Katalog

Katarzyna Kałuża, 2014-02-14
Wejherowo

Różne, Regulaminy

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

- n +


Regulamin Samorządu Uczniowskiego w xxxxxx.
Zawiera rozdziały:

I. Postanowienia ogólne.
II. Organy Samorządu Uczniowskiego.
III. Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego.
IV. Sekcje Samorządu Uczniowskiego.
V. Kadencja władz.
VI. Opiekun Samorządu Uczniowskiego.
VII. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego.
VIII. Zebrania Samorządu Uczniowskiego.
IX. Ordynacja wyborcza Samorządu Uczniowskiego.
X. Finanse Samorządu Uczniowskiego.
XI. Zmiany regulaminu.
XII. Postanowienia końcowe.


Opiekun Samorządu Uczniowskiego

xxxxxxxxxxx……………………
miejscowość, dataRozdział I
Postanowienia ogólne.

Art.1. Samorząd Uczniowski xxxxxxx (dalej zwany Samorząd lub SU) działa w oparciu o prawo zawarte w Karcie Nauczyciela, Ustawie o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r. oraz Statut Szkoły. W tym ma prawo do:
1. Opiniowania pracy nauczyciela podczas jego oceny dorobku zawodowego, jeśli Dyrektor szkoły zwróci się o wystawienie opinii do SU (Dz.U. z 1997r., Nr 3, poz.357, art.6a, ust. 5-Karta Nauczyciela).
2. Opiniuje w sytuacji zastosowania procedury skreślenie z listy uczniów, według przepisów określonych w (Dz.U. z 1991r. Nr 67, poz.329, art.39 - ustawa o systemie oświaty; Statutu Szkoły).
3. Wraz z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców może wnioskować do organu prowadzącego o nadanie szkole imienia.
4. Wraz z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców może wnioskować do Dyrektora szkoły o zorganizowanie Rady Szkoły, w której skład wchodzą uczniowie wybrani przez ogół uczniów (Dz.U. z 1991r. Nr 67, poz.329, art.51 - ustawa o systemie oświaty; Statutu Szkoły).
Art.2. Cele działania SU są zgodne z (Dz.U. z 1991r. Nr 67, poz.329, art.55 - ustawa o systemie oświaty; Statutu Szkoły) i zawierają poniższe prawa przyznane SU:
1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce.
3. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania własnych zainteresowań.
4. Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.
5. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
6. Prawo wyrażania opinii przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela przez Dyrektora szkoły.
7. Prawo do wydawania i redagowania gazety szkolnej.
8. Prawo do współtworzenia, ewaluacji WSO i programu wychowawczego.
Art.3. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
Art.4. SU realizuje poniższe zadania:
1. Współudział uczniów w realizacji celów wychowawczych i opiekuńczych szkoły.
2. Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania.
3. Stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli i samodyscypliny uczniów.
4. Rozwijanie demokratycznych form współżycia.
5. Wdrażanie się przez uczniów do samodzielnego działania, podejmowania decyzji.
Art.5. Samorząd Uczniowski jest organizacją niezależną, a jego organy są reprezentantami ogółu uczniów szkoły.


Rozdział II
Organy Samorządu Uczniowskiego.

Art.1. Organami Samorządu są:
1. Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego.
2. Rada Samorządu Uczniowskiego.
3. Samorządy Klasowe.
Art.2. Rada SU składa się z co najwyżej z ośmiu osób:
1. Przewodniczącego Rady SU.
2. Zastępcy przewodniczącego SU.
3. Sekretarza SU.
4 Skarbnika SU.
5. Przewodniczących sekcji powołanych przez Radę SU.
6. Członków Rady SU.
Art.3. Samorządy klasowe składają się z:
1. Gospodarza klasy.
2. Zastępcy gospodarza klasy.
3. Skarbnika.

Rozdział III
Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego.

Art.1. Przewodniczący Rady SU:
1. Reprezentuje SU.
2. Kieruje pracą Rady SU.
3. Przewodniczy zebrania Rady SU.
4. Przydziela zadania poszczególnym sekcjom.
5. Organizuje współpracę Rady SU z samorządami klasowymi.
6. Na wniosek pisemny przewodniczącego SU składany na forum Rady SU, opiekun SU zarządza głosowanie Rady SU, w czasie którego jest udzielane votum zaufania (powyżej ½ głosów) lub nieufności (poniżej ½ głosów) dla danego członka Rady SU. W razie usunięcia członka SU Rada SU uzupełnia skład przez rozpisanie nowych wyborów na puste miejsce według (rozdz. IX art. 4).
Art.2. Rada Samorządu Uczniowskiego:
1. Wybiera przewodniczącego SU na pierwszym zebraniu, przewodniczącym nie może być uczeń klasy programowo najwyższej.
2. Podejmuje uchwały dotyczące głównych kierunków działań SU.
3. Ustala i zatwierdza Roczny Plan Pracy SU.
4. Kieruje bieżącą pracą SU.
5. Reprezentuje SU wobec organizacji działających w szkole.
6. Nawiązuje kontakt z samorządami innych szkół.
7. Współpracuje z przewodniczącymi klas.
8. Dokonuje opracowania Sprawozdania z Rocznego Planu Pracy SU.
9. Opiniuje wybór opiekuna SU.
Art.3. Samorządy klasowe działają na podstawie Regulaminu Samorządu klasowego w ramach tego m. in.:
1. Reprezentuje klasę na zewnątrz m. in. w Samorządzie Uczniowskim.
2. Organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie itp.).
3. Wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy

Rozdział IV
Sekcje Samorządu Uczniowskiego.

Art.1. Do realizacji swoich zadań Rada SU powołuje sekcje.
Art.2. Przewodniczący sekcji Rady SU jest wybierany spośród członków Rady w głosowaniu jawnym.
Art.3. Przewodniczący sekcji SU:
1. Tworzy sekcje w oparciu o kontakty uczniowskie i predyspozycje.
2. Odpowiada przed Radą SU za działalność sekcji.
3. Na wniosek pisemny członka SU składany do przewodniczącego SU, przewodniczący zarządza głosowanie Rady SU, w czasie którego jest udzielane votum zaufania (powyżej ½ głosów) lub nieufności (poniżej ½ głosów) dla przewodniczącego sekcji SU wraz z cała sekcją.
Art.4. Składy osobowe sekcji są zatwierdzone przez Radę SU w głosowaniu jawnym.
Art.5. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.
Art.6. Powołane sekcje mogą mieć charakter stały (pracują przez cały rok) lub nadzwyczajny (doraźny).
Art.7. Przy powoływaniu sekcji organ powołujący musi precyzyjnie określić:
1. Nazwę sekcji.
2. Okres jej istnienia.
3. Skład osobowy.
Art.8. Sekcje obradują w czasie dowolnie przez siebie wyznaczonym.
Art.9. Sekcje opracowują obowiązkowo pisemny Plan Działania Sekcji i Sprawozdanie na wniosek przewodniczącego SU.

Rozdział V
Kadencja władz.

Art.1. Kadencja Rady SU trwa dwa lata w razie braku kandydatów następuje automatyczne przedłużenie kadencji na rok czasu chyba, że SU postanowi inaczej kolejne przedłużanie kadencji SU jest wykluczone.
Art.2. Kadencja Samorządu Klasowego trwa jeden rok.
Art.3. Członkami władz Samorządu Uczniowskiego mogą być tylko uczniowie tej Szkoły.
Art.4. W chwili odejścia ucznia ze szkoły (ukończenia nauki, zmiana szkoły itp.) przestaje on być członkiem SU i jego władz.
Art.5. Wybory organizuje Rada SU.
Art.6. Nie ma ograniczenia ilości kadencji danego ucznia.

Rozdział VI
Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Art.1. Czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego.
Art.2. Czuwanie nad organizacją i prawidłowym przebiegiem wyborów.
Art.3. Pośredniczenie w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami, zapobiega konfliktom między uczniami i nauczycielami.
Art.4. Utrzymanie z ramienia SU współpracę z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców.
Art.5. Zapewnienie warunków do działania SU np. udostępnienie pomieszczeń, sprzętu itp.
Art.6. Zapewnienie z upoważnienia Dyrektora szkoły niezbędnych warunków organizacyjnych do samorządnej działalności młodzieży.
Art.7. Udzielanie pomocy w całokształcie działalności w szczególności, w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły.
Art.8. Inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z samorządem i udzielania mu pomocy w jego działalności.
Art.9. Czuwanie nad realizacją Rocznego Planu Pracy ustalonego przez SU, w tym dysponowanie funduszami SU.
Art.10. Przedstawienie na Radzie Pedagogicznej Sprawozdania z realizacji Rocznego Planu Pracy SU.
Art.11. Czuwanie nad przestrzeganiem Regulaminu SU i rozstrzyganie wątpliwości zawartych w Regulaminie.
Art.12. Informowanie SU o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniów.
Art.13 Na wniosek pisemny opiekuna SU składany do zastępcy przewodniczącego SU, zastępca przewodniczącego zarządza głosowanie Rady SU, w czasie którego jest udzielane votum zaufania (powyżej ½ głosów) lub nieufności (poniżej ½ głosów) dla przewodniczącego SU.

Rozdział VII
Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego.

Art.1. Regulamin Samorządu.
Art.2. Zeszyt protokółów:
1. Ewidencje zebrań SU.
2. Prowadzony jest przez sekretarza SU.
3. Zawiera obowiązkowo:
a/ protokół z przebiegu obrad.
b/ listę obecności.
c/ dokumentację dołączoną np. rachunki, wnioski, itp.
Art.3. Roczny Plan Pracy SU.
1. Uchwalony na pierwszym zebraniu SU.
2. Głosowanie nad Rocznym Planem Pracy SU następuje na zebraniu z samorządami klasowymi, Samorządy klasowe mają prawo do wysuwania własnych projektów zmian w Rocznym Planie Pracy SU, nad którymi następuje natychmiastowe głosowanie.
3. Za realizację Rocznego Planu Pracy SU odpowiada przewodniczący SU.
4. Podpisuje i czuwa nad przebiegiem realizacji opiekun SU.

Rozdział VIII
Zebrania Samorządu Uczniowskiego.

Art.1. Na pierwszym zebraniu następuje:
1. Wybór przewodniczącego SU.
2. Przedstawienie przez ustępującego przewodniczącego SU Sprawozdania z realizacji Rocznego Planu Pracy SU.
3. Ułożenie Rocznego Planu Pracy przez nowy SU.
4. Ustalenie daty pierwszego zebrania z samorządami klasowymi celem zatwierdzenia przez nich Rocznego Planu Pracy SU.
5. Zaopiniowanie wyboru opiekuna SU, w tym przedstawienie swojej opinii na najbliższej Radzie Pedagogicznej przez przewodniczącego SU.
Art.2. Zebrania są jawne prowadzi i zamyka przewodniczący SU.
Art.3. W razie nieobecności przewodniczącego zebranie prowadzi zastępca przewodniczącego SU.
Art.4. Każda klasa może przysłać na zebranie dwóch przedstawicieli.
Art.5. Zebrania SU odbywają się przynajmniej raz w miesiącu.
Art.6. Zebrania odbywają się w czasie wolnym od zająć np. przed lub po zajęciach lekcyjnych również przerwy pomiędzy lekcjami.
Art.7. Rada SU ma obowiązek poinformowania Samorządów Klasowych o uchwałach ich dotyczących.

Rozdział IX
Ordynacja wyborcza Samorządu Uczniowskiego.

Art.1. Zasady ogólne:
1. Wybory do Rady SU odbywają się co dwa lata we wrześniu.
2. Prawo wybierania ma każdy uczeń tej szkoły.
3. Każdemu wyborcy przysługuje tylko jeden głos.
4. Kadencja członków Rady SU trwa dwa lata.
5. Liczbę członków Rady SU ustala się maksymalnie na osiem osób.
6. Rada SU ma prawo powołać w ciągu trwającej kadencji nowych członków, gdy:
a/ Członek Rady SU został z niej wykluczony, jeżeli postępowanie jego jest sprzeczne z prawami członka SU według procedury o której mowa w (rozdz. III art.1, ust. 6).
b/ Złożył rezygnację z członkostwa w Radzie SU dokonuje się wyboru nowego członka według procedury o której mowa w (rozdz. IX art. 4).
8. Uczeń może pełnić funkcję ponownie po nowo przeprowadzonych wyborach.
Art.2. Komisją Wyborczą tworzą członkowie SU w osobach:
1. Przewodniczący.
2. Zastępca przewodniczącego.
3. Sekretarz.
4. Skarbnik.
Art.3. Zgłaszanie kandydatów.
1. Kandydaci do Rady SU są typowani przez Samorządy Klasowe lub sami zgłaszają swoją kandydaturę. W trakcie dokonywania wyboru kandydatów przez Samorząd Klasowy w klasie należy zwrócić uwagę na wyniki w nauce, zachowanie, uczynność, koleżeńskość, stopień zaangażowania kandydatów w działalność społeczną na rzecz klasy, szkoły i środowiska.
2. Listy kandydatów, ich program wyborczy i ewentualnie fotografie powinny znajdować się na tablicy SU.
3. Kampania wyborcza trwa przez 5 dni.
4. W dniu wyborów obowiązuje cisza wyborcza.
Art.4. Głosowanie.
1. Wzór karty do głosowania ustala Komisja Wyborcza.
2. Na karcie winna być umieszczona lista kandydatów w porządku alfabetycznym.
3. Głosowanie odbywa się przez wrzucenie kart wyborczych do urny.
4. O organizacji dnia wyborów decyduje Komisja Wyborcza.
5. W dniu następnym przewodniczący Komisji Wyborczej przedstawia oficjalne wyniki wyborów na tablicy SU.
Art.5. Ustalenie i ogłoszenie wyników.
1. Komisja wyborcza ustala liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.
2. Za wybranych uważa się tych, którzy otrzymali największą ilość głosów.
3. Komisja Wyborcza sporządza protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie.Rozdział X
Finanse Samorządu Uczniowskiego.

Art.1. Źródłem dochodów SU są:
1. Kwoty z własnej działalności gospodarczej SU.
2. Środki uzyskane od Rady Rodziców i innych organów szkoły.
3. Środki finansowe od organów z zewnętrz szkoły np. organizacji, sponsorów.
Art.2. Ze środków pieniężnych SU rozlicza się skarbnik pod kontrolą opiekuna SU.
Art.3. Dokumentacja finansowa prowadzona jest przez księgową Rady Rodziców. Duplikaty dokumentów prowadzi SU.
Art.4.Wydatki dokumentowane są rachunkami.

Rozdział XI
Zmiany regulaminu.

Art.1. Poprawki do regulaminu uchwala SU większością głosów.
Art.2. Nowy regulamin można przyjąć większością 2/3 głosów, w głosowaniu jawnym, równym i bezpośrednim uczniów szkoły na specjalnie w tym celu zwołanym apelu szkolnym.

Rozdział XII
Postanowienia końcowe.

Art.1. Wszystkie decyzje Rady SU podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności powyżej połowy osób uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyzje podejmuje opiekun SU.
Art.2. Posiedzenia Rady SU zwołuje przewodniczący Rady lub opiekun SU.
Art.3. Sprawy wymagające opinii ogółu uczniów są konsultowane z Samorządami Klasowymi.
Art.4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny dla wszystkich uczniów szkoły. Sposób udostępniania Regulaminu ustala Rada SU w porozumieniu z opiekunem SU.
Art.5. Regulamin wchodzi w życie wraz z jego zatwierdzeniem przez SU i opiekuna SU.
Wyświetleń: 410


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.