Katalog

Ewa Mizera, 2014-02-12
Rogoźno

Zajęcia zintegrowane, Projekty edukacyjne

Program kółka ortograficznego dla klasy III „W labiryncie ortografii”

- n +


WSTĘP

Podstawowym zadaniem szkoły w okresie wczesnoszkolnym jest nauczanie poprawnego mówienia, czytania i pisania. Integralną częścią procesu poprawnego pisania jest opanowanie poprawności ortograficznej, gramatycznej
i stylistycznej. O umiejętności poprawnego pisania można mówić wówczas, gdy uczeń rozumie budowę i sens logiczny pisanych słów, dokonuje wyboru właściwych liter i sprawnie posługuje się zasadami ortograficznymi.
Nabywanie tych umiejętności sprawia dzieciom wiele trudności, dlatego też należy wspomagać działania nad doskonaleniem umiejętności ortograficznych.
W swojej pracy z dziećmi w edukacji wczesnoszkolnej zaobserwowałam, że mimo wysiłków wkładanych w nauczanie ortografii, stanowi ona duży problem dla wielu uczniów. Dzieci pisząc nawet krótką wypowiedź skupiają się na jej treści i popełniają błędy, których podczas typowych ćwiczeń nie robią. Najprawdopodobniej wynika to z braku dojrzałości ortograficznej. Postanowiłam więc pomóc moim wychowankom w przezwyciężaniu tych trudności organizując dla nich dodatkowe zajęcia. Skłoniło mnie to do opracowania programu ortograficznego dla klasy III.

1. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Program „W labiryncie ortografii” napisany został
z myślą o uczniach klasy III. Treści ćwiczeń dotyczą najważniejszych zagadnień ortograficznych realizowanych na tym poziomie edukacji i są zgodne z „Podstawą programową”.
Propozycje zawarte w programie służą wyrównywaniu braków, poszerzaniu i utrwalaniu umiejętności oraz wyrabianiu czujności i poprawności ortograficznej uczniów. Program zakłada stosowanie różnorodnych metod i form pracy, które będą wspierać i uatrakcyjniać nauczanie ortografii. Uczniowie będą wykonywali różnorodne ćwiczenia
ortograficzne skorelowane z mówieniem, czytaniem, pisaniem, rysowaniem i kolorowaniem.
Nadrzędnym celem jest połączenie elementów nauki
i zabawy, ponieważ w ten sposób najłatwiej zachęcić uczniów do uczestnictwa w zajęciach dodatkowych. Program przeznaczony jest do realizacji w roku szkolnym 2012/2013 podczas zajęć pozalekcyjnych, a odbywać się będzie raz
w tygodniu w wymiarze 1 godziny.

2. CELE PROGRAMU

Cel główny:

Nadrzędnym celem programu jest wyrobienie u uczniów czujności i dojrzałości ortograficznej, w efekcie doprowadzenie do automatyzacji poprawnego pisania.

Cele szczegółowe:

• uatrakcyjnienie nauczania ortografii,
• rozbudzanie zainteresowań ortograficznych uczniów
i motywacji do poprawnego pisania,
• kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego,
• utrwalanie podstawowych zasad ortograficznych,
• kształtowanie umiejętności zastosowanie z praktyce posiadanej wiedzy,
• doskonalenie umiejętności samokontroli pisanych tekstów,
• wzbogacenie słownictwa uczniów,
• doskonalenie umiejętności posługiwania się słownikiem ortograficznym i kształtowanie nawyku korzystania z niego,
• inspirowanie do aktywnego udziału w ćwiczeniach ortograficznych.

3. TREŚCI PTOGRAMOWE

• pisownia wyrazów wielką literą,
• pisownia wyrazów z rz wymiennym i niewymiennym,
• pisownia wyrazów z rz i ż,
• pisownia wyrazów z ó wymiennym i niewymiennym,
• pisownia wyrazów z ó i u,
• pisownia wyrazów z ów, -ówka, -ówna, -unka,
• pisownia wyrazów ze spółgłoskami miękkimi w różnych pozycjach,
• pisownia przeczenia nie z czasownikami i przymiotnikami,
• stosowanie znaków interpunkcyjnych w zapisie zdań pojedynczych i złożonych.


4. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Wymienione cele zostaną zrealizowane przez:
1. Systematyczne stosowanie ćwiczeń ortograficznych:
> przepisywanie,
> pisanie z pamięci,
> pisanie ze słuchu,
> wyjaśnianie pisowni wyrazów,
> uzupełnianie zdań z lukami, wyrazami z trudnościami ortograficznymi,
> uzupełnianie brakujących liter w wyrazie,
> łączenie wyrazów w pary- wyjaśnianie pisowni,
> praca ze słownikiem ortograficznym,
> układanie zdań z wyrazami z trudnościami ortograficznymi,
> układanie i zapisywanie rymowanek, rebusów i wierszyków,
> uzupełnianie krzyżówek,
> dobieranie wyrazów przeciwstawnych,
> zestawienie wyrazów parami, gdzie są różnice w wymowie
zapisie,
> uzupełnianie zadań, kolorowanek ortograficznych.

2. Zastosowanie atrakcyjnych środków dydaktycznych: słowniki ortograficzne obrazkowo-wyrazowe, plansze ortograficzne, teksty wierszyków ortograficznych, krzyżówki, rebusy, uzupełnianki, zagadki, itp.

3. Zastosowanie metod aktywizujących.

4. Stosowanie samokontroli pisanych tekstów.

5. Prowadzenie gazetki ortograficznej.

6. Pozytywne motywowanie ucznia do poprawnego pisania.


5.PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Uczeń:
• zna podstawowe zasady ortograficzne i stosuje je
w praktyce,
• stosuje podstawy interpunkcji w różnych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych,
• wyjaśnia pisownię wyrazów,
• poprawnie zapisuje poznane wyrazy z trudnościami ortograficznymi,
• pisze poprawnie pod względem ortograficznym redagowane zdania i tekst,
• ma nawyk korzystania ze słownika ortograficznego,
• dokonuje samokontroli i samooceny,
• wykazuje spostrzegawczość i czujność ortograficzną,
• chętnie uczestniczy w zajęciach przejawiając różne formy aktywności.

6. SPOSOBY KONTROLOWANIA PRACY UCZNIÓW

Kontrolowanie pracy uczniów jest ważnym i nieodzownym elementem w procesie edukacyjnym. Polega na zbieraniu informacji o dziecku , jego pracy, postępach, bądź trudnościach. Nauczyciel powinien wskazywać mocne, ale
i również słabe strony wykonywanej przez ucznia pracy. Uwagi i sugestie dotyczące postępów winny dążyć do samokontroli i samooceny wykonywanej przez dziecko pracy.
Ponieważ zajęcia te realizowane są jako zajęcia dodatkowe, stąd też, kontrola pracy uczniów będzie miała formę pochwały ustnej lub pisemnej, polecenia wykonania dodatkowego zadania, nagradzanie umownymi znakami np. brawa, umowny znaczek itp. W trakcie realizacji programu oceniana będzie aktywność, zaangażowanie uczniów podczas zajęć, dążenie do pokonywania trudności, wytwory pracy, umiejętność stosowania wiedzy w praktyce.

7. EWALUACJA PROGRAMU

Aby przekonać się, czy zaproponowany program koła ortograficznego w klasie III był potrzebny, czy pomógł uczniom wyrównać, usystematyzować i utrwalić wiedzę ortograficzną konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji tj. działań zmierzających do stwierdzenia, w jakim stopniu zamierzone cele zostały osiągnięte.
W wyniku ewaluacji powinniśmy otrzymać informację zwrotną niezbędną do oceny wartości merytorycznej programu oraz konieczności jego zmodyfikowania, czy ulepszenia.
Do ewaluacji programu zostaną wykorzystane:
• test diagnozujący wiadomości i umiejętności ortograficzne uczniów (przed rozpoczęciem i po zakończeniu realizacji programu),
• scenariusze wybranych zajęć,
• karty pracy,
• dyktanda sprawdzające,
• gazetka ścienna – „kącik ortograficzny”.

Opracowała Ewa Mizera
Wyświetleń: 2121


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.