Katalog

Beata Szybowska, 2013-11-06
Słupsk

Pedagogika, Zadania

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - niezbędne dokumenty

- n +

Data zgłoszenia: ……………………………

Dyrektor Zespołu Szkół ………………………………..

WNIOSEK
O OBJĘCIE POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ
UCZNIA/ UCZENNICY …………………………………………………………
KLASA …………………

1.Potrzeba objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną (należy właściwą przyczynę zaznaczyć):
1)szczególne uzdolnienia;
2)specyficzne trudności w uczeniu się;
3)zaburzenia komunikacji językowej;
4)choroba przewlekła;
5)sytuacja kryzysowa lub traumatyczna;
6)niepowodzenia edukacyjne;
7)zaniedbania środowiskowe związane z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
8)trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związane z wcześniejszym kształceniem za granicą;
9)inne ..........................................................
2.Zgłaszający/ imię i nazwisko:
a)Rodzic ……………………………………………………………………………………
b)Uczeń …………………………………………………………………………………….
c)Nauczyciel/ wychowawca ……………………………………………………………….
d)Specjalista ………………………………………………………………………………..
e)Pomoc nauczyciela ………………………………………………………………………
f)Kurator sądowy…………..……………………………………………………………...
g)Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna/ Specjalistyczna
Podpis


PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO
– PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ§1

Podstawa prawna

1.Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532)
2.Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

§2

Cel procedury

Określenie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku i ich rodzicom

§3

Definicja przedmiotu procedury

1.Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanka.
2.Pomoc psychologiczno –pedagogiczna udzielana rodzicom wychowanków i nauczycielom
polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i
dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci.
3.Korzystanie z pomocy psychologiczno –pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

§4

Adresaci procedury

1.Dyrektor
2.Nauczyciele
3.Specjaliści
4.Rodzice wychowanków lub ich opiekunowie prawni

§5

Odbiorcy przedmiotu procedury

1.Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.
2.Pomoc psychologiczno –pedagogiczna udzielana i organizowana jest wobec dzieci:
a. niepełnosprawnych
b. niedostosowanych społecznie
c. zagrożonych niedostosowaniem społecznym
d. szczególnie uzdolnionych
e. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
f. z zaburzeniami komunikacji językowej
g. z chorobą przewlekłą
h. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych
i. z niepowodzeniami edukacyjnymi
j. z zaniedbaniami środowiskowymi związanymi z sytuacją bytową wychowanka i jego rodziny, niewłaściwie spędzającymi wolny czas czy mającymi niepokojące kontakty środowiskowe
k. z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą
3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest dzieciom posiadającym orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

§6

Inicjatorzy udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej

1. Uczeń
2. Rodzice dziecka lub jego opiekunowie prawni
3. Dyrektor szkoły
4. Nauczyciel, wychowawca lub specjalista prowadzący zajęcia z dzieckiem
5.Pielęgniarka środowiskowa
6. Poradnia psychologiczno – pedagogiczna
7.Pracownik socjalny, asystent rodziny lub kurator sądowy

§7

Współpracujący w organizowaniu i udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej

1.Rodzice wychowanków
2.Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
3.Placówki doskonalenia nauczycieli
4.Inne przedszkola, szkoły, placówki
5.Organizacje pozarządowe oraz inne instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci

§8

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej

1.W szkole pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z
uczniem oraz w formie:
a) zajęć rozwijających uzdolnienia
b)zajęć dydaktyczno - wyrównawczych
c)porad i konsultacji
d)warsztatów.

§9

Warunki organizacji zajęć w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej

1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizowane są dla wychowanków szczególnie uzdolnionych, prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba dzieci biorących udział w zajęciach wynosi do 8.
2.Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze organizowane są dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 10.
3.W uzasadnionych przypadkach (np. obniżona wydolność psychofizyczna) czas jednostkowych zajęć . Może być krótszy niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.

§10

Uprawnieni do udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej

1.Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców prowadzą nauczyciele i specjaliści.

§11

Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej

1.Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.
2.Nauczyciele rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.
3.W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną,
nauczyciele niezwłocznie udzielają uczniowie tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę i dyrektora szkoły.
4.W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy lub dyrektora, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno - pedagogiczną w formach wymienionych w §8 pkt.
1 a –d dyrektor wraz z wychowawcą planują i koordynują udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej, ustalając formy udzielanej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.
5.Wychowawca oraz dyrektor, planując udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia, nauczycielami i specjalistami prowadzącymi zajęcia z uczniem oraz poradnią.
6.Dyrektor może wyznaczyć inną niż wymieniona w pkt. 5 osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole.
7.W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni organizacja, planowanie i koordynacja udzielania uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej przebiegają zgodnie z zapisami w punktach 1-6, a ponadto przy planowaniu uwzględnia się zalecenia zawarte w orzeczeniach i opiniach.
8.Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowaniem i koordynowaniem zajmuje się zespół. Ustala on indywidualny program edukacyjno –terapeutyczny, opracowany dla dziecka na podstawie przepisów w sprawie organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.
9.Nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej zobowiązani są:
a)realizując przyjęty w szkole zestaw programów nauczania, dostosowywać wynikające z nich wymagania edukacyjne do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych konkretnego ucznia;
b)prowadzić dzienniki zajęć wymienionych w §8 pkt.1 a - d,
10.Wychowawca klasy w terminie do 15 września sporządza zestawienie uczniów objętych formami pomocy psychologiczno- pedagogicznej (Załącznik nr 1) i
przekazuje je do sekretariatu. Wychowawca jest zobowiązany do dokonywania aktualizacji zestawienia przez cały rok szkolny.§12

Udział rodziców w realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej

1.Rodzice współuczestniczą w realizacji udzielanej dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
2.Rodzice mają prawo zgłoszenia problemów dziecka do diagnozy wychowawczej, dydaktycznej i udzielenia mu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
3.Rodzice otrzymują na piśmie od dyrektora informację o sposobach, formach, okresie trwania udzielanej dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wyznaczonym wymiarze godzin.
4.Rodzic, po otrzymaniu powyższej informacji, może nie wyrazić zgody na udzielanie jego dziecku pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Oświadczenie takie powinno zostać skierowane pisemnie do dyrektora szkoły.
5.Rodzice otrzymują wsparcie merytoryczne poprzez uczestnictwo w warsztatach, porady
i konsultacje.


ARKUSZ DIAGNOSTYCZNY DO ROZPOZNAWANIA SPECJALNYCH POTRZEB EDUKACUJNYCH UCZNIA

Imię i nazwisko ucznia……………………………………………………………………………………………..klasa…………………………………….
Data sporządzenia arkusza………………………………………………………………………….

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA PROCES I PRZEBIEG KSZTAŁCENIA SIĘ. DYNAMIKA DZIAŁAŃ UCZNIA.
Obszar funkcjonowania ucznia Przykładowe wskaźniki pożądanego funkcjonowania ucznia N - l N - l N - l N - l N - l N - l Rozpoznana indywidualna potrzeba ucznia
Motywacja do uczenia się - uważa na lekcjach
- aktywny na zajęciach - zgłasza się, robi
notatki
- słucha z zainteresowaniem nauczyciela
oraz kolegów zabierających głos
- jest zawsze przygotowany do lekcji
- potrafi prosić o pomoc
- odrabia prace domowe
- ma zawsze potrzebne pomoce do lekcji
- zgłasza się do prac dodatkowych
- dzieli się wiedzą z innymi
- jest wytrwały w pracy
- chętnie podejmuje się zlecanych zadań
- chętnie współpracuje na zajęciach
- chce i lubi się uczyć
Kontrola emocjonalna radzenia sobie w sytuacjach trudnych - kontroluje swoje zachowania w sytuacjach
trudnych
- dobrze funkcjonuje w warunkach stresu
- nie wycofuje się z trudnych zadań
- potrafi konstruktywnie rozwiązywać
konflikty
- nie obraża się na innych, nie płacze w
sytuacjach trudnych
- spokojnie reaguje no opinie o sobie i
zaistniałe sytuacje trudne
- podejmuje działania pozwalające na
rozwiązanie sytuacji problemowej
- nie wycofuje się, nie zniechęca, nie
poddaje
się w obliczu niepowodzenia
- zna i stosuje sposoby redukowania
nadmiernego napięcia emocjonalnego
Zainteresowania - posiada zainteresowania akceptowane
społecznie
- inicjuje dzielenie się swoimi
zainteresowaniami
- prezentuje na forum klasy lub szkoły
swoje
zainteresowania
- poświęca wolny czas na poszerzanie
zainteresowań bądź pasji
Spostrzeganie - jest spostrzegawczy
- wychwytuje informacje ważne z punktu
widzenia omawianego tematu
- szybko odnajduje informacje w materiale
wzrokowym
Uwaga - jest skupiony w trakcie zajęć, potrafi długo
uwagę na danym zadaniu
- jest wytrwały w pracy
- potrafi pracować przy różnych dystraktotach – szum, hałas itp.
- łatwo przywołać jego uwagę
- ma podzielną uwagę
Pamięć - ma dobrą pamięć słuchową
- ma dobrą pamięć wzrokową
- łatwo zapamiętuje różne treści
- potrafi omawiać treści omawiane wcześniej
- długo pamięta przyswojone treści
Myślenie - szybko wychwytuje związki między
pojęciami
- szybko kojarzy fakty, informacje
- potrafi uzupełniać i analizować różne treści
- wyciąga trudne wnioski
- dokonuje trafnych skojarzeń
- generuje ciekawe, niekonwencjonalne
pomysły
na rozwiązywanie różnych problemów
- potrafi zaprezentować własny punkt widzenia
Mowa komunikowania się - mówi poprawnie pod względem
artykulacyjnym, gramatycznym
- poprawnie formułuje zdania i wypowiedzi
złożone
- chętnie zabiera głos
- łatwo werbalizuje własne myśli
Czytanie

Pisanie

Liczenie

Wiadomości i umiejętności szkolne - opanował na poziomie bardzo dobrym
wiadomości i umiejętności szkolne – ponad
podstawę programową
Charakter funkcjonowania ucznia w środowisku rówieśniczym - potrafi nawiązywać i podtrzymywać
pozytywne relacje interpersonalne
- potrafi współpracować w grupie
- przestrzega obowiązujące normy i zasady
- jest lubiany przez rówieśników i nauczycieli
- systematycznie uczęszcza do szkoły
- inicjuje różne zadania na rzecz szkoły, klasy
- jest aktywny, uczynny, chętnie pomaga
innym
- w sytuacji potrzeby potrafi pomagać innym
- nie ulega presji otoczenia, ma swoje zdanie
Środowisko rodzinne ucznia - rodzice są zainteresowani edukacją dziecka
- współpracują z nauczycielami w sprawach
związanych z funkcjonowaniem dziecka w
szkole
- rodzice zapewniają dziecku odpowiednie
warunki do nauki domowej
- rodzice dobrze motywują dziecko do nauki
- w sytuacjach trudności dziecka w nauce
rodzice
wspierają e w ich pokonywaniu
- rodzice są na bieżąco zainteresowani sytuacją
szkolną dziecka
Wyświetleń: 956


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.