Katalog

Ewa Rudnik, 2014-02-03
Miastko

Daniel Kirdzik
Edukacja europejska, Projekty edukacyjne

Projekt "Szkolne igrzyska- poznajeny Europę"

- n +

REALIZACJA PROJEKTU


I. NAZWA PROJEKTU:

„Szkolne Igrzyska - Poznajemy Europę”


II. CELE PROJEKTU:

Cel główny – pogłębienie i utrwalenie przez uczniów wiedzy o państwach europejskich.

Cele szczegółowe:
- poznanie geografii Europy;
- zapoznanie z europejską literaturą, sztuką, architekturą i zabytkami państw europejskich;
- kształtowanie postawy szacunku dla dokonań własnego narodu;
- podniesienie świadomości członkostwa w Unii Europejskiej.
- kultywowanie tradycji witania Wiosny

III. ROZMIAR PROJEKTU:

1. Czas trwania projektu 4godz.
2. Rodzaj i zasięg projektu: projekt jednoetapowy, przeznaczony dla I i II etapu kształcenia Szkoły Podstawowej w Słosinku.

IV. TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:

22.03.2010 r.


V. REALIZATORZY PROJEKTU:

Uczniowie klas I-III SP, IV-VI SP oraz nauczyciele SP w Słosinku.


VI. INSTRUKCJA DO PROJEKTU

Zadania do wykonania i ich adresaci oraz terminy realizacji zostały ujęte w poniższej tabeli.
Po wykonaniu zadań przewidzianych projektem, nastąpi ocena ich wykonania przez powołane komisje według ustalonych kryteriów.
GODZINA Oddział przedszkolny I – III SP IV – VI SP

7:45-8:15 Apel
Przydzielenie zadań do wykonania.
Apel
Przydzielenie zadań do wykonania. Apel
Losowanie zadania do wykonania.

8:20-9:05

Zajęcia warsztatowe:
Układanie puzzli – obrazek przedstawiający wybrane miasto europejskie
Prezentacja – wystawa
Zajęcia warsztatowe: wykonanie symboli narodowych wylosowanego/przydzielonego uprzednio państwa.
Prezentacja – wystawa. Zawody sportowe:
- rzuty do celu,
- wyścigi na czworakach – tyłem,
- tor przeszkód,
- wyścigi z piłeczką,
- wyścigi rzędów

9:10-9:55

Bajki Andersena- konkurs indywidualny
Zawody sportowe:
- Wyścigi wróbelków
- Skoki ze skakanką – sztafeta
– Chód w przysiadzie
- Bieg slalomem
- Skoki kangura
Wykonanie zadania konkursowego - Konkurs wiedzy o krajach Unii Europejskiej.

10:00-10:20
Przerwa obiadowa
Przerwa obiadowa

Przerwa obiadowa

10:25-11:10 Zawody sportowe:
- rzuty do celu,
- wyścigi na czworakach – tyłem,
- tor przeszkód,
- wyścigi z piłeczką, Wykonanie zadania konkursowego - Konkurs wiedzy o europejskich autorach bajek i bajkowych postaciach. Zajęcia warsztatowe:
Ułożenie i wykonanie piosenki o wylosowanym państwie UE.
Prezentacja.


11:15- 11:30 Podsumowanie dnia - wręczenie dyplomów i nagród. Podsumowanie dnia - wręczenie dyplomów i nagród. Podsumowanie dnia - wręczenie dyplomów i nagród.
11:35- 11:55 Pochód z Marzanną
Pochód z Marzanną
Pochód z Marzanną

12:00- 12:20 Obiad-drugie danie Obiad-drugie danie Obiad- drugie danie
REGULAMIN „DNIA EUROPEJSKIEGO” W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁOSINKU

1. W konkurencjach przewidzianych programem „Dnia europejskiego” aktywnie uczestniczą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Słosinku
w poszczególnych kategoriach wiekowych:
- klasy I-III SP;
- klasy IV-VI SP;

2. Konkurencje określone w programie obejmują kategorie:
- kategoria warsztatowa;
- kategoria sportowa;
- kategoria konkursowa.
3. Za udział w poszczególnych zadaniach uczestnicy otrzymują określoną ilość
punktów przewidzianą w regulaminie.
4. Zwycięża klasa, która uzyska największą łączną ilość punktów ze wszystkich konkurencji.
5. Wszystkie klasy uczestniczące w programie „Dnia europejskiego” otrzymują dyplom za każde wykonane zadanie.

ZASADY PRZEBIEGU ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH DLA UCZNIÓW
KLAS I-III SP

1. W ramach pierwszego punktowanego zadania uczniowie dowolną techniką plastyczną wykonują symbole narodowe (godło, flaga) przydzielonych wcześniej państw UE:
- kl. I – Polski;
- kl. II – Francji;
- kl. III – Szwecji.

2. Do wykonania pracy organizatorzy zapewniają arkusze białego papieru.

3. Z przygotowanych materiałów uczniowie poszczególnych klas wykonują punktowaną pracę plastyczną.
4. Przedstawiciele klas prezentują prace przed komisją o godz. 9:00


ZASADY I KRYTERIA PUNKTACJI

Komisja oceniająca przyznaje punkty za wykonane symbole narodowe od 0 do 3.
O ilości zdobytych punktów decyduje:
- zgodność pracy z określonymi symbolami;
- estetyka pracy i dokładność wykonania;
- ciekawa forma i technika wykonania.


ZASADY PRZEBIEGU ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SP

1. Przewodniczący klas losują podczas apelu nazwę państwa wraz z zadaniem konkursowym.
2. W ramach zajęć warsztatowych uczniowie przygotowują piosenkę o wylosowanym kraju UE.
3. Prezentacji piosenek uczniowie dokonują przed komisją o godz. 11:00


ZASADY I KRYTERIA PUNKTACJI

Komisja oceniająca przyznaje punkty za piosenkę od 0 do 3.
O ilości zdobytych punktów decyduje:
- ciekawy tekst związany tematycznie z wylosowanym państwem;
- oryginalność i poprawność wykonania.


ZASADY PRZEBIEGU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW
KLAS I-III SP

KONKURENCJE:

1. Wyścigi wróbelków
2. Skoki ze skakanką – sztafeta
3. Chód w przysiadzie
4. Bieg slalomem
5. Skoki kangura

PRZEBIEG I ZASADY PUNKTOWANIA KONKURENCJI

Ustalenia ogólne:

Do każdej konkurencji klasa typuje 4 osoby.
Każda osoba bierze udział tylko w jednej konkurencji.
1. W konkurencji „wyścigi wróbelków” wygrywa drużyna, która jako pierwsza wykona zdanie.
2. Zawodnicy pojedynczo startują i skacząc na skakance „rowerkiem” pokonują trasę do wyznaczonego punktu i wracają. Następnie przekazują skakankę kolejnej osobie, która wykonuje to samo zadanie. Wygrywa ta drużyna, która najszybciej wykona zadanie.
3. Wyścig w przysiadzie wykonują zawodnicy wszystkich klas startują jednocześnie (po jednej osobie z grupy). Wygrywa drużyna, która najszybciej ukończy wyścig.
4. Zawodnicy startują jednocześnie po jednej osobie z każdej drużyny i pokonują biegiem trasę slalomu. W trakcie wykonywania biegu zawodnicy muszą poprawności biegu. Wygrywa drużyna, która poprawnie i najszybciej wykona zadanie.
5. Zawodnicy skaczą w workach pokonując wyznaczona trasę. Skoki są ważne tylko bez zgubienia worka. Wracają i przekazują worek kolejnej osobie. Wygrywa najszybsza drużyna.

ZASADY PRZEBIEGU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW
KLAS IV-VI SP

KONKURENCJE:
1. Rzuty do celu
2. Wyścigi rzędów
3. Wyścigi na czworakach – tyłem
4. Tor przeszkód
5. Wyścigi z piłeczką

PRZEBIEG I ZASADY PUNKTOWANIA KONKURENCJI

1. Zawodnicy rzucają do celu, np. do wiaderka woreczkami. Każdy ma do dyspozycji dwa woreczki. Rzuty wykonujemy raz prawą, a raz lewą ręką. O zwycięstwie drużyny decyduje suma zdobytych punktów. Za każdy celny rzut przysługuje 1 punkt. Na koniec sumujemy punkty – wygrywa drużyna która zdobyła największą liczbę punktów.

2. Konkurencja druga to wyścigi na czworakach – tyłem. Pierwszy zawodnik trzyma piłkę koszykową na sygnał wykonuje podpór tyłem, przodem do kierunku kładąc piłkę na podbrzuszu przemieszczają się jak najszybciej do pachołka gdzie zostawia piłkę i wraca z powrotem - również na czworakach. Następny zawodnik staruje na czworakach bez piłki, zabiera ją w drodze powrotnej i przekazują kolejnemu zawodnikowi czekającemu na swój start który znowu ją zanosi i tak do ukończenia biegu przez ostatniego zawodnika. Wygrywa zespół który jako pierwszy ukończy konkurencję, uzyskując tym samym najwyższą liczbę punktów . Pozostałe zespoły otrzymują kolejno punkty pomniejszone o jeden.

3. Tor przeszkód
Zawodnicy każdej z drużyn wykonują konkurencje na czas – najpierw jedna drużyna później druga i trzecia. Wygrywa zespół który w jak najkrótszym czasie wykona zadanie. Punktacja jak w konkurencji drugiej.
Kolejność ustawienia przeszkód:
• materac (1)- przewrót w przód
• ławeczka (2)- przeciąganie się na ławeczce
• skakanka (3)- dziesięć skoków
• szarfa (4)- przełożenie dowolnym sposobem szarf
• materac (5) obiegnięcie materaca i wykonanie przewrotu w przód.


4. Zawodnicy każdej drużyny w ręku trzymają łyżeczkę z piłeczką po obiegnięciu pachołka przekazują łyżeczkę z piłeczką następnemu zawodnikowi.
• wygrywa zespół który pierwszy wykona zadanie. Punktacja, jak w konkurencji 2 i 3.

5. Zawodnicy ustawieni w rzędach. Zadaniem zawodników jest pokonanie dystansu do półmetka przekładając przez siebie (dowolnym sposobem) ułożone na trasie 4 obręcze "hula hop". Punktacja jak w konk. 2., 3. i 4.
ZASADY PRZEBIEGU ZAJĘĆ KONKURSOWYCH DLA UCZNIÓW
KLAS I-III SP

1. Uczniowie wraz z wychowawcami udają się do sali.
2. Uczniowie każdej klasy wybierają spośród siebie troje reprezentantów;
3. Trzyosobowe drużyny udzielają odpowiedzi na pytania przez podniesienie odpowiedniej tabliczki i wybranie jednej z trzech odpowiedzi.
Zawodnicy biorą udział w czterech konkurencjach:
- europejscy autorzy bajek,
- rozpoznawaniem tytułów bajek za pomocą rekwizytów,
- rozpoznawaniem bajek po przeczytaniu fragmentu tekstu
- rozwiązanie testu o postaciach bajkowych

ZASADY I KRYTERIA PUNKTACJI

Komisja oceniająca przyznaje punkty od 0 do 3.
O ilości zdobytych punktów decyduje:
- poprawność odpowiedzi;
- przestrzeganie wyznaczonego czasu na udzielenie odpowiedzi.

ZASADY PRZEBIEGU ZAJĘĆ KONKURSOWYCH DLA UCZNIÓW
KLAS IV-VI SP

1. Uczniowie wraz z wychowawcami udają się do sali.
2. Uczniowie każdej klasy wybierają spośród siebie troje reprezentantów, którzy będą brali udział w 4 zadaniach konkursowych:
1. „Kilka pytań o Europę”
2. Zagadki
3. „Lokomotywa”
4. „Krzyżówka europejska”
Ad.1. Drużyny losują zestawy 6 pytań, na które po upływie wyznaczonego czasu (3 min) odpowiada wyznaczona osoba.

Ad.2. Prowadzący czyta zagadki o krajach europejskich
Drużyny udzielają odpowiedzi po przeczytaniu tekstu.

Ad.3. Uczniowie otrzymują koperty z wypisanymi wyrazami, które muszą przyporządkować właściwemu państwu – wagonowi w pociągu przygotowanym wcześniej przez prowadzącego nauczyciela.

Ad. 4. Każda drużyna otrzymuje krzyżówkę, którą musi rozwiązać w ciągu 3 minut.

Rywalizację wygrywa drużyna, która w 4 konkurencjach zdobędzie największą ilość punktów.

ZASADY I KRYTERIA PUNKTACJI
Komisja oceniająca przyznaje punkty za zwycięstwo w 4 konkurencjach od 0 do 3.
O ilości zdobytych punktów decyduje:
- poprawność odpowiedzi;
- przestrzeganie wyznaczonego czasu na udzielenie odpowiedzi.

KARTA OCENY DLA CZŁONKÓW JURY W KATEGORII KLAS I-III SP
KLASY (punkty)
I II III
1. Zajęcia warsztatowe: wykonanie symboli narodowych wylosowanego/przydzielonego uprzednio państwa.

2. Sport
- wyścigi wróbelków

- skoki ze skakanką

- wyścigi par

- gonitwa szeregów

- skoki kangura

3. Konkurs wiedzy o europejskich autorach bajek i bajkowych postaciach
1. Test o bajkach.

2. Rozpoznawanie tytułów bajek na podstawie rekwizytów.

3. Rozpoznawanie autorów bajek- znajomość Andersena.

4. Konkurencja z balonami.

RAZEM

Podpisy członków Jury:

1. …………………………………
2. …………………………………
3. …………………………………
KARTA OCENY DLA CZŁONKÓW JURY W KATEGORII KLAS IV-VI SP
KLASY (punkty)
IV V VI
1. Zajęcia warsztatowe:

Piosenka o wybranym kraju UE
2. Sport
- Rzuty do celu

- Wyścigi rzędów

- Wyścigi na czworakach – tyłem

- Tor przeszkód

- Wyścigi z piłeczką

3. Konkurs wiedzy o krajach Unii Europejskiej.
1. „Kilka pytań o Europę”

2. Zagadki

3. „Lokomotywa”

4. „Krzyżówka europejska”

RAZEMPodpisy członków Jury:

1. …………………………………
2. …………………………………
3. …………………………………
Wyświetleń: 437


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.