Katalog

małgorzata lenartowicz, 2014-03-10
łosiów

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

- n +


Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Lenartowicz
Zajmowane stanowisko: wychowawca Zespołu Edukacyjno - Terapeutycznego,
nauczyciel nauczania indywidualnego
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu, Ul. Mossora 4
Termin rozpoczęcia stażu : 1 września 2011 r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2014 r.
Zastrzega się możliwość modyfikacji Planu Rozwoju Zawodowego w trakcie trwania stażu.


Czynności organizacyjne
Lp.
Zadania
Formy realizacji
Terminy
Sposoby dokumentowania
1.
Poznanie zmian w procedurze awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
- Złożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu wraz z projektem planu rozwoju zawodowego.
IX 2011 r.
-znajomość wybranych przepisów prawa
-wniosek o rozpoczęcie stażu z projektem planu rozwoju
zawodowego
-zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły projekt planu rozwoju
zawodowego
2.
Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.
- Systematyczne gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego.
- Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
cały okres stażu
- świadectwa, zaświadczenia,
- ocena dorobku zawodowego
3.
Przygotowanie sprawozdania
z realizacji zadań zawartych
w planie rozwoju zawodowego.
- Autorefleksja i analiza realizacji podjętych zadań.
- Sformułowanie wniosków oraz dokonanie ewaluacji zrealizowanych działań.
V 2014 r.
- sprawozdanie
§ 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów
w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej
i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Terminy
Sposoby dokumentowania
1.
Udział w doskonaleniach
zawodowych dotyczących dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznych oraz dzieci głuchych i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności
w podnoszeniu jakości pracy szkoły.
- Wybór odpowiedniej tematyki szkoleń, warsztatów, kursów organizowanych przez instytucje prowadzące doskonalenie nauczycieli.
- Opracowanie IPET-ów, dokumantacji uczniów.
IX 2011
I semestr 2011/2012
II semestr 2011/2012

IX 2011
- zaświadczenia
2.
Aktywny udział
w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
- Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
I semestr 2011/2012
II semestr 2011/2012
cały okres stażu
- potwierdzenia udziału
- materiały ze szkoleń
3.
Współpraca z rodzicami.
- Włączenie rodziców do prac na rzecz dzieci.
- Pomoc rodziców w organizowaniu imprez szkolnych i klasowych.
na bieżąco

wg harmonogramu imprez
- zapisy w dzienniku lekcyjnym
- zdjęcia
4.
Pełnienie funkcji
i dodatkowych zadań w szkole.
Praca w Zespole Ewaluacji Wewnątrzszkolnej.- Pełnienie funkcji wychowawcy klasy, opieka nad uczniami w czasie imprez szkolnych, wycieczek.
- Lider WDN.
- Fotograf szkolny.
- Współpraca szkoły ze środowiskiem.

rok szkolny 2011/2012X 2011
III 2012
VI 2012
- potwierdzenie Dyrektora Szkoły
5.
Samodzielne działania
pogłębiające własną wiedzę
i umiejętności.
- Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli.
- Analiza nowości wydawniczych w wybranych obszarach.
cały okres stażu
- wykaz przyswojonych pozycji
6.
Dbanie o bezpieczeństwo uczniów.
- Nauka bezpiecznego poruszania się po ulicach.
- Spotkania z policjantem.
- Bezpieczne przebywanie
na terenie szkoły.
IX / X
2011/2012
- wpisy do dziennika
7.
Wdrażanie uczniów do podejmowania samodzielnych decyzji.
- Ocena i wybór zdrowej żywności a fast food.
- Uczenie samodzielności
w różnych sytuacjach życiowych.
jesień/wiosna
2011/2012
- wpisy do dziennika
8.
Rozwijanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy.
- Przygotowywanie pomocy dydaktycznych , kart pracy.
- Poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących wychowania i pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.
- Gromadzenie gotowych pomocy dydaktycznych przydatnych w pracy : układanki, puzzle itp.
cały okres stażu
- przykładowe karty pracy
9.
Organizacja wycieczek edukacyjno -wychowawczych.
- Organizowanie wycieczek klasowych np.: ZOO, Kopalnia w Złotym Stoku.
jesień 2011
wiosna 2012
- wpisy do dziennika
- Karta wycieczki

§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1.
Komputerowe opracowanie dokumentacji związanej
z awansem zawodowym.
- Sporządzenie projektu planu rozwoju zawodowego, sprawozdanie.
IX 2011/2012
V 2014
- projekt planu rozwoju
- sprawozdanie

2.
Korzystanie z Internetu
w życiu codziennym i w pracy zawodowej.
- Śledzenie aktualności
na internetowych portalach edukacyjnych.
- Wymiana doświadczeń
z innymi nauczycielami.
cały okres stażu
- wykaz stron internetowych
3.
Korzystanie z technologii komputerowej.
- Przygotowanie i aktualizacja planów pracy.
- Wykonanie scenariuszy zajęć, uroczystości.
- Wykonywanie materiałów dekoracyjnych na tablice klasowe.
- Pisanie sprawozdań z pracy dydaktyczno- wychowawczej.
- Pisanie świadectw.
- Wykonywanie pomocy dydaktycznych dla uczniów.
cały okres stażu
-przykładowe pomoce
dydaktyczne wykonane
technologią komputerową


§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Terminy
Sposób dokumentowania
1.
Wymiana doświadczeń
z innymi nauczycielami.
- Konsultacje i rozmowy
na temat realizacji programów nauczania, sposobów rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych, współpracy z rodzicami, organizacji imprez szkolnych
i środowiskowych integrujących dzieci z poszczególnych grup.
- Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli w Zespole Edukacyjno-Terapeutycznym oraz nauczaniu indywidualnym.
- Uczestniczenie w pracy zespołu
,, nauczanie zintegrowane”
cały okres stażu

II semestr 2011/2012
I semestr 2012/2013


cały okres stażu
- konspekty
- harmonogram zajęć
- karta ewaluacji zajęć
2.
Publikowanie własnych
opracowań na portalu edukacyjnym (www.profesor.pl, www.literka.pl)
- Publikacja planu rozwoju zawodowego, konspektów
z zajęć otwartych.
I semestr 2011/2012
II semestr 2011/2012
I semesrt 2012/2013
- wydruki publikacji ze strony
internetowej lub innego źródła
3.
Współpraca z innymi nauczycielami.
- Wspólne organizowanie imprez , wystawy prac plastycznych , opracowywanie scenariuszy , wspólne wycieczki.
cały okres stażu
- scenariusze imprez
- zdjęcia
- Karty wycieczki


§ 8 ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio
z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Terminy
Sposoby dokumentowania
1.
Opracowanie i realizacja programu " Język migowy" podstawy zakres słownictwa
( znaków migowych ) w pracy
z uczniem z niedosłuchem, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.
- Opracowanie programu.
- Prezentacja planu na Radzie Pedagogicznej.
- Przyjęcie planu do realizacji
i włączenie do SZPN.
- Realizacja planu.
- Sporządzenie sprawozdania
z realizacji planu.
rok szkolny 2012/2013
- treść programu w wersji
drukowanej


§ 8 ust.2 pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Terminy
Sposób dokumentowania
1.
Współorganizowanie spotkań integracyjnych uczniów ZET w szkole.
- Organizacja Andrzejek , Wigilijek itp.
listopad/grudzień
2011/2012 2012/2013
2013/2014
- zapisy w dzienniku lekcyjnym
- zdjęcia

2.
Współpraca przy organizowaniu
uroczystości szkolnych
- Przygotowanie imprez szkolnych zgodnie z przydziałem czynności
X 2011/2012
wg harmonogramu
- scenariusz imprez
- zdjęcia
3.
Współorganizacja imprez środowiskowych – festyn, grillowanie.
- Przygotowanie spotkania z rodzicami.
- Propagowanie idei festynu, przygotowanie zaproszeń, ogłoszeń o festynie.
II semestr 2011/2012
- scenariusz imprezy
- przydział czynności
- zdjęcia
4.
Udział w konkursach plastycznych pozaszkolnych organizowanych przez różne instytucje.
- Przygotowanie prac wspólnie z uczniami na zaproponowane konkursy.
cały okres stażu
- dyplomy, poświadczenie szkolnego koordynatora do spraw konkursów plastycznych
5.
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych związanych
z zadaniami szkoły.
- Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku Surdopedagogika we Wrocławiu.
luty 2012
- dyplom ukończenia studiów
6.
Szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu surdopedagogiki.
- Przygotowanie materiałów szkoleniowych.
- Podstawowe pojęcia z surdopedagogiki.
- Podstawowe znaki migowe.

marzec 2012
- potwierdzenie Dyrektora Szkoły
- materiały szkoleniowe


§ 8 ust.2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Terminy
Sposób dokumentowania
1.
Współpraca z pedagogiem
szkolnym , psychologiem.
- Konsultacje z pedagogiem szkolnym dotyczące
bieżących problemów uczniów.
- Typowanie uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi do rozmów z psychologiem.
cały okres stażu
-poświadczenia pedagoga , psychologa
2.
Współpraca pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej i higieny osobistej.
- Rozmowy i konsultacje z pielęgniarką szkolną.
- Przekazywanie informacji dla rodziców.
cały okres stażu
- potwierdzenie pielęgniarki
3.
Troska o doposażenie sali.
- Pozyskiwanie rodziców do wspólpracy na rzecz podniesienia estetyki klasy(remont, malowanie sali).
lato 2012
- potwierdzenie Dyrektora Szkoły
- zdjęcia
4.
Zorganizowanie spotkania z policjantem.
- Pogadanka.
- Bezpieczne poruszanie się na drodze.
- Wycieczka na Posterunek Policji.
IX /X
2011/2012
VI 2012
- zapis w dzienniku
- zdjęcia
5.
Współpraca ze Strażą Pożarna.
- Wycieczka, pogadanka.
kwiecień / maj
okres stażu
- poświadczenie ze straży
- zapis w dzienniku
- zdjęcia
6.
Współpraca ze Szkołą
Muzyczną.
- Wyjście na koncert muzyczny.
jeden raz w roku
- sprawozdanie


§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Terminy
Sposoby dokumentowania
1.
Opis i analiza problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
- Zdiagnozowanie dwóch przypadków.
- Ustalenie metod pracy
z dziećmi i oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych.
-Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.
- Podsumowanie i wnioski.
cały okres stażu
- opis i analiza przypadków

Opracował Małgorzata Lenartowicz
Wyświetleń: 665


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.