Katalog

Lucyna Dziadkiewicz, 2014-01-10
Dzikowice

Awans zawodowy, Bazy danych

Zestawienie bibliograficzne

- n +

Szprotawa 2013

SZEŚCIOLATEK U PROGU NAUKI SZKOLNEJ

Zestawienie bibliograficzne za lata 1993-2013
Wybór i opracowanie Lucyna Dziadkiewicz

Wydawnictwa zwarte
1. DOJRZAŁOŚĆ szkolna / Renata Stefańska-Klar // W : Psychologia rozwoju
człowieka. T.2. Charakterystyka okresów życia człowieka / red. nauk.
Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. – Warszawa : PWN, 2006. –
303 s.
2. DORADCA nauczyciela sześciolatków : materiały metodyczne dla
nauczycieli oprac. w wyniku projektu „Badanie gotowości szkolnej
sześciolatków” zrealizowanego w Centrum Metodycznym Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego. – Warszawa : CMPPP, 2006 . – 7 cz.
3. ENCYKLOPEDIA pedagogiczna XXI wieku. T.1., A-F / red. prowadzący
encyklopedii Ewa Różycka; red. nauk. i przewodn. kom. red. Tadeusz Pilch. –
Warszawa : „Żak”, 2003. – 1208 s.
4. IIG, Frances L.
Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat : poradnik dla rodziców,
psychologów i lekarzy / Frances L. Iig, Louise Bates Ames, Sidney M. Baker.
– Gdańsk : GWP, 2006. – 359 s.
5. SCHAFFER Rudolph H. : Psychologia dziecka / Rudolph H. Schaffer. –
Warszawa : PWN, 2006, – 404 s
6. SKAŁBANIA, Barbara
Poradnictwo pedagogiczne : przegląd wybranych zagadnień / Barbara
Skałbania. – Kraków : Wydaw. „Impuls”, 2009. – 196 s.
7. SZEŚCIOLATKI w Polsce : raport 2006. Diagnoza badanych sfer rozwoju
/ pod red. Aldony Kopik. – Kielce : Wydaw. TEKST, 2007. – 249 s.
8. VASTA, Ross
Psychologia dziecka / Ross Vasta, Marshall M. Haith, Scott A. Miller. –
Warszawa : WSiP, 2004. – 768 s.
9. WALOSZEK, Danuta
Nauczyciel i dziecko : organizacja warunków edukacji przedszkolnej /
Danuta Waloszek. – Zielona Góra : ODN, 1998. – 199 s.
10. WALOSZEK, Danuta : Przygotowanie dzieci sześcioletnich do zadań
szkolnych / Danuta Waloszek. – Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły
Pedagogicznej, 1993. – 200 s
11. WALOSZEK, Danuta
Rola zadań w wychowaniu dzieci w wieku przedszkolnym / Danuta
Waloszek. – Zielona Góra : ODN, 1993. – 172 s.
12. WILGOCKA-OKOŃ, Barbara
Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich / Barbara Wilgocka-Okoń. –
Warszawa : „ŻAK”, 2003. – 115 s.
Artykuł w wydawnictwie ciągłym
13. AL.-KHAMISY, Danuta
Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej - od
obserwacji do diagnozy całościowej / Danuta Al.-Khamisy // Szkoła
Specjalna. – 2010, nr 5, s. 346-357
14. BANACH, Czesław
Wyzwania i zadania polskiej edukacji w latach 2012-2025 / Czesław
Banach // Nowa Szkoła. – 2013, nr 3, s. 3-11
15. BILEWICZ-KUŹNIA, Barbara
W lubelskich szkołach : w przededniu obowiązkowej edukacji dzieci
i sześcioletnich / Barbara Bilewicz-Kuźnia, Teresa Parczewska //
Życie Szkoły. – 2009, nr 9, s. 30-35
16. BREJNAK, Wojciech
Sześciolatki a nauka szkolna. [Cz. 1] / Wojciech Brejnak // Życie
Szkoły. – 2009, nr 9,s. 48-52
17. BREJNAK, Wojciech
Sześciolatki a nauka szkolna. [Cz. 2] / Wojciech Brejnak // Życie
Szkoły. – 2009, nr 10, s. 52-56
18. BRZEZIŃSKA, Anna I.
Jak zmienia się dziecko w wieku przedszkolnym ? / Anna I. Brzezińska,
Małgorzata Rękosiewicz // Remedium. – 2011, nr 5, s. 4-5
19. BRZEZIŃSKA, Anna I.
Kiedy sześciolatek może być dobrym uczniem? / Anna I. Brzezińska,
Dominika Szymańska // Remedium. – 2012, nr 10, s. 4-5
20. BRZEZIŃSKA, Anna I.
Sześciolatek w szkole – zadania rodziny i szkoły – cz.1 / Anna I. Brzezińska,
Dominika Szymańska // Remedium. – 2012, nr 11, s. 4-5
21. BRZEZIŃSKA, Anna I.
Sześciolatek w szkole – zadania rodziny i szkoły – cz.2 / Anna I. Brzezińska,
Dominika Szymańska // Remedium. – 2012, nr 12, s. 4-5
22. BRZEZIŃSKA, Anna I.
Wczesna edukacja a rozwój dziecka / Anna I. Brzezińska // Remedium. –
2011, nr 5, s. 1-3
23. BRZEZIŃSKA, Anna I.
Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku od 5 do 7 lat a ich gotowość do
radzenia sobie z wyzwaniami szkoły / Anna I. Brzezińska, Joanna
Matejczuk, Anna Nowotnik // Edukacja. – 2012, nr 1, s. [7]-22
24. DĄBEK, Krystyna
Sześciolatek w szkole / Krystyna Dąbek // Życie Szkoły. – 2011, nr 2,
s. 5-10
25. GABRYELAK, Ewa
Szanse edukacyjne i emocjonalna gotowość szkolna dzieci 6-letnich z
małych przedszkoli / Ewa Gabryelak // Nauczanie Początkowe :
kształcenie zintegrowane. – 2011/2012, nr 1, s. 88-93
26.GAWEŁ, Małgorzata
Sześciolatek do szkoły? / Małgorzata Gaweł // Wychowanie w
Przedszkolu. – 2008, nr 8, s. 56-57
27. GODLEWSKA, Aleksandra
Sześciolatki na start / Aleksandra Godlewska // Życie Szkoły. – 2011,
nr 8, s. 62-64
28. JASTRZĘBSKA, Lidia
Edukacja AD 2011 – spór o sześciolatki / Lidia Jastrzębska // Nowa
Szkoła. – 2012, nr 1, s. 3-6
29. JASTRZĘBSKA, Lidia
Sześciolatki… na potem / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła. – 2009,
nr 2, s. 4-10
30. JUREWICZ, Monika
Jakie są oczekiwania rodziców dzieci sześcioletnich wobec szkoły? /
Monika Jurewicz // Nowa Szkoła. – 2007, nr 3, s. 14-18
31. KAMIŃSKA, Krystyna
Sześciolatek na rozdrożu : lata 2009-2012 w polskim ustawodawstwie
oświatowym / Krystyna Kamińska // Wychowanie w Przedszkolu. –
2011, nr 1, s. 4-10
32. KAMIŃSKA-JUCKIEWICZ, Małgorzata
Wychowanie przedszkolne w dobie zmian / Małgorzata Kamińska-
Juckiewicz // Nowa Szkoła. – 2010, nr 3, s. 4-12
33. KIENIG, Anna
Początek nauki w szkole - przejście rozwojowe i edukacyjne :
przegląd badań / Anna Kienig // Edukacja. – 2009, nr 3, s. 89-95
34. KIENIG, Anna
Sześciolatek w szkole : społeczno-emocjonalne wymiary przejścia
edukacyjnego / Anna Kienig // Edukacja. – 2011, nr 3, s. 50-56
35. KOPIK, Aldona
Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej / Aldona Kopik //
Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 9, s. 5-12
36. KOŹNIEWSKA, Elżbieta
Badanie gotowości szkolnej sześciolatków / Elżbieta Koźniewska //
Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 3, s. 11-15
37. KWAŚNIEWSKA, Małgorzata
Kompetencje dziecka na progu szkoły określone nową podstawą
programową / Małgorzata Kwaśniewska // Nauczanie Początkowe :
kształcenie zintegrowane. – 2010/2011, nr 2, s. 69-80
38. KWAŚNIEWSKA, Małgorzata
Rozwijanie postawy dialogowej dzieci sześcioletnich / Małgorzata
Kwaśniewska // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. –
2009/2010, nr 1, s. 90-93
39. LELONEK, Marian
Obniżanie wieku szkolnego uczniów / Marian Lelonek // Nowa
Szkoła. – 2008, nr 4, s. 4-9
40. MAZUR, Agnieszka
Adaptacja dzieci do środowiska szkolnego - opisy przypadków /
Agnieszka Mazur ,Izabela Chojnowska-Ćwiąkała // Nauczanie
Początkowe : kształcenie zintegrowane. – 2010/2011, nr 4, s. 81-89
41. MELON, Alicja
Sześciolatek na progu szkoły : alarm dla logopedów / Alicja Melon //
Życie Szkoły. – 2009, nr 6, s. 22-25
42. MORAWSAKA, Karolina
Okres wczesnoszkolny – wiek pracowitości / Karolina Morawska // Życie
Szkoły. – 2013, nr 5, s. 40-42
43. NADROWSKA, Katarzyna
Jak wspomagać rozwój motoryczny dziecka sześcioletniego? /
Katarzyna Nadrowska // Życie Szkoły. – 2011, nr 8, s. 48-56
44. NAROŻNIK, Małgorzata
Co dalej z sześciolatkami? / Małgorzata Narożnik // Wychowanie w
Przedszkolu. – 2009, nr 8, s. 35-36
45. OSTASZEWSKA, Ewelina
Sześciolatki w szkole – niekończąca się historia… / Ewelina Ostaszewska //
Nowa Szkoła. – 2013, nr4, s. 3-9
46. PETER, Tadeusz
Dziecko sześcioletnie w szkole… / Tadeusz Peter // Nowa Szkoła. –
2011, nr 7, s. 61-62
47. PIOTROWSKA, Aleksandra
O rozwoju sześciolatka / Aleksandra Piotrowska // Wychowanie w
Przedszkolu. – 2007, nr 6, s. 14-20
48. RATAJEK, Aneta
Dziecko 6-letnie w szkole / Aneta Ratajek // Nauczanie Początkowe :
kształcenie zintegrowane. – 2009/2010, nr 1, s. 82-89
49. RAWECKA, Joanna
Idę do szkoły / Joanna Rawecka, Ewa Nawrocka // Remedium. –
2010, nr 4, s. 4-5
50. SKOWROŃSKA, Aleksandra
Dojrzałość emocjonalna dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki /
Aleksandra Skowrońska // Życie Szkoły. – 2009, nr 7, s. 13-18
51. STEFAŃCZYK, Katarzyna
Propozycja scenariusza zajęć dla dzieci 6-letnich / Katarzyna Stefańczyk //
Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. – 2012/2013, nr 3, s. 67
52. STĘPNIAK, Katarzyna
Diagnoza przedszkolna / Katarzyna Stępniak // Wychowanie
w Przedszkolu. – 2010,nr 2, s. 23-28
53. SZCZEPANIAK, Agata
Rozwój emocjonalny w wieku przedszkolnym / Agata Szczepaniak, Anna
Wasik // Remedium. – 2011, nr 12, s. 6-7
54. SZKOLAK, Anna
Scenariusz spotkania adaptacyjnego z dziećmi 6-letnimi objętymi
obowiązkiem szkolnym i ich rodzicami / Anna Szkolak // Nauczanie
Początkowe : kształcenie zintegrowane. – 2009/2010, nr 2, s. 67-70
55. SZUMILAS, Ewa M.
Zdrowie i rozwój polskich sześciolatków / Ewa Małgorzata Szumilas //
Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 6, s. 5-13
56. WOLNY-NIEDZIELSKA, Aleksandra
Gotowość zdrowotna dziecka do podjęcia nauki - wybrane
zagadnienia / Aleksandra Wolny-Niedzielska // Nauczanie
Początkowe : kształcenie zintegrowane. – 2010/2011, nr 1, s. 74-80
57. ZBRÓG, Zuzanna
Dylematy decyzyjne rodziców sześciolatków / Zuzanna Zbróg //
Nowa Szkoła. – 2009, nr 7, s. 4-9
58. ZBRÓG, Zuzanna
Perspektywy oceny jakości zmian w oświacie / Zuzanna Zbróg //
Nowa Szkoła. – 2009, nr 9, s. 4-10

Wyświetleń: 1044


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.