Katalog

Beata Szybowska, 2013-11-04
Słupsk

Pedagogika, Zadania

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

- n +

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO


I.ORGANIZACJA PRACY
l.Zaplanowanie zadań na rok szkolny.
2.Ustalenie zasad współpracy w środowisku szkoły.
* Zapoznanie z godzinami pracy pedagoga (tablice ogłoszeń).
3.Współpraca z innymi instytucjami
* Przedstawienie form współpracy z wychowawcami oraz rodzicami.
* Określenie zasad współpracy.
* Opracowanie procedur współpracy z PPP.
* Współpraca z gimnazjami w celu śledzenia zeszłorocznych losów absolwentów.
* Współpraca ze strukturami samorządowymi.
4.Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.
* Założenie i prowadzenie na bieżąco dziennika zajęć pedagoga szkolnego.
* Przygotowanie formularzy wniosków i zawiadomień.
* Gromadzenie i porządkowanie opinii wg przynależności do klasy.
* Sporządzanie wykazów uczniów kierowanych do różnych form pomocy.


II.WYCHOWANIE
1.Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji.
* Praca w zespołach nauczycielskich i komisjach.
* Współpraca z organizacjami szkolnymi: SU,RR
2.Rozpoznawanie problemów wychowawczych uczniów oraz ich sytuacji w zakresie potrzeb wyrównywania wiedzy, braków wiadomościszkolnych,mikrodefektów i zaburzeń rozwoju.
* Przeprowadzenie ankiety sondażowej.
* Prowadzenie rozmów z wychowawcami i rodzicami.
* Obserwowanie zachowań uczniów podczas lekcji, przerw i imprez szkolnych.
* Sporządzanie wykazu uczniów sprawiających trudności wychowawcze i dydaktyczne.
3.Analizowanie i szukanie przyczyn problemów wychowawczych i dydaktycznych w zakresie w/w potrzeb uczniów.
* Rozmowy i zajęcia indywidualne z uczniami.
* Rozmowy rodzicami.
* Kierowanie uczniów na badania do PPP lub innych poradni specjalistycznych.
* Konsultacje z pracownikami PPP.
*Praca w zespołach nauczycielskich.
*Analiza literatury fachowej.
4.Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z trudnościami wychowawczymi.
* Ustalanie form realizacji zaleceń PPP uczniów wychowawcami, nauczycielami i rodzicami.
* Kierowanie uczniów na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, i przygotowywanie dokumentacji do egzaminu maturalnego.
* Organizowanie grup samopomocy koleżeńskiej, mediacji.

III.PROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWIA
1.Promowanie zdrowego stylu życia.
*Promocja zdrowia przy współpracy nauczycieli wychowania fizycznego.
* Współpraca z nauczycielami realizującymi program profilaktyczny.
*Opracowanie zbioru scenariuszy zajęć godzin wychowawczych.
2.Zapobieganie patologiom i uzależnieniom.
* Całościowe rozpoznawanie sytuacji uczniów zagrożonych moralnie, niedostosowanych społecznie, z rodzin alkoholicznych, kryminogennych, niewydolnych wychowawczo.
* Sporządzanie i aktualizowanie wykazów ww. uczniów we współpracy z:
-Policją, kuratorami, PPP,
* Udzielanie pomocy psychologicznej pierwszego kontaktu i kierowanie do instytucji świadczących pomoc specjalistyczną uczniom i całym rodzinom.
* Organizowanie pomocy materialnej.(stypendia szkolne – pomoc w wypełnianiu wniosków, sprawdzanie, pomoc w realizacji stypendium – kontrolowanie zakupów, rozliczanie)
3. Przeciwdziałanie agresji. Minimalizowanie zachowań agresywnych.
*Interwencje. Rozmowy z agresorem, ofiarą i świadkami. Mediacje.


IV.OPIEKA
1.Troska bezpieczeństwo ucznia w szkole i poza szkołą.
* Rozmowy i pogadanki z uczniami i rodzicami.
* Współpraca z Policją i Strażą Miejską.
2. Współpraca z instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną.
* Wymiana informacji i współpraca w zakresie świadczenia pomocy materialnej z OPS, Caritas, PCK, świetlicami socjoterapeutycznymi.
3.Pomoc uczniom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej z uwzględnieniem rodzin wielodzietnych, dotkniętych bezrobociem, osób samotnie wychowujących dzieci, rodzin patologicznych oraz pokrzywdzonych przez los.
* Opiniowanie wniosków stypendium socjalne i szkolne oraz zasiłek szkolny itd.
4. Udzielanie wsparcia nauczycielom.
* Rozmowy z nauczycielami na temat przyczyn trudności w nauce i zachowaniu uczniów oraz możliwości pomocy tym uczniom.
* Udostępnianie i analizowanie opinii i orzeczeń.
* Wspieranie nauczycieli w pracy zespołów nauczycielskich.
* Opracowanie zbioru scenariuszy zajęć profilaktycznych i wychowawczych.
*Pomoc wychowawcom w przygotowaniu scenariuszy zajęć.
5.Udzielanie porad i współpraca z rodzicami.
* Przygotowywanie materiałów na zebrania z rodzicami.
* Rozmowy z rodzicami uczniów mających problemy w nauce i przystosowaniu społecznym.
* Przekazywanie i analizowanie opinii wydawanych przez PPP bądź inne.
Wyświetleń: 687


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.