Katalog

Celina Mioduszewska, 2013-09-20
Wysokie Mazowieckie

Język polski, Plany metodyczne

Projekt realizacji zajęć pozalekcyjnych z języka polskiego T y t u ł p r o j e k t u : Maturalnie, że zdasz…

- n +

Projekt realizacji zajęć pozalekcyjnych z języka polskiego

T y t u ł p r o j e k t u : Maturalnie, że zdasz…

Uczestnicy: uczniowie klasy II technikum
Nauczyciel realizujący projekt: nauczyciel języka polskiego
Cele projektu:
- doskonalenie umiejętności pracy z tekstem literackim,
- kształcenie umiejętności redagowania wypowiedzi wielozdaniowej na dany temat,
- kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
- nabycie umiejętności rozplanowania pracy w czasie podczas egzaminu maturalnego.

Działania zespołu:
1. Podział grupy na zespoły zadaniowe (3x7), których zadaniem jest wyszukanie w tekście lektury Lalka B. Prusa stosownych fragmentów:
Zespół I – sąd o miłości i małżeństwie St. Wokulskiego,
Zespół II - sąd o miłości i małżeństwie I. Łęckiej,
Zespół III – sąd o miłości i małżeństwie St. Starskiego.
(zadanie uczniowie wykonują w domu)
2. Prezentacja treści wyszukanych fragmentów powieści przez liderów grup.
3. Interpretacja treści .
4. Debata.
(na zadania 2, 3, 4 przeznaczono jedną godzinę lekcyjną)
5. Podział grupy na zespoły dwuosobowe (10x2 + 1). Rozdanie kart z tematami i kserokopii fragmentów Lalki . Podjęcie próby redagowania tekstów własnych na temat:
Czym dla bohaterów Lalki B. Prusa są miłość i małżeństwo? Zanalizuj podane fragmenty utworu, odwołując się do swojej wiedzy o wskazanych w niej postaciach.
(na zadanie 5 przeznaczono jedną godzinę)
6. Rozdanie arkuszy egzaminacyjnych cz. I Rozumienie czytanego tekstu. Ciche czytanie tekstu źródłowego Komunikacja potoczna. Próba rozwiązania 13 poleceń otwartych.
(na zadanie 6 również przydzielono jedną godzinę – praca indywidualna)

Działania 5 i 6 są nadzorowane przez nauczyciela. On też udziela wskazówek.
7. Sprawdzenie wypracowań przez nauczyciela z uwzględnieniem następującego kryterium: realizacja tematu, kompozycja, styl, język, technika zapisu. Zapoznanie zespołów z recenzjami prac. Ocena stopniowa. Prezentacja prac najwyżej punktowanych (czynią to ich autorzy).
8. Omówienie stopnia wykonalności zadań z arkusza – przydział punktów.
9. Dyskusja prowadząca do wniosku:

MATURALNIE, ŻE ZDASZ…, JEŚLI SAM TEGO CHCESZ.

W n i o s k i:
- dostrzeżono problemy uczniów w rozumieniu tekstu źródłowego (popularnonaukowego),
- wolne tempo pracy.
S p o s t r z e ż e n i a p o z y t y w n e:

- duże zaangażowanie uczniów, praca w skupieniu, wzrost zainteresowania uczniów
zajęciami.

Źródła: powieść Lalka B. Prusa, arkusz egzaminacyjny.

Celina Mioduszewska
Wyświetleń: 546


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.