Katalog

Anna Maria Janiak, 2013-09-24
Gołuchów

Pedagogika, Prezentacje

Studium indywidualnego przypadku – uczeń szkoły podstawowej

- n +


Uczeń klasy pierwszej Szkoły Podstawowej został zgłoszony do badania przez matkę w celu oceny gotowości szkolnej chłopca. Jest to druga diagnoza przeprowadzana przez pracowników poradni. Został on zbadany przez psychologa, pedagoga i logopedę.

W wyniku przeprowadzonych badań psychologicznych stwierdzono, że ogólny rozwój intelektualny chłopca znajduje się w przedziale przeciętnym dla wieku przy nieharmonijnym ukształtowaniu niektórych funkcji poznawczych. Mocną stroną uzdolnień chłopca jest duży zasób słownictwa, wiadomości ogólnych, umiejętność myślenia arytmetycznego, dobra analiza materiału wzrokowo-przestrzennego. Do słabych stron mogących mieć wpływ na pojawienie się trudności w nauce w klasach początkowych są: niska koordynacja wzrokowo-ruchowa w zadaniach wymagających pisania, rysowania trzymania sie w liniaturze oraz wolne tempo pracy. Niska koordynacja wzrokowo-ruchowa i deficyty stwierdzone w badaniu psychologicznym mogą powodować trudności warunkujące naukę czytania i pisania. Chłopiec jest praworęczny, jednak lateralizacja trudna do ustalenia, obecnie jest on w trackie diagnozowania okulistycznego spowodowanego podejrzeniem o niedowidzenie w lewym oku. Wyżej przedstawione zaburzenia powinny być wzięte pod uwagę w ocenie możliwości percepcyjnych chłopca przez nauczyciela a jego praca powinna być oceniana wg indywidualnych kryteriów. W trakcie badania chłopiec był zmotywowany, uważny, jednak szybko się męczył a w przypadku zadań, które sprawiały mu trudność zaobserwowałam drobne tiki ruchowe. Dojrzałość emocjonalna i społeczna dziecka jest poniżej norm odpowiadającym wiekowi chłopca. Występują trudności w nawiązywaniu interakcji społecznych. W trakcji zorganizowanych zajęć na poziomie przedszkolnym na które uczęszczał zaobserwowano wycofanie, nie brał czynnego udziału w zabawach. W trakcie zajęć bywał zagubiony nie nawiązywał spontanicznie kontaktu z rówieśnikami. Badanie pedagogiczne wskazuje za zróżnicowany poziom umiejętności szkolnych chłopca. Chętnie wypowiada się na tematy mu bliskie, znajome, przy niewielkim ukierunkowaniu dostrzega związki przyczynowo skutkowe w trakcie układania historyjki obrazkowej. Sprawność grafomotoryczna jest na niskim poziomie - odwzorowuje tylko proste szlaczki, umiejętności matematyczne są dobre, stosuje liczebniki główne i porządkowe w zakresie do 10, sortuje przedmioty wg wyznaczonej cechy. Chłopiec przejawia skłonność do wycofywania się, nie pracuje samodzielnie, wymaga częstego ukierunkowywania i wsparcia ze strony przeprowadzającego badanie. W badaniu logopedycznym stwierdzono seplenienie, przyspieszone tempo mowy, mało precyzyjną artykulację. Dziecko zostało zakwalifikowane do terapii pedagogicznej.

Z powodu powyższych trudności na początkowym etapie nauki chłopiec będzie wymagał od nauczyciela zwiększonej uwagi i ukierunkowania w organizacji pracy na lekcji, animowania w zakresie nawiązywania satysfakcjonujących kontaktów z rówieśnikami, uczenia się samodzielności i asertywnych zachowań. Z tego powodu zaleca się dać chłopcu dodatkowy czas na wykonanie poleceń, wspierać go i ukierunkowywać działania. Poprzez stopniowanie trudności zadań wzmacniać motywację do pokonywania trudności, nagradzać a wysiłek a nawet drobne postępy.

Na podstawie wyników wyżej przedstawionych badań w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wnioskuje się o objęcie ucznia następującymi formami pomocy : zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z elementami korekcyjno-kompensacyjnymi w celu : ćwiczenia sprawności grafomotorycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, doskonalenia integracji percepcyjno motorycznej; usprawnienia percepcji i pamięci słuchowej bezpośredniej dłuższych fragmentów sekwencji słownych, ćwiczenia pamięci krótkotrwałej i trwałej słuchowej, rozumienia poleceń oraz przyspieszenia tempa pracy; usprawnienia funkcji percepcyjnych w oparciu o materiał słowny i wzrokowy dotyczący sytuacji społecznych - rozumienia ich i wyjaśniania. Do przedstawionego wniosku Zespół Orzekający wydał opinię pozytywną.

Anna Maria Janiak,
studentka
Komunikacja i poradnictwo społeczne
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu
Wyświetleń: 1174


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.