Katalog

Justyna Tarkawian, 2014-01-30
Łuków

Język rosyjski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

- n +

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanegomgr Justyna Tarkawian

Nauczyciel języka rosyjskiego w Zespole Szkół w Serokomli
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013 r.

Data zakończenia stażu: 31.05.2016 r.
Wstęp


Informacje o nauczycielu


 Imię (imiona) i nazwisko:
 Miejsce pracy: Zespół Szkół w Serokomli
 Stopień awansu zawodowego: Nauczyciel mianowany


Kwalifikacje


 Ukończenie dwuletnich zaocznych studiów II stopnia na Uniwersytecie im. Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Kierunek filologia, w zakresie filologii rosyjskiej. Tytuł zawodowy: magister.
 Ukończenie trzyletnich dziennych studiów zawodowych na kierunku filologia w zakresie rusycystyki na Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Tytuł zawodowy: licencjat.

CELE :

 Rozwijanie i doskonalenie sprawności uczniów w zakresie języka rosyjskiego.
 Pogłębianie wiedzy, umiejętności i kompetencji w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia nauczycieli.
 Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
 Podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy szkoły.
 Współdziałanie w opracowaniu i wdrażaniu programów rozwoju procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego szkoły.
 Kształtowanie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.
 Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowego.

Akty prawne awansu zawodowego nauczycieli

 Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli);
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593);
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz 393).

§8 ust.2 pkt. 1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, (…) w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

Zadania do realizacji Formy realizacji zadań Termin
Poznanie procedur awansu zawodowego 1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
2. Śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego.
VIII. 2013 r.
Cały okres stażu.
Poznanie i przeanalizowanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
Systematyczne analizowanie dokumentów szkoły: statutu, programu rozwoju szkoły, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, programu wychowawczego, programu profilaktycznego, itp.
Cały okres stażu.
Systematyczne poszerzenie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły. 1. Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły.
2. Systematyczne zapoznawanie się z literaturą pedagogiczną.
3. Praca w zespole wychowawczym i zespole nauczycieli języków obcych.
4.Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
5. Współtworzenie dokumentacji szkoły: program wychowawczy, program profilaktyki, regulaminy, itp.
6. Korekty i dostosowania w PSO.
7. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji do nauczania wczesnoszkolnego i wychowania przedszkolnego (studia podyplomowe).

Cały okres stażu
Współpraca z Samorządem Szkolnym oraz innymi wychowawcami przy organizacji uroczystości szkolnych.
1. Organizacja uroczystości szkolnych we współpracy z Samorządem Szkolnym oraz innymi nauczycielami. Cały okres stażu
Pedagogizacja rodziców Rozmowy z rodzicami na tematy związane z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi uczniów.
Cały okres stażu
Prowadzenie dodatkowych zajęć z uczniem zdolnym i słabym.
1. Diagnozowanie poziomu wiedzy uczniów, opracowywanie planów i organizacja zajęć z uczniem słabym i zdolnym. Cały okres stażu
Konstruowanie programów naprawczych.
Analiza wyników sprawdzianów, wyników egzaminów, wyciąganie wniosków do dalszej pracy. Cały okres stażu.
§8 ust.2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


Zadania do realizacji Formy realizacji zadań Termin
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej 1. Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej na zajęciach edukacyjnych. Przygotowywanie zajęć z wykorzystaniem technik multimedialnych.
2. Opracowywanie wyników sprawdzianów, egzaminów z wykorzystaniem technologii komputerowej.
3. Opracowanie wyników klasyfikacji śródrocznej i końcowo rocznej w formie papierowej i elektronicznej
4. Wypisanie świadectw szkolnych przy pomocy programu komputerowego.
5. Wykorzystanie programów komputerowych w realizacji niektórych lekcji (wzbogacenie, uatrakcyjnienie lekcji).
6. Przygotowanie pomocy dydaktycznych i narzędzi badawczych: sprawdzianów, testów, pomocy dydaktycznych, kart pracy, dyplomów
7. Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej (zgodnie z ich możliwościami) podczas przygotowywania różnych materiałów.
Cały okres stażu
Śledzenie aktualności na portalach internetowych. Zapoznanie się z aktualnościami zamieszczonymi na różnych portalach internetowych.
Cały okres stażu
Umieszczanie materiałów na stronach internetowych. Umieszczenie planu rozwoju zawodowego oraz innych opracowanych materiałów na stronach internetowych.
Cały okres stażu


§8 ust.2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


Zadania do realizacji Formy realizacji zadań Termin
Prowadzenie zajęć otwartych, lekcji koleżeńskich dla zainteresowanych nauczycieli.
Przygotowanie konspektów lekcji i przeprowadzenie zajęć. Cały okres stażu.
Aktywny uczestniczenie w pracach zespołu nauczycieli języków obcych. 1. Wymiana poglądów, spostrzeżeń, dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami.
2. Udział w pracy zespołu nauczycieli języków obcych podczas tworzenia planów pracy, opracowywania diagnoz, pomiarów itp.
Cały okres stażu.
Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Uczestnictwo w pracach Rady Pedagogicznej. Cały okres stażu
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
1. Opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć, testów. Cały okres stażu
Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.
Wspólne opracowywanie scenariuszy i prowadzenie uroczystości szkolnych. Cały okres stażu
§8 ust.2 pkt. 4 a.


Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.Zadania do realizacji Formy realizacji zadań Termin
Opracowanie i wdrożenie programu nauczania na dodatkowe zajęcia z języka rosyjskiego.
Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych. Podczas trwania stażu.
Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego zgodnego z programem wychowawczym szkoły dla prowadzonej klasy.
1. Praca podczas godzin wychowawczych.
2. Imprezy klasowe, wycieczki, diagnoza, ewaluacja. Podczas trwania stażu.
Opracowanie i wdrożenie szkolnego konkursu języka rosyjskiego.
Opracowanie i przeprowadzenie konkursu języka rosyjskiego. Okres stażu.
§8 ust.2 pkt. 4 c.
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania do realizacji Formy realizacji zadań Termin
Organizowanie imprez klasowych i szkolnych 1. Organizowanie uroczystości szkolnych i klasowych wynikających z kalendarza szkolnego.
2. Przygotowanie uczniów do występów z okazji różnych uroczystości obchodzonych w szkole.
3. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
4. Współpraca z innymi nauczycielami przy organizowaniu uroczystości o charakterze środowiskowym, wynikających z kalendarza uroczystości szkolnych.
Według kalendarza pracy szkoły.
Organizowanie konkursu szkolnego Zorganizowanie konkursu szkolnego dotyczącego kultury Rosji.
Okres stażu.
Podejmowanie działań wychowawczych we współpracy z innymi podmiotami. 1. Organizowanie spotkań z psychologiem szkolnym.
2. Organizowanie spotkań z pedagogiem szkolnym.
Okres stażu.§8 ust.2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.


Zadania do realizacji Formy realizacji zadań Termin

Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym, wychowawcami, nauczycielami. Spotkania i rozmowy z psychologiem i pedagogiem szkolnym, wychowawcami, nauczycielami. Wspólne rozwiązywanie problemów.
Okres stażu
Realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych nauczyciela wychowawcy w celu integracji społeczności klasowej, rozwoju i zapobiegania patologiom, 1. Imprezy klasowe.
2. Wycieczki.
3. Rozpoznawanie trudnej sytuacji wychowanków (kontakty z pedagogiem, rodzicami).
4. Aktywne pełnienie dyżurów nauczycielskich w trakcie przerw śródlekcyjnych – informacja zwrotna do wychowawców na temat zaobserwowanych podczas dyżurów problemów uczniów.
Okres stażu
Współpraca z rodzicami 1. Podjęcie prób zaangażowania rodziców w prace na rzecz klasy i szkoły.
2. Aktywna współpraca z klasową trójką klasową i Radą Rodziców.
Okres stażu.
Współpraca z wydawnictwami. 1. Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych.
2. Pozyskiwanie nagród na szkolny konkurs języka rosyjskiego.
3. Udział w konsultacjach. Okres stażu.

§8 ust.2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania do realizacji Formy realizacji zadań Termin
Poznanie sytuacji wychowanków, aktywna współpraca z rodzicami.
Rozmowy z wychowankami, rodzicami. Okres stażu.
Rozpoznanie i próba rozwiązania problemu. Opis, analiza i diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
Okres stażu.


Powyższy plan rozwoju zawodowego może ulec modyfikacji, w związku z nowymi zadaniami wynikającymi z planu pracy szkoły.


Serokomla, dnia 30 sierpnia 2013 r.

Opracowała:
Wyświetleń: 862


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.