Katalog

Agnieszka Górka, 2014-02-24
Warszawa

Fizyka, Konspekty

Natężenie prądu

- n +

KONSPEKT LEKCJI FIZYKI W KLASIE III B GIMNAZJUM
PRZEPROWADZONEJ DNIA
26 LISTOPADA 2012 ROKU

Temat: Natężenie prądu elektrycznego.
Cele ogólne:
· poznawczy - zapoznanie uczniów z pojęciem natężenia prądu elektrycznego, wzorem definicyjnym i jednostką układu SI
· kształcący - kształtowanie umiejętności wykonywania działań matematyczno-fizycznych, a także logicznego myślenia
· wychowawczy - ukazanie uczniom związku pomiędzy wiedzą poznawaną, a życiem codziennym.
Cele operacyjne:
Uczeń:
· wie, co nazywamy natężeniem prądu elektrycznego · potrafi obliczać natężenie korzystając ze wzoru
· wie, że jednostką natężenia prądu elektrycznego jest 1 amper (1 A)
· wie, że
· potrafi obliczać każdą wielkość ze wzoru
Środki dydaktyczne:
· karta pracy ucznia – logogryf, krzyżówka
· podręcznik
· tablica multimedialna
Metody i formy pracy:
· metoda słowna – pogadanka
· elementy wykładu, ćwiczenia
· praca zbiorowa
· praca indywidualna.
Przebieg lekcji
Tok lekcji Czynności nauczyciela Czynności ucznia Uwagi Czas
Czynności organizacyjne Uciszenie klasy, sprawdzenie obecności uczniów. 3 min
Wprowadzenie do tematu, podanie celu. Rozdanie kart pracy z krzyżówką (hasło tematem lekcji). Podanie rozwiązania krzyżówki na tablicy multimedialnej (hasło tematem lekcji). 5 min
Przedstawienie i opracowanie nowego materiału Temat:Natężenie prądu elektrycznego. Przykład 1.Wyobraźmy sobie, że znajdujemy się na drodze. Część klasy znajduje się przed szkołą, a druga część na wjazdowej do Warszawy od strony Poznania. Obie grupy mają za zadanie w ciągu jednej godziny policzyć wszystkie przejeżdżające tam samochody. Pyt. Czy obie grupy otrzymają ten sam wynik? Pyt. Czym różnią się wyniki tego doświadczenia? Włączenie filmiku natężenie ruchu ulicznego z karty definicja natężenia prądu programu Fizyka 3 gimnazjum. Mówimy zatem, że natężenie ruchu na tej trasie jest większe niż przed szkołą.Podobnie dzieje się z prądem elektrycznym. Ponieważ prąd to uporządkowany ruch ładunków elektrycznych (elektronów) w przewodniku, więc, aby zbadać natężenie prądu trzeba by policzyć wszystkie elektrony płynące przez poprzeczny przekrój przewodnika w danej jednostce czasu. Włączenie filmiku natężenie prądu z karty definicja natężenia prądu programu Fizyka 3 gimnazjum oraz definicji natężenia prądu. Natężeniem prądu elektrycznego nazywamy stosunek wielkości ładunku przepływającego przez poprzeczny przekrój przewodnika do czasu jego przepływu. I – ozn. natężenia Pyt. Co oznaczamy literą q? Pyt. Co oznacza litera t? Skoro to jest nowa wielkość fizyczna, zatem musi mieć swoją jednostkę. Prąd elektryczny o natężeniu 1 amper płynie wtedy, gdy przez poprzeczny przekrój przewodnika przepłynął ładunek 1culomba w czasie 1 sekundy, wobec tego wzór na jednostkę natężenia prądu to Rozwiązanie krzyżówki numer 2 dotyczącej jednostki natężenia Nazwa jednostki natężenia pochodzi od nazwiska francuskiego fizyka i matematyka Andre Marie Ampera. 1A jest dużą jednostką natężenia.W praktyce używa się jeszcze innych jednostek takich jak:1 mA i 1 kA. 1 mA = …… A Pyt. Co oznacza słowo mili? A więc 1 mA = 0,001A Pyt. Co oznacza słowo kilo? A więc 1 kA = 1000A.Wyświetlenie treści zadania na tablicy multimedialnej Zad. 1Przez spiralę rozgrzewającą grzałkę elektryczną przepływa w ciągu minuty ładunek 600 C. Jakie jest natężenie prądu płynącego przez grzałkę? Pyt. Kto przekształci nam wzór na natężenie prądu na poszczególne wielkości? Wyświetlenie treści zadania na tablicy multimedialnej Zadanie 2Jaki ładunek przepłynął przez telewizor w czasie 1 h jego pracyDane zawarte są w tabeli 10.3 strona 62 podręcznikZadanie 3 (podręcznik zadanie 2 strona 65)Na podstawie danych zawartych w tabeli 10.3 oblicz, jak długo trwa wyładowanie burzowe, jeśli z chmury do Ziemi zostaje przemieszczony ładunek 50 C.Praca domowaZeszyt ćwiczeń zadania na stronie 64 i 65 Odp. Nie. Odp. Liczbą przejeżdżających tamtędy samochodów. Na trasie Poznań - Warszawa samochodów przejedzie znacznie więcej. Odp. Ładunek Odp. Czas. Jeden z uczniów czyta informacje o Amperze. Odp. 0,001 Odp. 1000 Rozwiązanie:Dane:t = 1 min = 60 sq = 600 CSzukane:I = ?Rozwiązanie: I=600C/60sI = 10AOdp. Natężenie płynącego prądu wynosi 10A.Odp. q=Itt=q/IRozwiązanie:Dane:t = 1 h = 3600 sI = 0,25 ASzukane:q = ?Rozwiązanie:q=Itq=0,25 A *3600sq = 900 COdp. Przez telewizor przepłynął ładunek 900 C.Rozwiązanie:Dane:q = 50 CI = 10 000 ASzukane:t = ?Rozwiązanie:t=q/It=50 C /10000At = 0,005 s = 5 msOdp. Wyładowanie burzowe trwa 5 ms 32 min
Zintegrowanie i usystematyzowanie nowych treści z dawniej nabytymi Rozdanie kart powtórzeniowych 5 minLOGOGRYF
1. Istnieje rzeczywisty i ………………… kierunek prądu.
2. Wielkość fizyczna oznaczana literą W.
3. Graficzny obraz obwodu elektrycznego.
4. Wielkość, która jest przyczyną przepływu prądu elektrycznego.
5. Jest odbiornikiem prądu – wynalazek Edisona.
6. Zalicza się je do źródeł elektromechanicznych.
7. Wielkość fizyczna, której jednostką jest 1 kulomb.
8. Poszczególne elementy obwodu przedstawia się za pomocą umownych…………..
9. Łączy źródło z odbiornikiem.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
LOGOGRYF
1. Istnieje rzeczywisty i ………………… kierunek prądu.
2. Wielkość fizyczna oznaczana literą W.
3. Graficzny obraz obwodu elektrycznego.
4. Wielkość, która jest przyczyną przepływu prądu elektrycznego.
5. Jest odbiornikiem prądu – wynalazek Edisona.
6. Zalicza się je do źródeł elektromechanicznych.
7. Wielkość fizyczna, której jednostką jest 1 kulomb.
8. Poszczególne elementy obwodu przedstawia się za pomocą umownych…………..
9. Łączy źródło z odbiornikiem.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wpisz prawidłowe hasła. Rozwiązaniem krzyżówki jest nazwa jednostki natężenia.

1. Symbolem jego jednostki jest „A”.
2. Aby w obwodzie płynął prąd, włącznik musi być ....
3. Płynie w przewodach elektrycznych.
4. Używany do pomiarów np. prądu.
5. Świecący odbiornik prądu.

1.
2.
3.
4.
5.Wpisz prawidłowe hasła. Rozwiązaniem krzyżówki jest nazwa jednostki natężenia.
1. Symbolem jego jednostki jest „A”.
2. Aby w obwodzie płynął prąd, włącznik musi być ....
3. Płynie w przewodach elektrycznych.
4. Używany do pomiarów np. prądu.
5. Świecący odbiornik prądu.

1.
2.
3.
4.
5.


LOGOGRYF
1. Istnieje rzeczywisty i ………………… kierunek prądu.
2. Wielkość fizyczna oznaczana literą W.
3. Graficzny obraz obwodu elektrycznego.
4. Wielkość, która jest przyczyną przepływu prądu elektrycznego.
5. Jest odbiornikiem prądu – wynalazek Edisona.
6. Zalicza się je do źródeł elektromechanicznych.
7. Wielkość fizyczna, której jednostką jest 1 kulomb.
8. Poszczególne elementy obwodu przedstawia się za pomocą umownych…………..
9. Łączy źródło z odbiornikiem.

1. u m o w N y
2. p r A c a
3. s c h e m a T
4. n a p i Ę c i e
5. Ż a r ó w k a
6. p r ą d n i c E
7. ł a d u N e k
8. s y m b o l I
9. p r z E w ó d


Wpisz prawidłowe hasła. Rozwiązaniem krzyżówki jest nazwa jednostki natężenia.
1. Symbolem jego jednostki jest „A”.
2. Aby w obwodzie płynął prąd, włącznik musi być ....
3. Płynie w przewodach elektrycznych.
4. Używany do pomiarów np. prądu.
5. Świecący odbiornik prądu.

1. n A t ę ż e n i e
2. z a M k n i ę t y
3. P r ą d
4. m i E r n i k
5. ż a R ó w k a


Karta powtórzeniowa

Natężenie prądu elektrycznego oznaczamy literą ________i definiujemy jako stosunek wielkości ___________________elektrycznego oznaczonego literą ___________ przepływającego przez poprzeczny przekrój przewodnika do _____________oznaczonego literą__________ jego przepływu, wobec tego wzór na natężenie to __________________.
Jednostką natężenia prądu jest _________________, czyli w skrócie _________.
Prąd elektryczny o natężeniu 1 _______ płynie wtedy, gdy przez poprzeczny przekrój przewodnika przepłynął _______________ 1 ____________w ____________ 1_______, wobec tego wzór na jednostkę natężenia prądu to ________________________.

Wyświetleń: 1536


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.