Katalog

Kalina Łukaszów, 2014-01-20
brzeg

Edukacja dla bezpieczeństwa, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

- n +

Nauczyciel kontraktowy
mgr Kalina Łukaszów

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Nazwa placówki: Zespół Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013 r.
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2016 r.

§ 7 ust.1 pkt. 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
a)Zadania
b)Formy realizacji
c)Termin
d)Dowody realizacji
1.a)Uczestniczenie w pracach organów szkoły.
b)Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym;
c)Wg harmonogramu posiedzeń Rady Pedagogicznej
d)Lista obecności
2. a)Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
b)Współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez, np.:
- dyskoteki
- dzień dziecka
- dni otwarte
c)Cały okres stażu
d)Potwierdzenie
3.a) Realizowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
b)Ocenianie uczniów wg kryteriów w nim zawartych.
b*)Przygotowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania zgodnego z WSO obowiązującego w roku szkolnym 2013-2014
c)Cały okres stażu
c*)Wrzesień 2013
d)Notatka
d*)PSO
4. a)Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.b)Organizacja i uczestnictwo w różnych formach upowszechniania kultury .
Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych.
c)Cały okres stażu
d)Zapisy w dzienniku
5.a)Zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków
uczniom.
b)Opieka nad uczniami w czasie lekcji i poza lekcjami.
b*)Sprawowanie dyżurów w czasie przerw między lekcjami.
c)Cały okres stażu
c*)Cały okres stażu
d)Zapisy w dzienniku
d*)Plan dyżurów
§ 7 ust.1 pkt. 2
Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
a)Zadania
b)Formy realizacji
c)Termin
d)Dowody realizacji
1.a) Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
b)Uczestnictwo w radach szkoleniowych i kursach organizowanych na terenie szkoły.
c)W okresie trwania stażu
d)Notatki
2. a)Udział w pracach zespołu przedmiotowego.
b)Analiza osiągnięć uczniów.
c)Cały okres stażu
d)Notatki
3.a) Udział w różnych formach pozaszkolnego doskonalenia zawodowego.
b)Udział w konferencjach szkoleniowych i warsztatach metodycznych
c)Cały okres stażu
d)Potwierdzenie
4.a)Tworzenie własnego warsztatu pracy.
b)Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism, prezentacji multimedialnych itp.
b*)Opracowywanie testów, sprawdzianów
b**)Przygotowanie scenariuszów lekcji edukacji dla bezpieczeństwa
b***)Opracowanie planu pracy dydaktycznej na dany rok szkolny – stworzenie rozkładów materiału z edukacji dla bezpieczeństwa i wychowania do życia w rodzinie
c)c*)c**)c***)Cały okres stażu
d)Segregator z materiałami
d*)Testy
d**)Scenariusze
d***Rozkłady materiału
5. a)Orientacja w nowościach dotyczących nauczania wychowania do życia w rodzinie i edukacji dla bezpieczeństwa.
b)Lektura czasopism dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, wykorzystywanie poznanych metod pracy na lekcjach.
c)Cały okres stażu
d)Notatki, kserokopie
6. a)Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych, dokonywanie korekt, porównywanie wyników i skuteczności podejmowanych działań.
b)Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli.
b*)Przeprowadzenie zajęć otwartych z zakresu nauczanego przedmiotu
c)c*)Cały okres stażu
d)Arkusze hospitacyjne
d*)Konspekty
7. a)Współpraca z innymi nauczycielami
b)Współpraca z nauczycielami podczas organizacji imprez szkolnych, konkursów itp.
c)Cały okres stażu
d)Notatki
§ 7 ust.1 pkt. 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, (…) z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której [nauczyciel] odbywa staż
a)Zadania
b)Formy realizacji
c)Termin
d)Dowody realizacji
1.a) Analiza dokumentacji
b)Ustawa o systemie oświaty,
b*)Karta Nauczyciela,
b**)Rozporządzenie MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
b***)Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
b****)Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego
c)Okres stażu
c*)c**)c***)c****)Wrzesień 2013
d)d*)d**)d***)d****)Notatki
2.a) Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
b)Śledzenie i gromadzenie nowych przepisów prawa oświatowego
c)Cały okres stażu
d)Notatki, kserokopie dokumentów
§ 7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach(…)
a)Zadania
b)Formy realizacji
c)Termin
d)Dowody realizacji
1.a)Poznanie procedury awansu zawodowego
b)Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego wrzesień 2010
c)Wrzesień 2013
d)Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
2.a)Współpraca z opiekunem stażu
b)Zawarcie kontraktu i ustalenie zasad współpracy.
b*)Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
b**)Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
b***)Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli-wnioski z obserwacji.
b****)Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje, opracowanie konspektów zajęć.
b*****)Opracowanie projektu sprawozdania.
c)Wrzesień 2013
c*)Wrzesień 2013
c**)Wrzesień 2013
c***)Cały okres stażu
c****)Cały okres stażu
c*****)Cały okres stażu
d)Notatki
d*)Projekt planu
d**)Notatki
d***)Notatki
d****)Konspekt z lekcji, wnioski z lekcji.
d*****)Sprawozdanie
3.a)Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
b)Analiza programów nauczania.
b*)Stosowanie aktywizujących metod nauczania.
b**)Opracowanie pomocy dydaktycznych – mapy myśli, postery, testy.
b***)Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.
c)c*)c**)c***)Cały okres stażu
d)Notatki
d*)Notatki
d**)Segregator z materiałami dodatkowymi
d***)Notatki
4.a)Doskonalenie zawodowe, podejmowanie różnych form doskonalenia wiedzy z zakresu nauczania edukacji dla bezpieczeństwa i wychowania do życia w rodzinie oraz umiejętności wychowawczych
b)Udział w konferencjach i spotkaniach
b*)Warsztaty
b**)Szkolenia
b***)Rozpoczęcie i ukończenie kursu kwalifikacyjnego z oligofrenopedagogiki
c)c*)c**)c* **)Cały okres stażu
d)d*)d**)d***)Notatki, zaświadczenia, dyplomy
5. a)|Prowadzenie dokumentacji szkolnej
b)Terminowe zapisy w dziennikach klasowych, etc.
c)Cały okres stażu
d)Notatki
6.a)Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
b)Gromadzenie świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, notatek itp.
b*)Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
c)c*) Maj/czerwiec 2016
d)Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne okres trwania stażu
d*)Sprawozdanie
§ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
a)Zadania
b)Formy realizacji
c)Termin
d)Dowody realizacji
1.a) Zapoznanie się z potrzebami, problemami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów oraz diagnoza problemów społecznych i cywilizacyjnych.
b)Obserwacja własna.
b*)Rozmowy z uczniami.
b**)Wnioski wyciągane z obrad Rady Pedagogicznej poświęconej problemom wychowawczym w naszej szkole.
c)c*)c**)Cały okres stażu
d)d*)d**)Notatki
2. a)Przygotowanie gazetek ściennych o różnorodnej tematyce.
b)Gazetka ścienna (na korytarzu i w salach lekcyjnych).
c)Wg harmonogramu
d)Potwierdzenia
3. a)Współorganizowanie i udział w realizacji projektów edukacyjnych.
b)Projekty edukacji dla bezpieczeństwa i interdyscyplinarne wykorzystujące metody aktywizujące.
c)Wg harmonogramu
d)Potwierdzenie, notatki
4. a)Współpraca z rodzicami
b)Konsultacje.
b*)Spotkania z rodzicami w ramach wywiadówek
c)c*)Cały okres stażu
d)Notatki
5. a)Praca z uczniem zdolnym
b)Udział w przygotowywaniu uczniów do konkursów.
b*)Przygotowywanie dodatkowych zadań dla uczniów zdolnych, następnie ich sprawdzanie i zaopatrywanie w informację zwrotną.
c)Cały okres stażu
d)Notatki
6. a)Praca z uczniem słabym
b)Przygotowywanie zadań dostosowanych poziomem trudności do możliwości ucznia słabego.
c)Cały okres stażu
d)Potwierdzenie
7. a)Kontakty z psychologiem i pedagogiem szkolnym
b)Konsultacje dotyczące poszczególnych uczniów.
c)Cały okres stażu
d)Notatki
§ 7 ust.2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
a)Zadania
b)Formy realizacji
c)Termin
d)Dowody realizacji
1.a) Publikowanie własnych prac
b)Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW.c)Cały okres stażu
d)Plan rozwoju
2. a)Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy pedagogicznej
b)Przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową.
b*)Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż
b**)Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu
b***)Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku.
b****)Opracowanie przy użyciu różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów.
b*****)Uzyskiwanie wiedzy o szkoleniach ze stron WWW dotyczących awansu lub poprzez pocztę elektroniczną (wydawnictwa i firmy szkoleniowe).
c)c*)c**)c***)c****)c*****)Cały okres stażu
d)Dokumentacja
d*)Notatki
d**)Scenariusze lekcji
d***)Dokumentacja
d****)Segregator z materiałami dodatkowymi
3. a)Wykorzystanie komputera przez uczniów
b)Zachęcanie uczniów do przekazywania zadanych prac w formie multimedialnej lub pocztą elektroniczną.
b*)Realizowanie przez uczniów projektów wymagających posługiwania się komputerem
i Internetem (m.in. prezentacje multimedialne)
b**)Lekcje powtórzeniowe z wykorzystaniem ćwiczeń zamieszczonych przez wydawnictwo w Internecie
c)c*)c**)Cały okres stażu
d)Płyty CD-ROM
d*)Projekty na CD-ROM,
d**)Notatki
§ 7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
a)Zadania
b)Formy realizacji
c)Termin
d)Dowody realizacji
1. a)Współpraca z bibliotekami
b)Korzystanie ze zbiorów bibliotek publicznych i Biblioteki Klubu Wojskowego (nowości książkowe, czasopisma).
c)Cały okres stażu.
d)Notatki
2.a) Doskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej
b)Pogłębianie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej poprzez odpowiednią lekturę
b*)Udział w szkoleniach, warsztatach z zakresu pedagogiki i psychologii oraz pracy wychowawczej
c)c*)Cały okres stażu
d)Wykaz wykorzystanej literatury
d*)Zaświadczenia z odbytych szkoleń
§ 7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
a)Zadania
b)Formy realizacji
c)Termin
d)Dowody realizacji
1.a) Dalsze poznawanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
b)Analiza przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły, dokumentów prawa wewnątrzszkolnego i dokumentacji szkolnej.
b*)Udział w Radach Pedagogicznych poświęconych tworzeniu i wdrażaniu w/w dokumentów szkolnych.
c)c*)Cały okres stażu
d)d*)Notatki
2.a) Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do poradni psychologiczno-pedagogicznej
b)Rozmowy indywidualne, pomoc w organizacji spotkań dla rodziców uczniów z przedstawicielami instytucji wspierającymi proces wychowania dziecka
c)Cały okres stażu
d)Opinie Poradni Psychologiczno – - Pedagogicznej
3. a)Dzielenie się wiedzą z koleżankami i kolegami ubiegającymi się o stopień nauczyciela mianowanego
b)Służenie pomocą, wskazówkami, własną biblioteczką aktów prawa oświatowego i własnymi materiałami multimedialnymi innym nauczycielom będącym w trakcie stażu.
c)Cały okres stażu
d)Notatki
4. a)Posługiwanie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu
b)Stosowanie aktów prawa oświatowego w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowania prezentacji dorobku i przygotowania się do egzaminu kwalifikacyjnego.
c)Cały okres stażu
d)Notatki
5. a)Udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych
b)Praca w ramach posiedzeń Rady Pedagogicznej.
b*)Udział w pracach zespołu przedmiotowego.
c)Cały okres stażu
d)Notatki
6.a)Udział w pracach różnorodnych komisji – egzaminacyjnej, konkursów, przedmiotowych, itp.
b)Praca w odpowiednich komisjach
c)Cały okres stażu
d)Potwierdzenie


Brzeg, dnia………………………… ......................... Podpis nauczyciela

Wyświetleń: 804


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.