Katalog

Katarzyna Dusza, 2013-10-21
Przyłubsko

Język polski, Program nauczania

Program koła polonistycznego

- n +

Program koła polonistycznego
Program obejmuje ogólny plan pracy koła polonistycznego. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klasy szóstej w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo. Osobiste przeżycia uczniów, ich spostrzeżenia, obserwacja życia w gronie rówieśników i w najbliższym otoczeniu, aktualne wydarzenia kulturalne i literackie, uroczystości, rocznice, święta, wycieczki, prasa- to bogaty i różnorodny materiał będący podstawą kształcenia w ramach koła polonistycznego. Program skierowany jest do uczniów pragnących rozwijać swoje zainteresowanie literacko – kulturalne, aktywnych, chętnych do kreatywnego współdziałania w zespole i pracy samokształceniowej.

I.C e l e p r o g r a m u

a) Cele główne:
1. Utrwalenie i poszerzenie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie sprawności językowej w mowie i w piśmie.
2. Przygotowanie uczniów do samodzielnego poszukiwania i świadomego korzystania ze środków masowej komunikacji w celu rozwijania własnych zainteresowań.
3. Kształtowanie umiejętności aktywnego uczestnictwa w dialogu, uzasadniania własnego stanowiska, argumentowania, przekonywania; kulturalne słuchanie wypowiedzi innych osób;

b) Cele szczegółowe:
1. uczeń staje się świadomym i wrażliwym odbiorcą tekstów i dóbr kultury,
2. doskonali swój warsztat pisarski,
3. umie argumentować, wyrażać własne zdanie,
4. zna i stosuje zasady ortograficzne i interpunkcyjne,
5. rozumie pojęcie interpretacji i potrafi je wykorzystać w pracy nad tekstem,
6. potrafi czytać ze zrozumieniem,
7. umie wykorzystać zdobytą wiedzę przy rozwiązywaniu zadań testowych,
8. osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku.


II. M e t o d y p r a c y

Program kółka polonistycznego ma za zadanie poszerzenie zdobytych na lekcjach wiadomości i umiejętności. Osiągnięcie oczekiwanych wyników zależy w dużej mierze od stosowania różnorodnych metod i form pracy. Nadrzędną ich cechą jest przygotowanie uczniów do ciągłego samokształcenia. Stosowane metody i techniki pracy powinny angażować uczniów emocjonalnie, budzić motywację i zainteresowania, uczyć samodzielnego myślenia, wdrażać do sprawnego posługiwania się polszczyzną w mowie i piśmie z zachowaniem estetyki i kultury języka, zachęcać do efektywnego porozumiewania się i podejmowania działań we współpracy z innymi, umożliwić zrozumienie siebie i świata, uwrażliwić na potrzeby drugiego człowieka.
Program wymaga stosowania metod aktywizujących i ogranicza do minimum stosowanie metod podających:
praca z tekstem,
drama,
pokaz,
prezentacja,
przekład intersemiotyczny,
gry dydaktyczne

III. F o r m y p r a c y
indywidualna,
zbiorowa,
praca w grupach.

IV. T r e ś c i n a u c z a n i a

Praca z literaturą popularnonaukową:
• prezentacja wybranych słowników.
• ćwiczenia w korzystaniu z odpowiedniej literatury.

Rozszerzenie wiadomości z zakresu literatury pięknej:
• rodzaje i gatunki literackie,
• najważniejsze terminy literackie – elementy świata przedstawionego, środki stylistyczne,
• analiza i interpretacja utworów lirycznych.

Wiadomości i umiejętności z zakresu gramatyki i ortografii:
• ćwiczenia słownikowo – frazeologiczne,
• ortografia i interpunkcja:

Wiadomości z dziedziny teatru i filmu:
• opracowanie słownika teatralnego,
• przygotowanie inscenizacji,

Własna twórczość literacka :
• opis,
• charakterystyka,
• opowiadanie,
• sprawozdanie,
• wywiad,


Praca na rzecz szkoły:
• pomoc w przygotowaniu konkursów polonistycznych wewnątrzszkolnych i udział w nich,
• udział w konkursach zewnętrznych.

V. P r z e w i d y w a n e o s i ą g n i ę c i a u c z n i ó w

Po zrealizowaniu programu uczeń poszerzy swoją wiedzę i umiejętności w zakresie:
znajomości zasad ortograficznych i interpunkcyjnych,
korzystania ze słowników, encyklopedii i multimedialnych źródeł informacji,
wzbogacenia słownictwa czynnego i biernego,
swobodnego i poprawnego posługiwania się językiem ojczystym,
dokonywania samokontroli i samooceny,
konstruowania dłuższych form wypowiedzi,
redagowania użytkowych form wypowiedzi,
poprawnego pisania, mówienia,
aktywnego uczestnictwa w zajęciach.


Wyświetleń: 1465


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.