Katalog

Edyta Podrażka, 2013-07-22
Puławy

Język polski, Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji stażu na nauczyciela mianowanego

- n +

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
(zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593) z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia MENiS z dnia 14 listopada 2007 r. (Dz.U. z 14 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)

CZĘŚĆ A
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: Edyta Podrażka
NAZWA I ADRES SZKOŁY: Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym, ul. Szkolna 1, 24-120 Kazimierz Dolny
NAUCZANY PRZEDMIOT: j. polski
POSIADANE KWALIFIKACJE: ukończone studia magisterskie i uzyskanie tytułu magistra filologii polskiej- Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU: mgr Anna Tuźnik
CZAS TRWANIA STAŻU: 01.09.2009- 31.01.2013 r. wydłużony o ośmiomiesięczną nieobecność spowodowaną urlopem macierzyńskim.
DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE POSIADANE KWALIFIKACJE ZAWODOWE: Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku filologia polska Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STAŻU:
- Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły/ załącznik nr 1/
- Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego
- Ocena dorobku zawodowego za okres stażu 1.09.2009r. - 31.01.2013r. / staż wydłużony
o trwającą osiem miesięcy nieobecność spowodowaną urlopem macierzyńskim/.


CZĘŚĆ B
SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

WSTĘP
Trwający 2 lata i 9 miesięcy staż został wydłużony o osiem miesięcy, w trakcie których przebywałam na urlopie macierzyńskim. W czasie stażu starałam się sprostać założeniom planu rozwoju zawodowego. Był to dla mnie czas intensywnej pracy nad własnym warsztatem pracy. W owym czasie miałam okazję pracować na różnych poziomach edukacyjnych, tj. w szkole podstawowej i gimnazjum, co dało mi możliwość poznania specyfiki pracy na obu tych etapach. W tym czasie pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności dydaktyczno- wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania Szkoły, aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań, które zawarłam w planie rozwoju zawodowego, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (ze zmianami Ministra Edukacji Narodowej z 14 listopada 2007 r.)

§7 ust. 2 pkt. 1
UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTAU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMAIAN W TYCH DZIAŁANIACH
1. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z OPIEKUNEM STAŻU.
Pierwszym krokiem podjętym w celu właściwego przebiegu mojego stażu na nauczyciela mianowanego było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu p. mgr Anną Tuźnik. Omówiłyśmy zasady, według których owa współpraca będzie przebiegała, terminy konsultacji i obserwacji zajęć.
Poznałam procedury awansu zawodowego i przygotowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły. Pomocne mi były liczne wskazówki dotyczące zasad awansu zawodowego zamieszczone na edukacyjnych portalach internetowych, lektura czasopism i literatury fachowej oraz wiadomości zdobyte w trakcie szkoleń i Rad Pedagogicznych. Niezwykle cenna okazała się także pomoc opiekuna stażu
i innych koleżanek i kolegów pracujących ze mną w tej placówce. Wzięłam udział
w szkoleniach dotyczących realizacji i sposobu uzyskiwania awansu zawodowego:

„ Awans zawodowy nauczycieli- co warto wiedzieć?”- PCDZN w Puławach
„ Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego”- PCDZN w Puławach. /zaświadczenia załącznik nr2/
AUTOEWALUACJA:
Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów- wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego.
Sporządzając plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych umiejętności oraz kompetencji koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie
z potrzebami Szkoły oraz oczekiwaniami uczniów. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu pozwoliło mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom, dzięki wiedzy
i doświadczeniu zawodowemu p. Anny Tuźnik miałam możliwość bogacenia swojego warsztatu pracy.
2. DOSKONALENIE WARSZTATU I METOD PRACY PEDAGOGICZNEJ
W trakcie stażu:
1) doskonaliłam umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych
2) przygotowywałam konspekty lekcji
3)samodzielnie opracowywałam różne pomoce dydaktyczne, takie jak: testy, sprawdziany, karty pracy
4) dbałam o wystrój pracowni polonistycznej
Zgodnie z harmonogramem i zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego prowadziłam lekcje języka polskiego w obecności opiekuna stażu, Dyrekcji czy innych nauczycieli mianowanych pracujących w mojej placówce:
1. Matczyna miłość zaklęta w naturze. Mit o Demeter i Korze- lekcja przeprowadzona
w klasie V szkoły podstawowej.
2. Rozum czy uczucie? Wybory współczesnych nastolatków- lekcja przeprowadzona w klasie II gimnazjum.
3.Portret psychologiczny Balladyny- lekcja przeprowadzona w klasie II gimnazjum.
4. Czy jesteśmy ludożercami?- lekcja przeprowadzona w klasie VI szkoły podstawowej.
5. Surowe prawo Sparty- lekcja przeprowadzona w klasie V szkoły podstawowej.
6. Nauczyciel- też człowiek- jedna z cyklu lekcji poświęconych omawianiu lektury „Sposób na Alcybiadesa” w klasie VI szkoły podstawowej.
7. Analizujemy tekst „Pudełko zwane wyobraźnią” Zbigniewa Herberta- lekcja przeprowadzona w klasie VI szkoły podstawowej. /załącznik nr 3/
Zgodnie z duchem nauczania holistycznego wspólnie z nauczycielem matematyki uczącym
w mojej placówce p. Joanną Tarką przygotowałyśmy scenariusz wspólnej lekcji „Piramidy widziane oczyma poety i matematyka”. Scenariusz tej lekcji został opublikowany na portalach edukacyjnych. Lekcja została pozytywnie oceniona przez Pana Dyrektora, mojego opiekuna stażu p. Annę Tuźnik, jak również, co pokazała ankieta ewaluacyjna, uczniów biorących udział w lekcji.
Wszystkie zajęcia były dokładnie analizowane pod względem merytorycznym i metodycznym i zyskały pozytywna opinię. Przeprowadzenie zajęć poprzedzone było zredagowaniem konspektu lekcji. Wspólnie z opiekunem dbałam, aby każda lekcja została omówiona podczas konsultacji. W trakcie tych spotkań analizowałam swoje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał dydaktyczny, poziom wiedzy merytorycznej, a także aktywność i reakcje uczniów. Wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym
w mojej pracy. Wnioski uwzględniałam przy planowaniu dalszego procesu dydaktycznego. Dzięki temu nauczyłam się eliminować błędy i prawidłowo prowadzić zajęcia.
Wielokrotnie brałam udział w pracach komisji egzaminacyjnych sprawdzianu szóstoklasisty
i egzaminu gimnazjalnego jako przewodnicząca i członek komisji. Rokrocznie pracowałam jako członek komisji części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego.
Zgodnie z opracowanym harmonogramem w okresie stażu obserwowałam zajęcia
i uroczystości prowadzone przez p. Annę Tuźnik i innych nauczycieli mianowanych pracujących w mojej placówce:
1. Szkoła uczy… mądrego i odpowiedzialnego traktowania innych ludzi- lekcja obserwowana w klasie V szkoły podstawowej
2. Fileas Fogg- dżentelmen w każdym calu- lekcja obserwowana w klasie VI szkoły podstawowej
3. Źródła historyczne i ich rodzaje- koleżeńska lekcja historii obserwowana w klasie IV szkoły podstawowej w ramach pracy Zespołu Humanistycznego
4. Działania pisemne- utrwalenie działań na liczbach naturalnych- lekcja obserwowana
w klasie IV szkoły podstawowej.
5. Marność nad marnościami…- lekcja obserwowana w klasie I gimnazjum
6. Przedstawienie „Odlot” przygotowane przez uczniów klasy III gimnazjum pod kierunkiem mojego opiekuna stażu p. Anny Tuźnik
7. Mnożenie sum algebraicznych- lekcja obserwowana w klasie II gimnazjum./ załącznik nr 4/
Szczególną uwagę zwracałam na sposób wykorzystania czasu w trakcie zajęć, rodzaj stosowanych metod pracy z uczniami oraz indywidualizcję procesu nauczania
z uwzględnieniem uczniów słabszych i tych zdolniejszych, a także na stosunek nauczyciela do uczniów. Poczyniona obserwacja pozwoliła mi udoskonalić swój warsztat pracy, zyskałam nowe pomysły do realizacji lekcji w sposób motywujący uczniów do pracy.
Podczas trwania stażu wyniki mojej pracy poddawałam regularnej ewaluacji. Przeprowadzałam dyskusje z moimi uczniami dotyczące ich podejścia do przedmiotu oraz satysfakcjonujących ich metod nauczania. Dowiedziałam się, jak efektywnie realizować zajęcia poprzez stosowanie metod aktywizujących, a także, że należy sukcesywnie przypominać uczniom o kryteriach oceniania z danego przedmiotu.
Dokonując autorefleksji, brałam pod uwagę opinie opiekuna stażu oraz doświadczonych koleżanek i kolegów. Po dokonaniu autorefleksji doszłam do następujących wniosków:
- praca nauczyciela i wychowawcy sprawia mi dużo satysfakcji,
- metody pracy należy dostosować do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka,
-poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności praktyczne pozwalają mi w zadawalający sposób prowadzić proces nauczania,
- mam dobry kontakt z uczniami i potrafię z nim i współpracować
- należy otoczyć opieką uczniów słabych, ale zwrócić szczególną uwagę na tych zdolnych
- praca nauczyciela opiera się na nieustannym rozwoju własnego warsztatu pracy
i dostosowywaniu go do oczekiwań uczniów
Przez cały okres stażu starałam się krytycznie oceniać swoją pracę nauczyciela
i wychowawcy. Obserwując siebie, swoich uczniów, przyglądając się pracy doświadczonych nauczycieli szukałam nowych sposobów i form przekazywania wiedzy. Ponieważ wielu uczniów, szczególnie słabych ma problemy z rozumowaniem starałam się im to ułatwić stosując często na lekcjach metody nauczania wykorzystujące różne formy zabawy / gry edukacyjne, dramę, zabawy pantomimiczne/. Szczególnie pomocne okazały się tu być materiały proponowane przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe- gry dydaktyczne na motywach lektur szkolnych, które w formie zabawy sprawdzają znajomość lektur, jak również inne pomoce naukowe, które sama przygotowywałam.
W okresie stażu systematycznie doskonaliłam własny warsztat pracy. Wiedzę i umiejętności pogłębiałem w procesie wewnątrzszkolnego i zewnętrznego doskonalenia. Brałam udział
w spotkaniach dla nauczycieli, szkoleniach, Radach Pedagogicznych.
Uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:
1. Jak skutecznie motywować uczniów do nauki?- warsztat Wydawnictwa Operon.
2. Praca z uczniem zdolnym- warsztat Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego.
3. „Dziesięć paradoksów dysleksji rozwojowej”, „Agresywne dzieci, a może to depresja”- feryjne spotkania szkoleniowe organizowane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Lublinie.
4. Agresja i przemoc w szkole- jak radzić sobie z przejawami niepożądanych zachowań uczniów?- warsztat PCDZN w Puławach.
5. Co w podstawie piszczy, czyli czego uczyć na języku polskim zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym?- warsztat Wydawnictwa Nowa Era.
6. Nowe media Nowej Ery- warsztat Wydawnictwa Nowa Era.
7. Jak mobilizować uczniów do uczenia się?- warsztat PCDZN w Puławach.
8. ADHD w teorii i praktyce- szkolenie Rady Pedagogicznej.
9. Pierwsza pomoc przedmedyczna- szkolenie Rady Pedagogicznej.
10. Komunikacja to podstawa!- warsztat Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego
11. Jak doskonalić pisanie dłuższych form wypowiedzi?- warsztat Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego.
12. Spójrz inaczej- 70- godzinny warsztat przygotowujący do realizacji programu zajęć wychowawczo- profilaktycznych „Spójrz inaczej” w klasach IV- VI szkoły podstawowej i gimnazjum.
13. Warsztat pracy nauczyciela- warsztat PCDZN w Puławach.
14. ADHD- jak sobie z nim radzić na lekcjach języka polskiego?- warsztat Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego.
15. Metoda projektu w praktyce szkolnej- warsztat PCDZN w Puławach.
16. Szkolenie Rady Pedagogicznej z p. Dorotą Zawadzką na temat sposobów radzenia sobie z trudną młodzieżą.
/zaświadczenia w załączniku nr 5/.

Zdobyte wiadomości wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy
i, mam nadzieję, że przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły. Otrzymane
na szkoleniach materiały edukacyjne wykorzystywałam w celu wzbogacenia własnych lekcji.
Sumiennie pracowałam nad doskonaleniem własnego warsztatu pracy. Regularne przeprowadzanie różnorodnych form sprawdzania wiedzy (sprawdzianów, kartkówek, testów, analiz, dyktand, wypracowań, testów diagnostycznych) dało mi pogląd na możliwości uczniów i pomogło w odpowiednim doborze metod pracy oraz sposobów wykładania materiału. Opracowałam plany pracy dla klas IV, V, VI szkoły podstawowej, I i II gimnazjum /dokumentacja Szkoły/ oraz dla ucznia klasy II gimnazjum z upośledzeniem w stopniu lekkim /załącznik nr 6 /, jak również opracowałam przedmiotowy system oceniania z języka polskiego /załącznik nr 7 / . W każdym roku szkolnym przeprowadzany jest w naszej szkole próbny sprawdzian szóstoklasisty z Operonem oraz ogólnopolski sprawdzian szóstoklasisty, przygotowywałam analizy wyników swoich uczniów, dzięki którym mogłam dostrzec obszary, nad którymi należy intensywnie pracować z uczniami.
Wspólnie z uczniami klas IV-VI uczestniczyliśmy w programie „Lepsza szkoła” Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego, w ramach którego przeprowadzałam testy, wyniki których zamieszczałam w Internecie. W odpowiedzi otrzymywałam diagnozę wyników uzyskanych przez uczniów na tle Szkoły, województwa i kraju. Dało mi to pogląd na rezultaty nauczania, poziom przyswajania wiedzy przez uczniów i wskazówki do dalszej pracy, mobilizowało uczniów do systematycznej i wytężonej pracy w ciągu roku szkolnego /załącznik nr 8/.
Brałam czynny udział w realizacji kalendarza imprez szkolnych. Byłam współautorką
i współorganizatorką następujących uroczystości szkolnych, gminnych i środowiskowych:
- dwukrotnie przygotowywałam akademię z okazji obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
- szkolne andrzejki
- włączyliśmy się w obchody Dnia Ziemi
- Dzień Babci i Dziadka- wspólnie z uczniami klasy czwartej, której byłam wychowawcą
- Dzień Kobiet -wspólnie z uczniami klasy V
AUTOEWALUACJA:
Różnorodne formy doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyłam, oprócz ugruntowania mojej wiedzy, pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Zwiększyły one poziom umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej potrzebnej w pracy nauczyciela oraz wpłynęły na podwyższenie poziomu pracy z uczniem. Wiedzę tę z powodzeniem wykorzystuję w planowaniu i prowadzeniu zajęć lekcyjnych.
Współpraca z opiekunem stażu była bardzo pomocna w kształtowaniu umiejętności nauczania. Poznałam nowe metody wdrażania wiedzy, otrzymałam wskazówki do pracy
z uczniami zdolnymi i słabymi. Miałam szansę wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń na temat obserwowanych i hospitowanych lekcji.
Przygotowywanie akademii szkolnych oraz przedstawień teatralnych prezentowanych na „Przeglądzie Teatrzyków Szkolnych” było okazją do rozwijania uzdolnień uczniów, zwiększenia ich motywacji, a także promocji Szkoły na terenie społeczności lokalnej oraz Miasta i Gminy Kazimierz Dolny.

3. PUBLIKOWANIE WŁASNYCH PRAC
Plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, ciekawe konspekty lekcji umieściłam na stronie internetowej.
AUTOEWALUACJA:
Publikowanie materiałów na stronie internetowej dało mi możliwość dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem z innymi nauczycielami.

4. PROWADZENIE DOKUMENTACJI SZKOLNEJ
Na bieżąco prowadziłam dzienniki zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych, wypełniałam arkusze ocen oraz gromadziłam materiały do sprawozdania z realizacji stażu.
AUTOEWALUACJA:
Pogłębiałam wiedzę dotyczącą prowadzenia dzienników lekcyjnych oraz dzienników pozalekcyjnych, arkuszy ocen. Zdobyta w ten sposób wiedza jest wykorzystywana w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji nauczania.
Systematyczne gromadzenie dokumentów dało mi podstawę do udokumentowania przebiegu stażu, napisania sprawozdania oraz oceny własnych zadań i starań na każdym etapie realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego.

§7 ust.2 pkt.2
UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
I CYWILIZACYJNYCH
1. POZNANIE ŚRODOWISKA LOKALNEGO I RODZINNEGO UCZNIÓW
W ciągu stażu starałam się poznać środowisko lokalne uczniów. Przez cały okres stażu w Gminnym Zespole Szkół w Kazimierzu Dolnym byłam wychowawcą początkowo klasy IV, V szkoły podstawowej, a w ostatnim roku stażu klasy II gimnazjum. Obserwowałam swoich wychowanków na zajęciach lekcyjnych, przerwach, a także na wszelkiego rodzaju wycieczkach szkolnych czy imprezach klasowych. Starałam się na bieżąco rozwiązywać klasowe nieporozumienia, które niejednokrotnie się pojawiały. Często przeprowadzałam rozmowy z uczniami na temat akceptacji klasowej, indywidualności, zgrania klasowego, agresji, przemocy, bezpieczeństwa, asertywności, kulturalnego zachowywania się, szacunku dla siebie i innych. Zwracałam uczniom uwagę na szkodliwy wpływ narkotyków, papierosów, dopalaczy czy alkoholu, bądź uzależnienie od komputera. Przyjmując na siebie rolę wychowawcy klasy przede wszystkim starałam się poznać swoich wychowanków, ich potrzeby i zainteresowania, środowisko rodzinne, panujące w nim zwyczaje. Mając tę wiedzę mogłam stworzyć plany pracy wychowawczej klas /dokumentacja szkoły/, którymi pracowałam, uwzględniające potrzeby rozwojowe uczniów. Czyniłam to poprzez indywidualne rozmowy z dziećmi, spotkania z rodzicami i konsultacje z pedagogiem
i psychologiem szkolnym. Ze wszystkimi problemami napotkanymi w czasie odbywania swojego stażu poradziłam sobie najlepiej jak umiałam. Monitorowałam postępy w nauce konsultując się z nauczycielami innych przedmiotów, ustalałam metody uzupełniania braków, informowałam rodziców o problemach dziecka i wspólnie, czasami przy wsparciu pedagoga i psychologa, szukaliśmy sposobów ich rozwiązania.
Sprawowałam dyżury w czasie przerw zgodnie z harmonogramem, pełniłam opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi do szkoły (jedna godzina tygodniowo w roku szkolnym 2011/ 2012). Zachęcałam uczniów do wzięcia udziału w akcji charytatywnej Góra Grosza, moi uczniowie uczestniczyli w zbiórce pieniędzy podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Sprzątaniu Świata. Wspólnie z uczniami wzięliśmy udział w akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” /załącznik nr 9 /
Nawiązałam współpracę z Lubelskim Hospicjum im. Małego Księcia, w ramach której wystarałam się o specjalny kontener na plastikowe zakrętki zbierane dla podopiecznych hospicjum oraz przeprowadziłam zbiórkę słodyczy dla chorych dzieci / załącznik nr 10/ Jako wychowawca starałam się uwrażliwiać dzieci i młodzież na potrzeby chorych
i potrzebujących. Czyniłam to przez angażowanie uczniów w wyżej wymienione akcje charytatywne, pogadanki na lekcjach wychowawczych, jak również za pomocą filmów dotyczących działalności Lubelskiego Hospicjum im. Małego Księcia:
1. „Święte dzieci”
2. „Inny adres zamieszkania”
Jako wychowawca klasy stosowałam różnorodne formy i metody pracy, które miały na celu zintegrowanie zespołu klasowego. Organizowałam wiele imprez klasowych: Dzień Chłopaka, andrzejki, mikołajki, Dzień Kobiet, Wielkanocne jajko. Starałam się aby uczniowie czuli się bardzo dobrze wśród swoich kolegów, by akceptowali siebie nawzajem darząc się szacunkiem. W zależności od sytuacji spotykałam się z rodzicami moich wychowanków: na zebraniach ogólnych, klasowych, spotkaniach indywidualnych, czy też kontaktowaliśmy się telefonicznie.
W miarę możliwości i potrzeb integracji organizowałam i współorganizowałam wycieczki klasowe:
-spacery po miejscowości,
- rajdy piesze do Męćmierza, Jeziorszczyzny
- ogniska klasowe
- wycieczka klasowa do Sandomierza
- wycieczka klasowa do Krakowa
- wycieczka klasowa do Czarnolasu
- wycieczki do kin- „Lekcja w kinie” dotycząca podstawowych pojęć z dziedziny sztuki filmowej połączona z projekcją filmu „Wyspa Nim”
- wycieczki do teatrów: Puławy- Dom Chemika, kino Sybilla Puławy- przedstawienie Balladyna, Teatr im. Jana Kochanowskiego w Radomiu- „Tajemniczy ogród”,
- wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
By w pełni poznać procedury organizowania wycieczek szkolnych odbyłam szkolenie
„ Kierownik wycieczek szkolnych” prowadzone w PCDZN w Puławach.
AUTOEWALUACJA:
Miałam możliwość poznać swoich uczniów w sytuacjach codziennych, poza środowiskiem szkolnym, poznałam ich marzenia, problemy, co starałam się uwzględnić w codziennej pracy z nimi. Uważam, że bez tych podstaw proces dydaktyczno- wychowawczy nie byłby pełny.
Nawiązałam dobrą współpracę z rodzicami dzięki czemu mogłam szybciej rozwiązać pojawiające się problemy wychowawcze. Mogłam liczyć na ich pomoc, chętnie angażowali się w życie klasy i Szkoły biorąc udział w proponowanych przeze mnie czy Dyrekcję inicjatywach.


2. DOSTOSOWANIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DO POTRZEB POSZCZEGÓLNYCH UCZNIÓW.
Biorąc pod uwagę różnorodne zainteresowania oraz możliwości intelektualne swoich uczniów starałam się dostosować do nich ofertę edukacyjną. Przez cały okres swojego stażu prowadziłam kółka języka polskiego dla uczniów z problemami w uczeniu się czy dyslektyków, z którymi pracowałam opierając się na serii podręczników Ortograffiti Wydawnictwa Operon. Należąc zaś do klubu Ortograffiti mogłam liczyć na różnego rodzaju materiały, informacje czy wskazówki dotyczące pracy z uczniami dyslektycznymi.
Będąc nauczycielem ucznia z dysgrafią wprowadziłam do pracy z nim opatentowany przez mgr Ewę Ligięzę „Grafopomocnik”- specjalny zeszyt korygujący wady pisma. Po roku pracy obydwoje z uczniem zauważamy istotną poprawę w jakości pisma.
Byłam również uczestnikiem konferencji naukowej zorganizowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej- obszary wsparcia” /załącznik nr11 /
W odpowiedzi na zainteresowania uczniów współprowadzę również kółko teatralne,
w ramach pracy którego powstały przedstawienia teatralne prezentowane w trakcie
„ Przeglądu Teatrzyków Szkolnych” w latach 2011, 2012/ załącznik nr 12/, Dniu Ziemi /załącznik nr 13 /:
-„Lekarski posterunek niesie leki na frasunek”
-„Zemsta inaczej”
-Przedstawienie prezentowane w trakcie festynu rodzinnego- wiersze najbardziej znanych polskich poetów
- uczniowie grupy teatralnej wzięli czynny udział w lekcji prowadzonej przez p. Ewę Wolną
w Domu Marii i Jerzego Kuncewiczów „Wiele twarzy Józefa Ignacego Kraszewskiego”
W ramach zaspokajania potrzeb edukacyjnych przygotowywałam uczniów do następujących konkursów:
 konkurs mitologiczny klasa V
 konkurs ortograficzny dla szkoły podstawowej „Honor Polaka plami, kto pisze z błędami”
 konkurs frazeologiczny „Z frazeologią za pan brat”
 klasowy konkurs wiedzy na temat lektury „Romeo i Julia”
 Konkursy recytatorskie:
-Rokrocznie bierzemy udział w Jesiennym Konkursie Recytatorskim Kazimierskiego Ośrodka Kultury i Małym Konkursie Recytatorskim Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie- laureaci typowani do eliminacji na szczeblu wojewódzkim
- gminny konkurs recytatorski „Piękno przyrody i krajobrazu w twórczości Bolesława Prusa”- przygotowywany przeze mnie uczeń Wiktor Godziszewski zajął I miejsce
- konkurs recytatorki Domu Marii i Jerzego Kuncewiczów „Muzyka i słowo”- przygotowywana przeze mnie uczennica Weronika Ścibor zajęła I miejsce.
-Szkolny konkurs recytatorski „Prawda o człowieku i jego życiu w poezji ks. Jana Twardowskiego”- przygotowywana przeze mnie uczennica Angelika Siedlecka zajęła I miejsce
- konkurs recytatorki Kazimierskiego Ośrodka Kultury „Piękno poezji Jana Pawła II”
 Powiatowy konkurs ortograficzny
 Przegląd Teatrzyków Szkolnych Kazimierskiego Ośrodka Kultury i Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Kazimierzu Dolnym
 Ogólnopolski Standaryzowany Sprawdzian Sprawdzający Umiejętności Czytania ze Zrozumieniem „Rozumiem, co czytam. Czytam to, co rozumiem…”- uczniowie Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym otrzymali wyróżnienie/załącznik nr 14/


AUTOEWALUACJA:
Praca z uczniem zdolnym jest dla mnie wyzwaniem, które mobilizuje mnie do samorozwoju oraz poszukiwania nowoczesnych metod i form pracy w nauczaniu języka polskiego. Celem organizacji konkursów w szkole oraz zachęcania uczniów do udziału w konkursach organizowanych przez inne instytucje było wzbudzenie u uczniów ciekawości, chęci samodzielnej pracy oraz zdrowej rywalizacji wśród uczniów.

§7 ust.2 pkt.3
UMIEJĘTNOŚC WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ.
1. Doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu
W swojej pracy na bieżąco korzystam z komputera i Internetu w celu realizacji procesu dydaktycznego: opracowuję testy, pomoce dydaktyczne, wyszukuję materiały do lekcji, przesyłam prace i dokumenty drogą internetową, publikuję swoje prace na stronie internetowej czy kontaktuję się z uczniami. Wzięłam udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej z zakresu obsługi tablicy interaktywnej.

AUTOEWALUACJA:
Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystywanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ułatwiła mi pracę w przygotowaniu dokumentacji przebiegu stażu oraz przyczyniła się do mojego samorozwoju poprzez pozyskiwanie informacji na temat szkoleń czy materiałów lekcyjnych.
2.WYKORZYSTYWANIE TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMACYJNEJ NA ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH
Komputer jest stałym elementem mojej pracy jako nauczyciela. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów edukacyjno – wychowawczych. W swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną do przygotowywania: sprawdzianów, testów, planów pracy, sprawozdań, analiz, tworzenia dokumentów szkolnych takich jak: pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć i uroczystości, elementy gazetek ściennych, zaproszenia i dyplomy na różne uroczystości szkolne.
W związku z odbywanym stażem swoje umiejętności posługiwania się komputerem
i Internetem wykorzystywałam następujący sposób:
- Uzyskiwałam wiedzę na temat awansu zawodowego (portale internetowe);
- Poznawałam przepisy prawa oświatowego i ich aktualizacje;
- Publikowałam na stronie internetowej własne plany, scenariusze uroczystości, plan rozwoju zawodowego;
- Odwiedzałam strony np. www.profesor.pl,www.gwo.pl, www.men.gov.pl, www.edukacja.edux.pl, , www.interklasa.pl, www.oswiata.org.pl, www.publikacje.edu.pl, www.scholaris.pl, www. nowaera.pl
-Uczestniczyłam w szkoleniach online Akademii Ortograffiti:
„ Jak wciąż kochać zawód nauczyciela”- Iwony Majewskiej- Opiełki
„Rodzice- sojusznicy czy wrogowie”- Anny Zych/ załącznik nr 15/

- Interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie dzieliłam się z uczniami i innymi nauczycielami. Wyszukane materiały i informacje były pomocne w prowadzeniu zajęć lekcyjnych, podczas których niejednokrotnie uczniowie korzystali z prezentacji multimedialnych poszukując różnych ciekawostek, sami przygotowywali prezentacje multimedialne dla swoich kolegów i koleżanek. Internet i komputer pomógł mi
w zdobywaniu wiedzy i był niezastąpionym narzędziem komunikacji. Technologia komputerowa ułatwiła mi pracę nauczyciela, a opublikowane przez mnie materiały mogą okazać się pomocne innym nauczycielom.

AUTOEWALUACJA:
Wykorzystanie komputera , przygotowanych przeze mnie prezentacji multimedialnych czy materiałów zamieszczanych na stronach internetowych na lekcjach języka polskiego wymaga określonego wkładu pracy ze strony nauczyciela, niemniej jednak podnosi atrakcyjność zajęć, dostarczając tym samym wiele satysfakcji.
§7 ust. 2 pkt.4
UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ.

1. SYSTEMATYCZNE POGŁĘBIANIE WIEDZY Z ZAKRESU DYDAKTYKI, PSYCHOLOGII ORAZ PEDAGOGIKI.

Studiowanie literatury z zakresu pedagogiki i psychologii pozwoliło mi pogłębiać swoja wiedzę z tych dyscyplin. Podczas lekcji wspomagałam uczniów w nabywaniu wiedzy, nowych umiejętności, omawiałam ich problemy edukacyjne i wychowawcze. Motywowałam ich do nauki poprzez różnorodne formy nagradzania za wkład pracy na lekcji.
Szczególnie pomocne okazały się następujące pozycje:
1. Superszkoła. Jak prowadzić lekcje i nie zwariować? Wydawnictwo GWO
2. Zdzisław Kosyrz, Osobowość wychowawcy.
3.Waldemar Kozłowski, Twórcze dziecko w szkole.
Starałam się stale realizować zadania wychowawcze i opiekuńcze, dlatego też na każdym spotkaniu z rodzicami wprowadzałam elementy pedagogiczne, aby połączyć moją wiedzę z doświadczeniem rodziców i wspólnie rozwiązywać pojawiające się problemy.
Jako wychowawca co roku opracowywałam plan wychowawczy.
Przez cały okres stażu starałam się kształtować wśród uczniów właściwe postawy wobec środowiska, a także drugiego człowieka. Wzięłam udział w szkoleniu internetowym Akademii Ortograffiti „ Rodzice- sojusznicy czy wrogowie”, dzięki któremu poznałam zasady jakimi rządzą się relacje rodzic- nauczyciel, sposoby przeprowadzania rozmów z rodzicami, również tymi trudnymi w kontaktach.
2. AKTYWNA REALIZACJA ZADAŃ WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH
W trakcie odbywania stażu starałam się wypełniać zadania wychowawcze szkoły, realizować program wychowawczy oraz profilaktyczny.
Podczas godzin wychowawczych wraz z moimi uczniami systematycznie analizowaliśmy wyniki w nauce, ich zachowanie podczas zajęć szkolnych, wspólnie rozwiązywaliśmy zaistniałe konflikty między nimi. Realizowałam na lekcjach wychowawczych tematykę profilaktyki uzależnień oraz zachowań patologicznych. Kształtowałam świadomość ekologiczną, poczucie odpowiedzialności, właściwe postawy wobec środowiska poprzez zachęcanie ich do uczestnictwa w akcjach „Sprzątanie Świata”, dbałość o powierzone mienie.
Brałam udział w imprezach szkolnych, wycieczkach klasowych i szkolnych oraz pomagałem organizować imprezy integracyjne i środowiskowe.


AUTOEWALUACJA:
Czytanie na bieżąco fachowej literatury oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pozwalają mi lepiej planować swoją pracę. Udział w szkoleniach oraz zapoznanie się
z literaturą fachową podniosło moją wiedzę teoretyczną, ale także było inspiracją do działań praktycznych.§ 7 ust. 2 pkt.5
UMIEJĘTNOŚC POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZACYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ.
Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Po analizie najważniejszych aktów prawnych, takich jak: Ustawa Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym. Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego.
Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Po ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałam odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej. Zapoznałam się również z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki. Analizując różnorodne przepisy zapoznałam się także z Konwencją Praw Dziecka.
Brałam czynny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych: szkoleniowych, klasyfikacyjnych czy plenarnych. Uczestniczyłam w pracach komisji analizujących postępy uczniów w przygotowywaniu do sprawdzianu szóstoklasisty, egzaminu gimnazjalnego,
a także jako członek lub przewodnicząca komisji nadzorującej sprawdzian klasy szóstej, egzamin gimnazjalny czy część ustną egzaminu maturalnego.
W trakcie stażu tworzyłam przedmiotowe systemy oceniania z języka polskiego w oparciu o obowiązujące przepisy. Pracowałam wspólnie z zespołem nauczycieli nad aktualizacją dokumentacji szkoły- zmiany w Statucie.
Znajomość prawa i przepisów daje mi poczucie bezpiecznego postępowania. Poznałam źródła, do których sięgam w sytuacjach problemowych, jak również zasady funkcjonowania
i organizacji Szkoły.
PODSUMOWANIE
Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je.
Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
W czasie trwania stażu doskonaliłam swoją wiedzę i umiejętności podczas różnego rodzaju kursów, szkoleń czy warsztatów. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową
z zakresu psychologii, pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej Szkoły. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze Statutu Szkoły.
W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Satysfakcję sprawiła mi także praca wychowawcza z zespołem klasowym. Podczas pełnienia funkcji wychowawcy nabyłam wiele przydatnych doświadczeń, które pozwoliły mi się rozwinąć. Wykorzystywałam je w codziennej pracy według potrzeb, konsekwentnie,
z zaangażowaniem i cierpliwością.
Sądzę, że w ciągu trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Wiele zadań, to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie, dlatego zamierzam
w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami.
Starłam się zawsze rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania. Dużą satysfakcję sprawiło mi też docenienie mojego wkładu pracy przez Dyrektora Szkoły,
p. mgr Jerzego Arbuza, czego wynikiem było przyznanie mi Nagrody Dyrektora w roku szkolnym 2012/2013 /załącznik nr 16/.
Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania Szkoły.
Wyświetleń: 19852


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.