Katalog

Katarzyna Dusza, 2013-10-21
Przyłubsko

Język polski, Program nauczania

Program zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z języka polskiego

- n +

Program zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z języka polskiego realizowany w kl. V

I. WSTĘP

Program zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów klasy V szkoły podstawowej, którzy posiadają opinie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z języka polskiego. Z myślą o tych uczniach opracowano program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, by uzupełnić ewentualne braki wiedzy - ćwiczyć umiejętności polonistyczne (mówienie, czytanie, słuchanie, pisanie, naukę o języku). Oprócz tego priorytetem na zajęciach wyrównawczych będzie motywacja do nauki, zwiększenie szansy na dobry wynik sprawdzianu po VI klasie. Program ma również na celu dowartościowanie dzieci oraz podniesienie ich samooceny. Obejmuje on wymagania konieczne i podstawowe, co ma umożliwić osiągnięcie skuteczności w uczeniu uczniów mniej zdolnych.

II. CELE EDUKACYJNE

1. Cele ogólne:
- wyrównywanie braków edukacyjnych,
- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- wyposażenie uczniów w umiejętności sprawnego komunikowania się w języku polskim,
- wzmacnianie u uczniów poczucia ich własnej wartości,
- wieloaspektowe wspieranie rozwoju uczniów: efektywne współdziałanie w zespole, umiejętność planowania, organizowania i ocenianie własnego uczenia się, kształcenie aktywnej i twórczej postawy wobec trudnych i nietypowych problemów poznawczych i organizacyjnych,
- przygotowanie do dalszego etapu kształcenia i odgrywania określonych ról społecznych.

2. Cele szczegółowe:
- kształcenie umiejętności uważnego słuchania czyichś wypowiedzi i rozpoznawania intencji mówiącego,
- doskonalenie umiejętności płynnego i poprawnego wypowiadania się na tematy dotyczące życia, problemów i zainteresowań uczniów,
- doskonalenie techniki głośnego czytania z zastosowaniem znaków interpunkcyjnych,
- rozwijanie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem,
- kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji: słowników, encyklopedii, itp.,
- kształcenie umiejętności pisania czytelnych komunikatów w sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych,
- uczenie się konstruowania form wypowiedzi i sprawne posługiwanie się nimi,
- doskonalenie umiejętności starannego pisania z zachowaniem reguł gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych,
- wyrabianie nawyku dbałości o organizację graficzną tekstu,
- rozwijanie umiejętności poprawnego konstruowania zdań,
- wzbogacenie słownictwa czynnego i biernego.


III. TREŚCI NAUCZANIA
1. Słuchanie i mówienie
- słuchanie z uwagą różnych form wypowiedzi,
- udzielanie odpowiedzi na zadane pytanie w formie krótkiej i dłuższej wypowiedzi,
- argumentowanie swoich wypowiedzi,
- stawianie rzeczowych pytań.

2. Pisanie
- poprawne językowo, ortograficznie, interpunkcyjnie zgodnie z tematyką redagowanie różnych form wypowiedzi (opis, pamiętnik, opowiadanie, list oficjalny),
- stosowanie w praktyce poznanych reguł ortograficznych.

3. Czytanie
- ciche czytanie ze zrozumieniem ,
- głośne, płynne, wyraźne czytanie ze zrozumieniem z zastosowaniem znaków interpunkcyjnych,
- selekcjonowanie informacji z podręczników, słowników i innych źródeł informacji.

4. Nauka o języku
- bogacenie słownictwa; dobieranie wyrazów bliskoznacznych i przeciwstawnych,
- poznawanie frazeologizmów i przysłów,
- określanie form gramatycznych części mowy czasownika, rzeczownika, przymiotnika, liczebnika, zaimka,
- nieodmienne części mowy (przyimek, wyrażenie przyimkowe, przysłówek),
- budowa zdania.

5. Korzystanie z informacji
- wskazywanie źródeł informacji,
- korzystanie z różnych źródeł informacji: Internetu, słowników, encyklopedii.

6. Rozumowanie
- posługiwanie się kategoriami czasu (umieszczanie dat w przedziałach czasowych, porządkowanie wydarzeń w kolejności alfabetycznej),
- opisywanie sytuacji za pomocą planu.

IV. OCZEKIWANE EFEKTY PRACY UCZNIA

W wyniku realizacji programu uczeń powinien:

- zredagować wypowiedź pisemną na zadany temat,
- formułować poprawne wypowiedzi ustne,
- znać i stosować podstawowe zasady pisowni ortograficzne,
- pisać poprawnie z pamięci i ze słuchu analizowane wyrazy,
- doskonalić technikę płynnego czytania,
- rozumieć czytane teksty, umieć o nich rozmawiać, nazywając własne uczucia i wyrażając subiektywne opinie,
- korzystać z różnych źródeł informacji,
- określać formy gramatyczne odmiennych części mowy,
- rozpoznawać nieodmienne części mowy,
- budować i rozpoznawać różne rodzaje zdań ( zdania pojedyncze i złożone)

Program zajęć wyrównawczych zakłada podmiotowe traktowanie ucznia po to, aby zwiększyć samodzielność uczenia się, zainteresowania dalszą edukacją, poczucia wiary we własne siły.V. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

1. Metody i techniki nauczania

- indywidualna praca z tekstem,
- zbiorowa praca z tekstem,
- rozmowa,
- gry dydaktyczne,
- metody aktywizujące.


2. Pomoce dydaktyczne:
- Internet,
- słowniki,
- przygotowane przez nauczyciela karty pracy,
- wybrane przez nauczyciela teksty kultury z opracowanymi zestawami zadań otwartych i zamkniętych.

3. Ewaluacja

1. Pozytywne oceny ze sprawdzianów, testów przeprowadzanych na lekcjach języka polskiego.
2. Pozytywne oceny semestralne i roczne z języka polskiego.

Każde dziecko, które uczęszcza na zajęcia wyrównawcze jest otoczone szczególną opieką, serdecznością oraz wyrozumiałością ze strony nauczyciela, aby czuło się swobodnie i pewnie,
bo wówczas jego praca będzie efektywna i trwała. Toteż analizie i ocenie ustnej podlegać będą nie tylko osiągnięcia, ale również trud włożony w wykonanie pracy na zajęciach oraz zaangażowanie.

Program będzie realizowany na zajęciach pozalekcyjnych w ramach Art. 42 KN, które będą się odbywać raz w tygodniu.
Wyświetleń: 13370


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.