okres: od dnia 01.09.2011 r. do dnia 31.05.2014 r.

3. Miejsce realizacji kontraktu: Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym

4. Strony zawierające kontrakt zobowiązują się do działań w zakresie obszarów:
- praktyki zawodowej;
- kontaktów zawodowych;
- ewaluacji działań.

5. Zasady wzajemnego komunikowania
 Opiekun i stażysta są równoprawnymi partnerami.
 Uwagi dotyczące przebiegu stażu pracy oraz realizacji zadań wynikających z planu roz-woju zawodowego są uwagami konstruktywnymi, a nie krytyką.
 Spotkania raz w miesiącu w ustalonym terminie.
 Nauczyciel kontraktowy może konsultować pojawiające się problemy na bieżąco.

6. Zakres obowiązków nauczyciela kontraktowego
Nauczyciel kontraktowy powinien:
 Zapoznać się z procedurami awansu i obowiązującymi go aktami prawnymi.
 Realizować wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 01 grudnia 2004r wraz ze zmianami wprowa-dzonymi Rozporządzeniem MEN z dnia 14 listopada 2007 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
 Opracować plan rozwoju zawodowego.
 Uczestniczyć w spotkaniach z opiekunem.
 Sporządzać notatki ze spotkań z opiekunem.
 Dokumentować realizację planu rozwoju zawodowego.
 Uczestniczyć w lekcji otwartej raz w semestrze.
 Prowadzić zajęcia raz w semestrze w obecności opiekuna stażu.

7. Zakres obowiązków opiekuna stażu
Opiekun stażu powinien:
 Zapoznać stażystę z procedurą uzyskania awansu.
 Pomóc w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego.
 Wspierać działania nauczyciela kontraktowego w zakresie wzbogacania jego warsztatu.
 Dzielić się swoim doświadczeniem zawodowym.
 Udzielać rad na prośbę stażysty w sytuacjach problemowych: dydaktycznych, wycho-wawczych.
 Sporządzić wykaz literatury godnej polecenia.
 Pomóc w opracowaniu projektu sprawozdania.
 Pomóc w uporządkowaniu dokumentacji egzaminacyjnej.
 Przygotować projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego.

8. Kryteria oceny dorobku zawodowego
Propozycja oceny dorobku zawodowego uwzględnia:
 Terminowość.
 Systematyczność.
 Zaangażowanie w realizację zadań wynikających z realizacji planu rozwoju zawodowego.
 Inicjatywa.
 Stopień realizacji zadań wynikających z rozporządzenia MEN.

9. Ustalenia końcowe
- Za organizację przebiegu i realizację stażu odpowiedzialny jest nauczyciel kontrak-towy.
- Opiekun stażu jest osobą wspomagającą.
- Kontrakt obowiązuje obie strony.
- Kontrakt można modyfikować w miarę potrzeb, za zgodą obu stron.
- Strony zawierające kontrakt zobowiązują się do przestrzegania zawartych w nim ustaleń.
........................................................ .........................................................
(podpis nauczyciela kontraktowego) (podpis opiekuna stażu)


Wyświetleń: 2942


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.