Katalog

Piotr Woźnica, 2014-01-21
Siedlce

Pedagogika, Prezentacje

agresja

- n +

AGRESJA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY – SKĄD SIĘ BIERZE I JAK JEJ ZAPOBIEGAĆ?
Cele prezentacji:
Uświadomienie problemu jakim staje się nasilające się wśród dzieci i młodzieży zjawisko agresji.

Zapoznanie z pojęciem i różnymi formami zachowań agresywnych.

Zapoznanie z psychologicznym mechanizmem powstawania agresji u człowieka.

Dostarczenie najważniejszych wiadomości dotyczących przyczyn agresywnych zachowań wśród dzieci i młodzieży.

Zapoznanie ze sposobami postępowania z dziećmi przejawiającymi zachowania agresywne.

Uświadomienie możliwości podejmowania od najmłodszych lat działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu agresji.

Wyniki ankiety anonimowej przeprowadzonej w klasie wśród 28 uczniów
1. Czy miałeś do czynienia z agresją?
TAK - 22 uczniów
NIE – 6 uczniów

2. Jeżeli TAK to z jaką formą agresji?
FIZYCZNĄ – 8 uczniów
SŁOWNĄ – 18 uczniów

3. Byłeś jej:
OBSERWATOREM – 20 uczniów
UCZESTNIKIEM – 7 uczniów

4. Jeśli BYŁEŚ uczestnikiem, to:
ATAKOWAŁEŚ KOGOŚ – 3 uczniów
BRONIŁEŚ SIĘ – 6 uczniów

5. W jakim miejscu doświadczyłeś agresji?
W SZKOLE – 15 uczniów
W DOMU – 9 uczniów
NA PODWÓRKU – 10 uczniówAgresja – to każde zamierzone działanie mające na celu wyrządzenie komuś lub czemuś szkody, straty, bólu.

Przykłady sytuacji z zachowaniami agresywnymi:
Kasia przynosi na lekcję ulubioną książkę Ewy. Ewa chce pożyczyć książkę od koleżanki, ale Kasia jej odmawia. W czasie przerwy Ewa kradnie książkę.

Nauczyciel w czasie lekcji skrytykował Michała. Po skończonych lekcjach do Michała podszedł kolega, który chciał się umówić z nim na mecz. Michał powiedział koledze: „Odczep się i daj mi spokój”.

Paczka chłopców z bloku włóczyła się po osiedlu. Nudzili się, byli niezadowoleni, nie wiedzieli , co mają ze sobą zrobić. Jeden z nich wywrócił kosz na śmieci, drugi rzucił kamieniem w grupkę małych dzieci. Chwilę później włamali się do piwnicy.
MECHANIZM POWSTAWANIA AGRESJI
AGRESJA


FRUSTRACJA


POTRZEBA
(niezaspokojona)
PODSTAWOWE POTRZEBY DZIECI:
bycie wartościowym człowiekiem
potrafienie czegoś
bycie społecznie akceptowanym
poczucie przynależności do rodziny lub grupy
Źródła agresji:
dom rodzinny
szkoła
grupa rówieśnicza
media
Jakie czynniki i sytuacje mogą sprzyjać powstawaniu agresji?
w domu (grupa I)
niewłaściwe postawy wychowawcze rodziców (zbytnia pobłażliwość lub rygoryzm, brak zgodności co do metod wychowawczych);
brak opieki i kontroli (najczęściej ze strony matki);
apodyktyczność, przejawiająca się: brutalnym traktowaniem, biciem, ostrymi wybuchami gniewu;
wrogi lub obojętny stosunek uczuciowy jednego z rodziców;
brak harmonijnego współżycia w rodzinie;
negatywne wzorce zachowań prezentowane przez rodziców;
cechy odziedziczone.

w szkole (grupa II)
obowiązki związane z uczęszczaniem do szkoły (uczeń musi chodzić do szkoły, przebywać w zamkniętej przestrzeni, odrabiać lekcje itp.);
konieczność podporządkowania się cudzym decyzjom;
ograniczanie wyboru działania;
presję czasową – np. ponaglanie ucznia do szybszego mówienia, czytania lub pisania;
niesprawiedliwe ocenianie;
częste upomnienia – np. wytykanie wad;
nadmierne zagęszczenie w szkole (np. ciasne korytarze, przepełnione klasy).

wśród rówieśników (grupa III)
Im starsze dziecko, tym bardziej znaczący staje się wpływ rówieśników. Grupy uczą współdziałania, dają poczucie bezpieczeństwa i przynależności, stwarzają możliwość wymiany poglądów, warunki do podejmowania bardziej śmiałych i odważnych zachowań. Mogą też zachęcać i dopingować do podejmowania zachowań ryzykownych, w tym agresywno-przemocowych. Grupa rówieśnicza może także modelować takie zachowania i osłabiać poczucie indywidualnej odpowiedzialności.


w kontaktach z mediami (grupa IV)
Badania wskazują, że pokazywane czy też publikowane obrazy i informacje mają wpływ na modelowanie zachowań agresywnych, zwłaszcza u dzieci i młodzieży. Media często prezentują przemoc w różnorodnych formach i przejawach. Im młodsze dziecko, tym większe prawdopodobieństwo, że będzie miało trudność w odróżnianiu fikcji od realiów otaczającego środowiska. Eksponowane w mediach przemoc i agresja mają wpływ na wzrost tolerancji wobec tych zjawisk i zwiększają gotowość do przejawiania zachowań agresywno-przemocowych, zaburzają także poczucie bezpieczeństwa, prowadząc do powstawania lęków i niepokojów.

Przyczyny agresji:
Niemożność zrealizowania celów, jakie dziecko samo sobie wyznaczyło lub narzuciło mu otoczenie.
Odrzucanie lub brak pozytywnych wzorców.
Codzienna obserwacja np. zachowań agresywnych w telewizji.
Trudność w skutecznym odróżnieniu dobra od zła.
Nieumiejętność spędzania właściwie wolnego czasu, nuda.
Kiedy otoczenie, w którym przebywa dziecko ma wpływ na powstanie zachowań agresywnych?
gdy dziecko często ma do czynienia z przemocą;
gdy w rodzinie obserwujemy brak zainteresowania sprawami dziecka.


Jakie uczucia rodziców, opiekunów i wychowawców sprzyjają zapobieganiu agresji u dzieci?
Najlepszym sposobem walki z agresją u dzieci jest okazywanie im:
zrozumienia
zainteresowania
wsparcia
akceptacji
cierpliwości
pomocy
empatii
opieki
czułości
życzliwości
konsekwencji

Jak skutecznie przeciwdziałać przemocy?


zastąpić dotychczasowe zachowania przemocowe- zachowaniami pozytywnymi
dowartościowywać pozytywne zachowania osób sprawiających trudności wychowawcze
pomagać w rozwijaniu talentów i wykorzystywaniu mocnych stron dla dobra innych
ułatwiać kontakty z psychologiem, terapeutą, pedagogiem
powoływać specjalne instytucje, które wspomogą rodziców i szkołę
organizować zajęcia edukacyjne, które pomogą w nauce, zaspokajaniu własnych potrzeb w pozytywny sposób

Jak skutecznie bronić się przed przemocą i agresją?
informować osoby dorosłe o doznanej przemocy (np. nauczycieli, rodziców, policję)
przede wszystkim wołać o pomoc, najlepiej ,,PALI SIĘ!”
nie ulegać szantażom i pokusom – być asertywnym
unikać kontaktu z osobami agresywnymi lub je ignorować
porozmawiać z osobą wywołującą agresję - „oko w oko” bez świadków
unikać miejsc, gdzie stosuje się przemoc i agresję
zadzwonić na „Niebieską Linię”

Do prezentacji wykorzystano:
Agresja i przemoc w szkole. Jak sobie z tym radzić? – M. Kątna
Obyś cudze dzieci ...wychowywał-M. Sakowska, J. Sikora, A. Zwirblińska
Materiały, opracowania i ankiety dostępne w Zespole Szkół Nr … w …


Wyświetleń: 719


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.