Katalog

Karolina Prajs, 2013-09-30
Pecna

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans nauczyciela mianowanego

- n +PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko: Karolina Prajs
Miejsce pracy: Zespół Szkół w Krośnie- Przedszkole
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2016r.

Akty prawne:
-Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku, Karta Nauczyciela
-Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku, w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r. :

I. § 7 ust.1 pkt.1 uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły
oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnegoDziałania i zadania
nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Uczestnictwo
w pracach przedszkola związanych
z realizacją jego podstawowych funkcji
i wynikających z nich zadań a) Udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych

b) Współorganizacja uroczystości przedszkolnych zgodnie z przyjętym kalendarzem uroczystości


c) Współpraca z innymi nauczycielami placówki

d) Współpraca z rodzicamie) Zajęcia otwarte dla rodzicówg) Współtworzenie strony internetowej szkoły, zakładka: przedszkole

h) Współorganizacja i udział w konkursach dla dzieci w wieku przedszkolnym min:
- " Małe Talenty"- konkurs recytatorski;
- " Olimpiada sportowa"- konkurs dla grupy starszaków;


i) Praca w Zespole Zadaniowym wychowawców przedszkola okres stażu


okres stażu
okres stażuokres stażu

okres stażu


rok szkolny 2013/2014


okres stażu
Scenariusze zajęć, notatki, zdjęcia, dyplomy, scenografie (zdjęcia)
Scenariusze zajęć, zdjęcia


Dokumentacja elektroniczna, zdjęcia


Scenariusz, regulamin, zdjęcia, sprawozdania
Dokumentacja
(protokoły zebrań)II. § 7 ust.1 pkt.2 pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznegoDziałania i zadania
nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Udział
w formach doskonalenia zawodowego

2. Tworzenie własnego warsztatu pracy Kursy doskonalące, warsztaty metodyczne, obserwacja
zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu

Gromadzenie dokumentów, materiałów, pomocy dydaktycznych, śledzenie stron internetowych
okres stażu
okres stażu Zaświadczenia, potwierdzenia, notatki


Materiały, pomoce, notatki, zdjęcia
III. § 7 ust.1 pkt.3 poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż


Działania i zadania
nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1.Poznanie procedury awansu zawodowego


2. Poznanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa a) Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego


b) Analiza stron internetowych, literatury pedagogicznej, poświęconych oświacie i awansowi nauczyciela,

c) Sporządzenie planu rozwoju zawodowegoUdział w szkoleniu BHP IX.2013r

okres stażu
IX.2010r
wg harmonogramu szkoleń BHP Rejestr przeanalizowa-
nych przepisów:
- Karta Nauczyciela, ust.
z dn.26.01.1982r
(z późniejszymi zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 1.XII.2004r
w sprawie uzyskania awansu zawodowego przez nauczyciela (z późniejszymi zmianami),
- ustawa
o systemie oświaty
z dn. 07.IX.1991r
(z późniejszymi zmianami),
-Statut przedszkola


Spis stron internetowych, bibliografia literatury pedagogicznejPoprawnie napisany plan rozwoju zawodowego

Potwierdzenie odbycia instruktażu, potwierdzenie odbycia szkolenia


IV. § 7 ust.2 pkt.1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniachDziałania i zadania
nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Współpraca z opiekunem stażu2.Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki
3. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego

4. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwojowego a) Rozmowa, ustalenie zasad współpracy
z opiekunem stażu

b) Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli

c) Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
- analiza mocnych i słabych stron przeprowadzonych zajęć

Tworzenie planów miesięcznych, scenariuszy zajęć hospitowanych, kart obserwacji, systematyczne prowadzenie dziennika zajęć, teczka nauczycielaa) Studiowanie i analiza literatury, czasopism, stron internetowych o charakterze psychologiczno- pedagogicznym
b) udział w warsztatach metodycznych, konferencjach. śledzenie portali edukacyjnych

c) Udział w posiedzeniach szkoleniowych Rad Pedagogicznych

Przygotowanie sprawozdania i omówienie z opiekunem stażu
IX. 2013r.


okres stażuokres stażu

okres stażu
okres stażu


okres stażuczerwiec 2014r.
czerwiec 2015r.
maj 2016r. Notatki


Scenariusze zajęć, notatki


Scenariusze zajęć, sprawozdania
Plany, scenariusze, karty obserwacji, dziennik zajęć


Notatki,
zaświadczenia

Notatki,
zaświadczenia


Sprawozdanie, notatki
V. § 7 ust.2 pkt.2 umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych


Działania i zadania
nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Współpraca
z rodzicami2. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych dzieci

3.Prowadzenie diagnozy pedagogicznej


4.Współorganizacja uroczystości przedszkolnych5. Współpraca z innymi nauczycielami

6. Współpraca z instytucjami wspomagającymi przedszkole

7. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym


8. Pełnienie funkcji koordynatora a) Zebrania z rodzicami, obserwacja, rozmowy indywidualne

b) Zaangażowanie rodziców
w przygotowania uroczystości przedszkolnych

c) Zajęcia otwarte dla rodziców
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczychTworzenie kart obserwacji
Opracowanie scenariuszy zajęć, wystrój sali, sceny
Kontakt z nauczycielami innych placówek

Nawiązanie kontaktów z Biblioteką Publiczną w Mosinie, Strażą Pożarną, Policją, teatrem Art-RE, Filharmonią Pomysłów

a) Udział w konkursach, festiwalach
( Olimpiada sportowa, Przegląd Piosenki Przedszkolnej, Przegląd jasełek bożonarodzeniowych)

b) Współorganizacja konkursu recytatorskiego " Małe Talenty"

c) Redagowanie tekstów dotyczących przedszkola w lokalnej prasie

Przeprowadzenie akcji charytatywnej " Nie żałuj grosika dla Szarika" wspierającej działalność lokalnego schroniska dla psów okres stażuokres stażu
okres stażu
październik, maj
okres stażu, wg przyjętego kalendarza uroczystości przedszkolnych

okres stażuokres stażu
Listopad 2013
Listopad 2014
Listopad 2015 Notatki, sprawozdania,
dokumentacja fotograficzna
scenariusze, dokumentacja fotograficzna
Wpisy w dziennikuKarty obserwacji
Scenariusz, zdjęcia
Notatki


Notatki,
dokumentacja fotograficzna


Zgłoszenia,
dyplomy,
dokumentacja fotograficzna,Sprawozdania, dokumentacja fotograficznaVI. § 7 ust.2 pkt.3 umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


Działania i zadania
nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1.Poszerzanie warsztatu pracy
przy użyciu techniki komputerowej
2. Umieszczenie planu rozwoju w internecie
3. Współprowadzenie strony internetowej
( zakładka : przedszkole)

4. Prowadzenie gazetki ściennej dla rodziców a) Tworzenie materiałów dydaktycznych, dokumentacji


b) Korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach, internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki.Umieszczenie planu rozwoju na jednym z portali internetowych
Publikowanie i redagowanie tekstów, zdjęć na przedszkolnej stronie


Redagowanie informacji dla rodziców okres stażuokres stażuX. 2013

okres stażu
okres stażu Teczka stażysty, zapis elektroniczny

Adresy stron internetowych, notatki

potwierdzenie zamieszczenia planu rozwoju zawodowego
w internecie

Zapisy elektroniczneZdjęciaVII. § 7 ust.2 pkt.4 umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela


Działania i zadania
nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego

2. Zastosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów Studiowanie literatury przedmiotu, udział w warsztatach, szkoleniach.
Rozwiązywanie trudnych sytuacji wychowawczych w grupie okres stażu


okres stażu Notatki,


Notatki


VIII. § 7 ust.2 pkt.5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż


Działania i zadania
nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Analiza przepisów prawa oświatowego.

2. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej, ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, aktualizowanie przepisów2.Pogłębianie wiedzy
i umiejętności
w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczo-
–opiekuńczych wychowanków Zapoznanie się z aktami prawnymi


Dokładna analiza dokumentów przedszkola- statutu, planów, regulaminów i programówa) Uczestnictwo w szkoleniach podejmujących w/w temat.

b) Korzystanie z literatury fachowej, doświadczenia opiekuna stażu. okres stażu


okres stażu

okres stażu Dokumentacja, notatki

Dokumentacja, notatki
Notatki, zaświadczeniaOpracowała:
Karolina Prajs

Wyświetleń: 1031


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.