Katalog

Grażyna Kozłowska, 2014-02-27
Opole

Przedsiębiorczość, Scenariusze

Formy organizacyjno-prawne

- n +

Formy organizacyjno-prawne - scenariusz lekcji podstaw przedsiębiorczości w liceum ogólnokształcącym Czas lekcji: 225 min ZAŁOŻENIA METODYCZNE 1. Cele ogólne: - poznanie form organizacyjno-prawnych na rynku polskim - stworzenie 10-cio minutowych prezentacji multimedialnych  Indywidualna działalność gospodarcza  Spółka cywilna  Spółka jawna  Spółka jawna  Spółka komandytowa  Spółka komandytowo-akcyjna  Spółka z o.o.  Spółka akcyjna  Przedsiębiorstwo państwowe  Spółdzielnia  Fundacje i stowarzyszenia (jako przykład organizacji non-profit) 2. Cele edukacyjne a) kształcenia Uczeń:
 poznaje pojęcia
 osoba fizyczna,
 osoba prawna,
 prokurent,
 spółka osobowa,
 spółka kapitałowa,
 KRS,
 REGON,
 NIP,
 podaje
 Formę
 Kryterium,
 Cel działalności
 zna sposoby założenia działalności
 Założyciele (wspólnicy),
 Osobowość prawna,
 Akt założycielski,
 Minimalny kapitał zakładowy,
 Minimalna wysokość wkładu lub udziału
 Wymienia odpowiedzialność za zobowiązania
 Organy,
 Reprezentacja,
 Odpowiedzialność
 zna możliwe formy opodatkowania
 1.Podatek od osób fizycznych
a)formy zryczałtowane
-karta podatkowa
-ryczałt ewidencjonowany
b) na zasadach ogólnych
-podatkowa księga przychodów i rozchodów
-pełna księgowość
 2.Podatek od osób prawnych
-CIT
-pełna ewidencja: księgi handlowe
 podaje zalety i wady wybranych przez siebie spółek
b) wychowania:
 kształtowanie otwartej postawy na możliwość samozatrudnienia,
 wzmacnianie w sobie cech osoby przedsiębiorczej,
 rozwijanie kreatywności i umiejętności pracy zespołowej,
3. Metody pracy:
 praca w grupach 2-3 osobowych
 praca z podręcznikiem,
 praca z komputerem,
 podział ról,
 dyskusja.
4. Środki dydaktyczne:
 podręcznik,
 tablica,
 komputer,
 oprogramowanie,
 rzutnik multimedialny,
 foliogramy
 Kodeks Spółek Handlowych
 Kodeks Cywilny
TOK LEKCJI
1. Wprowadzenie a) przypomnienie ogólnych wiadomości z tematu „Jak założyć firmę” b) rozmowa z uczniami na temat ich wiedzy o przedsiębiorstwach w Regionie, c) udział aktywnego i doświadczonego przedsiębiorcy w lekcji, np. zaproszony Rodzic d) przedstawienie zagadnień przygotowanych przez nauczyciela e) przydzielenie tematów poszczególnym grupom ( 2-3 osobowym) wg wyboru uczniów 2. Realizacja a) nauczyciel omawia zakres treści dla poszczególnych zagadnień b) nauczyciel odpowiada na pytania uczniów dotyczących realizacji c) uczniowie poszukują informacji w Internecie d) uczniowie konsultują się z nauczycielem na bieżąco 3. Podsumowanie a) uczniowie przechodzą do drugiego etapu zadania - tworzenia prezentacji multimedialnej, b) nauczyciel nadzoruje postępy pracy uczniów, c) uczniowie po skończonej pracy na forum klasy przedstawiają swoje prezentacje jednocześnie je omawiając.
Wyświetleń: 789


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.