Katalog

Anna Maria Janiak, 2013-09-24
Gołuchów

Pedagogika, Prezentacje

Studium indywidualnego przypadku – uczennica liceum

- n +


Uczennica klasy drugiej szkoły licealnej została zgłoszona na badanie psychologiczno-pedagogiczne w celu diagnozy poziomu rozwoju w tym indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, ich mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie tej osoby.
Uczennica badana jest po raz pierwszy z powodu utrzymujących się trudności w nauce ( jak wynika z wywiadu przeprowadzonego z matką uczennicy) od początku nauki szkolnej trudności w sferze czytania i pisania, które nie były wcześniej zdiagnozowane. Badanie psychologiczne wskazuje na dysortografię u uczennicy o przeciętnym poziomie sprawności intelektualnej. Ich podłożem mogą być deficyty rozwojowe w obrębie percepcji i pamięci wzrokowej oraz słuchowego różnicowania głosek w wyrazach fonetycznie trudnych, co skutkuje trudnościami w pisaniu w języku polskim i obcym. Ponadto czynnikiem obniżającym efektywność pracy uczennicy jest jej skłonność do nadmiernego pośpiechu i podatność na dezorganizujący wpływ stresu. Jednorazowe badanie pedagogiczne wskazuje na specyficzne trudności w pisaniu i czytaniu. Szczególną trudność sprawia jej głośne czytanie szeregu wyrazów dłuższych, zawierających zbitki spółgłoskowe, są one zniekształcane mimo przeciętnego tempa czytania. Rozumienie tekstu czytanego jednorazowo po cichu jest niepełnie. Uczennica zna podstawowe wiadomości gramatyczno-ortograficzne. Poziom graficzny pisma jest obniżony i zależny od tempa pisania. W pisaniu ze słuchu obserwuje się liczne błędy zarówno ortograficzne jak i zniekształcenia w obrębie sylaby i zdania, pisowni łącznej i rozdzianej a także różnicowaniu niektórych liter. Uczennica przejawia wysoki poziom motywacji, chętnie udziela odpowiedzi na zadawane pytania.

Po konsultacji zostały jej zalecone następujące formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze mające na celu doskonalenie techniki czytania ze zrozumieniem oraz ćwiczenia w pisaniu ze słuchu i z pamięci. Ponadto wskazana jest praca samodzielna nad usprawnianiem techniki pisania i czytania, utrwalanie zasad ortograficznych oraz trening ich praktycznego zastosowania. Zaleca się stosowanie słownika ortograficznego oraz ćwiczeń zawartych w "Ortografii" J. Studnickiej.

Na podstawie wyników badania Zespół Orzekający stwierdza, że uczennica ma prawo do przystąpienia do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do jej indywidualnych potrzeb psychofizycznych. W szczególności należy zastosować szczególne kryteria oceniana i arkuszy egzaminacyjnych z języka polskiego oraz z języków obcych nowożytnych, uwzględniając specyficzne formy trudności w uczeniu się.

Anna Maria Janiak,
studentka
Komunikacja i poradnictwo społeczne
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu
Wyświetleń: 939


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.