Katalog

Aneta Stankiewicz, 2014-02-13
Kutno

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Anety Stankiewicz NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Z PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 8 „PROMYCZEK” W KUTNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

- n +

Lp. Zadania rozwojowe Formy / metody realizacji Terminy Dowody realizacji,
uwagi
1. Poznanie procedur awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego  Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
( Karta Nauczyciela, Rozporządzenia Ministra Oświaty).
 Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego.
 Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
 Śledzenie zmian dokonywanych przez MEN
 Systematyczne zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych: CODN, MEN. Sierpień/ wrzesień
2011 - Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu.
- Plan rozwoju zatwierdzony przez dyrektora przedszkola.2. Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji zadań przedszkola  Analiza dokumentacji:
- Statutu Przedszkola,
- Programu Rozwoju
- Przedszkola,
- Regulamin Rady Pedagogicznej
- Regulamin Rady rodziców Wrzesień/ październik
2011 - - potwierdzenie dyrektora
3. Doskonalenie warsztatu pracy, poszerzanie wiedzy i pogłębianie umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.  Udział w radach samokształceniowych i szkoleniowych.
 Uczestniczenie w różnych formach zewnętrznego doskonalenia.
 Uczestnictwo w konferencjach metodycznych i kursach.
 Kontynuowanie współpracy z Przedszkolem Miejskim Nr 220 w Łodzi .
 Modyfikowanie otoczenia
 Doposażenie sali w pomoce rozwojowe i dodatkowe
 Wdrażanie nowatorskich metod i technik pracy.
 Systematyczne studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli. Na bieżąco - potwierdzenie dyrektora

-zaświadczenia, potwierdzenia

-harmonogram współpracy

-zdjęcia

-prace dzieci
-arkusze badawcze
4. Organizowanie i prowadzenie imprez i uroczystości przedszkolnych  Współorganizowanie Balu Karnawałowego
 Organizowanie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka Tygodnia Zdrowia.
 Przeprowadzenie imprez klasowych: Dzień Chłopca, Dzień Dziewczynek, Andrzejki, Mikołajki, Jasełka,
 Przygotowanie do konkursów wewnątrz przedszkolne oraz ogólno miejskie i organizowane przez LOP, ogólnokrajowe.
 Spotkania z ciekawymi ludźmi Według kalendarza imprez

-zdjęcia
-scenariusze
5. Organizowanie wycieczek przedszkolnych O tematyce :
- krajoznawczych
- kulturalnych
- przyrodniczych,
- integracyjnych
Według potrzeb i zainteresowań. - Karta wycieczki
- zdjęcia,
6. Redagowanie gazetki przedszkolnej ,,Przedszkolne wiadomości” - zbieranie materiałów do gazetki
- prowadzenie wywiadów, sondaży, rozmów z dziećmi
- pisanie artykułów
- opracowanie kart pracy dla dzieci
- oprawa graficzna
- pozyskiwanie sponsorów w celu drukowania nakładu Od 2012
co kwartał - egzemplarz gazetki
7. Współpraca z rodzicami - zebrania grupowe
- rozmowy indywidualne
- prowadzenie zajęć warsztatowo edukacyjnych dla rodziców i dzieci
- organizowanie wycieczek plenerowych rodziców i dzieci
- organizowanie konkursów dla rodziców i dzieci Na bieżąco

Według potrzeb -protokoły, scenariusze

-scenariusze

-karta wycieczki
-regulamin
zdjęcia
8. Wdrożenie projektu edukacyjnego
,,Brzydkie Kaczątko” - organizowanie i przeprowadzenie co miesięcznych spotkań z dziećmi z Ośrodka Szkolno wychowawczego dla Słabo Słyszących w Kutnie
- dokonywanie systematycznej oceny
- prezentacja przedsięwzięcia
- ewentualne wprowadzenie innych form współpracy 2011/2012 - wypis z protokołu rady pedagogicznej
- zdjęcia
- wytwory prac dzieci
- wrażenia uczestników prezentacji
- ewaluacja
9. Uczestniczenie w pracach związanych z realizacją podstawowych funkcji pracy przedszkola.
 Aktywny udział w tworzeniu dokumentów wewnątrz przedszkolnych.
 Wykonywanie stałych i doraźnych prac.
 Pozyskiwanie sponsorów na rzecz placówki.
Według potrzeb - dyplom


-potwierdzenie dyrektoraRozporządzenie MEN § 8 ust.2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


10 Rozwijanie umiejętności stosowania technologii komputerowej  samodoskonalenie
 pozyskiwanie z Internetu informacji potrzebnych do pracy.
 wykorzystanie komputera do dokumentowania swojej pracy
 konstruowanie różnych narzędzi badawczych
 opracowanie pomocy, kart pracy
 opracowanie różnorodnych dokumentów przedszkolnych
 opracowanie gazetki przedszkolnej
 dyplomów, podziękowań, zaproszeń.
 włączenie komputera do pracy dziecka i z dzieckiem
 Korzystanie z programów i gier edukacyjnych.
 Nawiązanie współpracy z nauczycielem informatyki ze Szkoły Podstawowej Nr 9- prowadzenie zajęć w sali komputerowej.
 Zamieszczenie w serwisie internetowym własnych materiałów. między innymi Planu Rozwoju.
 Wykorzystanie środków audiowizualnych w pracy. Na bieżąco

Według potrzeb

Cały okres stażu

- wytwory pracy własnej
- wytwory pracy dzieci
-potwierdzenia
Rozporządzenie MEN § 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1. Dzielenie się swoim doświadczeniem z innymi nauczycielami i rodzicami.  Prowadzenie szkoleń Rady Pedagogicznej.
 Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli i rodziców.
 Prowadzenie zajęć dla studentów.
 Pomoc innym nauczycielom w organizacji sali- ,,przygotowania otoczenia”.
 Konsultacje w sprawie tworzenia pomocy rozwojowych.
 Przekazywanie opracowanych przez siebie scenariuszy.
 Przekazywanie opracowanych przez siebie materiałów metodycznych.
 Zamieszczanie swoich prac w Internecie.
 Zamieszczanie własnych artykułów w gazetce przedszkolnej.
 Opracowanie referatów na zebrania z rodzicami.
 Rozprowadzenie materiałów o tematyce wychowawczo dydaktycznej dla rodziców.
 Wymiana doświadczeń z grup montessoriańskimi z kraju.
 Dzielenie się swoją wiedzą zdobytą na różnych formach doskonalenia zawodowego z innymi nauczycielami przedszkola. Na bieżąco - potwierdzenia,
- podziękowania.
- zdjęcia
Rozporządzenie MEN § 8 ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1.2.3. Wdrożenie opracowanego przez siebie programu autorskiego ,,Dziecko- budowniczy własnej osobowości” i programu edukacyjnego
Brzydkie kaczątko”

Opracowanie i wdrażanie programu zajęć kółka teatralnego.

Opracowanie i wdrażanie programu edukacyjnego z wykorzystaniem komputera .  zapoznanie dzieci i rodziców z założeniami programów
 zapoznanie z zasadami pracy w grupie
 zbudowanie kontraktu z dziećmi i rodzicami, przestrzeganie go
 doposażenie kącików w pomoce rozwojowe zgodnie z potrzebami rozwojowymi dzieci
 pobudzanie twórczej aktywności
 stosowanie różnorodnych form współpracy z rodzicami
 ciągłe samokształcenie
 dokonanie ewaluacji W czasie stażu - potwierdzenie dyrektora

Rozporządzenie MEN § 8 ust2 pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Podjęcie działań na rzecz poszerzenia różnorodnej działalności placówki.

 Zorganizowanie spotkania grup montessoriańskich
 Korespondencyjna wymiana doświadczeń z placówkami:
- Przedszkolem Samorządowym Nr 4 w Bełchatowie
- Przedszkolem Publicznym Nr 2 w Bielawie
 Przedszkolem Miejskim Nr 220 w Łodzi.
 Udział dzieci w konkursach międzyprzedszkolnych
 Zorganizowanie ,,Tygodnia Zdrowia”

Organizowanie imprez i uroczystości z udziałem rodziców i dzieci.
 Udział w akcjach charytatywnych
 Udział w akcjach ekologicznych.2011-1014- Kontrakt
- Potwierdzenia
- Podziękowania
- Scenariusze sytuacji
2. Pozyskiwanie funduszy na rzecz grupy i przedszkola - organizowanie imprez, kiermaszy, aukcji prac dzieci,
- pozyskiwanie sponsorów. Cały okres stażu - zdjęcia
- podziękowania
kopie rachunków edukacyjnych
Rozporządzenie MEN § 8ust.2 pkt4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Podjęcie lub kontynuowanie współpracy z innymi instytucjami


 Współpracy z Muzeum Regionalnym w Kutnie
 Wykonywanie zadań w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem EKO Kutno 2000
 Kontynuowanie współpracy z Państwową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną
 Kontynuowanie współpracy z Policją i Ochotniczą Strażą Pożarną
-Według harmonogramu
-zgodnie z potrzebami - potwierdzenia,
- podziękowania
- zdjęcia
2. Współpraca z instytucjami w celu niesienia pomocy dziecku i rodzinie  Kontynuowanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna
 Systematyczna współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Zgodnie z potrzebami - potwierdzenia,
- podziękowania
3. Prowadzenie współpracy w celu zdobywania wiedzy i propagowania swojej pracy, grupy i przedszkola  Realizacja zadań Polskiego Stowarzyszenia Montessoriańskiego.
 Utrzymanie współpracy z gazetami lokalnymi i kutnowskimi portalami. Zgodnie z potrzebami - potwierdzenia,
- podziękowania
- zdjęcia

Rozporządzenie MEN § 8 ust 2pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.


2.3. Rozpoznawanie , analiza i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych


Praca w zespole do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Realizowanie projekty edukacyjnego „Po drugiej stronie tęczy”.  Gromadzenie informacji o dzieciach na podstawie przygotowanych narzędzi badawczych.
 Konsultacje z rodzicami.
 Praca indywidualna z dzieckiem.
 Ewaluacja podjętych działań.
 Obserwacja dziecka.
 Diagnoza.
 Praca indywidualna z dzieckiem.
 Ocena pracy.


Na bieżąco - potwierdzenia,
- arkusze badawcze,
- plan pracy z dzieckiem
- wytwory prac dzieci


Wyświetleń: 1041


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.