Katalog

Małgorzata Mikołajczyk, 2013-07-12
BROK

Awans zawodowy, Plany pracy

karta hospitacji lekcji

- n +

KARTA HOSPITACJI LEKCJIImię i nazwisko nauczyciela: .......................................................................................................

Przedmiot: ....................................................................................................................................

Klasa: .............................................................................. Data: .................................................

Temat: ..........................................................................................................................................


I. Sprawność organizacyjna lekcji:

a) czy zgodna z tematem lekcji:
..............................................................................................................................................
b) czy służy procesowi poznawczemu ucznia:
..............................................................................................................................................
c) tempo lekcji:
..............................................................................................................................................
d) ład i porządek w klasie:
..............................................................................................................................................


II. Realizacja celów:

a) czy są czytelne dla ucznia:
.............................................................................................................................................
b) czy są zgodne z tematem lekcji i zakresem wiadomości: …...............................................
c) czy służą procesowi poznawczemu ucznia: …....................................................................
d) czy uczą obserwacji, rozwoju wyobraźni, kształcenia logicznego myślenia, wnioskowania: ....................................................................................................................
e) czy rozwijają aktywność i samodzielność ucznia: ..............................................................


III. Dobór metod:

a) adekwatność metod do tematu lekcji:
…………………………………………..............................................................................
b) elementy twórczego i nowatorskiego podejścia:
……………………………………………………..............................................................
c) wykorzystanie różnych źródeł wiedzy:
…………………………………………..............................................................................
d) czy służą aktywności uczniów:
……………………………………......................................................................................IV. Relacje interpersonalne na lekcji:

a) atmosfera pracy (poszanowanie wzajemne, zaufanie, partnerstwo): ..................................
..............................................................................................................................................
b) relacja uczeń-nauczyciel, uczeń-uczeń: ..............................................................................
..............................................................................................................................................
c) styl kierowania wychowawczego: ......................................................................................
d) indywidualizacja: ................................................................................................................


V. Ewaluacja:

a) czy sprawdzono osiągnięcie celów: …................................................................................
b) czy wystąpiły różne formy sprawdzania uczniów: ….........................................................
c) czy wystąpiła informacja zwrotna w trakcie zajęć: ….........................................................


VI. Zadanie domowe:

a) celowość zadania domowego: .............................................................................................
b) zróżnicowanie pracy domowej: ..........................................................................................
c) zgodność z tematem lekcji: .................................................................................................
Podsumowanie hospitującego:

a) mocne strony lekcji: ............................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
b) słabe strony lekcji: ..............................................................................................................
..............................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
c) kierunki do dalszej pracy: ...................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
podpis hospitującego
Opracowała: Małgorzata Mikołajczyk
Wyświetleń: 1859


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.